0

Pháp luật về hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

62 0 0
  • Pháp luật về hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI LÊ THU UYÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THU UYÊN Khóa: 41 MSSV: 1653801011340 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: Th.S TRƢƠNG THỊ TUYẾT MINH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 ỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: đ đ tham t n s o t n trung t o Tôi xin a u nt tn n pn y n khoa T v tuân t ủ u o n to n tr t qu nghiên Trƣơng T quy đ n v tr n v u riêng tôi, n cam đoan n y Sinh viên Lê Thu Uyên T t t Minh, t u DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT AMC Công ty Qu n lý n khai thác tài s n tr c thuộc ngân hàng t ơn mại BĐS Bất động s n BLDS Bộ lu t dân s nă CNNHNN Chi nhánh ngân hàng n CTCP Công ty cổ phần DATC Công ty trách nhi m hữu hạn Mua bán n Vi t Nam DNNN Doanh nghi p Nhà n GCNĐ DN Giấy ch ng nh n đăn ký doanh nghi p GCNĐ ĐT Giấy ch ng nh n đăn ký đầu t KAMCO Công ty Qu n lý Tài S n Hàn Qu c LDN Lu t Doanh nghi p nă LTM Lu t T Lu t TCTD Lu t tổ ch c tín dụng nă 2010 đ c sửa đổi, bổ sung Lu t sửa đổi, bổ sung s đ u Lu t tổ ch c tín dụng nă 2017 NHNN Ngân hàng Nhà n NHTM Ngân hàng t QSDĐ Quy n sử dụng đất RCC Công ty Gi i quy t Thu hồi n đ B o hiểm Ký thác Nh t B n TCTD Tổ ch c tín dụng TNHH Trách nhi m hữu hạn VAMC Công ty Qu n lý tài s n tổ ch c tín dụng Vi t Nam VSD Trung tâm L u ký Ch ng khoán WTO Tổ ch c t 2015 ơn mại nă c c 2014 2005 c ơn mại ơn mại th gi i c thành l p Công ty MỤC LỤC PH N M Đ U CHƢƠNG 1: H I QU T V HOẠT ĐỘNG MUA NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG MUA 1.1 kinh doanh 1.2 S N NỢ C A DOANH N NỢ TẠI VIỆT NAM r n ng mua n n doanh ng ng mua n n g doanh ng kinh doanh ng mua n n V Nam 1.3 n n ng mua n n doanh ng kinh doanh ng mua n n 11 1.3.1 11 1.3.2 1.4 Vai r ng mua 1.4.1 1.4.2 14 ng mua n n doanh ng kinh doanh n n 17 tổ chức tín dụng 17 kinh 18 ẾT UẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 2: PH P UẬT V HOẠT ĐỘNG MUA N NỢ C A DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG MUA N NỢ V MỘT SỐ IẾN NGHỊ 20 2.1 T r ng quy n n ng mua n n doanh ng kinh doanh ng mua n n 20 2.2 P n n doanh ng kinh doanh ng mua n n 21 2.3 P n n n ƣ mua, n ng mua n n 2.3.1 2.3.2 doanh ng n n 26 26 giao qua doanh kinh doanh mua 29 32 mua 2.3.3 kinh doanh mua, ng mua 2.4 P ƣơng mua n n vi n n ƣ ng n ho t ng mua n n doanh ng kinh doanh ng mua n n 33 2.5 P mua, n n sinh n n sinh quan cho vay, vay n nƣ ng 35 2.6 P n n n ƣ mua n 36 2.6.1 mua 36 2.6.2 2.7 mua n ng g n n ng mua 40 n n doanh ng kinh doanh ng mua n n 45 2.7.1 ổ quy ụ cho doanh kinh doanh mua 45 ụ doanh 2.7.2 2.7.3 ă 2.7.4 Xem ụ kinh doanh mua 46 ă ă thay ổ dung 47 xây riêng cho 48 ẾT UẬN CHƢƠNG 49 ẾT UẬN 50 DANH MỤC T I IỆU THAM HẢO PH N M n Trong n ữn nă ụn (TCTD) đạt đ Đ U ần t n tr n g quy t n xấu tổ tn n ữn t qu ban đầu n n n n xấu tồn đ n v n nn u C n đ un yđ n v ầu t n uồn v n đ u tồn tạ năn quay v ng v n ngân ạn o nn đ Vì v y, để khai thơng nguồn v n, nhu ầu mua n o n n xấu v phát triển mua bán n thành th tr ng kinh doanh chuyên nghi p trở nên cấp thi t ơn bao gi h t Thông qua mua n n v n ― sạ ‖ n cân đ ngân n t ể tăn t n to n qua đ nâng cao năn o n cho n uồn ạn tranh h th ng Đồn t hoạt động mua n n ữa ủ t ể x ộ s p khai thông n uồn v n cho n n kinh t , tạo ― ột t o t cho doanh n p đan p ăn v t n s n xuất kinh oan ‖ Tuy nhiên, t tr n mua n n tạ t Nam n v n n sơ khai v s tham gia ủ y u công ty N n ủ sở ữu n Công ty Qu n t s n tổ t n ụn t Nam (VAMC), Công ty TNHH Mua nn t Nam (DATC) v ột s t Công ty Qu n n v khai t t s n tr t uộ ngân n t ơn (NHTM) (AMC) T t n cho t đ t n ủ y u oạt độn mua n n n ững công ty xoay quanh o n n xấu C n ạn n DATC ủ y u mua o nn bên đ vay công ty, doanh n pn n (DNNN) v ụ tiêu mua n để tr v p ụ ổ p ần a DNNN, hay hoạt động mua bán n VAMC p ần n để tr Ngân n N n (NHNN) xử n xấu TCTD tạ t Nam không v ụ tiêu n u n Bở v t tr n mua n n tồn tạ ột v bên mua n ất đ n n trên, TCTD t n s p n n v công ty mua n n N n n VAMC hay DATC tìm đ c ―đầu ra‖ cho o n n xấu đ mua n t s n xấu đ mua n ữa công ty t ất không đ quy t tr t để v nă VAMC hay DATC đ u p u p xử ột s n n xấu n đ v uy n v tạo đ u n cho n đầu t t nhân tham gia v o t tr n mua n n v p t tr ển mua n n t n ột t tr n đầu t kinh doanh chuyên n p yêu ầu tất y u ấp t t Nă 2016 nă đ n ấu s t a n n v p đ v s tham gia doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n v o t tr n mua n n C n oạt độn mua n n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n ể AMC tr t uộ NHTM (sau s đ chung ―doanh ng kinh doanh ng mua n n ‖) s p cho mua nn ần trở t n tiêu ột t tr n mua nt s nơ bên t n u n Bất t tr n mua n n an o n đ s