0

(LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

88 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN DANH TÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 37 HÙNG VƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN DANH TÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 37 HÙNG VƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN ANH TUẤN Hà Nội – 2019 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Tổng quan đơn vị nghiệp công lập 1.2.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 1.2.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp công lập 1.2.3 Phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.3 Quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 16 1.3.1 Khái niệm quản lý tài 16 1.3.2 Đặc điểm vài trị quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 17 1.3.3 Nội dung quản lý tài theo chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 18 1.4 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 25 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 26 1.5.1 Yếu tố bên 27 1.5.2 Yếu tố bên 28 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 i download by : skknchat@gmail.com 2.1 Quy trình nghiên cứu 32 2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 34 2.3 Phƣơng pháp phân tích, xử lý thơng tin 34 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 34 2.3.2 Phương pháp phân tích 35 2.3.3 Phương pháp kế thừa 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 37 HÙNG VƢƠNG 36 3.1 Khái quát Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng 36 3.1.1 Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ 36 3.1.2 Tình hình hoạt động Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương 38 3.2 Thực trạng quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng 41 3.2.1 Cơ câu tổ chức quy định quản lý tài 41 3.2.2 Hoạch định dự tốn tài 46 3.2.3 Công tác tổ chức thực 49 3.2.4 Hạch toán, toán hệ thống tra, kiểm tra 54 3.3 Đánh giá chung 55 3.3.1 Những kết đạt 55 3.3.2 Những hạn chế tồn 58 3.3.3 Nguyên nhân 60 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 37 HÙNG VƢƠNG 62 4.1 Quan điểm mục tiêu quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng 62 ii download by : skknchat@gmail.com 4.1.1 Quan điểm 62 4.1.2 Mục tiêu: 64 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài 65 4.2.1 Giải pháp lập dự toán 65 4.2.2 Giải pháp tổ chức thực dự toán 67 4.2.3 Giải pháp kiểm soát thực dự toán 68 4.2.4 Tăng cường quản lý kiểm sốt q trình chấp hành kỷ luật tài 70 3.2.5 Giải pháp khác 73 4.3 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp 75 4.3.1 Kiến nghị với Văn phịng phủ 75 4.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 76 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 iii download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CCVC Công chức, viên chức CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức ĐVSN Đơn vị nghiệp ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập NSNN Ngân sách nhà nƣớc TTHN Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng VPCP Văn phịng Chính phủ iv download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ Bảng 3.2 Dự toán thực ngân Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng Bảng 3.3 Bảng cân đối thu chi Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng giai đoạn 2015- 2018 40 sách 48 53 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Các bƣớc nghiên cứu 32 Hình 3.1 Ln chuyển chứng từ tài Trung tâm HN 50 v download by : skknchat@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh nhà nƣớc đẩy mạnh khả tự cân đối tài đơn vị nghiệp cơng lập cơng tác quản lý tài đơn vị địi hỏi tính