0

Phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT trên địa bàn thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sỹ luật)

78 0 0
  • Phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT trên địa bàn thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sỹ luật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÌNH SỰ TRẦN XN ĐÀI MSSV: 0855010036 PHỊNG NGỪA TỘI PHẠM TRỐN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN CỬ NHÂN LUẬT Niên khóa: 2008 – 2012 GVHD: TH.S NGUYỄN HUỲNH BẢO KHÁNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng tơi Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo khóa luận Các số liệu sử dụng khóa luận số liệu xác Tác giả Trần Xuân Đài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình GTGT: Giá trị gia tăng TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỘI TRỐN THUẾ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009) VÀ TÌNH HÌNH TỘI TRỐN THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM … 1.1 Tội trốn thuế theo BLHS 1999: 1.1.1 Khái niệm trốn thuế: .4 1.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội trốn thuế theo BLHS 1999: 1.1.2.1 Khách thể tội trốn thuế: .6 1.1.2.2 Mặt khách quan tội trốn thuế: .7 1.1.2.3 Chủ thể tội trốn thuế: 1.1.2.4 Mặt chủ quan tội trốn thuế: 1.1.3 Phân biệt tội phạm trốn thuế với số tội phạm khác: 1.1.3.1 Tội trốn thuế tội buôn lậu: 1.1.3.2 Tội trốn thuế tội kinh doanh trái phép: .10 1.2 Tình hình tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM: 10 1.2.1 Các thông số tình hình tội phạm: 10 1.2.1.1 Thực trạng tình hình tội phạm: 11 1.2.1.2 Cơ cấu tình hình tội phạm: 14 1.2.1.3 Động thái tình hình tội phạm: 16 1.2.1.4 Thiệt hại tình hình tội phạm: .18 1.2.2 Đặc điểm tội phạm học tội trốn thuế GTGT: .19 CHƯƠNG 2: NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA TỘI TRỐN THUẾ GTGT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRỐN THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 25 2.1 Nguyên nhân điều kiện tội trốn thuế GTGT TPHCM: 25 2.1.1 Cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tội trốn thuế GTGT: 25 2.1.2 Nguyên nhân điều kiện tội phạm trốn thuế GTGT TPHCM tiếp nhận góc độ chung: .27 2.1.2.1 Nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội: .27 2.1.2.2 Nguyên nhân điều kiện tâm lý - văn hóa xã hội: 30 2.1.2.3 Nguyên nhân điều kiện tổ chức quản lý xã hội: 32 2.1.2.4 Nguyên nhân điều kiện pháp luật cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm: .34 2.1.3 Nguyên nhân điều kiện tội phạm trốn thuế GTGT TPHCM góc độ tội phạm cụ thể: 37 2.1.3.1 Nguyên nhân điều kiện từ phía người phạm tội: 38 2.1.3.2 Tình huống, hồn cảnh phạm tội cụ thể: 41 2.1.4 Dự báo tình hình tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM thời gian tới: 43 2.2 Một số kiến nghị nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm: 45 2.2.1 Thực tiễn phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM thời gian qua: 45 2.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm tiếp cận từ góc độ chung: 49 2.2.2.1 Giải pháp kinh tế - xã hội: .49 2.2.2.2 Giải pháp tâm lý - xã hội: 51 2.2.2.3 Giải pháp nâng cao khả đấu tranh phòng chống tội phạm chủ thể: 53 2.2.2.4 Giải pháp tổ chức, quản lý xã hội: 57 2.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật: 59 2.2.3 Một số giải pháp tiếp cận từ góc độ nghiên cứu tội phạm cụ thể: 64 2.2.3.1 Giải pháp từ phía người phạm tội: 64 2.2.3.2 Giải pháp từ tình huống, hồn cảnh phạm tội cụ thể: .66 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Thuế nguồn thu chủ yếu thường xuyên cho ngân sách nhà nước Nguồn thu từ thuế đảm bảo cho khoản chi thường xuyên nhà nước thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế ổn định phát triển bền vững Để thực vai trò quốc gia phải quản lý tốt nguồn thu từ thuế tránh tình trạng thất thuế hay trốn thuế Cùng với phát triển kinh tế xuất ngày nhiều chủ thể kinh doanh Trong trình hoạt động chủ thể phải đóng nhiều loại thuế khác thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất,thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng…Đặc biệt thành phố, trung tâm kinh tế lớn TPHCM gia tăng nguồn thu từ thuế từ chủ thể địa bàn không nhỏ Trong hệ thống thuế nước ta nay, thuế GTGT có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, năm huy động 30% tổng thu ngân sách Thế lại sắc thuế mà chủ thể