hội tụ y u t gồm n uồn cung, ầu đ n để kinh doanh v n t n v p t tr ển ov t n quy đn đ u n qu n oạt độn mua n t tr ng đ ột to n n v t tr n mua n n n không n oạ H n nay, đ u n oạt độn mua n n n đ đ ban n n n thông su t v p t tr ển t n ột đ u n cho qu tr n mua n n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n ần đ ụ t ể ơn v ần p ụ đ n ữn ất p p t sinh t t n p ụn quy đ nh đ uất p t t n ữn trên, t đ quy t đ n n đ t ―P ng mua n n doanh ng kinh doanh n ‖ để nghiên u a u nt tn p nhân n bao qu t văn n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n mang t n ất sơ khai v tạo n n t n ban đầu Do v y để mua n n v n n ột t tr n kinh doanh t s , khung p p ụ Tn n nghiên H n nay, s n công tr n nghiên uv oạt độn mua doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n n ạn s v t tiêu ểu sau: (i) C v t tạp chuyên n n : B ăn Sơn N uy n T Kim Thoa (2007), ―Cơ n công ty mua n n ‖ Tạp Nghiên u p p p ăn p ủ đ hi n p p p s 28(108) N uy n T y Linh, N uy n T T tr ển t tr n mua n n tạ t Nam, n ụn v t n o n t tr n ", Tạp ng mua y D ơn o n a Ngân n nn t ể ểđ n p p n Qu n ột cho mô Hộ S B N " t o n n rủ ro t n s B v t đ t t nn phân t n ữn y u t ần t t cho v n t n v p t tr ển tr n mua n n tạ t Nam, đ t p trung v o p p n o n a o nn v n lang p p N uy n Huy L p (2012), ―Côn ty mua n n v v t ấu tr doanh n pn n ‖ Tạp T n Bộ T n S 1(567) Lê Tr n D n (2015), ―Ho n t n khuôn ổ p p cho t tr n mua n n ‖ Tạp Ngân n S 15 T Giang Thu (2016), ― ột s nv t on đ n quy đn đ u n kinh doanh mua n n ‖ Tạp N n v p u t nN n v p p u t S 4(336) (ii) C v t quy mô a u nt tn p u n văn t s N uy n Đ T n (2016), ―Quy đ n p p u t v oạt độn mua n Công ty Qu n t s n tổ t n ụn t Nam ( A C)‖ u nt tn p nhân u t Tr n Đạ Lu t T n p Hồ C Minh Qu vụ mua doanh n a B o (2018), ― p u t v oạt độn doanh n p kinh nn ‖ a u nt tn p nhân u t Tr n Đạ Lu t T n p Hồ C Minh B v t đ a phân t ụ t ể v oạt độn doanh n p kinh doanh vụ mua n n (bao đ u n oạt độn v nộ dung oạt độn kinh doanh); thông qua n ữn p ơn n đ xuất o n t u t t đ nn ột s p p để o n t n n lang p p tr n mua n n p pv t t n uộ s n Tuy nhiên, n ữn phân t sở p ụn t t n để n ữn ất qu tr n uyển giao quy n đ n Ho n N - Lam (2019), ―H p đồn mua v t p np p cho t a đ a ăn cho n n ngân t ơn v Công ty Qu n t s n tổ t n ụn văn t s chuyên n n kinh t Tr n Đạ Lu t T n p B v t đ a ột s vấn đ liên quan đ n p đồn mua n n n t Na ‖, Lu n Hồ C Minh ữa NHTM v VAMC, qua đ s n t t trạn p p u t n n n ữn tồn tạ v n qu tr n t n p đồn T đ u n văn đ xuất p p n n o n t n p p u t v p đồn mua n n ữa NHTM v VAMC để p p ần t o ăn oạt độn quy t n xấu M T doanh n nghiên t n nghiên u p p u t v oạt độn mua n n p kinh doanh oạt độn mua n n v ụ đ sau: ứ , làm rõ đ c b n chất tác động tích c c doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n tham gia vào th tr ng mua bán n Vi t Nam thơng qua phân tích, so sánh đ n giá ý n a s đ i doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua n n th gi i, t đ liên h v i th c trạng Vi t Nam ứ hai, cung cấp góc nhìn bao qt v h th ng quy đ nh pháp lu t đ u ch nh hoạt động mua bán n hoạt động khác g n li n v i trình chuyển giao quy n đ n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n Ngoài ra, đ a tham kh o v ch chuyển giao quy n đ n n n p ơn th c mua bán n theo pháp lu t Anh để so sánh, đ n giá ch mua bán n Vi t Nam T đ , tác gi nêu n ữn ăn v t p p u t đ v s tham gia doanh n p kinh doanh hoạt động mua bán n v o t tr n mua bán n ứ ba, đ a ột s p p nn cho v o nt np p u t t Nam theo n sửa đổ ổ sung v ụ t ể a ơn quy đ n n ứ , cung ấp n uồn t u tham o cho nghiên u sau n y v hoạt động mua bán n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n Đ i ƣ ng ph m vi nghiên c u tài V i đ tài này, tác gi t p trung nghiên c u vấn đ lí lu n th c ti n áp dụng quy đ nh pháp lu t liên quan đ n ba nhóm vấn đ sau: (i) b n chất vai trò hoạt động mua bán n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n , (ii) đ u ki n kinh doanh hoạt động mua bán n (iii) p ơn th c mua bán n qu tr n xử n , tài s n b o đ m đ kèm v i kho n n Tuy nhiên, p vi đ t n y t s không t n ođ thay v o đ s t p trung p ơn t xử t s n o đ n phân t sâu t n n p p xử t n ữn rủ ro cho bên mua n t theo t a t u n s n n Đ tài chủ y u nghiên c u quy đ nh pháp lu t Vi t Nam đ u ch nh ba nhóm vấn đ Tuy nhiên để cung cấp t li u v hoạt động mua bán n kh i doanh nghi p t th gi i đồng th i đ m b o tính khách quan, tồn di n q trình nghiên c u, tác gi n đ c p đ n th c ti n pháp lu t Anh P ƣơng pháp ti n hành nghiên c u ơn pháp l ch sử dùng để khái quát v trình hình thành phát triển doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n th gi i Vi t Nam ơn pháp phân tích tổng h p đ c sử dụng nh m làm rõ đ c đ ểm, đ u ki n, p ơn th c v n hành hoạt động mua bán n hoạt động