chặt chẽ, hiệu vừa đảm bảo bảo toàn vốn nhà nƣớc vừa phải đảm bảo mức giá dịch vụ mà nhà nƣớc quy định Lĩnh vực giáo dục công lập đứng trƣớc thách thức to lớn công tác quản lý tài khỏi bầu sữa ngân sách Sự thiếu hụt nguồn lực nguồn lực tài địi hỏi nhà quản lý phải cải thiện cơng tác quản lý tài để vừa hồn thành tốt nhiệm vụ nhà nƣớc giao phó, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu Muốn vậy, hồn thiện quản lý tài nội dung cấp bách đơn vị nghiệp công lập nói chung hoạt động giáo dục nói riêng Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng đơn vị nghiệp cơng lập thuộc Văn phịng Chính phủ hoạt động theo chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thƣờng xuyên theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp quản lý tài mà Văn phịng Chính phủ giao cho Trong bối cảnh phải mở rộng nguồn thu nhằm đảm bảo hoạt động Trung tâmHội nghị Trung tâm tâm chuyển đặc biệt công tác quản trị nội bộ, hệ thống kế toán, hệ thống quy chế kiểm soát nội đặc biệt vấn đề tài quản lý tài Để làm đƣợc điều cấp quản lý Trung tâm nhận thức rõ quản lý tài có vai trị đặc biệt quan trọng hệ thống quản trị đơn vị Nó kiểm soát hoạt động đơn vị định tồn tại, phát triển đơn vị Song Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng nguồn lực hạn chế phải thực nhiệm vụ liên quan đến phục vụ Chính phủ, Văn Phịng phủ ngày u cầu cao nên cơng tác tài địi hỏi phải có hƣớng hiệu để hƣớng tới tự đảm bảo tài bền vững Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018 cơng tác quản lý tài Trung tâm cịn tồn hạn chế gì? Ngun nhân dẫn đến tồn này? Trong thời gian download by : skknchat@gmail.com tới, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương cần thực giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý tài mình? Xuất phát từ u cầu thực tiễn, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn “Quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng Trên sở đó, đề xuất giải pháp quản lý tài nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ mà Đảng Nhà nƣớc giao cho Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng quan vấn đề lý luận quản lý tài đơn vị nghiệp công lập -Nghiên cứu đặc điểm Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng có ảnh hƣởng đến cơng tác quản lý tài -Đánh giá cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng để từ thấy đƣợc ƣu điểm, hạn chế -Đƣa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Công tác quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập - Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng giai đoạn 2015-2017 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng: download by : skknchat@gmail.com Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp công lập Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng download by : skknchat@gmail.com tắc gắn với chất lƣợng hiệu công việc, ngƣời nào, phận có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất cơng tác cao đƣợc trả thu nhập tăng thêm cao Đồng thời, mức chi trả cụ thể phải có ý kiến thống tổ chức cơng đồn quan trƣớc đƣợc Thủ trƣởng đơn vị định 4.2.2 Giải pháp tổ chức thực dự tốn Trong cơng tác thực dự toán, quan trọng sừ theo dõi kiểm tra thƣờng xuyên tiến trình thực dự tốn để có điều chỉnh cho phù hợp, sử dụng có hiệu nguồn vốn có để hồn thành nhiệm vụ đƣợc giao Muốn cần thực tốt giải pháp sau: - Giải pháp máy Có thể nói, nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến cơng tác quản lý nói chung cơng tác quản lý tài Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng nói riêng đội ngũ cán làm cơng tác Tài kế tốn Việc xây dựng đội ngũ cán Tài chuyên trách, chuyên nghiệp, vững nghiệp vụ kế toán khâu then chốt việc hồn