kinh doanh thường hay lợi dụng để thực hành vi trốn thuế, gian lận thuế Thực tế cho thấy thông qua báo cáo thuế hàng năm kết thu thuế năm sau cao năm trước Nhưng với khẳng định quan thuế hàng năm nhà nước thất thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế GTGT, mà nguyên nhân chủ yếu từ việc trốn thuế Qua cho thấy cơng tác quản lý thuế xử lý vi phạm thuế quan, chủ thể có thẩm quyền nước ta hạn chế Biểu việc số vụ án trốn thuế hàng năm bị xử lý hình so với thực trạng Với hậu to lớn kinh tế xã hội hành vi trốn thuế nói chung trốn thuế GTGT nói riêng gây Chúng ta cần thiết phải hạn chế tội phạm trốn thuế GTGT góc độ phịng ngừa, lấy cơng tác phòng ngừa làm trọng tâm đảm bảo việc đạt mục tiêu hạn chế loại trừ tội phạm khỏi xã hội [15-tr.8] Nhận thức điều tác giả chọn đề tài “Phịng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cho để có nhìn tồn diện tội trốn SVTH: Trần Xuân Đài Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh thuế từ xác định nguyên nhân điều kiện loại tội phạm đề giải pháp góp phần hạn chế tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM Tình hình nghiên cứu: Tội phạm trốn thuế GTGT năm qua ngày diễn biến phức tạp nước ta Do vấn đề cấp bách nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu, cá nhân thể qua cơng trình nghiên cứu khoa học, viết tạp chí với phạm vi góc độ khác Tuy nhiên nghiên cứu chưa đề cập đến nội dung nguyên nhân điều kiện tội phạm trốn thuế địa bàn cụ thể TPHCM giải pháp để đấu tranh phòng chống tội phạm Vì thế, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM” với mong muốn góp phần nhỏ nghiên cứu thuế GTGT phòng ngừa trốn thuế GTGT Đối tượng, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu đề tài: Tác giả giới hạn đề tài khóa luận tốt nghiệp phạm vi tội trốn thuế lĩnh vực thuế giá trị gia tăng địa bàn TPHCM Từ tập trung nghiên cứu đặc điểm pháp lý tội trốn thuế theo quy định pháp luật Việt Nam; tình hình tội phạm trốn thuế GTGT đặc điểm tội phạm học loại tội địa bàn TPHCM khoảng thời gian từ 2007 2011; phân tích nguyên nhân điều kiện tội phạm trốn thuế GTGT thời gian qua Từ đưa giải pháp nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn thành phố 4.1 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài: Phương pháp luận: Tác giả dựa phép vật biện chứng chủ nghĩa Mác-Lê nin, quan điểm Đảng Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm 4.2 Phương pháp nghiên cứu: SVTH: Trần Xuân Đài Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu văn pháp luật, đề tài nghiên cứu có liên quan tội trốn thuế cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm - Phương thống kê hình sự: thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá tài liệu, số liệu phản ánh tình hình tội phạm hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm - Phương pháp điều tra điển hình: nghiên cứu vài án để tìm phương thức, thủ đoạn tội phạm trốn thuế nguyên nhân, điều kiện loại tội phạm Ý nghĩa khoa học thực tiễn khóa luận: Ý nghĩa khoa học: Khóa luận làm phong phú thêm hệ thống đề tài nghiên cứu tội phạm học tội phạm trốn thuế Góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận tội phạm học Việt Nam nói chung lý luận giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế địa bàn TPHCM nói riêng Những kết đạt luận văn tham khảo giảng dạy, nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn: Qua nội dung nghiên cứu luận văn, tác giả tiến hành dự báo tình hình tội phạm trốn thuế đề xuất giải pháp phòng ngừa tội phạm thời gian tới Với mong muốn góp phần hạn chế tình trạng phạm tội, giảm số tội phạm trốn thuế ẩn địa bàn TPHCM Bố cục khóa luận: Ngoài phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung khóa luận tốt nghiệp chia thành hai chương:  Chương I: Tội trốn thuế theo Bộ luật hình năm 1999 (đã sửa đổi bổ sung năm 2009) tình hình tội trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM  Chương II: Nguyên nhân, điều kiện cụ thể tội trốn thuế GTGT giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM SVTH: Trần Xuân Đài Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh CHƯƠNG 1: TỘI TRỐN THUẾ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2009) VÀ TÌNH HÌNH TỘI TRỐN THUẾ GTGT TRÊN ĐịA BÀN TPHCM 1.1 1.1.1 Tội trốn thuế theo BLHS 1999: Khái niệm trốn thuế: Thuế khoản nộp bắt buộc mang tính cưỡng chế pháp luật mà cá nhân, tổ chức phải nộp vào