liên quan g n li n v i trình chuyển giao quy n đ n Qua đ tác gi nêu ạn quy đ nh hi n hành đ a ột s nn ơn pháp so sánh đ c sử dụng để đ a đ ểm t ơn đồng khác bi t l ch sử đ i doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n th gi i so v i Vi t Nam, n n ch chuyển giao kho n n theo pháp lu t Anh p p u t Vi t Nam Ngồi ra, p ơn pháp cịn đ c sử dụng để so sánh v th c ti n hoạt động, quy đ nh hi n hành đ u ch nh hoạt động chủ thể khác th tr ng mua bán n n VAMC, DATC, TCTD so v i quy đ nh áp dụng cho doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n hi n B c c t ng quát c a khóa lu n C ơn 1: Khái quát v hoạt động mua bán n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n Vi t Nam C ơn 2: Pháp lu t v hoạt động mua bán n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n s ki n ngh đầu m i nh n tài s n b o đ m N v y t ể t r n oạt độn đầu n n t s n ođ đ t n a ủy quy n đ u n y đ tất bên cho vay đ u p năn p p để n n t ấp t s n o đ QSDĐ, t đ m i ủy quy n cho ột bên cho vay n n n t s n ođ n y Tuy nhiên v doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n (không ph i TCTD) không đ quy n n n t ấp đăn t ấp đ v t s n QSDĐ v t s n n liên t v ngân n để mua s n n o n v đất nên doanh n o nn t s n ođ p n y s không t ể đ QSDĐ t n n v đất N o ra, quy đ n n y n đ ạn đổ v n v o t tr n mua n n t Nam v ầu t n đầu t n o nn n đ uđ ođ n ất độn s n H n nay, văn n đ u n oạt độn mua n n xấu VAMC hay DATC đ u cho p p tổ n yn nt ấp t s n o đ QSDĐ t s n n nv đất Cụ t ể theo Đ u N Quy t 42/2017/QH14 Qu Hộ v t đ ể xử n xấu TCTD quy đ n bên mua n (không phân t p TCTD đ p p oạt độn tạ t Nam hay không) đ t a quy n v n a vụ bên n n t ấp n ữu (t bên n n ) v đ quy n n n t ấp đăn t ấp đ v t s n ođ QSDĐ t s n n n v đất o t s n n n v đất n t n t ơn lai Tuy nhiên, N Quy t 42/2017/QH14 n quy đ n t đ ể p ụn cho v xử n xấu TCTD v s t u v o nă 2022 N o ra, Đ u 12 Đ u DATC đ ban n v Thông t 135/2015/TT-BTC n cho p p DATC mua, n xử o n n v t s n (bao t s n QSDĐ t s n đất đ sử ụn để o đ cho o n n ) nhiên p vi đ u n Thông t n y n p ụn cho DATC C t ể t r n doanh n p mua n n p n u ăn xử l t s n o đ QSDĐ v t s n n n v đất v quy đ n n n v đất đa v đăn giao ođ không r đ để ấu tđ : n u bên mua n không p TCTD đ p p oạt độn tạ t Nam t t ể đăn t ấp v t bên n n t ấp hay không p u t ần p quy đ n r đ u n y để n đầu t t nhân ạn ạn tham gia v o t tr n mua n n (ii) T ủ tụ đăn n p p o đ đ đăn C quan n n bên n n ođ tr thay đổ bên n n t n ođ quy n đ u t p thay đổ nộ dung 42 thay đổ nộ dung n t ủ tụ đăn np p ođ thay đổ đ đăn theo N đ n 102 NĐ-CP Tr xuất p t t Đ u 18 N đ n 102 NĐ-CP quy đ n đăn thay đổ bên n n o đ tr n p (1) bên t a t u n o (2) tr n p tổ doanh n p không bao tr n p thay đổ bên n n o đ bên mua n o giao mua p đồn sửa đổ n n Do đ ột s quan yêu ầu p văn n ữ bên o đ để n n cho s t a t u n bên o đ v bên n n o đ (bên n n ) v v thay đổ bên n n ođ Đ u n y gây ăn p ần n o cho bên mua n v t n n t ủ tụ đăn thay đổ bên n / bên b o đ m không sửa đổ p đồn ođ pt o tr o nv Để p ụ t n trạn không t n n ất xử quan, đ ể b kho n Đ u 11 Thông t 08/2018/TT-BTP, kho n Đ u Thông t 07/2019/TT-BTP v đăn ký th chấp QSDĐ tài s n g n li n v i đất kho n Đ u Thông t 01/2019/TT-BTP v đăn ký bi n pháp b o đ m b ng tàu bay, tàu biển đ có quy đ nh cho phép đơn yêu cầu đăn ký thay đổi v bên nh n b o đ m ch cần có chữ ký, dấu (n u có) bên nh n b o đ m Quy đ n n y s p hạn ch rủi ro bên b o đ m không h p tác ký tài li u liên quan (iii) ột s rủ ro p ơn t xử t s n o đ theo t a t u n Không t ể p ủ n n r n t s n o đ n y u t then t để bên mua n t ể thu đ o nt nđ tr đ tr n p bên n không t n n a vụ tr t n n N đ đ p p ần p vi nghiên u tạ p ần phân t n yt t p trung v o n ữn rủ ro cho bên mua n t n n p ơn t xử t s n o đ theo t a t u n Căn N đ n 163/2006 NĐ-CP, p ơn t xử t s n bên t ể t a t u n (1) n t s n o đ (2) bên n n o đ n n n t s n ođ để thay t cho v t n n a vụ dân s bên o đ đ (3) n n o nt nt n t ba tr n pn nt ấp quy n 121 n v p ơn t bên t t a t u n Tr t tạ t u n r n ữn ăn v n bên mua n qu tr n xử t s n ođ n np p nt s n ođ v n n n t s n ođ để thay t cho v t n n a vụ dân s bên o đ ụ t ể n ữn ăn bên o đ không p t v t u văn n n minh để bên mua n t ể n t s n o đ cho bên t ba o để bên mua n uyển quy n sở ữu t s n o đ cho n n Bở v t t n n n u tr n p bên n n o đ không t ể xử đ t s n ođ s 121 Đ u N đn 6 NĐ-CP 43 ất pt bên ođ T a n Tr t t v đất n u bên o đ n minh cho v văn n n giao t đ nv t t t u n v đ uộ p n t ủ tụ không p t t n t ủ tụ n uyển QSDĐ quy n sở ữu t s n n v t p đồn t n u uyển quy n sở ữu quy n sử ụn t s n ( n ạn n s nt ấp đăn n độn đất đa 122) v đ u n y n bên mua t s n bên n n o đ ođ không t ể t n (bên mua n ) đ quy n t ủ tụ n minh ần p đồn t t n minh đ n n theo sơ nộp cho ăn p n o n p đồn ođ đ đ công quy đ n p p u t T ơn t đ ođ để thay t cho v t n cho p p bên n n o đ đ n đ tạo đ u n đăn đất đa n n t theo v tr n p bên mua n n n n t s n n n a vụ bên o đ t p p u t 123 ần nộp p đồn t ấp C t ể t quy n cho qu tr n xử t s n ođ n qu p ụ không t uộ v o bên o đ Đ v t s n ođ p đăn quy n sở ữu t s n mua n t ể sử ụn quy đ n để t nt s n ođ cho n bên bên o đ không p t theo đ ần bên n n o đ thay p đồn t n minh v nộp sơ p đồn ođ đ n t Tuy nhiên, ần u r n đ v ột s t s n o đ đ t n p ần v n p ổ p ần tr n p bên mua n n n n ổ p ần p ần v n p để thay t cho v t n n a vụ dân s bên o đ (bên n ), t bên mua n đ xem ủ sở ữu ổ p ần p ần v n p đ tên bên mua n đ ghi n n sổ đăn ký thành viên (đ i v i phần v n góp) ho c sổ đăn ký cổ đôn (đ i v i cổ phần)124 v bên o đ đ o n tất t ủ tụ đăn thay đổ nộ dung GCNĐ DN v quan đăn kinh doanh125 Do v y xử oạ t s n ođ n y, bên mua n ần p i v v bên n để o n t n sơ uyển n n nhiên t t v n x y tr n p bên n không p t v tr o n v t n t ủ tụ v quan đăn kinh doanh Tr n p xử t s n ođ n o n công ty đạ n đ phong t a tạ Trung tâm L u C n o n t Nam (VSD), VSD uyển quy n sở ữu 122 o n quy đ n v 123 o n 124 Kho n 125 Đ u n o nt t o n bên ầ Đ u T ôn t s TT-BTN T Bộ T sơ đ a n Đ u v o n Đ u T ôn t nt Đ u 53, kho n Đ u 126 LDN LDN 44 n uy n v t ô tr ấp đ đ n n y TTLT-BTP-BTNMT-NHNN phong t a tạ VSD sang t tạ p đồn ầ t n o n đ t ấp sang cho bên n n mua n ođ tr o n bên n n ầ ấp (bên mua n ) ấp quy đ n p ơn t xử t s n o đ n n v uyển quy n sở ữu t bên ầ t ođ qua t n uyển n n VSD126 Bên ần xem x t p đồn ầ v nộ dung tr t n p xử l p ần v n p o n ) v uyển quy n sở ữu p ột s văn quy n sở ữu n t ,t ấp n giao bên n n đ t v bên mua n n T ơn t n ổ p ần ( CTCP không p công ty đạ n o n sang bên n n o đ v n ần n bên o đ v v đ n t a v đồn uyển o n t s n ođ cho bên n n o đ 127 Trên t t t n viên u (ngân n u công ty n o n) n độn theo t n t ủ sở ữu n t bên o đ Do đ bên n n o đ (bên mua n ) v n t uộ v o bên ođ bên n n ođ đ đủ ăn ođ đ n n bên n n o đ t ểv n pn t gian để t ể uyển quy n sở ữu t n công cho không u p t uv n n n un ấp n n o n đồn n p p ụ để xử t s n t nn u bên o đ 2.7 n ng g n n ng mua n n doanh ng kinh doanh ng mua n n 2.7.1 S quy n n n ng cho doanh ng kinh doanh ng mua n n N đ phân t tạ ụ 2.2 (iv), quy đ n ạn ấp t n ụn n n ar r n v t ể nđ n ểu r n p p u t đan n ăn ấ doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n vay t n tạ ất TCTD, CNNHNN n o bên n giao mua n n đan o n vay, ột ủ t ể t ể n u o n n tạ n u TCTD p u t nên r ―n n vay‖ n uồn p t sinh t o n ấp đ xuất nên sửa đổ quy đ n n y theo n thay v vay‖ để ăn x đ n ―n ‖ không đ mua t p t sinh o n ―n ‖ đ , ụ t ể nên quy đ n sau: ―Doanh nghi p hoạt động mua bán n không đ t n ụn n o Do đ t av oy ut ― n nên a v o y u t n uồn r n uồn o nn n c nh n cấp tín dụng tổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng n n o để mua n khách hàng vay khoản nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng cấp tổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng n c đ ho c nh n b o đ m tổ ch c tín dụng, chi 126 o n Đ u Quy t đ n s QĐ- SD Trun tâ L u C ng khoán Vi t Nam n y 02/01/ quy t đ n v v an n quy oạt độn đăn v uyển quy n sở ữu n o n 127 Để o n Đ u Quy t đ n QĐ-VSD 45 nhánh ngân hàng để đ c cấp tín dụng tổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nh m mục đ mua n khách hàng vay khoản nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng cấp tổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng n c b o đ m.‖ n 2.7.2 v t n n n ng ng n n doanh ng kinh doanh ng mua n n n ữn ạn p p u t đất đa v năn n n t ấp QSDĐ s n n n v đất doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n n n nay, bên mua n s không t ể trở t n bên nh n t ấp mua o n n t s n ođ QSDĐ t s n n n v đất Do v y t nn ần p xây n theo n cho p p bên mua n (không p TCTD) đ n nt ấp t s n o đ QSDĐ n quy đ n cho p p bên mua n t a quy n n n t ấp đăn t ấp đ v t s n o đ QSDĐ t s n n nv đất N quy t 42/2017/QH14 v xử n xấu Bở p ần n giao t ấp n ta đ u sử ụn t s n t s n, đ ủ y u QSDĐ v t s n n n v đất Theo đ n tạo đ u n cho bên mua n t ển nt ấp ất độn ấp đăn t ấp đ v QSDĐ v t s n n n v đất t nn hai sau: , sửa đổ quy đ n Lu t Đất đai theo n ổ sung thêm n oạ đ v tr n p mua n n hai xây n quy đ n cho đầu đạ n nt s n ođ tr n p mua n o n n t s n ođ đ QSDĐ t s n n n v đất theo đ doanh n p kinh doanh oạt độn mua ođ n mua n nn đ n ột TCTD để ngân n đầu đạ n nt s n Đ xuất t hai t n t v t ể v n tr quy đ n ạn nt s nt ấp n tạ n n s xây n cho p p doanh n p đ n nt ấp thông qua p t tr ển mô n đầu đạ n nt s n ođ cho oạt độn mua t s n ođ n doanh n ấp n y Tuy nhiên, hai v n n n t s n o đ n y t n n Ngân n đầu s đ n n n v xử p mua n s đ ởn tr t s n t ần p t ứ p ụ để tr ển khai mô n đạ , oạt độn đầu n nt s n o đ n đ phân t đ t n a ủy quy n v ngân n đ n vai tr n ột đạ n theo ủy quy n để xử t s n o đ Tuy nhiên, n thân doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n không quy n để n n t ấp QSDĐ t s n n n v đất v y không t ể liên t v ngân n để mua o nn t s n ođ đ 46 QSDĐ v để ngân n bên đầu n nt v s n t đ ể s n ođ cho doanh n p ứ hai, n ữn v n ạn t quy đ n p p u t để ngân n t ể rộn vai tr đạ n n ođ liên quan đ n oạt độn n o ấp t n ụn p v n bao mua n n Cụ t ể Đ u 106 Lu t TCTD quy đ n NHTM ―đạ n v liên quan đ n oạt độn ngân n kinh doanh o qu n t s n theo quy đ n NHNN‖ v ― oạt độn ngân n qu n t s n theo quy đ n NHNN‖ cho đ n oạt độn ấp t n ụn v n quy đ n ụ t ể r r n tạ Thông t 42/2011/TT-NHNN v y để s n ođ n nt p ụ n ữn v n ần đ quy đ n p c trên, ngân n đạ đầu t ển nt ấp t s n o đ n n t n p vi năn dân s v năn n vi ngân n Theo đ ngân n s đ n tên n bên n n t ấp đăn thay đổ nộ dung giao ođ t n xử t s n o đ bên n không t đ nn a vụ sau đ ngân n s uyển p ần tr t s n o cho bên mua n Quy đ n n v y s không tr v p p u t n n v n n y bên mua n không p TCTD t ể ởn tr t s n t ấp QSDĐ t s n n n v đất thay v n n t ấp n n t s n D vụ đạ n nt tr ển t n ột oạ 2.7.3 G s n ođ oạt độn mua n n nên đ p t vụ p ổ n v ngân n đ thu p cho vụ n y ăn ăng T t n n nn ăng u thay n dung n ăn liên quan đ n t ủ tụ đăn đăn thay đổ giao o đ t s n o đ n ấu t n đầu để bên mua n t ể ov cho n n Tr t ần p ụ ổn t ủ tụ thay đổi bên n n t ấp doanh n p mua n n không p TCTD đ v t s n o đ QSDĐ t s n n n v đất C t ể tham o ụ 2.7.2 để xây n t ủ tụ riêng cho tr n p n y N o ra, p p u t n ần ạn s p ụ t uộ bên mua n n v o bên o đ qu tr n t n n v đăn thay đổ giao ođ v n ất giao mua n n ủ y u đ cao vai tr bên mua, n p đồn mua n n cho đ n bên n không t n n a vụ to n v t nr bên n n minh c s n ođ đe xử t n y vai tr bên o đ t ể v y quy đ n v t ủ tụ o quan đăn không ần t uộ ođ m p nộp p đồn o đ sửa đổ o văn n n ữ bên o đ v v thay đổ bên n n o đ H n quy đ n v đăn thay đổ nộ dung đăn 47 t ấp đ v t s n QSDĐ t s n n nv đất t u bay, t u p u yêu ầu ữ n ấp Tuy nhiên, quy đ n t ơn t thay đổ đ v t s n o đ 2.7.4 Xem xây H n nay, ển đ t p thu tinh t ần v t uộ t quy n v ấu bên n n t ần đ rộn tr n p đăn n ổ p ần p ần v n p độn s n ng riêng cho uyển n t n v n pt n n n n đ p ụn ng DATC, ụ t ể sau mua n DATC s t n n qu n đ u n khôi p ụ oạt độn kinh doanh doanh n p n v cho đ n doanh n p oạt độn ổn đ n DATC s ổ p ần a doanh n p v đ a lên s n n cho n đầu t quan tâm để thu v n C t ể t để xử o n o n theo n y đ ủn p đầu t t gian, s p x p nhân s để qu n doanh n pn v y p p u t ần xây n quy tr n t a cho o v t t n ất quy n ủ n so v ột n đầu t ủn t n p đ n np p oạt độn nv uyển tv n u rủ ro 128 ơn v p p u t n n ữn u tiên cho ủ n ơn ủ sở ữu Tuy nhiên, n t ủ tụ uyển n t n v n p không t so v t ủ tụ pv n n đầu t v o doanh n p n không t ể nđ n n ất quy n xử n ủ n N ất doanh n p n đan lâm v o t n trạn ất năn to n n ữn t ủ tụ n n n y p ần n o gây ất t gian, ăn cho v nhanh n p ụ oạt độn kinh doanh v n không t ể n ất quy n đ tn o p p u t n cho ủ n ủ n quy t đ n u rủ ro để t p tụ t tr v n cho n M t khác, thủ tục chuyển n thành v n góp hi n buộc chủ n ph i phụ thuộc vào quy t đ nh tăn v n góp, phát hành thêm cổ phần doanh nghi p n Trong t t , v v ủn p thêm v n v trở t n t n viên/ ổ đôn doanh n pn s cho t n viên p v n ổ đôn đ quy n ―p a o n ‖ s thay đổ v tỷ p ần v n p hay t ổ p u129, n u tr n p TCTD v DATC uyển n t n v n p v n ổ p ần t ất ủ doanh 130 n p không t t tâm đồn o không p t t n t n T sau đ xuất ột s p pn o n t n khung p p cho n y n sau ,n u t nên xem x t xây n quy tr n riêng cho np p 128 uyển an t n v n T eo Đ u LDN: ―Công ty ch đ t n n a vụ thu v n a vụ t kho n n v n a vụ tài s n đ n hạn tr 129 L T T uH n( ) ổ Lu n văn t 130 N uy n ăn T N uy n N Ln pv t tv t ủ tụ v đầu t đăn c chia l i nhu n o t n v n n oan đ o n n t eo quy đ nh pháp lu t b o đ t an to n đủ khác sau chia l i nhu n.‖ e ứ s n t Tr n Đạ n t Tp Hồ C n tr ( ) t đ ( ), tr 48 kinh doanh, đồn t phân chia uyển a t n hai n cho hai tr n p doanh n p n (i) ất năn to n o (ii) không lâm v o tr n p ất năn to n Riêng đ v uyển n t n v n p tr n p doanh n p ất năn to n ần xây n đ u u t để o v quy n ủ n sau trở t n ủ sở ữu doanh n p n không t ể p ụ oạt độn kinh doanh v p t ủ tụ p s n theo đ t t u tiên to n ủ sở ữu n y t ểđ x p ngang v ủn cân n quy đ n v đ u n v n đ u theo đ v t p doanh n tr p131 Hai , v nđ u t ểu 100 tỷ đồn s ột t t n để bên mua n t ể xử ơn p p n y v bên mua n s p đầu t thêm v n cho qu tr n t n theo ấu tr doanh n p n Ba , xuất p t t yêu ầu để t n u qu n p p uyển n t n v n p đ ủn p ột độ n qu n tr nhân s v đ u n doanh n p n n ữn n n n n ất đ n n p n v t qua ăn Do đ v n ữn kinh n p u qu DATC, N n nên xây n cho doanh n p kinh doanh oạt độn mua qu tr n xử n Nộ dung quan đ n qu tr n T v phân t đ mua n t n ột s nn n uyển n t n v n nh s pt v tạo đ u n DATC ẾT UẬN CHƢƠNG ơn t p trung v o phân t đ u n v oạt độn liên uyển giao quy n đ n xử n v t s n o đ đ đ u nt n p doanh n p quy đ n v o nn t uyển giao quy n đ n n v t t n tr ển khai quy đ n n y n nay, t đ n ữn đ ể p p n n n ữn quy đn at s p v tạo r o n cho v gia n p t tr n mua n n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n Bên ạn đ a u n n đ a n ữn phân t đ n quy đ n p p u t v oạt độn xử n v t s n ođ đ v o nn đ mua n đồn t nêu ột s v n cv t p p đ v qu tr n x p quy n xử t s n o đ bên mua n Thông qua ơn n y t n đ đ a ột s nn ụ t ể để o n t n ơn quy đ n đ u n oạt độn mua n n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n , t đ mong u n n đầu t t nhân đ y 131 Đ u Lu t ạn v Sn đầu t v o t tr n mua 49 n n tạ t Nam ẾT UẬN a u n đ phân t v tr nh y n ữn quy đ n p p u t v oạt độn mua n n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n thông qua hai nộ dung n t ơn n v hai ơn a u n bao : C ơn 1: qu t v oạt độn mua vụ mua n n tạ t Nam Trong đ t n t n v p t tr ển độn đ đ n s tham gia v o t n y N o ra, ất u n v n nn doanh n p kinh doanh đ đ a n t v sử doanh n p mua n n t v s t tr n mua n n tạ t Nam doanh n p ơn n y t đ để v n đ a n ữn phân t sâu, mang t n n ất mua n n Sau n tổn t t ể n n t đ vai tr oạt độn mua n n n n v rộn s tham gia ủ t ể t x ộ đ v TCTD v n n kinh t C ơn 2: Quy đ n p p u t v mua n n doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n v đ a ột s nn Cụ t ể t t p trung phân t v (i) đ u n t n p doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n (ii) đ u nđ v o nn đ đ a v o mua n (iii) p ơn t mua n n v p vi uyển n n n v quy đ n liên quan mua n n n t n quan cho vay, vay n n ngo (iv) quy đ n v đ đ đ n n độ p p v t t u n n đ xuất n ữn nn v ụ đ p p ần n Thông qua qu tr n phân t đ n so s n v xử n v t s n o n Thông qua đ a o n t n khung p p đ uv t t n p ụn quy đ n đ u n oạt độn mua n n t n n t r n p p u t n n đ đ n v tạo n n t n cho doanh n p t uộ t nhân tham gia v o t tr n mua n n tạ t Nam, n n n ữn quy đ n n y n mang t n r rạ v a s liên t v quy đ n đ u n oạt độn liên quan T đ n đ n doanh n p đ đ t n p n n để tr ển khai oạt độn mua n n t t t doanh n p v n p n u ăn D n n t a u n n y đ ạn ạn đ a ột s n n n o n t n p p u t ơn bao : (i) sửa đổ quy đ n v ạn ấp t n ụn cho doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n (ii) p ụ ạn v n n t ấp t s n o đ đ v n đ mua n QSDĐ v t s n n n v đất doanh n p kinh doanh oạt độn mua n n (iii) quy t ăn v đăn thay đổ nộ dung giao ođ đ đăn v (iv) xây n riêng cho p ơn p p xử n n uyển n t n v n p 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn b n quy ph m pháp lu t Bộ lu t dân s (Lu t s 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 Lu t Doanh nghi p (Lu t s 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Lu t Đầu t (Lu t s 67/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Lu t sửa đổi, bổ sung Đ u Phụ lục Danh mục ngành, ngh đầu t kinh doanh có đ u ki n lu t đầu t (Lu t s 03/2016/QH14) ngày 22/11/2016 Lu t tổ ch c tín dụng (Lu t s 47/2010/QH12) ngày 16/06/2010 Lu t sửa đổi, bổ sung s đ u Lu t tổ ch c tín dụng (Lu t s 17/2017/QH14) ngày 20/11/2017 Lu t Đất đa (Lu t s 45/2013/QH13) ngày 29/11/2013 Lu t Phá s n (Lu t s 51/2014/QH13) ngày 19/06/2014 Lu t T ơn mại (Lu t s 36/2005/QH11) ngày 14/06/2005 10 Lu t Đấu giá tài s n (Lu t s 01/2016/QH14) ngày 17/11/2016 11 Lu t Ch ng khoán (Lu t s 70/2016/QH11) ngày 29/06/2006 12 Lu t sửa đổi, bổ sung s Đ u Lu t Ch ng khoán (Lu t s 62/2010/QH12) ngày 24/11/2010 13 Ngh quy t v thí đ ểm xử lý n xấu tổ ch c tín dụng (Ngh quy t s 42/2017/QH14) ngày 21/06/2017 14 Pháp l nh s 28/2005/PL-UBTVQH11 Ủy ban t ng vụ Qu c hội ngày 13/12/2005 v ngoại h i 15 Pháp l nh s 06/2013/PL-UBTVQH13 Ủy ban t ng vụ Qu c hội ngày 18/03/2013 v sửa đổi, bổ sung s Đ u Pháp l nh ngoại h i 16 Ngh đ nh s 6 NĐ-CP Chính phủ ngày 01/7/2016 v đ u ki n kinh doanh d ch vụ mua bán n 17 Ngh đ nh s 53/2013/ND-CP C n p ủ n y 18/05/2013 v t n p tổ v oạt độn Công ty Qu n t s n tổ t n ụn t Nam 18 Ngh đ nh s 6 NĐ-CP Chính phủ ngày 29/12/2006 v giao d ch b o đ m 19 Ngh đ nh s NĐ-CP Chính phủ ngày 22/02/2012 v sửa đổi, bổ sung s Đ u Ngh đ nh s 6 NĐ-CP ngày 29 tháng 12 nă 2016 Chính phủ v giao d ch b o đ m 20 Ngh đ nh s NĐ-CP Chính phủ ngày 01/9/2017 v đăn ký bi n pháp b o đ m 21 Ngh đ nh s NĐ-CP Chính phủ ngày 20/07/2012 quy đ nh chi ti t ng d n thi hành s Đ u Lu t Ch ng khoán Lu t sửa đổi, bổ sung s Đ u Lu t Ch ng khoán 22 Ngh đ nh s NĐ-CP Chính phủ ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung s Đ u Ngh đ nh s Chính phủ quy đ nh chi ti t NĐ-CP ngày 20 tháng nă 2012 ng d n thi hành s Đ u Lu t Ch ng khoán Lu t sửa đổi, bổ sung s Đ u Lu t Ch ng khoán 23 Quy