thiện quản lý Tài Để thực giải pháp cần bƣớc thực bƣớc sau: + Rà soát đánh giá lại tồn hoạt động, máy quản lý tài Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng, đánh giá lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đội ngũ kế tốn Trên sở tiến hành xếp lại tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý tài theo hƣớng tinh gọn, đảm bảo số lƣợng, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu + Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tay nghề cán quản lý tài kế tốn đơn vị nhiều hình thức nhằm làm cho hoạt động tài mạnh tham mƣu tốt cho Ban lãnh đạo Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng + Cán làm cơng tác tài kế tốn phải cán trung thực, phải có nghiệp vụ chuyên mơn giỏi Do đó, việc đào tạo bồi dƣỡng cán phải tồn diện lý luận trị, phẩm chất đạo đức trình độ chun mơn lực thực tiễn 67 download by : skknchat@gmail.com Để đánh giá hiệu quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, Lãnh đạo Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng yêu cầu phải đánh giá sở mối tƣơng quan kết quả, chất lƣợng công việc đạt đƣợc kinh phí triển khai thực nhiệm vụ phịng ban + Bộ phận kế tốn với chức giúp Lãnh đạo thống quản lý tài chính, tài sản, đầu tƣ phát triển xây dựng đơn vị cần sớm nghiên cứu, xây dựng, trình Giám đốc trung tâm ban hành quy định hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành chất lƣợng thực nhiệm vụ đƣợc giao đơn vị thƣớc đo hiệu hoạt động thƣớc đo hiệu quản lý sử dụng kinh phí tạiTrung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng - Giải pháp thực đạo chấp hành dự tốn + Cần có đơn đốc, giám sát kịp thời Ban giám đốc việc xây dựng dự toán hàng năm + Tăng cƣờng phân cấp để nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm + Đổi phƣơng thức, chất lƣợng hoạt động đáp ứng yêu cầu ngày cao trình đổi + Có sách động viên ngƣời làm cơng tác kế tốn, xây dựng qn triệt đến toàn thể CBCCVC tinh thần ý thức tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản lý tài 4.2.3 Giải pháp kiểm sốt thực dự tốn - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội Cơng tác kiểm tra, giám sát nói chung riêng với lĩnh vực tài cơng việc quan trọng hoạt động quản lý nhằm đạt đƣợc mục đích nhiệm vụ đặt Kiểm tra giám sát nhằm đƣa lại thông tin phẩn hồi cho công tác quản lý, nắm bắt kịp thời hạn chế, khuyết điểm, điều chỉnh chế, sách quản lý cho phù hợp 68 download by : skknchat@gmail.com Do Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng cần nghiên cứu xây dựng chƣơng trình kế hoạch tự tra, kiểm tra Trong trình quản lý, ngƣời quản lý sử dụng kỹ phƣơng pháp để tiến hành theo dõi giám sát thƣờng xuyên hoạt động thu chi nhƣ việc thực quy chế tài Mặt khác, định kỳ lên thuê đơn vị độc lập đến kiểm tra nhƣ; kiểm tốn, tra nhằm mục đích sớm phát sai sót cơng tác quản lý tài có biện pháp khắc phục kịp thời Cùng với cơng tác kiểm tra, tra tài cần phải thực nghiêm túc quy chế công khai tài Cơng khai nguồn tài q trình sử dụng nguồn tài tạo điều kiện cho cá nhân tập thể tham gia vào q trình quản lý tài chính, giám sát hoạt động tài chính, giúp hồn thiện cơng tác quản lý tài chính, đảm bảo cho cơng tác quản lý tài chịu giám sát cá nhân tập thể đơn vị Để tiết kiệm chi, Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng rà soát đánh giá lại số hoạt động phục vụ công tác chuyên môn Đổi cấu chi thƣờng xuyên nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí củaTrung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng Đây nội dung chi có vai trị quan trọng việc nâng cao chất lƣợng hiệu cơng tác tài Trong thời gian tới Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng cần kiếm tra đối chiều định mức