ngân sách nhà nước Các khoản nộp không mang tính đối giá khơng mang tính hồn trả trực tiếp cho người nộp thuế [13-tr.8] Nộp thuế vừa quyền vừa nghĩa vụ cá nhân, tổ chức Hiện nay, hệ thống thuế nước ta gồm nhiều sắc thuế thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT…trong phạm vi nghiên cứu khóa luận, tác giả trình bày nội dung thuế GTGT Thuế GTGT loại thuế thu vào phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh q trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Đây loại thuế có nhiều vai trị quan trọng phát triển quốc gia Thế nước ta nay, hành vi trốn thuế GTGT hành vi phổ biến BLHS năm 1999 quy định tội trốn thuế Điều 161, nhiên điều luật lại không định nghĩa trốn thuế Thuật ngữ “trốn thuế” định nghĩa Điều Nghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế, theo “hành vi trốn thuế hành vi cá nhân, tổ chức vi phạm quy định pháp luật thuế làm giảm số thuế phải nộp làm tăng số thuế hoàn miễn giảm” Tuy nhiên Nghị định bị bãi bỏ Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Nghị định nêu mức xử phạt hành vi trốn thuế quy định Điều 108 Luật quản lý thuế, khơng cịn đề cập đến khái niệm trốn thuế SVTH: Trần Xuân Đài Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh - Hiện nay, sách thuế nước ta chuyển sang chế quản lý tự khai, tự nộp thuế Người nộp thuế tự giác, tự chịu trách nhiệm việc kê khai, tính thuế nộp thuế Phương thức quản lý đại giảm bớt gánh nặng cho ngành thuế, đề cao trách nhiệm người nộp thuế Bên cạnh nhiều lợi ích phương thức quản lý mang lại thân chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn mà hiệu phụ thuộc vào ý thức tuân thủ pháp luật người nộp thuế trình độ quản lý thuế Vì để đảm bảo mục tiêu thu đúng, thu đủ, kịp thời khoản thuế vấn đề quan trọng nâng cao chất lượng hiệu công tác tra, kiểm tra thuế hoạt động góp phần hồn thành dự tốn thu ngân sách nhà nước nâng cao tính tuân thủ pháp luật người nộp thuế Để thực mục tiêu ngành thuế cần nâng cao chất lượng, hiệu công tác tra, kiểm tra thuế, lập thực kế hoạch tra hàng năm Nhiệm vụ cán tra thuế phải tìm doanh nghiệp có độ rủi ro để tăng cường tập trung tra vào doanh nghiệp Để làm điều đòi hỏi phải tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tra, kiểm tra thuế Họ phải thực giỏi nhanh nhạy cơng tác chống thất thu thuế đạt hiệu cao Tuy nhiên, số lượng cán tra thuế đưa nước học hỏi, trao dồi kiến thức, trao đổi nghiệp vụ Vì thế, để tiếp cận công nghệ quản lý thuế nước phát triển giới, cần đầu tư cho cán tra, kiểm tra thuế Bởi họ người nhân danh Nhà nước kiểm soát việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối tượng nộp thuế, đảm bảo việc thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước Nhận thức tầm quan trọng thuế, tính nguy hiểm cao hành vi trốn thuế phải đánh giá vai trò cán tra thuế, việc nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán tra thuế xu hướng tất yếu Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm lực lượng cán tra, kiểm tra cho ngành thuế lực lượng làm cơng tác tra cịn thiếu so với khối lượng công việc phải thực ngày tăng SVTH: Trần Xuân Đài Trang 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh - Cần có phối hợp, giám sát, kiểm tra lẫn quan thuế với quan liên quan Công an, Hải quan, quản lý thị trường… nhằm ngăn chặn có hiệu hành vi trốn thuế tham ô, nhũng nhiễu quan thuế, cán thu thuế Thực luân chuyển cán thuế theo định kỳ năm nhằm hạn chế việc câu kết, móc nối để trốn thuế tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với quan thuế cán thu thuế - Nộp thuế không nghĩa vụ, mà quyền người dân, doanh nghiệp đóng góp cho Nhà nước, cho xã hội Do bên cạnh việc bắt buộc, cưỡng chế nộp thuế việc khuyến khích nâng cao nhận thức việc tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế người nộp thuế điều cần thiết Để làm điều này, ta phải đảm bảo lợi ích cho người nộp thuế tạo mối quan hệ thoải mái cán thu thuế người nộp thuế Tăng cường tiện ích cho người nộp thuế tổ chức đối thoại, kios thông tin, đảm bảo cung cấp dịch vụ hiệu thiết thực để người nộp thuế thực tốt nghĩa vụ với nhà nước Cuộc đối thoại diễn gần người nộp thuế Cục thuế TPHCM cung cách phục vụ thái độ số cán thuế nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tự giác người nộp thuế Bởi họ khơng cán thuế tạo điều kiện tốt nhất, tạo tâm lý thoải mái nộp thuế mà bị “hành”, bị làm khó gây khơng khó khăn Do đó, bên cạnh việc nâng cao trình độ quản lý cho cán thuế, cần bồi dưỡng thêm cho cán công tác tiếp dân xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người nộp thuế cán hành thu Song song quan thuế cần phải nỗ lực xây dựng quy trình, cơng khai, mở rộng dân chủ thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh người nộp thuế 2.