t đ nh s QĐ-TTg Thủ t ng Chính phủ ngày 06/7/2018 v h th ng ngành ngh kinh t Vi t Nam 24 Quy t đ nh s QĐ-TTg Thủ t ng Chính phủ ngày 05/10/2001 v vi c thành l p Công ty Qu n lý n khai thác tài s n thuộc ngân hàng t ơn mại 25 Thơng t s 135/2015/TT-BTC Bộ Tài ngày 31/8/2015 ban hành đ u l tổ ch c hoạt động Công ty trách nhi m hữu hạn Mua bán n Vi t Nam 26 Thông t s 24/2019/TT-NHNN Ngân hàng Nhà n c t Nam ngày 28/11/2019 quy đ nh v tái cấp v n i hình th c cho vay lại hồ sơ tín dụng đ i v i tổ ch c tín dụng 27 Thơng t s 09/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà n c t Nam ngày 17/07/2015 quy đ nh v hoạt động mua, bán n tổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng n c ngồi 28 Thơng t s 53/2017/TT-BTC Bộ Tài ngày 19/5/2017 ng d n thi hành Ngh đ nh s 6 NĐ-CP ngày 01 tháng nă 2016 Chính phủ v đ u ki n kinh doanh d ch vụ mua bán n 29 Thơng t s 27/2002/TT-BTC Bộ Tài ngày 22/3/2002 ng d n ch độ tài đ i v i Công ty Qu n lý n khai thác tài s n tr c thuộc ngân hàng t ơn mại 30 Thông t s 39/2006/TT-NHNN Ngân hàng Nhà n c t Nam ngày 30/12/2016 quy đ nh v hoạt động cho vay tổ ch c tín dụng, chi nhánh ngân hàng n c ngồi đ i v i khách hàng 31 Thông t s 37/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà n 31/12/2013 ng d n s nội dung v qu n lý ngoại h vay n c thu hồi n b o lãnh cho n i không 32 Thông t s 42/2011/TT-NHNN Ngân hàng Nhà n c t Nam ngày i đ i v i vi c cho trú c Vi t Nam ngày 15/12/2011 v vi c cấp tín dụng h p v n tổ ch c tín dụng đ i v i khách hàng 33 Thông t s 07/2019/TT-NHNN Ngân n N n t Nam n y 25/11/2019 n n ột s nộ dung v đăn t ấp quy n sử ụn đất t s n n n v đất 34 Thông t s 20/2015/TT-B HĐT Bộ n n v đăn doanh n p oạ v Đầu t n y 01/12/2015 35 Thông t s 08/2018/TT-BTP Bộ T p p n y 20/6/2018 n n ột s vấn đ v đăn cung ấp thông tin v np p ođ p đồn v trao đổ thông tin v đăn np p ođ tạ trung tâm đăn giao t s n Cụ Đăn qu gia giao o đ t uộ Bộ T p p 36 Thông t s 01/2019/TT-BTP Bộ T p p n y 17/01/2019 n n ột s nộ dung v đăn np p ođ n t u bay, t u ển 37 Thông t s 02/2017/TT-NHNN Ngân n N n t Nam n y 17/5/2017 quy đ n v oạt độn bao to n tổ t n ụn chi n n ngân n n n o 38 Thông t s 24/2014/TT-BTNMT Bộ T nguyên v Môi tr n n y 19/05/2014 quy đ n v sơ đ a n 39 Thông t liên t ch s 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Bộ T pháp, Bộ Tài nguyên Môi tr ng, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam ngày 06/06/2014 ng d n s vấn đ v xử lý tài s n b o đ m B T tham B.1 T ng V 40 Quy t đ n s QĐ-VSD Trung tâm L u ký Ch ng khoán Vi t Nam n y 02/01/2020 quy t đ n v v ban n quy oạt độn đăn v uyển quy n sở ữu n o n 41 Lê T H a (2005), bao ụ Ngân TMCP , Lu n văn thạc s lu t, Tr ng Đạ Lu t Tp Hồ Chí Minh 42 Lê T Thu H n (2015), Nam theo ứ mua ổ , Lu n văn t s kinh t Tr n Đạ Kinh t Tp Hồ C Minh 43 L ơn T Ho ơn (2010), Vai ngân Nam, Lu n văn t s lu t, Tr n Đạ Lu t Tp Hồ Chí Minh 44 N uy n Đ T n (2016), Quy mua Công ty ổ ứ ụ Nam (VAMC), a u n t tn p Tr n Đạ Lu t Tp Hồ Chí Minh 45 N uy n Hồn N (2016), Quy viên ngân ổ Nam, Lu n văn t s u t Tr n Đạ Lu t H Nộ 46 N uy n T B Mai (2010), mua ngân Nam ụ , Lu n văn thạc s lu t, Tr n Đạ Lu t Tp Hồ Chí Minh 47 N uy n T Hồn Lê (2015), mua Nam, Lu n văn thạc s lu t h c, Tr 48 N uy n T n Đôn A C‖ ―T tr n mua san ngân n Đạ Lu t H Nộ n n xấu t p trung: Vai tr trung tâm Nam ă 2019, B o Đầu t Ngân 49 N uy n T n Đôn (2019), t tr ển t tr n mua n n xấu t p trung quy t n vữn cho xử n xấu tạ t Nam", Ngân , s 22/2018, tr 44-48 50 N uy n ăn N 51 N uy n ăn T , Đạ Kinh N uy n N Kinh t Qu Linh (2014), ― n xấu uyển n t n v n p tạ t Nam – H n trạn v s t n 4/2014, tr 8-11 52 N uy n n nt ăn T N uy n T t uy t cung ầu , H ơn Thanh, T nn tr xấu 57 n t np p ‖ Ngân nn -G , s 04/2014, tr 17-21 Ngân Nam, Lu n văn t s lu t, Tr ng Đạ Lu t H Nộ (2007), Công an Nhân dân 56 Trần Th Vân Anh (2019), "Xây n n mua 53 N uy n Xuân Quang – Lê N t- N uy n Hồ B H n (2007), Nam, Nhà xuất b n Đạ Qu gia 54 Tr Đ n T (2014), mua, ụ 55 Tr dân tr Dân ổ ứ ng Đại h c Lu t Tp Hồ Chí Minh Ngân , N xuất n n mua nn : Ngân , s 2-3/2019, tr.132-137 Công Ty (2012), ―G p p n o cho ― to n‖ n xấu , S 11 (577)/2012, tr 18-21 p p xử n t Na ‖ B.2 Tài li u ti ng Anh 58 Curry, Timothy; Shibut, Lynn (2000), "The Cost of the Savings and Loan Crisis: Truth and Consequences", FDIC Banking Review, s 02/2000, tr 26-35 59 Dong He (2004), "The Role of KAMCO in Resolving Non-performing Loans in the Republic of Korea", IMF Working Paper, tr 3-18 60 International Moneytary Fund (2000), Republic of Korea: Economic and Policy Developments, Washington, D.C 61 Greg Tolhurst (2007), "The Assignment of Contractual Rights: The Apparent Reformulation of the Personal Rights Rule", Sydney Law School Research Paper, s 07/31, tr 11-27 62 Norton, Rose, Botterell & Roche (London), "Selling loan assets under English law: a basic guide», International Financial Law ev ew‖ International Financial Law Review May 1986, tr 1-34 B.3 Tài li u t internet 63 B n n (Walter and Sullivan v Murphy (J) [1955] Q.B 584", https://app justis.com/case/walter-sullivan-ltd-v-j-murphy-sonsltd/overview/c4yJmZydo3Wca, p n y 7/4/2020 truy 64 Ben Fung, Jason George, Stefan Hohl and Guonan Ma, "Public asset management companies in East Asia", https://www.bis.org/fsi/fsipapers03cs.pdf?fbclid= IwAR2sugipSxCNSEIbcT7egNdXFTiifKeytpk5AQaRxqR2YfLfTj1H-vKLL0A, truy c p ngày 4/4/2020 65 B Đ Giang, "Giao đ t n quy n đ n https://thongtin phapluatdansu.edu.vn/2013/11/12/giao-dich-c-doi-tuong-quyen-di-no/, truy c p ngày 7/4/2020 66 B Đ Anh", Giang (2012), B n t s n o n vay theo quy đ n p p u t https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2012/08/08/bn-ti-san-l-khoan-vay- theo-quy-dinh-cua-php-luat-anh/, truy p n y 11/4/2020 67 C t Lam (2020), B tranh n xấu ngân n nă 2019", https://vietstock.vn /2020/02/buc-tranh-no-xau-ngan-hang-nam-2019-757-730262.htm, truy p n y 10/4/2020 68 Dao Thi Thanh Binh, Do Van Anh, "Proposed AMC model in resolving bad debts for Vietnam", https://www.researchgate.net/publication/314481357_Proposed _AMC_Model_in_Resolving_Bad_Debts_for_Vietnam?fbclid=IwAR3VGEyye WZw1SPRNFcy_9h5IL2AIPocl-54Be3SFWNhNyGS4iMc8vckGwc, truy c p ngày 4/4/2020 69 Federal Trade Commission (2013), "The Structure and Practices of Debt Buying Industry", https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/structure-andpractices-debt-buying-industry/debtbuyingreport.pdf, truy c p ngày 3/4/2020 70 G n t t t cho AMC", https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tbnh/tbnh_chitiet?lef tWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV3546 29&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=5687103817378852# %40%3F_afrLoop%3D5687103817378852%26centerWidth%3D80%2525%26 dDocName%3DSBV354629%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0 %2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3D17jw78irkq_51, truy c p ngày 6/4/2020 71 Ngân n N n t Nam, T n kê n t n ụn đ v n n kinh t v t độ tăn tr ởn , https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/tk/dntddvnkt?_afrLoo p=1900304597557539&_adf.ctrlstate=3sayh18tu_4#%40%3F_afrLoop%3D1900 304597557539%26centerWidth%3D100%2525%26leftWidth%3D0%2525%26ri ghtWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_ adf.ctrl-state%3Dm2nze3t2r_9, truy p n y 10/4/2020 72 N uy n Thanh N (2018), "Công ty đ t: ―Cửa sau‖ ngân n https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/amc-cong-ty-con-dac-biet-quanthe-nao-439321.html, truy p n y 04/04/2020 73 N uy n ăn Tạo "Kinh t t Nam tr ủn o n t n to n ầu https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/04/24/2740/, truy c p ngày 6/5/2020 74 Richard Stone (2005), "Head of Department of University of London, The Modern Law of Contract", https://books.google.com.vn/books?id=uLd4qy7LJJYC&pg=PA178&lpg=PA17 8&dq=Tolhurst+v+Associated+Portland+Cement+Manufacturers+(1900)+Ltd+ %5B1902%5D&source=bl&ots=rS2GijMCLs&sig=ACfU3U2Pq4pTrp4Wdxdk 3GvknsayM7xUyg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwj9yuaBmOjoAhWWeisKHT AlDYgQ6AEwCHoECAsQKw#v=onepage&q=Tolhurst%20v%20Associated% 20Portland%20Cement%20Manufacturers%20(1900)%20Ltd%20%5B1902%5 D&f=false, truy p n y 10/04/2020 75 Ross P Buckley (1999), The law of emerging markets loan sales: Part 1, tr 3, https://www.researchgate.net/publication/260067560_The_Law_of_Emerging_ Markets_Loan_Sales, truy c p ngày 12/4/2020 76 "Syndication and transfer of loans—overview", https://www.lexisnexis.com/ uk/lexispsl/bankingandfinance/document/391289/55KB-65S1-F185-X0FS-00000 -00/Syndication_and_transfer_of_loans_overview, truy p n y 11/4/2020 77 Tr ơn Hồn Nhung, H ểu AMC ạn s quy t đ n xấu doanh n p https://timviec365.vn/blog/amc-la-gi-new9153.html, truy c p ngày 6/4/2020 ... v hoạt động mua bán n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n Vi t Nam C ơn 2: Pháp lu t v hoạt động mua bán n doanh nghi p kinh doanh hoạt động mua bán n s ki n ngh CHƢƠNG 1: H I QU T V HOẠT... 1: H I QU T V HOẠT ĐỘNG MUA NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG MUA 1.1 kinh doanh 1.2 S N NỢ C A DOANH N NỢ TẠI VIỆT NAM r n ng mua n n doanh ng ng mua n n g doanh ng kinh doanh ng mua n n V Nam... P UẬT V HOẠT ĐỘNG MUA NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG MUA NGHỊ 2.1 T doanh ng Mua r ng quy n N NỢ C A DOANH N NỢ V MỘT SỐ n ng mua ng mua n n ột n n n kinh doanh nn đ quy đ n IẾN nn kinh doanh đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ , Pháp luật về hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