0

Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

86 0 0
  • Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH CHĂN THA HIÊNG KHĂM PHIT PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH CHĂN THA HIÊNG KHĂM PHIT PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số :60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Vân TP HỒ CHÍ MINH , NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Chăn Tha Hiêng Khăm Phit – tác giả Luận văn Thạc sỹ Luật học với đề tài “Pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng Nước Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, liệu, thông tin trung thực; trích dẫn, tham chiếu nguồn Kết nghiên cứu trình bày Luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học khác CHĂN THA HIÊNG KHĂM PHIT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa DN Doanh nghiệp EU Europe (Châu Âu) GTGT Giá trị gia tăng NSNN Ngân sách nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TVA Taxe sur la valeur ajoutee VAT Value added tax MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHÁP LUẬT CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.1 Khái quát chung thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Sự đời phát triển thuế giá trị gia tăng giới 1.1.2 Những nội dung Luật thuế giá trị gia tăng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào 11 1.2 Hệ thống điều kiện thực thuế giá trị gia tăng 16 1.1.3 Căn tính thuế giá trị gia tăng 16 1.1.4 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 17 1.1.5 Thời điểm xác định số thuế giá trị gia tăng 18 1.2 Bản chất sở pháp lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng 19 1.2.1 Khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng 19 1.2.2 Bản chất việc hoàn thuế giá trị gia tăng 20 1.3 Nội dung pháp lý hoàn thuế giá trị gia tăng theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 21 1.3.1 Điều kiện chủ thể 21 1.3.2 Điều kiện đối tượng chịu thuế 25 1.3.3 Điều kiện hóa đơn chứng từ 26 1.3.4 Quy trình hồn thuế giá trị gia tăng 27 1.4 So sánh pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 31 1.4.1 Về chủ thể hoàn thuế 31 1.4.2 Về trình tự thủ tục hồn thuế 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO 34 2.1 Biểu hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng 34 2.1.1 Kê khống hàng hóa dịch vụ đầu vào để làm tăng thuế giá trị gia tăng đầu vào hoàn thuế 35 2.1.2 Không phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng 36 2.1.3 Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng 37 2.1.4 Hoàn thuế khống 41 2.2 Tác hại hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng 43 2.2.1 Thất thu cho ngân sách nhà nước 43 2.2.2 Mất trật tự an ninh xã hội 47 2.3 Nguyên nhân phát sinh hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng 49 2.3.1 Những thành tựu đạt 52 2.3.2 Những tồn hạn chế 53 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GTGT CỦA CHDCND LÀO TỪ NHỮNG THỰC TIỄN CỦA CHXHCN VIỆT NAM 55 3.1 Sửa đổi mức thuế suất đối tƣợng không chịu thuế 56 3.2 Tăng cƣờng cơng tác quản lý, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng 58 3.2.1 Hoàn thiện văn pháp luật hoá đơn 60 3.2.2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hóa đơn, có chức tự động kiểm tra chéo hóa đơn chứng từ theo kê khai doanh nghiệp 61 3.2.3 Kiểm soát chặt chẽ thủ tục mua hoá đơn lần đầu 62 3.2.4 Khuyến khích sử dụng nhiều hình thức hóa đơn doanh nghiệp tự in 63 3.