0

(LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ 15 49 tuổi có chồng tại xã kim quan thạch thất hà nội và một số yếu tố liên quan​

104 9 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ 15 49 tuổi có chồng tại xã kim quan   thạch thất   hà nội và một số yếu tố liên quan​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 22:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC CẤN HẢI HÀ THỰC TRẠNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI Ở PHỤ NỮ 15 - 49 TUỔI CÓ CHỒNG TẠI XÃ KIM QUAN - THẠCH THẤ - LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC - CẤN HẢI HÀ THỰC TRẠNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI Ở PHỤ NỮ 15 - 49 TUỔI CÓ CHỒNG TẠI XÃ KIM QUAN - THẠCH THẤT - Chuyên ngành: Y học dự phòng Mã số: 60 72 01 63 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN QUANG MẠNH - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Học viên Cấn Hải Hà Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Bộ môn Y tế Công cộng - Trường ĐHYD - ĐHTN giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập UBND xã, Trạm Y tế xã, ban ngành đoàn thể xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội giúp đỡ tơi suốt q trình thu thập số liệu để hồn thành luận văn thời hạn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Quang Mạ ầy tận tình bảo cung cấp cho kiến thức quý báu phương pháp nghiên cứu kiến thức chuyên ngành Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Hội đồng chấm luậ cho nhiều ý kiến qúy báu, đánh giá ghi nhận nỗ lực tơi học tập Để hồn thành luận văn có đóng góp, động viên khích lệ, giúp đỡ lớn, chia sẻ tạo điều kiện người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Học viên Cấn Hải Hà Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái quát bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 1.1.1 Các khái niệm, phân loại, tác nhân gây bệnh 1.1.2 Đặc điểm viêm nhiễm đường sinh dục 1.2 Tình hình mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 10 1.2.1 Trên giới 10 1.2.2 Tại Việt Nam 11 1.3 Một số yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ 14 1.3.1 Nhóm yếu tố cá nhân 14 1.3.2 Nhóm yếu tố dịch vụ y tế 16 1.3.3 Nhóm yếu tố điều kiện vệ sinh môi trường 18 1.4 Một vài nét địa bàn nghiên cứu 18 1.5 Khung lý thuyết nghiên cứu 19 1.6 Giả thuyết nghiên cứu 20 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 2.3 Thiết kế nghiên cứu 22 2.4 Mẫu phương pháp chọn mẫu 22 2.5 Các biến số nghiên cứu định nghĩa biến số chủ yếu 23 2.6 Nội dung nghiên cứu 25 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com iv 2.6.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 25 2.6.2 Các nội dung nghiên cứu cho mục tiêu 25 2.6.3 Các nội dung nghiên cứu cho mục tiêu 26 2.7 Các tiêu chuẩn đánh giá 26 2.7.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh 26 2.7.2 Đo lường đánh giá kiến thức thái độ thực hành 29 ập số liệu 30 2.9 Nguồ 31 2.10 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.11 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 34 2.12 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 34 2.13 Hạn chế nghiên cứu, sai số biện pháp khắc phục sai số 34 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 35 3.2 Thực trạng mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục đối tượng nghiên cứu 37 3.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 37 3.2.2 Tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục theo hình thái 38 3.3 Kiến thức, thái độ, thực hành viêm nhiễm đường sinh dục 41 42 3.3.2 Thái độ đối tượng nghiên cứu hướng đến phòng bệnh dục 45 3.3.3 Thực hành đối tượng nghiên cứu 46 3.4 Các yếu tố liên quan tới tình trạng mắc bệnh đối tượng nghiên cứu 51 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 55 4.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 55 4.2 Thực trạng mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 56 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 56 4.2.2 Hình thái mắc bệnh 59 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com v 4.2.3 Các tác nhân gây bệnh 60 4.3 Một số yếu tố liên quan tới tình trạng mắc bệnh đối tượng nghiên cứu 61 4.3.1 Mối liên quan đặc điểm nhân học với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 61 4.3.2 Mối liên quan tiền sử sản khoa với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 62 4.3.3 Mối liên quan yếu tố môi trường với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 62 4.3.4 Mối liên quan việc sử dụng dịch vụ y tế với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 64 4.3.5 Mối liên quan kiến thức, thái độ, thực hành với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 64 KẾT LUẬN 67 KHUYẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com iv BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCS : Bao cao su BPSD : Bộ phận sinh dục BPTT : Biện pháp tránh thai BVSKBMTE : Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em CBYT : Cán y tế CSSKSS : Chăm sóc sức khỏe sinh sản CTC : Cổ tử cung ĐTNC : Đối tượng nghiên cứu GVHD : Giáo viên hướng dẫn KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình NCV : Nghiên cứu viên NKĐSS : Nhiễm khuẩn đường sinh sản PN : Phụ nữ PTTH : Phổ thông trung học QHTD : Quan hệ tình dục SA : Siêu âm SKSS : Sức khỏe sinh sản THCS : Trung học sở TTYT : Trung tâm Y tế TYT : Trạm y tế VNĐSD : Viêm nhiễm đường sinh dục VNĐSDD : Viêm nhiễm đường sinh dục (Lower Genital Tract Infection - LGTI) VSV : Vi sinh vật Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tỷ lệ VNĐSDD số tác giả 13 Bảng 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu (SL=420) 35 Bảng 3.2 Đặc điểm tình trạng nhân số có 36 Bảng 3.3 Tiền sử sản khoa kế hoạch hóa gia đình 37 Bảng 3.4 Tỷ lệ viêm n 38 Bảng 3.5 Tỷ lệ viêm đường sinh dục theo tiền sử sản khoa đối tượng 39 39 Bảng 3.7 Tỷ lệ viêm đường sinh dục theo sử dụng dịch vụ y tế 40 Bảng 3.8 Hiểu biết khả lây biến chứng viêm nhiễm đường sinh dục 42 Bảng 3.9 Thực hành vệ sinh phận sinh dục hàng ngày đối tượng 46 Bảng 3.10 Thực hành vệ sinh có kinh nguyệt 47 Bảng 3.11 Đặc điểm điều kiện môi trường 49 Bảng 3.12 Khám phụ khoa đối tượng nghiên cứu 50 Bảng 3.13 Mối liên quan đặc điểm nhân học với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 51 Bảng 3.14 Mối liên quan tiền sử sản khoa với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 52 Bảng 3.15 Mối liên quan yếu tố môi trường với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 53 Bảng 3.16 Mối liên quan tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 53 Bảng 3.17 Mối liên quan kiến thức, thái độ, thực hành với bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 