quản lý hành để có điều chỉnh phù hợp, nhằm tiết kiệm khoản chi Mặt khác, hạn chế khoản chi phát sinh không nằm kế hoạch đầu năm - Cơng tác tốn kinh phí NSNN Cơng tác toán duyệt toán nội hàng quý cần đƣợc thực nghiêm túc nhƣ toán năm, việc tiến hành duyệt toán nội hàng quý có ý nghĩa điều chỉnh sai sót, bất hợp lý cơng tác tài từ tăng cƣờng khâu quản lý tài nhắm hồn thiện bảng toán năm 69 download by : skknchat@gmail.com 4.2.4 Tăng cường quản lý kiểm sốt q trình chấp hành kỷ luật tài Để thực tốt q trình kiểm sốt việc chi tiêu ngân sách Trung tâm phải gắn với việc thực quy trình ngân sách từ khâu lập dự toán thu chi, chi tiêu toán ngân sách Cụ thể: Đối với khoản chi thƣờng xuyên: kiểm soát việc tuân thủ Quy chế chi tiêu nội Trung tâmban hành; nội dung chi có định mức quan Nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành phải kiểm soát việc chi tiêu nội dung đƣợc khốn, nội dung chi phải có chứng từ Đối với khoản chi không thƣờng xuyên, việc tăng cƣờng quản lý kiểm sốt q trình chi tiêu ngân sách theo Luật NSNN đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật tài đơn vị dự tốn Thứ nhất, Để cơng tác kiểm sốt q trình chi tiêu ngân sách theo Luật NSNN đƣợc thực có hiệu chất lƣợng cao phải tiến hành kiểm soát chi cách liên tục từ khâu lập dự toán ngân sách, chấp hành dự toán đến khâu toán ngân sách - Lập dự toán ngân sách Luật NSNN năm 2015 quy định ―Dự toán đƣợc duyệt điều kiện để thực chi NSNN‖ Dự toán ngân sách đƣợc duyệt thực chất kế hoạch chi NSNN đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt Cần phải nhận thức kế hoạch hố u cầu có tính khách quan, phƣơng thức quản lý kinh tế - xã hội nói chung lĩnh vực quản lý tài nói riêng Cơng tác kế hoạch hoá thực tốt sở cho việc giám sát, kiểm soát trƣớc chi ngân sách, đảm bảo phân phối ngân sách cách hợp lý cho đơn vị dự tốn Để cơng tác lập dự toán ngân sách thực đƣợc chức giám sát trƣớc chi, làm sở cho q trình chấp hành tốn ngân sách, cần phải thực biện pháp sau đây: 70 download by : skknchat@gmail.com + Đặt cơng tác lập dự tốn ngân sách vào vị trí khâu Chấm dứt tình trạng tùy tiện, thiếu trách nhiệm việc lập dự toán ngân sách hàng năm đơn vị dự toán yêu cầu đơn vị dự toán lập dự toán ngân sách theo nhu cầu hoạt động trƣờng chế độ định mức Nhà nƣớc quy định + Thực quy trình xây dựng dự tốn ngân sách thời gian, nội dung lập dự toán đơn vị dự toán với biểu mẫu thống định mức, tiêu chuẩn rõ ràng, biên chế phù hợp với nhiệm vụ đƣợc giao Dự toán thu, chi ngân sách phải có thuyết minh cách đầy đủ, chi tiết sở tính tốn, thuyết minh rõ biên chế, tiền lƣơng, chế độ phụ cấp, trợ cấp + Dự toán ngân sách đơn vị phải thể đƣợc đầy đủ, chi tiết nội dung thu, chi (kể thƣờng xuyên không thƣờng xuyên), sở xác định đƣợc kế hoạch ngân sách tƣơng đối xác tạo sở cho việc kiểm soát chi tiêu khâu + Dự toán đƣa phƣơng án tiết kiệm chi thƣờng xuyên - Chấp hành dự tốn + Kiểm sốt chi q trình chấp hành dự toán ngân sách thực chất việc kiểm soát q trình giao dự tốn sử dụng kinh phí + Đối với q trình giao dự tốn, Phịng Kế tốn với vai trị phận tham mƣu lãnh đạo Trung tâmcần tham mƣu công tác đƣợc đổi theo hƣớng sau:  Chủ động giao dự toán sớm, kịp thời để đơn vị dự tốn tự chủ khoản chi tiêu  Mua vật tƣ phục vụ công tác chuyên môn hay kinh phí sửa chữa thƣờng xuyên tài sản cố định nên thực quý, không nên để dồn vào cuối năm Tuy nhiên, để làm đƣợc nhƣ Phịng Kế tốnphải cập nhật số liệu 71 download by : skknchat@gmail.com thƣờng xuyên, rà soát khoản chi, bố trí lại tổ chức máy phịng phân cơng cơng việc phù hợp với trình độ lực cán Phịng Kế tốncần phối hợp với Kho bạc nhà nƣớc cấp việc kiểm soát chi ngân sách kho bạc để đảm bảo nguyên tắc tất khoản chi đƣợc