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra sở kinh doanh 64 3.3 Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức pháp luật công dân, tổ chức 66 3.4 Tăng mức phạt hành vi vi phạm 69 3.5 Tăng cƣờng phối hợp với quan quản lý liên quan 69 3.5.1 Với quan đăng ký kinh doanh 69 3.5.2 Với quan công an, hải quan 70 3.5.3 Với ngân hàng 71 KẾT LUẬN 75 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Thuế nguồn thu quan trọng, chiếm tỷ lệ lớn tổng thu ngân sách Nhà nước Ngày với xu tồn cầu hóa kinh tế giới, hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế khu vực vấn đề thiết mang tính tất yếu khách quan tất quốc gia Vì vậy, vai trị thuế ngày không dừng lại việc đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu Nhà nước, mà đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy kinh tế quốc gia ngày phát triển Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế khu vực nay, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào phải minh bạch hóa sách pháp luật nói chung luật thuế nói riêng Mặt khác, Đảng Nhà nước Lào xác định chủ trương phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Vì sách thuế cải cách, sửa đổi cho phù hợp với xu hướng Nhằm khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất, khuyến khích sở kinh doanh mở rộng sản xuất…Bộ Tài kiến nghị Quốc hội ban hành Luật Thuế giá trị gia tăng thay cho thuế doanh thu nhằm khắc phục nhược điểm Luật thuế Những sách nhằm khuyến khích sở mạnh dạn đầu tư, tăng khả cạnh tranh chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT) đánh vào giá trị tăng thêm khâu q trình sản xuất nên khơng bị đánh thuế trùng lặp, thúc đẩy chuyên mơn hóa sản xuất Được hồn thuế GTGT trường hợp xuất hàng hóa, dịch vụ; đầu tư tài sản cố định có giá trị lớn… khuyến khích xuất phát triển, góp phần khuyến khích mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh với hiệu ngày cao Trong trình áp dụng, bên cạnh ưu điểm vốn có, công tác quản lý thuế cán ngành gặp khơng khó khăn Do số đối tượng lợi dụng kẽ hở chế thơng thống có nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư, kích thích sản xuất phát triển dùng thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế Đặc biệt Thuế GTGT, với chế tính thuế theo phương pháp khấu trừ nhằm khắc phục nhược điểm đánh thuế trùng lặp, khuyến khích sở mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu… kẽ hở đối tượng nộp thuế gian lận, trốn thuế với mục đích làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước chiếm dụng tiền ngân sách thông qua chế hoàn thuế Vấn đề cộm cấp thiết gian lận việc mua bán hóa đơn; hóa đơn giả; mua bán khống, xuất khống nhiều thủ đoạn gian lận khác qua mặt cán ngành thuế Thuế GTGT tự thân sắc thuế tiên tiến áp dụng rộng rãi thành công nhiều quốc gia giới Với chất loại thuế đánh phần giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ nên Thuế GTGT khẳng định loại thuế có độ xác, hợp lý, khoa học công thuế doanh thu, khắc phục tượng thuế chồng lên thuế Đồng thời Thuế GTGT khẳng định ưu điểm khuyến khích hoạt động xuất khẩu, khuyến khích đầu tư góp phần thực cơng xã hội thuế Tuy đời sau sắc thuế khác tính đến Thuế GTGT trở thành sắc thuế bản, đạt thành tựu đáng kể, làm tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) Luật Thuế GTGT có vai trị quan trọng Nhà nước Luật Thuế GTGT không sở để Nhà nước huy động nguồn lực tài trợ cho hoạt động chi thường xuyên mà công cụ quan trọng để Nhà nước thực mục tiêu kinh tế vĩ mô Một hệ thống thuế tốt, hợp lý có tác động tích cực đến q trình tăng trưởng kinh tế, khuyến khích thu hút đầu tư thành phần kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực Ngược lại, hệ thống thuế hoạch định xây dựng thiếu khoa học thực tiễn, không phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn lực cản khơng nhỏ cho việc thực chủ trương sách kinh tế xã hội Nhà nước Vì thế, việc hồn thiện hệ thống sách thuế nói chung hồn Thuế GTGT nói riêng ln mối quan tâm hàng đầu nhà nước Ở CHDCND Lào, luật Thuế GTGT góp phần khơng nhỏ vào việc huy động nguồn tài cho NSNN, đảm bảo nhu cầu chi tiêu Nhà nước bước đầu phát huy vai trị cơng cụ thực mục tiêu kinh tế vĩ mô Trong năm tổ chức thực Luật Thuế GTGT trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung không ngừng hoàn thiện Nhưng trước yêu cầu phát triển đồng kinh tế thị trường, khuyến khích chuyển dịch cấu kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư nước ngồi, đảm bảo cơng nghĩa vụ đóng thuế phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, Thuế