54 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Đặc điểm giải phẫu liên quan âm đạo - cổ tử cung 20 Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 38 Biểu đồ 3.2 Các hình thái mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục 41 Biểu đồ 3.3 Bảng phân bố số tác nhân gây bệnh/kết tìm thấy tác nhân gây bệnh 41 Biểu đồ 3.4 Hiểu biết nguyên nhân gây viêm nhiễm đường sinh dục 42 Biểu đồ 3.5 Biểu viêm nhiễm đường sinh dục 43 Biểu đồ 3.6 Tỷ lệ đối tượng biết phòng ngừa bệnh 43 Biểu đồ 3.7 Mức độ hiểu biết đối tượng cách phòng ngừa bệnh 44 Biểu đồ 3.8 Phân loại kiến thức viêm nhiễm đường sinh dục 44 Biểu đồ 3.9 Thái độ đối tượng nghiên cứu vệ sinh phận sinh 45 Biểu đồ 3.10 Thái độ đối tượng phòng ngừa viêm nhiễm đường sinh dục 46 Biểu đồ 3.11 Phân loại thái độ đối tượng phòng VNĐSDD 46 Biểu đồ 3.12 Thực hành vệ 47 Biểu đồ 3.13 Thực hành phòng viêm nhiễm đường sinh dục đối tượng 49 Biểu đồ 3.14 Đã tiếp cận thông tin viêm nhiễm đường sinh dục 50 Biểu đồ 3.15 Nguồn thông tin nhận viêm nhiễm đường sinh dục 50 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com 13 Theo chị, VNĐSDD - Có có phịng ngừa - Không không? - Không biết 99 Theo chị, VNĐSDD - Sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh phịng ngừa - Đảm bảo vệ sinh kinh nguyệt - Giữ vệ sinh phận sinh dục - Đi khám bệnh định kỳ - Sử dụng bao cao su quan hệ cách nào? (Chọn nhiều câu trả 14 lời) tình dục - Khác (ghi rõ) ………… 98 - Không biết 99 Kiến thức khả lây truyền biến chứng VNĐSDD Theo 15 chị, bệnh VNĐSDD qua - Có - Khơng QHTD khơng? - Khơng biết - Trở thành VNĐSDD mạn tính VNĐSDD mà khơng - Ảnh hưởng đến q trình mang điều trị triệt để thai ( Vô sinh, chửa tử cung, sảy thai, đẻ non…) Theo 16 99 có chị, bị biến chứng gì? (Chọn nhiều câu trả lời) - Tăng khả bị ung thư CTC - Đau kéo dài - Khác (ghi rõ) ………… Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com - Không biết 98 99 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com D THÁI ĐỘ VỚI Viêm nhiễm đƣờng sinh dục dƣới: Nội dung Rất Đồng ý Phân Không Rất vân/ đồng ý không đồng ý Lƣỡng lự đồng ý Theo chị vệ sinh BPSD 17 hàng ngày cách biện pháp phòng ngừa VNĐSDD hiệu quả? Theo chị sử dụng nước 18 để vệ sinh BPSD hàng ngày có phịng bệnh VNĐSDD? Chị có cho vệ sinh 19 BPSD trước QHTD cần thiết? Chị có cho vệ sinh 20 BPSD sau QHTD cần thiết? Chị có cho VNĐSDD 21 nguy hiểm? Chị có cho việc 22 phịng VNĐSDD quan trọng? 23 Chị có cho việc khám phụ khoa định kỳ cần Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com thiết để phịng VNĐSDD? Chị có cho rằngviệc thăm khám cho vợ chồng 24 nghi ngờ mắc bệnh VNĐSDD biện pháp cần thiết để phát bệnh? E THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH VNĐSDD Vệ sinh phận sinh dục hàng ngày 25 Chị có vệ sinh - Có phận - Khơng - Rửa phận sinh dục sinh dục hàng ngày không ? Xin chị mô tả cách vệ sinh phận 26 sinh dục hàng vòi nước chảy - Rửa gáo ngày? - Rửa sâu vào bên ( Chọn nhiều câu - Khác (ghi rõ) … 98 trả lời ) - Không biết 99 Vệ sinh phận sinh dục quan hệ tình dục 27 Trước QHTD, - Có vợ chồng chị có vệ - Khơng Trước QHTD, - Có vợ chồng chị có vệ - Khơng Chị có quan hệ vợ - Thường xuyên chồng vào ngày có - Thỉnh thoảng sinh vùng kín khơng? 28 sinh vùng kín khơng? 29 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com kinh nguyệt - Không không? Vệ sinh thời kỳ kinh nguyệt vệ sinh đồ lót Khi - Vải/xô chị dùng - Băng vệ sinh cách để thấm - Giấy vệ sinh hút kinh nguyệt? - Khác (ghi rõ)………… nguyệt 30 có kinh 98 ( Chọn nhiều câu trả lời ) 31 Những ngày có - lần kinh nguyệt chị - lần thường - lần trở lên - Giặt chung với quần áo thay/rửa lần/ngày? Chị thường giặt đồ lót nào? 32 khác ( Chọn nhiều câu - Giặt riêng trả lời ) - Thay giặt - Thay không giặt - Khác(ghi rõ) ………… 98 Chị phơi đồ lót - Phơi nơi thống, có nắng đâu? - Phơi nơi kín đáo, người để ý 33 - Phơi buồng tối - Khác(ghi rõ ) ………… 98 II NHÓM YẾU TỐ VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 34 Chị dùng nguồn - Nước máy nước để vệ - Nước giếng khoan sinh phận sinh - Nước giếng khơi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com dục? - Nước mưa - Nước ao, hồ , sông, suối - Khác 35 98 Nước sử dụng để - Có vệ sinh BPSD có - Khơng Theo chị, nguồn - Có nước có đảm - Khơng bảo - Không biết qua hệ thống lọc không? 36 vệ sinh 99 khơng? Nhà chị có nhà vệ 37 sinh/nhà tắm - Có - Khơng nhà khơng? III NHĨM YẾU TỐ DỊCH VỤ Y TẾ Dịch vụ khám 38 Chị khám - Có =>C40 phụ khoa - Không - TYT xã không khám phụ chưa? Lý sau làm cho chị không 39 Tất đáp khoa khám PK? - Không biết lịch khám ( Chọn nhiều câu - Sợ lây bệnh khám bệnh trả lời ) - Không tin tưởng vào án CBYT - Là bệnh bình thường - Ngại, xấu hổ - Khơng có thời gian - Khơng có phương tiện =>C41 lại Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com - Chồng ngăn cản - Mất tiền khám mua 10 thuốc 40 - Khác (ghi rõ) 98 Nếu có chị - Mỗi tháng lần khám - Ba tháng lần lần? - Sáu tháng lần - Theo chiến dịch - Rất lâu không khám Điều trị Viêm nhiễm đường sinh dục 41 42 Chị mắc - Đã mắc VNĐSDD - Hiện mắc => chưa? - Không mắc => - Không nhớ 99 C47 Chị có điều trị - Có bệnh khơng? - Khơng =>C47 Nếu có điều trị - Tự điều trị chị điều trị đâu? - Hướng dẫn người bán thuốc 43 - Cơ sở Y tế tư nhân - Cơ sở Y tế Nhà nước - Khác (ghi rõ) 44 98 Chị có tuân thủ - Có theo hướng dẫn - Khơng Chị có khám lại - Có sau đợt điều - Không điều trị khơng? 45 trị khơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com NGUỒN THÔNG TIN VÀ NHU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 46 Chị nghe - Có nói - Khơng bệnh VNĐSDD? Chị thường nghe - Bạn bè /hàng xóm thơng tin bệnh - Cán hội PN VNĐSDD - Tư vấn trực tiếp nhân thông qua kênh thông tin 47 ? viên y tế - Loa phát xã - Nói chuyện chuyên đề - Đài /Ti vi - Sách, báo, tờ rơi - Khác (ghi rõ)………… 48 98 Nhận xét chị - Tốt phương pháp - Bình thường kỹ truyền - Kém Chị có muốn biết - Có =>C50 thêm thơng tin - Không thông VNĐSDD? 49 bệnh VNĐSDD không? 50 =>KT Nếu có, chị thích - Bạn bè /hàng xóm nghe thơng tin - Cán hội PN từ hình thức - Tư vấn trực tiếp nhân nhất? viên y tế ( Chọn nhiều câu - Loa phát xã trả lời ) - Nói chuyện chuyên đề - Đài /Ti vi - Sách, báo, tờ rơi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com - Khác (ghi rõ)………… Số hóa Trung tâm Học liệu 98 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHÁM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Các dấu hiệu lâm sàng Biểu Âm hộ: Biểu Âm đạo: Biểu CTC: 2.Các xét nghiệm cận lâm sàng Chẩn đoán - VNĐSD Bình thường - VÂH - VÂĐ - VCTC Khác (ghi rõ)……………………… Ngày .tháng .năm 2014 Y, Bác sỹ khám Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 3: LÝ GIẢI KIẾN THỨC VỀ VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI KIẾN THỨC Nguyên nhân Điểm Trả lời Giữ vệ sinh BPSD không tốt Nguồn nước không đảm bảo vệ sinh QHTD với người mắc bệnh mà không dùng bao cao su CBYT thực nạo hút thai, đặt vòng, khám phụ khoa không đảm bảo vô khuẩn Khác Không biết Ngứa rát phận sinh dục Ra nhiều khí hư có màu, mùi lạ Âm hộ sưng đỏ, đau rát Triệu Lở loét, mụn rộp BPSD chứng Đau vùng hố chậu bên bụng Đau quan hệ tình dục Khác ( ghi rõ )………………… Không biết Có thể Có phịng Khơng ngừa Khơng biết Giữ vệ sinh BPSD Rửa dung dịch vệ sinh Khám phụ khoa định kì Sử dụng bao cao su QHTD Không biết Khác Cách phịng ngừa VNĐSDD Có Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com qua Khơng QHTD Biến Khơng biết Trở thành bệnh mạn tính chứng Ảnh hưởng đến q trình mang thai (Vơ sinh, chửa ngồi tử không cung, sảy thai, đẻ non…) điều trị Đau kéo dài Tăng khả bị ung thư CTC Khác (ghi rõ) ……………… Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 4: NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM THÁI ĐỘ VỀ VIÊM NHIỄM ĐƢỜNG SINH DỤC DƢỚI Rất Đồng đồng ý ý Nội dung Phân Không Rất không vân đồng ý đồng ý Theo chị vệ sinh BPSD hàng ngày cách biện pháp phòng ngừa VNĐSDD hiệu quả? Theo chị sử dụng nước để vệ sinh BPSD hàng ngày có phịng bệnh VNĐSDD? Chị có cho vệ sinh BPSD trước QHTD cần thiết? Chị có cho vệ sinh BPSD sau QHTD cần thiết? Chị có cho VNĐSDD nguy hiểm? Chị có cho việc phịng VNĐSDD quan trọng? Chị có cho việc khám phụ khoa định kỳ cần thiết để phịng VNĐSDD? Chị có cho rằngviệc thăm khám cho vợ chồng nghi ngờ mắc bệnh VNĐSDD biện pháp cần thiết để phát bệnh? Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 5: LÝ GIẢI CHẤM ĐIỂM THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM NHIỄM ĐƢỜNG SINH DỤC DƢỚI THỰC HÀNH VỀ PHỊNG BỆNH VNĐSDD Có vệ sinh phận sinh dục hàng ngày Cách vệ sinh BPSD hàng ngày Phƣơng án trả lời Điểm Có Khơng Rửa BPSD vịi nước chảy Lau khơ sau rửa Rửa gáo Rửa sâu vào bên Sử dụng dung dịch vệ sinh PN Khơng trả lời Khác Có vệ sinh phận sinh dục trước Có QHTD Khơng Có vệ sinh phận sinh dục sau Có QHTD Khơng QHTD vào ngày có kinh nguyệt Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Số lần thay rửa ngày có lần kinh nguyệt lần lần trở lên Giặt chung với quần áo khác Giặt riêng Thay giặt Thay không giặt Khác Cách giặt đồ lót Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com Khác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ download by : skknchat@gmail.com ... sinh dục phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng xã Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội số yếu tố liên quan? ?? Với mục tiêu sau: ỷ lệ ễm đường sinh dục phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng xã Kim Quan- Thạch Thất Hà Nội. .. - CẤN HẢI HÀ THỰC TRẠNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI Ở PHỤ NỮ 15 - 49 TUỔI CÓ CHỒNG TẠI XÃ KIM QUAN - THẠCH THẤT - Chuyên ngành: Y học dự phòng Mã số: 60 72 01 63 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC... chồng xã Kim Quan- Thạch Thất Hà Nội ột số yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng xã Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ 15 49 tuổi có chồng tại xã kim quan thạch thất hà nội và một số yếu tố liên quan​ ,

Từ khóa liên quan