kiểm sốt, chấm dứt tình trạng bảng kê tốn không với thực tế khoản chi đơn vị dự toán - Kế toán, toán ngân sách + Cơng tác hạch tốn kế tốn cơng cụ quan trọng hàng đầu cơng tác tài Nội dung giai đoạn chu trình ngân sách phản ánh, đánh giá kiểm tra lại trình lập chấp hành ngân sách Việc cần thiết trƣớc mắt đƣa cơng tác kế tốn đơn vị vào nề nếp, thực nghiêm quy định Luật Kế toán, Chế độ kế toán hành nghiệp văn pháp quy có liên quan + Với trình độ cán làm cơng tác kế tốn đơn vị nhƣ nay, bên cạnh việc rà soát, xếp lại, tổ chức, đào tạo, tập huấn cần thiết phải nghiên cứu, lựa chọn phƣơng pháp hạch toán hệ thống sổ kế toán theo quy định phù hợp với đặc thù ngành, khơng địi hỏi q nhiều mẫu biểu, đơn giản tiện lợi Phải thực coi trọng cơng tác tốn ngân sách, đánh giá cơng tác toán hoạt động kiểm soát sau chi ngân sách, cụ thể: + Thực nghiêm chế độ báo cáo tài định kỳ với đầy đủ mẫu biểu theo quy định + Cải tiến công tác thẩm tra xét duyệt toán hàng năm đơn vị dự toán Để khắc phục hạn chế thời gian kiểm tra xét duyệt toán hàng năm cần thực chế độ kiểm tra thƣờng xuyên năm + Thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ, hoạt động độc lập với Phịng Kế tốnnhằm sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi tiêu cực, gian lận 72 download by : skknchat@gmail.com quản lý, mua sắm vật tƣ hoá chất, trang thiết bị, điều hành hoạt động tài kế tốn Góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản, nhân lực, tiền vốn; hạn chế lãng phí, tham nhũng, góp phần hồn thiện cơng tác tự chủ tài Thứ hai,để cơng tác chấp hành kỷ luật tài Trung tâm bƣớc vào nề nếp, Nhà trƣờng cần thực biện pháp sau:  Quy định rõ chế độ trách nhiệm cán làm cơng tác tài kế tốn, tăng cƣờng kiểm soát trƣớc duyệt chi  Sử dụng phƣơng thức toán chuyển khoản, uỷ nhiệm chi chủ yếu, hạn chế toán tiền mặt nhằm tránh đƣợc tƣợng tham ô, tham nhũng theo quy định nhà nƣớc  Có biện pháp xử lý kiên trƣờng hợp vi phạm kỷ luật tài nhƣ: khoản thu để ngồi sổ kế tốn, lập chứng từ tốn khơng với thực tế 3.2.5 Giải pháp khác Có chiến lƣợc, mục tiêu phát triển đắn, phù hợp với xu thời đại nội lực củaTrung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng, đoàn kết nội bộ, tập thể Cán bô, viên chức gắn kết, đồng sức đồng lịng phát triển chung Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng Tăng cƣờng công tác đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ, đổi tƣ phƣơng thức quản lý, xác định hiệu công việc hết, nâng cao kỹ giao tiếp, ứng xử giải công việc Xây dựng quy chế chi tiêu nội chuẩn, hệ thống kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nội lĩnh vực, từ công tác cán đến công tác quản lý tài chính…Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cán có trình độ chun mơn cao, thƣởng phạt nghiêm minh, thực công minh bạch việc phân phối quỹ thu nhập Thông qua công tác đánh giá cho phép xác định mặt tích cực, tồn cơng tác quản lý sử dụng kinh phí NSNN Trung 73 download by : skknchat@gmail.com tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng, để sở đề xuất, bổ sung, hồn thiện, xây dựng chế quản lý phù hợp Tiêu chí để làm đánh giá kết thực nhiệm vụ đơn vị đƣợc xây dựng số tiêu sau: + Tổ chức thực công việc: Tiến độ thực hiện, quy trình xử lý, giải cơng việc; mức độ hồn thành, chất lƣợng kết công việc đạt đƣợc + Khả tổ chức, quản lý đơn vị điều hành cơng việc; chấp hành pháp luật, sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quản lý sử dụng kinh phí Thủ trƣởng đơn vị + Mức độ chấp hành đạo, phân công cấp trên; công tác phối hợp với đơn vị liên quan xử lý, giải công việc; + Công tác chấp hành chế độ báo cáo đơn vị Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chất lƣợng thực