GTGT Lào cịn có mặt hạn chế định như: sắc thuế chưa tác động hỗ trợ lẫn cách có hiệu quả, sắc thuế cịn chứa đựng nhiều mục tiêu sách xã hội, quy định thuế nằm Luật khác nhau, sách ưu đãi chưa có mục tiêu rõ ràng, quy định thuế suất cịn thiếu khoa học, chưa thể rõ tương hợp với đường lối hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Những hạn chế gây tình trạng thất thu thuế diện rộng làm giảm đáng kể hiệu hoạt động quản lý Thuế GTGT nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Sau năm thực hiện, bên cạnh kết đạt được, Luật Thuế GTGT bộc lộ bất cập định, đặc biệt qui định khấu trừ hoàn Thuế GTGT Điều gây thiệt hại không nhỏ cho NSNN, đặt nhiều vấn đề cần giải cho quan hữu quan, ngành thuế Cho nên, cần phải có giải pháp thiết thực ngăn chặn hành vi gian lận biện pháp xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm, nhằm đảm bảo nguồn thu, tránh thất thoát cho NSNN, đem lại nhiều lợi ích cho tồn xã hội Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: “Pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng Nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm Luận văn Thạc sỹ Luật học dụng số sơ hở quản lý thuế để đăng ký kinh doanh "ma", mua kinh doanh hóa đơn khống nhằm trốn lậu thuế với số lượng lớn Công tác tra, kiểm tra cần tiến hành thông qua việc phân loại đối tượng nộp thuế để tập trung vào đối tượng tình nghi, có nhiều khả trốn lậu thuế nghiêm trọng, tinh vi Việc tra, kiểm tra vừa phải dựa theo sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ vừa phải xem xét, khảo sát qua thực tế mua bán, toán, đối chiếu với nguyên tắc phải niêm yết giá bán theo giá niêm yết để xác định sai Cần xây dựng thành quy trình kiểm tra, tra, đặc biệt số thuế khấu trừ khoản tốn thuế Qua phân loại thực tra, kiểm tra theo nguyên tắc khấu trừ trước kiểm tra sau hay ngược lại Việc kiểm tra toán thuế cần thực trụ sở quan thuế, theo tài liệu kê khai, báo cáo đơn vị kinh doanh, nộp thuế Trong trường hợp cần thiết nên đến kiểm tra, tra sở kinh doanh mời lên quan để giải đáp vấn đề chưa rõ nhằm hạn chế phiền hà không cần thiết thời gian tiếp xúc sở kinh doanh Ngoài ra, cần tổ chức phận kiểm tra nội ngành thuế, theo dõi công tác phận, cán bộ, bảo đảm xây dựng ngành thuế sạch, vững mạnh thường xuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao cho ngành thuế Nhằm thực thi giải pháp hệ thống thuế cần phải quán triệt đồng với cơng cụ khác có liên quan Thuế GTGT mang lại hiệu cao phát huy vai trị tích cực hỗ trợ bổ sung sách khác như: sách phát triển kinh tế, sách tài chính, tiền tệ, sách ngoại thương Đồng thời, ngồi quan thuế Thuế GTGT cần phải giúp đỡ quan khác có liên quan như: Bộ Thương mại, Cơng an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài quyền cấp có liên quan Tuy nhiên để rõ ràng minh bạch công tác quản lý thuế cán theo dõi địa bàn, quan thuế cần lập đội kiểm tra liên ngành 65 kiểm tra chéo cách đột xuất, cán thuế đóng làm khách hàng, mua hàng xem đơn vị doanh nghiêp xuất hóa đơn hay khơng, lấy chứng từ đối chiếu báo cáo thuế xem doanh nghiệp có khai báo sản phẩm hàng mua không 3.3 Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức pháp luật công dân, tổ chức Tranh thủ hội, tận dụng hình thức thích hợp, sâu sát quần chúng đơn vị kinh doanh để lắng nghe thắc mắc giải đáp kịp thời vướng mắc, bàn bạc tháo gỡ khó khăn đối tượng nộp thuế Cần thường xuyên tuyên truyền, giải thích sách, chế độ thuế từ đường lối, chủ trương lớn chung đến việc cụ thể đối tượng đánh thuế, đối tượng nộp thuế, tính thuế, phương pháp, thủ tục, kê khai, nộp thuế cách trình bày tập thể, đại trà bàn bạc, trao đổi, tay đôi, tay ba để người hiểu vai trò thuế chế độ XHCN thu dân để phục vụ lợi ích dân, góp phần chi lương cho máy nhà nước, góp phần xây dựng sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, xố đói giảm nghèo, bảo vệ tổ quốc, an sinh xã hội, thực công xã hội, góp phần chống lạm phát, ổn định vật giá Qua tranh thủ đồng tình ủng hộ cấp, ngành, tầng lớp dân cư sách, chế độ thuế Chọn lựa xây dựng mạng lưới cộng tác viên tích cực, thường xuyên cung cấp thông tin, giúp đỡ cán thuế, tạo dư luận quần chúng rộng rãi, lên án, đấu tranh chống trốn lậu thuế, dây dưa nợ đọng tiền thuế Dưới chế độ ta, thuế dân, dân, dân nên lần chuẩn bị luật thuế cần đưa lấy ý kiến tham gia rộng rãi nhân dân, Quốc hội đại diện cho quyền lợi thông qua để triển khai dân chủ, minh bạch với dân Luật quản lý thuế quy định rõ: “Tổ chức, cá nhân bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định giao cho khách hàng Hóa đơn phải lập cung cấp hàng hóa, dịch vụ” Hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ, xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định số thuế giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước 66 Mặc dù pháp luật quy định rõ, hành vi khơng xuất hóa đơn vi phạm pháp luật bị xử lý hình thực tế người bán khơng xuất hóa đơn người mua khơng có u cầu Thường người tiêu dùng cá nhân không khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào nên mua hàng họ khơng có thói quen lấy hóa đơn Mặt khác người mua muốn lấy hóa đơn người bán cộng thêm khoản thuế giá trị gia tăng vào giá bán Chính điều làm cho người tiêu dùng cá nhân lựa chọn cách khơng lấy hóa đơn để giá rẻ Vơ hình chung, người tiêu dùng tiếp tay cho hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng Do vậy, phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tổ chức, cá nhân, giúp họ hiểu rõ chất lợi ích việc sử dụng hóa đơn, tích cực hỗ trợ quan thuế thực phòng, chống hành vi gian lận thuế đặc biệt quan trọng ý thức tuân thủ tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn Để tăng cường nhận thức người dân người nộp thuế việc quản lý sử dụng hoá đơn, quan quản lý cần có biện pháp khuyến khích cá nhân lấy hóa đơn mua hàng hóa; tăng cường trách nhiệm tun truyền chế độ sách hố đơn đến người dân, để nhân dân hiểu rõ chất lợi ích việc sử dụng hố đơn, phê phán, lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm, tích cực hỗ trợ quan thuế thực phịng, chống hành vi gian lận thuế, có biện pháp khuyến khích cá nhân lấy hóa đơn mua hàng hóa Ở Đức, người tiêu dùng ln có thói quen lấy hoá đơn họ mua mặt hàng Với hành vi này, người tiêu dùng tự bảo vệ lợi ích mua hàng tránh việc mua hàng lậu, hàng giả Cịn Lào Việt Nam, tơi thấy người tiêu dùng khơng có thói quen lấy hố đơn vậy, vơ hình chung họ tiếp tay cho doanh nghiệp thực hoạt động kinh doanh bất hợp pháp buôn lậu, trốn thuế Để minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp Lào, theo tơi cần có cộng tác 67 người tiêu dùng việc yêu cầu đơn vị bán hàng cung cấp hoá đơn mua hàng 20 Tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức nên quan hệ làm ăn với đối tác quen thuộc, có uy tín, có nhân thân địa rõ ràng, minh bạch, đặc biệt ý trường hợp mua hàng qua điện thoại, fax Khi đặt quan hệ làm ăn với đối tác chưa quen biết, cần kiểm tra tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thông qua quan thuế quản lý trực tiếp trang Web Tổng cục thuế; mua hàng sở kinh doanh yêu cầu người bán thực quy trình sử dụng hóa đơn như: Lót giấy than, ghi đầy đủ tiêu kiểm tra liên trước ký, tránh trường hợp ghi nội dung liên khác Trường hợp nghi vấn đề nghị quan thuế xác minh tính xác, hợp pháp hóa đơn; thực nghiêm việc kiểm tốn nội doanh nghiệp tránh tình trạng nhân viên đơn vị thông đồng, lợi dụng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Nếu qua cơng tác kiểm tra phát người bán hàng, cung ứng dịch vụ giao hóa đơn cho đơn vị khơng hợp pháp kiên từ chối việc chấp nhận tốn Đồng thời báo cho quan thuế quan bảo vệ pháp luật biết tên sở kinh doanh có biểu sử dụng hóa đơn khơng hợp pháp để quan Cụ thể người mua hàng hóa, dịch vụ nhận hóa đơn hưởng quyền lợi như: tham dự bốc thăm xổ số trúng thưởng, bảo hành sản phẩm, xác nhận tài sản, đăng ký sở hữu tài sản, kê khai chi phí Tổng cục thuế Bộ tài cần nhanh chóng xây dựng phương án để triển