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật: Một hệ thống pháp luật hoàn thiện tạo hành lang pháp lý cho xử chủ thể, loại trừ khả phạm tội pháp luật thiếu quy định điều chỉnh, có quy định khơng cụ thể Do việc ban hành pháp luật SVTH: Trần Xuân Đài Trang 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh cách kịp thời, chặt chẽ, sửa đổi bổ sung văn thiếu phát huy vai trò phòng ngừa tội phạm pháp luật Qua nghiên cứu BLHS 1999 số văn pháp luật thuế GTGT với số ý kiến chuyên gia, tác giả xin đưa số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật sau: Về Luật hình sự: Điều 161 BLHS năm 1999 khơng quy định tội trốn thuế, thực tế quan có thẩm quyền thường vào Điều 108 Luật quản lý thuế năm 2006 để kết luận hành vi có dấu hiệu trốn thuế hay khơng Đây điểm thiếu sót BLHS mà ta cần bổ sung thêm tiêu chí để xác định hành vi trốn thuế vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền nghĩa vụ người nộp thuế Vì cần quy định BLHS để tạo pháp lý cho việc áp dụng pháp luật đặc biệt việc quy định rõ cấu thành tội trốn thuế tạo sở cho việc phân biệt tội với tội có chất tương tự nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Điều giúp cho quan bảo vệ pháp luật thực nhiệm vụ xác khách quan Thêm vào đó, cần xử lý nghiêm minh hành vi trốn thuế, tham ô, nhũng nhiễu lĩnh vực thuế Bởi Luật hình nước ta quy định mức xử phạt tội trốn thuế nhẹ so với nước giới (khung hình phạt cao từ đến năm tù), thêm vào lại có trường hợp bị xử lý tội nên BLHS không đủ sức răn đe phòng ngừa tội phạm Trốn thuế hành vi vi phạm chịu hai chế tài xử phạt vi phạm hành xử lý hình Cái ranh giới định lượng hình hành bị hai phía bên người nộp thuế cán thuế lợi dụng để lách luật Vì sách hình nước ta cần có văn hướng dẫn cụ thể, rõ ràng mức độ định lượng để đảm bảo việc xử lý người, tội bịt kín kẽ hở cho tội phạm lợi dụng để tránh chế tài hình BLHS hành quy định trách nhiệm hình cá nhân Vấn đề đặt thực tế phần lớn hành vi trốn thuế tổ chức, doanh SVTH: Trần Xuân Đài Trang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh nghiệp việc trốn thuế đối tượng thường mức độ nguy hiểm cao có khả gây hậu nghiêm trọng Tuy nhiên tổ chức chịu trách nhiệm hành chính, chế tài nhẹ so với hành vi vi phạm Do đó, để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp nhân, đáp ứng nhu cầu hội nhập phù hợp với xu pháp luật giới, pháp luật hình Việt Nam cần thiết phải có khẳng định pháp nhân chủ thể tội phạm phải chịu trách nhiệm hình Ví dụ số nước giới Anh, Canada, Trung Quốc… có quy định trách nhiệm hình pháp nhân Theo pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình từ người quản lý có vị trí định vi phạm pháp luật hình với hình phạt chủ yếu hình phạt tiền Và người quản lý phải chịu trách nhiệm hình với hình phạt hình phạt áp dụng pháp nhân Về văn pháp luật thuế: Luật thuế GTGT phải thể đơn giản, rõ ràng, ổn định, công nâng cao hiệu công tác thu thuế Một phương hướng để đạt điều phải hồn thiện phương pháp tính thuế GTGT Bởi phương pháp tính thuế có hồn thiện Luật thuế GTGT hồn thiện Luật thuế GTGT hành quy định hai phương pháp tính thuế GTGT phương pháp khấu trừ phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT Điều đã, dẫn đến bất bình đẳng sở kinh doanh tham gia thị trường lại có cách tính thuế hưởng chế độ khấu trừ khác Thiết nghĩ nên bỏ phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT để đảm bảo tính cơng thuế tiến tới minh bạch hóa việc sản xuất, kinh doanh với chế độ hóa đơn, chứng từ, sổ sách rõ ràng, đầy đủ Theo kinh nghiệm nước cho thấy, họ thường quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế, cụ thể chủ thể kinh doanh có mức doanh thu ngưỡng khơng phải nộp thuế, ngưỡng phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ doanh thu Phương pháp áp dụng để thay phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT Để cho Luật thuế GTGT cịn tồn phương pháp tính thuế phương pháp khấu trừ thuế Điều tạo môi trường kinh SVTH: Trần Xuân Đài Trang 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh doanh bình đẳng cho sở kinh doanh, tạo thuận lợi công tác quản lý thuế, từ góp phần hồn thiện Luật thuế GTGT ngăn ngừa hành vi trốn thuế sơ hở từ luật Danh mục mặt hàng không chịu thuế GTGT giảm song phạm vi rộng, tạo phức tạp làm giảm hiệu quản lý thuế, số mặt hàng đưa vào diện chưa hợp lý, gây gián đoạn cơng tác tính thuế, thu thuế GTGT, gây khó khăn cho doanh nghiệp quan quản lý thuế Ngồi ra, để thực tốt Luật Thuế GTGT việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kê khai thuế đầy đủ yếu tố quan trọng Bởi hóa đơn, chứng từ khơng phục vụ cho việc tính thu thuế GTGT mà cịn sở tính thuế đầu ra, đầu vào Do vậy, chống thất thu thuế nói chung chống thất thu thuế GTGT nói riêng cần giải vấn đề liên quan đến hóa đơn, chứng từ Trên sở Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 việc doanh nghiệp tự in hóa đơn để trao quyền tự tạo, tự in hóa đơn cho doanh nghiệp Đây giải pháp hạn chế tình trạng trốn thuế GTGT qua hóa đơn đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động tự tạo quản lý hóa đơn, xu tất yếu phát triển Thế nhưng, mở quyền cho doanh nghiệp phải siết cơng tác giám sát, tra, kiểm tra làm cho sách pháp luật phát huy hiệu Vấn đề đặt điều kiện kiểm soát gắt gao trước (hóa đơn mẫu Bộ Tài phát hành, doanh nghiệp phải đóng dấu hóa đơn) mà tình trạng bn bán hóa đơn bất hợp pháp diễn ra, gây thất thu thuế Hiện nay, Nhà nước giao quyền tự tạo hóa đơn cho doanh nghiệp việc thơng thống lại tiềm ẩn nhiều nguy phát sinh thêm “chiêu trị” để trốn thuế Vì nhìn chung ý thức chấp hành pháp luật doanh nghiệp chưa cao Thế nên, bên cạnh việc nới lỏng cho doanh nghiệp nhà nước cần có văn pháp luật bổ sung để siết chặt hành vi vi phạm phải tăng cường công tác tra, kiểm tra SVTH: Trần Xuân Đài Trang 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh Luật thuế GTGT năm 2008 quy định để khấu trừ thuế GTGT đầu vào ngồi điều kiện có đầy đủ hóa đơn mà cịn phải có thêm chứng từ tốn qua ngân hàng hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên Quy định có tác dụng thúc đẩy tốn qua ngân hàng, ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp chứng từ xác nhận có giao dịch thực tế bên bán bên mua, loại trừ gian lận khấu trừ hoàn thuế GTGT Tuy nhiên bên cạnh gây nhiều hoang mang cho doanh nghiệp chưa hướng dẫn cụ thể quy định mang tính khuyến khích chủ yếu nên chưa có chế tài doanh nghiệp khơng thực toán qua ngân hàng Thiết nghĩ để quy định phát huy nghĩa cần có lộ trình áp dụng cho phù hợp phải có tập huấn cho doanh nghiệp để họ không lúng túng trước quy định mới, số tiền để phải có chứng từ tốn qua ngân hàng nhỏ mức 20 triệu đồng để quản lý, kiểm soát tốt việc thực nghĩa vụ thuế đối tượng nộp thuế Cơ chế thơng thống đăng ký kinh doanh Luật doanh nghiệp cần thắt chặt để doanh nghiệp “ma” khơng cịn thành lập cách tràn lan, tùy tiện Cần thiết phải xác định nhân thân người lập doanh nghiệp đồng thời phải xác định điều kiện người điều hành doanh nghiệp trình độ văn hóa, pháp luật, chun mơn nghiệp vụ…Song song với thay đổi Luật doanh nghiệp chế kiểm tra hoạt động sở kinh doanh sau thành lập phải tăng cường nhằm ngăn chặn cách triệt để việc mua, bán hóa đơn bất hợp pháp Từ hạn chế tình trạng trốn thuế thơng qua hóa đơn GTGT, thủ đoạn phổ biến Việc thất thu thuế không người nộp thuế mà cịn có ngun nhân quan trọng từ phía quan quản lý thuế, thực tế cho thấy không cán thuế thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khiến cho đối tượng nộp thuế bất hợp tác Tuy nhiên trách nhiệm cụ thể cán thuế, quan quản lý thuế lại không quy định cụ thể Luật quản lý thuế Điều tạo SVTH: Trần Xuân Đài Trang 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh bất bình đẳng luật tạo tâm lý coi thường pháp luật cho phận cán thuế Do để đảm bảo việc xử lý vi phạm công bằng, nghiêm túc, bình đẳng trước pháp luật người nộp thuế quan quản lý thuế, dự thảo sửa đổi Luật quản lý thuế cần thiết phải bổ sung thêm trách nhiệm quan quản lý thuế 2.2.3 Một số giải pháp tiếp cận từ góc độ nghiên cứu tội phạm cụ thể: Những giải pháp tiếp cận góc độ chung góp phần làm giảm mâu thuẫn kinh tế, tâm lý, phương thức tổ chức quản lý hệ thống pháp luật xã hội, nguyên nhân sâu xa làm phát sinh tình hình tội phạm nói chung tình hình tội phạm trốn thuế nói riêng thực tế Thế đấu tranh phòng chống tội phạm cụ thể, ta bỏ qua giải pháp tiếp cận từ góc độ nghiên cứu tội phạm cụ thể giải pháp trực tiếp tác động lên nguyên nhân điều kiện cụ thể hành vi phạm tội, loại bỏ tác động tiêu cực yếu tố nhân thân môi trường xã hội dẫn đến việc hình thành chế phạm tội cá nhân Từ góp phần nâng cao hiệu cho cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm thực tế Vì vậy, đấu tranh phịng chống tội phạm trốn thuế, ta cần tìm giải pháp nhằm loại bỏ trình, trạng thái tâm lý bên thúc đẩy điều khiển việc lựa chọn xử chống đối Nhà nước, xã hội người nộp thuế hồn cảnh, tình phạm tội tạo điều kiện cho hành vi phạm tội tồn Dựa vào đó, tác giả xin đưa giải pháp tiếp cận hai góc độ sau: 2.2.3.1 Giải pháp từ phía người phạm tội: Tội phạm thực người cụ thể, việc loại trừ tác động tiêu cực ảnh hưởng đến việc lựa chọn hành vi xử người điều ta nên làm Trong cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm trốn thuế, ta phải tác động vào khâu hình thành động phạm tội, tức tác động đến tư tưởng, ý thức tâm lý người cụ thể SVTH: Trần Xuân Đài Trang 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh Ở khâu hình thành động phạm tội, ý định trốn thuế diễn ý thức chủ quan người nộp thuế Do việc cần làm khâu ta phải dập tắt ý đồ phạm tội tác động làm hình thành động Động hình thành dựa tảng hệ thống nhu cầu cá nhân, tổng thể đặc điểm tâm lý cá nhân hình thành suốt trình lâu dài phát triển nhân cách Do đó, ta cần phải ý đến yếu tố mơi trường hình thành đến tâm lý tiêu cực người yếu tố từ gia đình, trường học hay từ xã hội Ở khía cạnh gia đình, việc bố mẹ thực tốt nghĩa vụ thuế nhà nước gương sáng cho noi theo Về phía nhà trường cần có phương pháp giáo dục kỹ sống, làm việc ý thức tôn trọng pháp luật nói chung, ý thức đạo đức trách nhiệm cá nhân xã hội cho học sinh, sinh viên, bên cạnh cần tuyên truyền thêm sách thuế nhà nước trường học Ngồi ra, khía cạnh xã hội nhà nước cần tạo nhiều sách thuế phương thức quản lý hợp lý, tạo tâm lý cho người nộp thuế họ người có quyền nghĩa vụ đóng góp, phục vụ cho cơng xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp Bên cạnh cần phải kết hợp biện pháp văn hóa kiểm soát người để hiểu đặc điểm tâm lý họ, phát tư tưởng tiêu cực để có biện pháp ngăn chặn Đứng từ góc độ người nộp thuế, có người ln có ý thức tơn trọng pháp luật, mong muốn thân góp phần cho đất nước thông qua thuế Thế thân họ kinh doanh khơng có lợi nhuận lợi nhuận việc đề cao lợi ích trước tiên điều mà chủ thể thường hay chọn lựa Do để cá nhân người nộp thuế thực tốt nghĩa vụ Nhà nước cần tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, tháo gỡ khó khăn cho chủ thể kinh doanh giai đoạn khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao nay, tạo thuận lợi cho họ thực tốt nghĩa vụ nhà nước Thường xuyên tìm hiểu nhu cầu mong muốn người nộp thuế, thơng qua chia sẻ tạo cho họ tâm lý thoải mái SVTH: Trần Xuân Đài Trang 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh tránh xa biểu tiêu cực Thêm vào đó, phải tạo tin tưởng người nộp thuế vào đội ngũ cán công chức quản lý thuế, để họ tin số tiền đóng góp khơng phải lọt vào tay cán mà hoàn tồn vào ngân sách nhà nước Có thể thấy việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm trốn thuế từ khâu hình thành động phạm tội người nộp thuế giải pháp tối ưu Vì hành vi trốn thuế chưa xảy thực tế, tránh thiệt hại xảy cho Nhà nước xã hội, không thời gian tiền việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm Tuy nhiên, trình xã hội lâu dài địi hỏi phải có nhiều hướng hợp lý từ sách xã hội, pháp luật nhà nước 2.2.3.2 Giải pháp từ tình huống, hồn cảnh phạm tội cụ thể: Nếu động phạm tội người hình thành lại khơng gặp điều kiện thuận lợi động khơng thể thể bên ngồi thơng qua hành vi cụ thể Một người mong muốn chiếm đoạt tiền thuế, muốn giảm số tiền thuế mà phải nộp cho ngân sách nhà nước đến mức thấp nhất, mong muốn Để biến mong muốn thành thực người nộp thuế cần có tình huống, hồn cảnh thuận lợi để tạo điều kiện cho việc thực hành vi trốn thuế thành công Trong chế tâm lý xã hội hành vi phạm tội tình phạm tội đóng vai trị làm phát sinh động phạm tội điều kiện thúc đẩy việc định phạm tội thực tội phạm thực tế Do việc phịng ngừa tội phạm theo tình phạm tội việc sử dụng biện pháp nhằm hạn chế, loại trừ tình huống, hồn cảnh có khả làm phát sinh động phạm tội tình tạo điều kiện cho việc thực tội phạm Tình phạm tội đóng vai trị điều kiện làm phát sinh tình hình tội phạm, dễ thay đổi, dễ phá vỡ thiếu ổn định Vì ta nên trọng tác động đến nhân tố giúp cơng tác phịng ngừa việc SVTH: Trần Xn Đài Trang 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh thực tội phạm thực tế có hiệu Tác giả xin kiến nghị số giải pháp tình tạo điều kiện cho hành vi trốn thuế sau: Về phía quan thuế: Có thể thấy rằng, bng lỏng quản lý tình tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hành vi vi phạm Do đó, để xóa bỏ điều kiện việc thắt chặt quản lý, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế yếu tố quan trọng, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực ăn uống, dịch vụ karaoke…đây lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp thường kê khai không doanh thu thực tế phát sinh, cần phải tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, không báo trước Bên cạnh cán thuế người tạo điều kiện cho người nộp thuế phát sinh động trốn thuế, cần nâng cao trách nhiệm xử phạt nghiêm khắc cán thuế có hành vi tham nhũng, thiếu trách nhiệm Về phía tổ chức, cá nhân: Cần nâng cao ý thức nhận hóa đơn mua hàng cho người dân Có doanh nghiệp khơng thể sử dụng phương thức khơng xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để trốn thuế cách tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hành vi tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi chung xã hội Bên cạnh cần tạo thêm quyền lợi cho người tiêu dùng nhận hóa đơn mua hàng có thêm quyền lợi họ sẵn sàng thực quyền lợi cách lấy hóa đơn mua hàng, giải pháp nhà nước trao quyền giám sát nộp thuế cho người tiêu dùng nên giúp quan thuế có điều kiện điều tra xác minh tính thuế cần thiết, góp phần chống thất thu thuế có hiệu [10-tr.983] Thực tế cho thấy tình trạng số cán thuế thối hóa, biến chất có hành vi vi phạm pháp luật nhận hối lộ, làm nhiệm gây thất tiền thuế cho nhà nước, mà chủ yếu doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế phát tố giác Vì ta cần khuyến khích người dân SVTH: Trần Xuân Đài Trang 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh giám sát tố giác cán này, tránh tình trạng sợ phiền hà, thủ tục khó khăn mà đút lót tiền cho họ Về phía doanh nghiệp: thân doanh nghiệp tự tạo điều kiện thuận lợi cho để thực hành vi vi phạm Tuy nhiên việc hạn chế tình có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao ý thức tính tự giác doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ thuế Ngoài cần loại trừ doanh nghiệp “ma”, thủ phạm tiếp tay cho doanh nghiệp thực hành vi trốn thuế GTGT qua việc mua hóa đơn bất hợp pháp Khi doanh nghiệp không tồn khơng cịn điều kiện cho doanh nghiệp trốn thuế dễ dàng Tóm lại, chương tác giả làm rõ nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm trốn thuế địa bàn TPHCM góc độ chung góc độ cụ thể Qua đánh giá tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm quan chức dự báo diễn biến tội phạm thời gian tới Trên sở đó, tác giả đưa kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm trốn thuế tiếp cận góc độ chung góc độ cụ thể Với mong muốn đóng góp phần cho cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm trốn thuế SVTH: Trần Xuân Đài Trang 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh KẾT LUẬN Trốn thuế GTGT hành vi phổ biến tổ chức, cá nhân đối tượng nộp thuế Tuy nhiên hành vi thực tế bị phát xử lý khơng đáng kể, điều mà tình hình tội phạm ngày diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi khác phạm vi nước nói chung TPHCM nói riêng Tội phạm trốn thuế gây tác hại nghiêm trọng nhiều mặt cho đời sống kinh tế xã hội, làm thất thu ngân sách nhà nước, làm tính cơng thuế uy tín cán quản lý thuế Trước tình hình đó, quyền TPHCM kết hợp với lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm thực nhiều kế hoạch, nhiều chiến lược để ngăn chặn hành vi xảy Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan mà thực tế công tác chưa đạt hiệu cao Vì vậy, đứng góc độ “phịng bệnh chữa bệnh”, khóa luận tốt nghiệp, tác giả tập trung làm rõ khái niệm trốn thuế dấu hiệu pháp lý tội phạm việc định tội danh dễ dàng xác hơn, đưa tranh tình hình tội phạm trốn thuế thời gian gần số đặc điểm tội phạm học nhằm nắm rõ thực trạng chất tội phạm để tiến hành giải thích nguyên nhân điều kiện tội phạm trốn thuế góc độ chung góc độ cụ thể, đưa dự báo tình hình tội phạm trốn thuế khoảng thời gian tới sở tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Phòng ngừa tội phạm nhiệm vụ quan trọng quốc gia Riêng tội phạm trốn thuế, cần nhận diện hành vi nguy hiểm cho xã hội cần đầu tư, quan tâm mức từ phía Nhà nước quần chúng nhân dân, góp phần làm giảm tội phạm thực tế Tuy nhiên trình lâu dài đòi hỏi việc kết hợp hài hòa biện pháp đấu tranh phịng chống tội phạm tình hình kinh tế xã hội địa bàn định đạt hiệu cao, từ tiến hành loại trừ tội phạm khỏi đời sống xã hội SVTH: Trần Xuân Đài Trang 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Bộ luật hình năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) Luật quản lý thuế năm 2006 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Chính phủ quy định việc doanh nghiệp nghiệp tự in hóa đơn Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 Chính phủ quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Sách: Ts Phạm Văn Beo - Luật hình Việt Nam (phần riêng) - NXB Chính trị quốc gia (2010) Th.s Mai Bộ, Phạm Vân Duyên - Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Bộ luật hình - NXB thống kê 10 Nguyễn Xuân Yêm, Trương Hịa Bình - Tội phạm kinh tế thời mở cửa NXB CAND (2003) 11 Giáo trình Luật hình Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB CAND (2003) 12 Giáo trình Tội phạm học - Trường Đại học Luật Hà Nội – NXB CAND (2007) 13 Tập giảng Luật thuế - Trường Đại học Luật TPHCM 14 Tập giảng Những vấn đề chung luật hình tội phạm - Trường Đại học Luật TPHCM (2008) 15 Tập giảng Tội phạm học - Trường Đại học Luật TPHCM 16 Triết học Mác- Lênin – NXB Chính trị quốc gia (1997) Tạp chí tài liệu khác: 17 Mai Thế Bày - Một số vấn đề đấu tranh phòng chống vi phạm tội phạm việc thực Luật thuế GTGT – Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 06/2003 18 Hoàng Thị Thu Hằng - Nhận diện hành vi trốn thuế sắc thuế gián thu - Khóa luận tốt nghiệp năm 2004 19 Trần Thị Thu Hiệp - Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm Việt Nam - Khóa luận tốt nghiệp năm 2005 20 Nguyễn Thị Thu Hương - Luận án tiến sĩ năm 2012 21 Đỗ Trúc Lâm - Nhân thân người phạm tội góc độ nghiên cứu tội phạm học - Khóa luận tốt nghiệp năm 2010 22 Ts Dương Tuyết Miên - Bàn tình hình tội phạm - Tạp chí TAND số 24/2007 23 Ts Dương Tuyết Miên - Bàn tội phạm rõ, tội phạm ẩn - Tạp chí Luật học số 03/2010 24 Nguyễn Thị Minh - Tội phạm ẩn, vấn đề lý luận - Khóa luận tốt nghiệp năm 2004 25 Trần Phương Nga - Tội trốn thuế theo BLHS 1999 - Khóa luận tốt nghiệp năm 2001 26 Đặng Thị Hàn Ni - Chống thất thu thuế GTGT TPHCM nhìn từ góc độ doanh nghiệp tự in hóa đơn - Tạp chí tài số 03/2012 27 Lê Duy Thành - Trốn thuế tránh thuế, số vấn đề lý luận thực tiễn Tạp chí tài số 3/2000 28 Đặng Thị Cẩm Thúy - Một số vấn đề đấu tranh phòng chống vi phạm tội phạm việc thực Luật thuế GTGT - Tạp chí Nhà nước pháp luật số 06/2003 29 Thu Thủy - Hệ thống thuế Việt Nam: tiếp tục cải cách để cải thiện thứ hạng Tạp chí thuế nhà nước số 15/2012 30 Trần Hữu Tráng - Một số vấn đề tội phạm ẩn Việt Nam - Tạp chí Luật học số 03/2000 31 Trần Hữu Tráng - Tác động kinh tế thị trường đến tình hình tội phạm phịng ngừa tội phạm nước ta - Tạp chí Luật học số 03/2000 32 Nguyễn Trương Bá Tuấn - Đổi hệ thống sách thuế giai đoạn 2001 - 2010, thực trạng số vấn đề đặt - Tạp chí tài số 02/2011 Trang web 33 http://tuoitre.vn 34 http://vnexpress.net 35 http://www.cand.com.vn 36 http://www.google.com.vn 37 http://www.hcmtax.gov.vn 38 http://www.luatviet.org 39 http://www.tapchitaichinh.vn 40 http://www.tapchithue.com 41 http://www.thanhnien.com.vn 42 http://www.sggp.org.vn ... trạng tội trốn thuế địa bàn TPHCM với tổng số tội phạm, tổng số người phạm tội khoảng thời gian từ năm 2007 - 2011 Thực trạng tình hình tội phạm bao gồm tội phạm rõ tội phạm ẩn Tội phạm rõ: tội phạm. .. thực hành vi trốn thuế GTGT Hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm chủ thể phòng ngừa tội phạm: Hiện nay, hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế chủ thể đấu tranh phòng ngừa tội phạm nòng cốt... hình tội phạm trốn thuế GTGT địa bàn TPHCM thời gian tới: 43 2.2 Một số kiến nghị nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm: 45 2.2.1 Thực tiễn phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT trên địa bàn thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sỹ luật) , Phòng ngừa tội phạm trốn thuế GTGT trên địa bàn thành phố hồ chí minh (luận văn thạc sỹ luật)

Từ khóa liên quan