nhiệm vụ đƣợc ban hành, để Trung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng cụ thể hoá nội dung, tiêu chí đánh giá phù hợp với lĩnh vực quản lý, chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao đặc thù, đặc điểm hoạt động đơn vị; đó, tiêu chí có thang bảng điểm để phân loại, xếp hạng mức độ hoàn thành chất lƣợng thực nhiệm vụ đƣợc giao (nhƣ: xuất sắc, khá, trung bình, kém) cán bộ, viên chức đơn vị -Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin tin học hóa cơng tác quản lý tài Tiến khoa học, đặc biệt cơng nghệ thông tin với tốc độ phát triển mạnh mẽ có tác động sâu rộng đến tất lĩnh vực hoạt động đời sống kinh tế, xã hội Do vậy, quản lý nói chung quản lý tài nói riêng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi đầu tƣ lớn chất xám lực trang thiết bị Quá trình thu nhận, xử lý thông tin định quản lý thuận tiện, nhanh chóng, xác mang lại hiệu cao áp dụng công 74 download by : skknchat@gmail.com nghệ đại 4.3 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp 4.3.1 Kiến nghị với Văn phịng phủ Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm Thủ trƣởng đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực nhiệm vụ chuyên môn, kiến nghị VPCP nghiên cứu giao thêm quyền tự chủ cho đơn vị: - Về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội thực nội dung chi: Ngoài nội dung chi bắt buộc phải thực theo chế độ quy định Nhà nƣớc nhƣ tiền lƣơng, phụ cấp lƣơng, khoản đóng góp theo lƣơng, khoản chi khác nhƣ chi đồn cơng tác nƣớc ngồi; trang bị sử dụng điện thoại cố định nhà riêng điện thoại di động… Thủ trƣởng đơn vị đƣợc phép quy định mức chi cao thấp chế độ Nhà nƣớc quy định Đối với nội dung chi chƣa có quy định Nhà nƣớc, Thủ trƣởng đơn vị đƣợc phép quy định mức chi phù hợp đảm bảo hồn thành nhiệm vụ chun mơn sở kinh phí tự chủ đƣợc giao Bên cạnh đó, để giảm khối lƣợng cơng việc, giảm thủ tục hành khơng cần thiết, xây dựng phƣơng án khoán thực khoán nội dung chi thƣờng xuyên đơn vị, kể khoán quỹ tiền lƣơng cho phận quan - Đối với kinh phí tiết kiệm đƣợc: Thủ trƣởng đơn vị đƣợc định nội dung chi, khơng hạn chế mức chi bổ sung thu nhập cho CBCC Đối với kinh phí tiết kiệm chƣa sử dụng hết, đƣợc trích tồn vào Quỹ khen thƣởng, phúc lợi đơn vị - Cần quan tâm giải phân cấp quyền nghĩa vụ cấp, đơn vị dự toán (cấp cấp 1) điều kiện thực chế tự chủ tài chính, đặc biệt đối vớiTrung tâm hội nghị 37 Hùng vƣơng - Tăng cƣờng cơng tác giám sát tình hình thực chế tự chủ tài quan nhà nƣớc, đảm bảo việc thực quy định pháp luật; thông qua công tác giám sát, yêu cầu quan nhà nƣớc kịp thời điều 75 download by : skknchat@gmail.com chỉnh bổ sung chế sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn định hƣớng phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc 4.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Nghị định 16/2015/NĐ-CP Chính phủ đời tạo điều kiện cho ĐVSNCL nâng cao tính tự chủ, thực việc kiểm sốt chi tiêu nội bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo ngƣời lao động; tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị việc quản lý chi tiêu tài chính, giảm dần can thiệp quan quản lý Nhà nƣớc vào hoạt động đơn vị Các ĐVSN bƣớc tự chủ huy động vốn để đầu tƣ tăng cƣờng sở vật chất, đổi trang thiết bị, tạo điều kiện mở rộng hoạt động nghiệp hoạt động dịch vụ Tuy nhiên đến chƣa có văn hƣớng dẫn chế phân quyền, phân cấp rõ ràng việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế quan có thẩm quyền, phần gây khó khăn cho đơn vị việc thực đầy đủ quyền hạn trách nhiệm đơn vị theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Chƣa có hƣớng dẫn cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đơn vị để phân loại xếp loại đơn vị, chƣa có tiêu chí kết hợp việc đánh giá kết sử dụng kinh phí với kết thực nhiệm vụ thực giao dự toán kinh phí hàng năm cho đơn vị Do chƣa phản ánh xác kết chất lƣợng thực nhiệm vụ đơn vị Để phù hợp với tình hình cần có quy định, hƣớng dẫn cụ thể tiêu định lƣợng để đánh giá kết thực nhiệm vụ đƣợc giao kết hợp với đánh giá hiệu sử dụng kinh phí hàng năm để có sở xem xét giao dự toán thu chi NSNN cho năm Bên cạnh đó, quan chức bổ sung hƣớng dẫn cụ thể phân cấp, phân quyền thực quyền tự chủ tổ chức máy, biên chế theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cho đơn vị để tự chủ việc định biên chế hàng năm sát với thực tế, điều kiện đặc thù ngành nghề Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 76 download by : skknchat@gmail.com khuyến khích ĐVSN chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công, thực nhiệm vụ Nhà nƣớc giao, đặt hàng, sở cấp có thẩm quyền chuyển đổi phƣơng thức từ việc giao dự toán hàng năm sang phƣơng thức Nhà nƣớc đặt hàng mua hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ nghiệp công, giao kế hoạch tài chính, giao vốn, xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo chế giao vốn cho doanh nghiệp, đƣợc quyền định việc huy động vốn, sử dụng vốn, tài sản gắn với nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định để mở rộng việc cung cấp dịch vụ nghiệp công, tự định số ngƣời làm việc trả lƣơng sở thang bảng lƣơng Nhà nƣớc hiệu quả, chất lƣợng cơng việc nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho đơn vị dẫn đến nâng cao chất lƣợng công việc thu nhập ngƣời lao động 77 download by : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Công tác quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập vừa đảm bảo quy định nhà nƣớc, vừa đảm bảo nguồn thu để trì hoạt động phát triển tƣơng yêu cầu khó khăn Việc thực cơng tác quản lý tài đơn vị gặp nhiều vƣớng mắc q trình thực nguồn kinh phí tự chủ khó tăng, nguồn ngân sách cấp có xu hƣớng giảm Mặc dù Chính Phủ ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP 14 tháng 02 năm 2015 nhƣng trƣờng tiếp tục thực theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ mở chế quản lý cho đơn vị nghiệp cơng lập nói chung hệ thống giáo dục đào tạo nói riêng Đối với Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng, nói, cơng tác tài theo nghị định cho phép trƣờng chủ động việc xếp tổ chức, biên chế hợp lý hóa quy trình nghiệp vụ; chủ động việc sử dụng điều kiện sở vật chất lực có để nâng cao chất lƣợng đào tạo; cải thiện thu nhập cho cán công nhân viên nói chung đội ngũ giáo viên nói riêng Cùng với hoạt động chun mơn cơng tác quản lý tài ngày thể rõ vai trị vơ quan trọng phát triển nhà trƣờng Để góp phần vào việc hồn thiện chế quản lý tài nhà trƣờng, đề tài ―Quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng‖ tập trung giải số vấn đề sau: Đã hệ thống hóa vấn đề lý luận chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Đã phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng Chỉ đƣợc kết hạn chế nhƣ vƣớng mắc việc triển khai thực quản lý tài tạiTrung tâm Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài chính, xem xét nguyên nhân, mục tiêu định hƣớng trƣờng, luận văn đề xuất số giải 78 download by : skknchat@gmail.com pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng.Luận văn mạnh dạn đƣa số kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Văn phịng phủ điểm bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị nghiệp công lập cơng tác quản lý tài 79 download by : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, 2006, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập, Hà Nội Chính phủ, 2015, Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Phạm Thị Vân Anh, 2016, Để phát huy chế tự chủ tài trƣờng đại học cơng lập, Tạp chí Tài Lê Đức Đạt, 2016, Quản lý tài theo chế tự chủ tài trƣờng đại học Hồng Đức, Luận văn Thạc sỹ Tài ngân hàng, Đại học quốc gia Hà Nội Trần Quốc Hùng, 2016, ―Chính sách học phí đại học Việt Nam‖, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học quốc gia Hà Nội PGS TS Nguyễn Trƣờng Giang, 2016, Triển khai chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập theo quy định mới, Tạp chí Tài Nguyễn Hồng Ngọc, 2016, Hồn thiện chế quản lý tài Trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội 2, Luận văn Thạc sỹ Tài ngân hàng, Đại học quốc gia Hà Nội ThS Nguyễn Xuân Thắng, 2016, Cải cách chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc, Tạp chí Tài TS.Nguyễn Đức Thọ, 2016, Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng kinh phí quan hành chính, đơn vị nghiệp, Tạp chí tài 10 Bùi Đức Nam, 2014,Tài sở giáo dục đại học công lập –Những vấn đề cần tháo gỡ, Tạp chí tài 80 download by : skknchat@gmail.com 11 Quốc hội nƣớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, 2012, Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 12 Quốc hội nƣớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, 2015, Luật ngân sách nhà nƣớc số 83/2015/QH13 13 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, 2015, Luật kế tốn số 88/2015/QH13 14 Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng, 2015-2017,Báo cáo tài chínhcác năm 2015, 2016, 2017 15 Báo cáo cơng khai tăng quyền tự chủ Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng, năm 2017 Website: http://hnce.edu.vn/ https://www.moet.gov.vn http://tapchitaichinh.vn/ 81 download by : skknchat@gmail.com ... nguồn thu Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng 3.2 Thực trạng quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng 3.2.1 Cơ câu tổ chức quy định quản lý tài Theo quy định nay, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng... cơng tác quản lý tài -Đánh giá cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng để từ thấy đƣợc ƣu điểm, hạn chế -Đƣa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng... duyệt, chế độ quản lý tài sản Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng nhƣ sau: - Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng có trách nhiệm quản lý sử dụng tài sản đƣợc Nhà nƣớc giao theo chế độ quản lý tài sản đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​ ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1. Các bƣớc nghiên cứu - (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

Hình 2.1..

Các bƣớc nghiên cứu Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 3.1. Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ - (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

Bảng 3.1..

Các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 3.2. Dự toán và thực hiện ngân sách của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng  - (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

Bảng 3.2..

Dự toán và thực hiện ngân sách của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.1. Luân chuyển chứng từ tài chính củaTrung tâm HN - (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

Hình 3.1..

Luân chuyển chứng từ tài chính củaTrung tâm HN Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 3.3. Bảng cân đối thu chi củaTrung tâmHội nghị37 Hùng Vƣơng  giai đoạn 2015- 2018  - (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý tài chính tại trung tâm hội nghị 37 hùng vương​

Bảng 3.3..

Bảng cân đối thu chi củaTrung tâmHội nghị37 Hùng Vƣơng giai đoạn 2015- 2018 Xem tại trang 60 của tài liệu.