khai, thực qui định khen thưởng người tiêu dùng, cần qui định cụ thể cách thức trúng thưởng (cào, bốc thăm lấy theo kết xổ số kiến thiết), số tiền trúng thưởng, chế tạo lập sử dụng quỹ trao thưởng ngành thuế Về phía doanh nghiệp có thành tích xuất sắc việc thực nghĩa vụ nộp thuế tuân thủ nghiêm chỉnh chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ phải sách động viên khen thưởng quyền lợi vật chất, tinh thần cụ thể để tơn vinh họ Chính quyền lợi 20 http://tintuc.xalo.vn/20-507056490/lam_sao_de_cham_dut_tinh_trang_gian_lan_hoa_don_gtgt.html 68 vật chất, tinh thần động lực lớn để toàn xã hội nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ tăng cường hiệu cho chiến chống gian lận hóa đơn 3.4 Tăng mức phạt hành vi vi phạm Đối với việc xử lý vi phạm, dù có quy định luật văn luật tăng cường quản lý hoá đơn, nhiên, mức xử phạt cá nhân tổ chức vi phạm chưa đủ mạnh để răn đe Bên cạnh đó, việc xử lý, điều tra đến theo quy mô vụ việc, nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm dừng việc quan thuế thông báo “bỏ địa kinh doanh mang theo hóa đơn nợ thuế” 3.5 Tăng cƣờng phối hợp với quan quản lý liên quan 3.5.1 Với quan đăng ký kinh doanh Hiện nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực quy định pháp luật việc tồn tại, phá sản, giải thể doanh nghiệp; số lượng không nhỏ doanh nghiệp nghỉ, bỏ kinh doanh bất hợp pháp, gây nhiều khó khăn cho cơng tác quản lý thuế - tạo điều kiện cho doanh nghiệp khác vi phạm pháp luật Cụ thể là, đối tượng bỏ kinh doanh bất hợp pháp số hóa đơn mà doanh nghiệp chưa dùng đưa thị trường để doanh nghiệp khác lợi dụng gian lận thuế Giải tình trạng này, khơng hiệu quan chức phải tăng cường phối hợp chặt chẽ Trong Cơ quan thuế cần xây dựng quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư để quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn tình trạng “doanh nghiệp ma” cơng tác quản lý hố đơn Mặt khác, để thực chống gian lận thuế không cần có thơng tin thuế mà cịn cần có thông tin khác nơi cư trú, lý lịch cá nhân có trách nhiệm… Do đó, cần hỗ trợ cấp quyền địa phương quản lý đối tượng nộp thuế Cơ quan thuế cần xây dựng quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố để quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, nhằm ngăn 69 chặn tình trạng doanh nghiệp “ma” Đồng thời, cập nhật kịp thời thông tin hoạt động doanh nghiệp địa bàn phục vụ cho công tác quản lý Hơn nữa, theo Luật doanh nghiệp năm 2005 Lào lại quy định quy trình đăng ký kinh doanh thơng thống chủ thể đăng ký kinh doanh dẫn tình trạng người thành lập nhiều doanh nghiệp cách thay tên cơng ty, địa để cấp hóa đơn Trong đó, cơng tác quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chưa thực cách thường xuyên nên kho cho việc phát doanh nghiệp làm ăn không chân doanh nghiệp thành lập với mục đích kinh doanh hóa đơn mà thơi 3.5.2 Với quan cơng an, hải quan Nhằm đấu tranh có hiệu với loại tội phạm trên, Cơ quan Thuế với Công an hải quan phải thống xây dựng quy chế phối hợp Các bên cần phải tăng cường phối hợp việc cung cấp thơng tin, phân tích, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm; phối hợp điều tra, xác minh làm rõ; phối hợp việc xử lý toàn vụ việc đánh giá rút kinh nghiệm Ngành thuế nên thông báo danh sách doanh nghiệp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, mã số thuế doanh nghiệp xuất hoá đơn, giá trị hàng hoá, dịch vụ cung cấp ghi hoá đơn, số thuế giá trị gia tăng, sở bán hố đơn, số hố đơn khơng có hiệu lực sử dụng… để sở kinh doanh, quan thuế địa phương đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước biết, nhằm ngăn chặn doanh nghiệp khấu trừ, hồn thuế, làm thất ngân sách nhà nước Sự gian lận thuế diễn nghiêm trọng thời gian qua có phần phối hợp quan thuế tổng cục cảnh sát, công an hải quan chưa ăn khớp yếu tố cán làm nhiệm vụ Để ngăn chặn triệt để hành vi gian lận phải có góp sức quan cơng an hải quan Bởi có ngành thuế đơn phương khó giải vấn nạn Hiện nay, quan thuế, công an, hải quan chưa có quy chế phối hợp riêng quan nên khó thực cách đơn phương Dù có quy định cụ thể hành vi mua, bán 70 sử dụng trái phép hóa đơn thực tế xác minh để kết luận có hay khơng hành vi khó khăn, tiêu chí để kết luận trinh sát điều tra viên địa phương không đồng Gần đây, số vụ việc mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép tăng, nhiều địa phương bị tải, số phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế báo cáo không đủ trinh sát để xác minh, nhiều vụ việc bị “câu dầm”, làm cho hiệu tố tụng thấp Mặt khác, trình triển khai thực Công an với Hải quan Thuế nhiều tồn tại, chưa thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn Do vậy, để tăng cường hiệu triển khai thực hiện, Tổng cục Cảnh sát với Tổng cục Thuế, Tổng cục Cảnh sát với Tổng cục Hải quan nên ký quy chế phối hợp với để Chống tượng Hải quan thông đồng với doanh nghiệp, ký khống, ký sai thực tế hàng hóa xuất Muốn làm vậy, ngành thuế phải tăng cường bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chun mơn vững vàng, có tư cách đạo đức tốt 3.5.3 Với ngân hàng Hành vi gian lận khấu trừ thuế, hồn thuế thực thơng qua việc phát hành hóa đơn GTGT tờ khai hải quan hàng xuất mua bán khống hàng hóa khai khống tăng giá trị hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền Thuế GTGT khấu trừ hay hoàn thuế Về mặt kế toán, kinh tế toán chủ yếu dựa vào tiền mặt Lào Việt Nam, doanh nghiệp gian lận thực việc lập phiếu thu, phiếu chi khống để hợp thức hóa việc luân chuyển tiền tệ, hàng hóa xuất Để hạn chế thủ đoạn gian lận này, u cầu tốn hàng hóa dịch vụ qua ngân hàng biện pháp hữu hiệu giúp cho việc ngăn chặn hành vi mua bán khống hóa đơn, chứng từ khấu trừ khống Thuế GTGT Bởi vì, có xuất dịng tiền tệ, chủ thể gian lận (chủ thể mua hàng) không dám mạo hiểm chuyển lượng tiền lớn cho đối tác để hợp thức hóa hóa đơn chứng từ lẽ khả họ bị đối tác chiếm đoạt tiền cách hợp pháp lớn hóa đơn chứng từ xuất khống khơng có hàng hóa tiền chuyển vào tài khoản doanh nghiệp bán hàng 71 tiền thật kéo theo rủi ro người bán khống vào hồ sơ kế tốn chiếm đoạt ln tiền hàng hóa Đối với doanh nghiệp gian lận khấu trừ hồn thuế quan thuế thực biện pháp cưỡng chế thi hành thuế Đây biện pháp mà quan thuế áp dụng nhằm thu hồi tiền thuế, tiền phạt đon vị, cá nhân nợ ngân sách nhà nước Thời gian qua, sở qui định Luật Quản lý thuế, Nghị định Chính phủ, Thơng tư Bộ Tài Quy trình hướng dẫn Tổng cục Thuế, quan thuế địa phương triển khai thực công tác cưỡng chế nợ thuế bước đầu gặt hái số kết quả, số nợ thuế có xu hướng giảm dần Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hiệu cơng tác cưỡng chế nợ thuế, thiết nghĩ cịn nhiều vấn đề phải nghiên cứu để hoàn thiện Hiện nay, Tổng cục Thuế ban hành Quy trình cưỡng chế nợ thuế quy định trình tự, thủ tục tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế, nhiên vướng mắc việc thực quy trình việc xác minh thông tin người nợ thuế để làm ban hành định cưỡng chế Theo quy định, doanh nghiệp phải khai báo với quan thuế vài tài khoản tiền gửi đăng ký thuế để cấp mã số thuế Việc đăng ký tài khoản khơng mang tính bắt buộc mà doanh nghiệp tự khai điền thông tin theo mẫu in sẵn Do đó, muốn tiến hành xác minh thơng tin tồn tài khoản tiền gửi doanh nghiệp, quan thuế buộc phải gửi văn xác minh thông tin tất ngân hàng, tổ chức tín dụng địa bàn, nhằm tránh “bỏ sót” tài khoản tiền gửi doanh nghiệp Hàng tháng, việc gửi văn yêu cầu cung cấp thông tin phát sinh nhiều, không làm thời gian công sức ngân hàng, mà làm gián đoạn việc xử lý cưỡng chế phải chờ ngân hàng cung cấp thông tin Để khắc phục bất cập này, nên cần bổ sung quy định bắt buộc người nộp thuế phải đăng ký tất tài khoản tiền gửi đăng ký mã số thuế đăng ký tài khoản giao dịch phát sinh mua bán hàng hoá, dịch vụ; đồng thời quy định ghi rõ nơi mở tài khoản lập bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bán kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng 72 Quy định vừa giúp quan thuế chủ động quản lý, nắm xác số tài khoản, vừa giảm tải yêu cầu hỗ trợ hệ thống quan ngân hàng, tín dụng Cũng liên quan đến tài khoản doanh nghiệp lại phát sinh vướng mắc khác, ghi nhận biên cung cấp thông tin tài khoản doanh nghiệp có đủ số dư để ban hành định cưỡng chế, đến ngân hàng nhận định cưỡng chế quan thuế số dư tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có biến động với số tiền cịn lại (do tài khoản tiền gửi chưa bị phong toả), nên thực định cưỡng chế Đây tình làm vơ hiệu định cưỡng chế thuế, thiết nghĩ phải có quy định chặt chẽ phù hợp hơn, theo nhận văn yêu cầu cung cấp thông tin tiền gửi người nợ thuế từ phía quan thuế, bên cạnh việc khẩn trương có văn cung cấp thơng tin theo quy định, tổ chức tín dụng ngân hàng phải tiến hành phong tỏa tài khoản để chờ định cưỡng chế quan thuế Các văn pháp lý kèm để hỗ trợ thực Luật thuế thời gian qua ban hành không đầy đủ thiếu rõ ràng Cụ thể, định nghĩa khơng rõ ràng, giải thích thiếu cụ thể quyền hạn trách nhiệm đối tượng nộp thuế, quan thu thuế quan khác có liên quan Chẳng hạn, xung quanh việc phạt chậm nộp thuế, trường hợp đơn vị kinh doanh không nộp phạt người phối hợp quan thuế cưỡng chế? Một điều đơn giản đơn vị chậm nộp thuế phạt chậm nộp ngân hàng thương mại phải người có trách nhiệm khấu trừ từ tài khoản đơn vị cho ngân sách nhà nước Nhưng chưa có chế tài đủ mạnh để ép buộc ngân hàng thương mại làm điều nên thực tế ngân hàng cịn tìm cách che dấu số dư tài khoản đơn vị chậm nộp thuế phạt Do thiết cần có văn quy định rõ nghĩa vụ ngân hàng việc thi hành cưỡng chế thuế đồng thời quy định chế tài 73 trường hợp ngân hàng không hợp tác với ngành thuế thực nhiệm vụ cưỡng chế vụ việc gian lận thuế giá trị gia tăng 74 KẾT LUẬN Với đề tài “ Pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng nước CHDCND Lào”, tác giả thực nghiên cứu pháp luật hồn thuế giá trị gia tăng qua văn pháp luật ban hành từ năm 2006 đến thực tiễn áp dụng quy định Phát tồn tìm nguyên nhân hành vi gian lận hồn Thuế GTGT Qua cho thấy thuế giá trị gia tăng nói chung quy định hồn thuế giá trị gia tăng nói riêng bộc lộ nhiều thiếu sót để doanh nghiệp lợi dụng gian lận chiếm đoạt tiền thuế nhà nước Về bản, Luật thuế giá trị gia tăng 2006 có giải pháp để loại trừ hành vi gian lận thông qua việc thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung quy định điều kiện khấu trừ phải có chứng từ tốn qua ngân hàng Tuy nhiên, để hồn thiện pháp luật thuế giá trị gia tăng cho sắc thuế tiên tiến, dễ áp dụng cần phải có chế thực pháp luật thuế giá trị gia tăng thật hiệu Đó phải nâng cao vai trị ngành thuế hợp tác ngành có liên quan công an, hải quan, cảnh sát, quan đăng ký kinh doanh ngân hàng Đồng thời với việc tổ chức thực thời gian qua Luật thuế giá trị gia tăng bộc lộ hạn chế định Chúng ta nên sửa đổi bổ sung cho hồn thiện Thơng qua việc thực đề tài này, tác giả có đề xuất, kiến nghị phù hợp, nhằm góp phần hồn thiện pháp luật Thuế nói chung pháp luật hồn thuế giá trị gia tăng nói riêng Tác giả đề xuất tâm đắc với kiến nghi cụ thể là: đề nghị sửa đổi mức thuế đối tượng khơng chịu thuế, hồn thiện văn pháp luật hóa đơn, tăng mức xử phạt hành vi vi phạm Thuế Với đề xuất, kiến nghị đề tài này, tác giả hy vọng góp thêm giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật Thuế giá trị gia tăng, biện pháp loại trừ hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng Các đề xuất kiến nghị áp dụng thực tiễn phát huy tác dụng, giữ vai trị cơng cụ quản lý, điều tiết hoạt động kinh tế phù hợp thực tiễn khách quan 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I/ Tài liệu tiếng Việt A/ Văn luật Quốc hội (2006), Luật quản lý thuế , Luật số 78/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/ 2006 Quốc hội (2008), Luật thuế giá trị gia tăng , Luật số 13/2008/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/06/ 2008 B/ Văn dƣới luật Chính phủ (2008), Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế giá trị gia tăng Bộ Tài (2008), Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế giá trị gia tăng C/ Tài liệu tham khảo Phan Mỹ Hạnh – Viện nghiên cứu kinh tế - Gian lận khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng thơng qua chứng từ, hố đơn khống nguy thất thoát Ngân sách Nhà nước, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Gian lận khấu trừ thuế, hoàn thuế hướng hồn thiện thuế GTGT tiến trình hội nhập AFTA (CEPT)” - Tháng 1/2003 Nguyễn Ngọc Hùng - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nguyên nhân gian lận cách khắc phục- Kỷ yếu hội thảo khoa học “Gian lận khấu trừ thuế, hoàn thuế hướng hồn thiện thuế GTGT tiến trình hội nhập AFTA (CEPT)” - Tháng 1/2003 Nguyên Văn Vân Nguyễn Thị Thủy-Đại học Luật TP.HCM Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Gian lận khấu trừ thuế, hoàn thuế hướng hồn thiện thuế GTGT tiến trình hội nhập AFTA (CEPT)” - Tháng 1/2003 Manophap Phonevantha (2009 ), Giải pháp hoàn thiện thuế gián thu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện tài Hà Nội II/ Tài liệu tiếng Lào A/ Văn luật Quốc hội (2005), Luật quản lý thuế, Luật số 04/2005/QH5 Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thông qua ngày 19/05/2005 10.Quốc hội (2006), Luật thuế giá trị gia tăng, Luật số 04/2006/QH6 Quốc hội nước Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào thơng qua ngày 26/12/2006 B/ Văn dƣới luật 11.Bộ Tài (2005), Thông tư số 2137/2005/TT-BTC ngày 28/09/2005 hướng dẫn chi tiết hướng dẫn thực số điều luật quản lý thuế số 04/2005 ngày 19/05/2005 12.Chính phủ (2006), Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định sử dụng hóa đơn chứng từ 13.Chính phủ (2009), Nghị định số 270/2009/NĐ-CP ngày 18/09/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thực số điều luật thuế giá trị gia tăng 14.Bộ Tài (2009), Chế định số 3227/2009/CĐ-BTC ngày 17/12/2009 quy định khai nộp thuế GTGT;17/12/2009 quy định tự khai thuế giá trị gia tăng 15.Bộ Tài (2009), Thơng tư số 3111/2009/TT-BTC ban hành ngày 27/11/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 270/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng 16.Bộ Tài (2009), Chế định số 3228/2009/CĐ-BTC ngày 17/12/2009 quy định hoạt động tự khai thuế giá trị gia tăng 17.Bộ Tài (2009), Chế định số 3229/2009/CĐ-BTC ngày 17/12/2009 quy định nguồn vốn hoàn thuế giá trị gia tăng 18.Bộ Tài (2011), Thơng tư số 15/2011/TT-BTC ban hành ngày 05/01/2011 hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hoàn thuế GTGT C/ Tài liệu tham khảo 19.Sở Công thương (2010), Báo cáo thống kê việc thành lập doanh nghiệp tỉnh Chăm Pa Sắc năm 2010 20.Sở Kế hoạch đầu tư (2010), Báo cáo tổng kết việc tổ chức thực kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm lần thứ VI tỉnh Chăm Pa Sắc năm 2005-2010 21.Tổng cục thuế (2011), Báo cáo tổng kết việc thực hoàn tiền thuế GTGT ngày 22 tháng năm 2011 22.Vụ ngân sách nhà nước (2010), Báo cáo tổng kết năm 2009-2010 III Web site tham khảo 23.http://tintuc.timnhanh.com 24.http://tintuc.xalo.vn 25.http://vi.wikipedia.org 26.http://vietbao.vn 27.http://www.tin247.com 28.www.fetp.edu.vn 29.http://www.chinhphu.vn 30.http://moj.gov.vn 31.http://www.mof.gov.vn 32.http://phaply.net.vn 33.http://vietlaw.gov.vn 34 http://www.doisongphapluat.com.vn 35 http://www.vibonline.com.vn ... CHUNG VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHÁP LUẬT CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.1 Khái quát chung thuế giá trị gia tăng 1.1.1 Sự đời phát triển thuế giá trị gia tăng giới Thuế giá trị gia tăng. .. vụ chịu thuế giá trị gia tăng không chịu thuế giá trị gia tăng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng Tại Điều 22 Luật thuế giá trị gia tăng cho... hành Luật giá trị gia tăng 2006 ngày Luật giá trị gia tăng có hiệu lực, hóa đơn giá trị gia tăng để làm xác định số thuế giá trị gia tăng đầu ra, giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ giá trị gia tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào