0

Pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

91 0 0
  • Pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số: 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 VĂN ĐẠI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài u n v n “Ph p u t ch m nh n th o ựa ch n thực s Ti n s n ng i K t qu nghi n c u ch a t ng đ cơng trình nghi n c u hoa h c C c s tr ch i h iệu t h p đ ng o hi m n hoa h c c a Ph c công i o t n ch ng u n v n đ n t nh ng ngu n tài iệu h p ph p đ ng tin c y T c gi c LỜI CẢM ƠN i đ u ti n xin ch n thành c m n Ph t n tình h ng i o s Ti n s n hoa h c đ ng g p nhiều ý i n quý n iđ u cho su t qu trình thực u n v n Tơi xin ch n thành c m n Cô Nguyễn Thị B ch Ng c c c anh chị em chuy n vi n c a Ph ng t o Sau i h c tr đ t n tình gi p đ đ tơi c th hồn thành đ Tơi xin c m n Ban i h c u t TP gi p đ tơi tìm đ Ch ng i h c u t TP Ch inh c u n v n i m đ c c c anh chị em chuy n vi n c a Th viện inh Th viện Khoa h c T ng h p TP Ch inh đ c nhiều tài iệu tham h o c gi trị ph c v cho việc nghi n c u u nv n Cu i c ng tơi xin c m n gia đình điều iện thu n n đ đ ng vi n tinh th n t o m i i cho tơi hồn thành u n v n T c gi MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Lý luận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm hợp đồng bảo hiể đ ả ả ợp đồ ợp đồ ả ể .15 ể 1.2 Kh i niệ chấ d t hợp đồng ảo hiể nh n thọ v ngu n t c c ản chấ d t hợp đồng ảo hiể nh n thọ .17 ệ ợp đồ ả ả ể ợp đồ 17 ả ể 19 Kết uận chư ng .21 CHƯƠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ - MỘT S BẤT CẬP VÀ KI N NGHỊ 2.1 Ph p uật h nh điều ch nh việc chấ d t hợp đồng ảo hiể nh n thọ .22 ợp đồ ả ể ợp đồ ả .25 ợp đồ ả ể ợp đồ ả ể ợp đồ ả ể ả ả 28 đ 32 ả ể ợ ểđ ợ ả ể ả ả ể 36 ợp đồ ả ể đ p đ ệ ợp đồ ả 40 ợp đồ ả ể ả 46 2.2 M t số ất cập c a ph p uật chấ d t hợp đồng ảo hiể nh n thọ v kiến ngh 48 pp p ợp đồ p ả pp p ểđ ợ ả ể pp p đ ể đ ả 51 ể đ ợ 66 ợp đồ ả ể đ ả p ể ợp đồ ả ể ả ể 71 pp p ợp đồ ả ể đ đ ệ ợp đồ ệp ả ể ả ả ể 77 Kết uận chư ng .84 K T LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết c a việc nghiên c u đề tài B o hi m nhân th gi i đặc biệt c c n ĩnh vực kinh doanh có lịch sử phát tri n r t u đ i th c phát tri n Tuy v y xu t Việt Nam kho ng th i gian khơng lâu (t n m 1996) v n cịn m t ĩnh vực kinh doanh m i mẽ đ y tiềm n ng tr n thị tr ng, h p d n c c nhà đ u t đặc biệt c c nhà đ u t n c ngồi Nh ng l i ích mà b o hi m nhân th mang l i cho xã h i không th ph định i v i ng i mua b o hi m, h tìm đ c an tâm cho b n th n gia đình hi tham gia o hi m nhân th v i m c đ ch ti t kiệm đ c ch chia sẻ r i ro v i doanh nghiệp b o hi m i v i doanh nghiệp b o hi m, h tìm đ c l i nhu n t việc kinh doanh r i ro đ i v i khách hàng Ngu n v n mà b o hi m nhân th mang l i t o đ c nh ng l i ích cho kinh t hi đ ng vai tr nh nh huy đ ng v n t i đ u t cho kinh t v i ngân hàng, ch ng khoán, b t đ ng s n… H p đ ng b o hi m nhân th ch nh “n i mà oanh nghiệp b o hi m bên mua b o hi m tìm đ n đ thực m i quan hệ b o hi m nhân th M i h p đ ng b o hi m nhân th đ c ký k t h p tác thành công c a doanh nghiệp b o hi m bên mua b o hi m Ai mong mu n đ t đ c nh ng l i ích m mãn h p đ ng hoàn thành, bên c nh đ điều làm bên quan tâm h p đ ng nhân th ch m d t quyền nghĩa v bên đ c gi i quy t nh th n n a, o hi m nh n th m t ịch v tài ch nh mang t nh đặc th m t chu trình inh t đ o ng c hi mà ch t ng ịch v đ c i m ch ng sau hi ch m t h p đ ng iện o hi m đ x y Lu t Kinh doanh B o hi m n m 2000 sửa đ i b sung n m 2010 B lu t Dân n m 2005 ch định h p đ ng nói chung h p đ ng b o hi m n i ri ng đ t o đ c hành lang pháp lý c n thi t cho ho t đ ng kinh doanh b o hi m nhân th diễn thị tr ng Tuy nhiên, thực tiễn v n t n t i nh ng b t c p ch a hoàn thiện c a pháp lu t việc điều chỉnh v n đề nh ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th c i n quan đ n nghĩa v cung c p thông tin c a n mua o hi m; ch m t h p đ ng o hi m nh n th sau th i gian gia h n n p ph c a n mua o hi m; ch m t h p đ ng o hi m nh n th c i n quan đ n quyền i c th o hi m; ch m t h p đ ng o hi m nh n th hi n mua o hi m thông o sai tu i mà tu i đ ng hông thu c nh m tu i c th đ c o hi m c a n mua o hi m Ch nh nh ng m ch a hoàn thiện đ t o nh ng v ng mắc có tranh ch p, làm nh h ởng đ n quyền l i ích h p pháp c a ch th h p đ ng b o hi m nhân th đặc biệt bên mua b o hi m, nguyên nhân t o lúng túng c a c quan gi i quy t tranh ch p thi u nh ng c n c pháp lý c th đ gi i quy t cho h p lý Do v y, c n thi t ph i hoàn thiện ph p u t b o hi m nhân th đặc biệt ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th nhằm đ p ng đ c nhu c u thực tiễn c a thị tr ng b o hi m Chính lý trên, tác gi đ ch n đề tài: “ đồng bảo hiểm nhân th ” làm lu n v n Th c s u t h c p t v ch m d t hợp Tình hình nghiên c u đề tài So v i c c ĩnh vực kinh doanh khác ho t đ ng kinh doanh b o hi m nói chung b o hi m nhân th nói riêng cịn m i mẽ t i Việt Nam N đ đ c quan tâm nghiên c u c a nhà kinh t lu t h c Các nhà kinh t nghiên c u đ n ĩnh vực th ng quan t m đ n v n đề nh c ch thi t k s n phẩm b o hi m nhân th cho phù h p v i nhu c u thị tr ng đ thu hút khách hàng, cách tính phí b o hi m nhân th cho h p lý, chi n c phát tri n kinh doanh nhằm nâng cao tính c nh tranh thị tr ng… Trong khoa h c ph p ý đ c nh ng tác gi quan t m đ n ĩnh vực b o hi m nhân th , có th k đ n c c ài nghi n c u i n quan nh : -“ p t kinh doanh bảo hiểm nhân th - Th c tr ng giả p p”, lu n v n Th c s lu t h c c a tác gi Ngô Quý inh h c vi n cao h c h a tr ng i h c Lu t TP.HCM -“ p t v ký k t th c hợp đồng bảo hiểm nhân th Việ ”, lu n v n Th c s lu t h c c a tác gi Nguyễn Thị Thanh Ng c h c vi n cao h c h a tr ng i h c Lu t TP.HCM - “M t số v đ pháp lý v bảo vệ quy n lợi ích hợp pháp c a bên mua bảo hiểm nhân th t i Việt Nam – Lý lu n th c tiễ ”, lu n v n Th c s lu t h c c a tác gi Phan Nguyễn Triều Nh n h c vi n cao h c h a 10 tr ng i h c Lu t TP.HCM Ngoài ra, tác gi Tr n ũ i, gi ng vi n tr ng i h c Lu t Hà N i có vi t cu n sách“ ợp đồng bảo hiểm nhân th - nh ng v đ lý lu n th c tiễ ” Nhà xu t n T ph p xu t n n m 2006 C c ài nghi n c u n u tr n đ đề c p gi i quy t đ c nh ng n i ung c n nh ng quy định c a pháp lu t b o hi m nhân th , h p đ ng b o hi m nhân th y ngu n tài liệu tham kh o h u ích cho tác gi q trình thực lu n v n Tuy nhi n việc nghiên c u ph m vi hẹp có tính hệ th ng, chuyên sâu pháp lu t ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th Việt Nam v n ch a c t c gi ch n đ nghiên c u nh đề tài mà tác gi đ ựa ch n Mục tiêu nghiên c u c a luận văn Trong khuôn kh nghiên c u ĩnh vực khoa h c ph p ý đề tài h ng đ n m c tiêu sau: - Tr n c sở nghiên c u nh ng v n đề lý lu n chung h p đ ng b o hi m nhân th , nh ng đặc tr ng ph p ý c a nó, lý lu n ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th c c nguy n tắc việc ch m t h p đ ng b o hi m nhân th đ x c định c ch điều chỉnh c a pháp lu t ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th - Nghiên c u, phân tích nh ng quy định c a pháp lu t hành ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th v n đề ph p ý i n quan đ n - Nh n diện nh ng nguyên nhân làm phát sinh nh ng v ng mắc, b t c p trình áp d ng pháp lu t ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th đề xu t nh ng gi i pháp hoàn thiện pháp lu t việc ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th nói riêng pháp lu t kinh doanh b o hi m nói chung nhằm đ m b o quyền l i ích h p pháp c a bên Đối tượng phạm vi nghiên c u B o hi m nhân th đ i t ng nghiên c u c a nhiều ngành khoa h c khác nhau, ch y u thu c ĩnh vực kinh t - tài i t ng nghiên c u lu n v n việc ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th i g c đ lu t h c, t c nghiên c u nh ng quy định pháp lu t điều kho n h p đ ng b o hi m nhân th nh ng v n đề pháp lý liên quan đ n việc ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th Ph m vi nghiên c u b o hi m nhân th i g c đ pháp lý có n i dung r t r ng Trong khuôn kh c a lu n v n ph m vi nghiên c u n i ung ch nh i n quan đ n h p đ ng b o hi m nhân th nh ng hông ao g m t t c nh ng v n đề c i n quan đ n mà nghiên c u ph m vi hẹp nh ng quy định c a pháp lu t ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th Phư ng ph p nghi n c u hoàn thành m c ti u đặt ra, tác gi sử d ng ph ong ph p nghi n c u lu n v n ao g m: Ph ng ph p th a, ti p thu có ch n l c k t qu nghiên c u h p đ ng b o hi m nhân th v n đề pháp lý xung quanh t tác gi tr c Tác gi c n c n ng ph ng ph p ph n t ch việc xem xét c c quy định c a pháp lu t hành, ý ki n v n đề ph p ý i n quan đ n việc ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th Việt Nam Ngoài ra, tác gi sử d ng ph ng ph p so s nh đ i chi u c c quy định c a pháp lu t hành ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th v i thực tiễn áp d ng nghĩa ý uận thực tiễn Tr n c sở nghiên c u h p đ ng b o hi m nhân th , pháp lu t ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th đề tài đ đ ng góp m t s ý ki n khoa h c, nh n xét đ nh gi thực tr ng điều chỉnh pháp lu t ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th ph ng iện lý lu n nh thực tiễn Ngoài ra, lu n v n c th đ c sử d ng làm tài liệu tham kh o cho việc h c t p, nghiên c u ki n th c b o hi m nhân th cho nh ng đ i t ng có quan tâm Bố cục luận văn Ngoài ph n mở đ u anh m c tài iệu tham h o ph c u n v n g m hai ch ng: Ch ng 1: Nh ng v n đề ý u n ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th Ch ng 2: Pháp lu t hành ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th ts tc p i n nghị CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Lý luận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm hợp đồng bảo hiểm nhân th B o hi m nhân th (BHNT) lo i nghiệp v b o hi m cho tr ng h p ng iđ c b o hi m s ng ch t m t th i gian nh t định theo thỏa thu n gi a doanh nghiệp b o hi m (DNBH) bên mua b o hi m Có th n i đ y o i hình b o hi m mang tính ch t đặc biệt so v i lo i hình b o hi m h c hi mà c ng c n c th o hi m cho hai iện hoàn toàn tr i ng c nh o hi m tài s n, DNBH ch p nh n b o hi m cho kiện “ch y ch không ch p nh n o hi m kiện “ hông ch y Trong hi đ nghiệp v B NT c th ch p nh n hai iện mang t nh ch t hoàn toàn tr i ng c s ng ch t c a ng i BHNT xu t tr n th gi i đ h u c ng v i n đ i phát tri n c a ngành khoa h c xác su t th ng kê Theo nhiều nhà nghiên c u h p đ ng B NT đ u ti n đ c ký k t t i u n ôn n m 1583 o công n u n ôn ông Wi iam y on tham gia Ph o hi m ông đ ng c 32 ng Anh, ông ch t n m đ ng i th a k c a ông đ c h ởng 400 b ng Anh N m 1759 công ty B NT đ i đ u tiên Philadenphia (M ) Công ty c đ u bán b o hi m cho chiên nhà th c a Do c u th việc h n ch r i ro mang đ n an t m cho ng i đ c b o hi m nên ngày có nhiều ng i mu n tham gia N m 1762 công ty B NT Equita e n c Anh đ c thành l p bán BHNT cho m i ng i n đ nh u đ i th c c a BHNT th gi i Sau đ hàng o t công ty B NT đ đ i Anh c, Pháp, Th y S , M Ở châu Á, công ty BHNT Meiji đ i đ u tiên Nh t B n vào n m 1868 đ n n m 1888 1889 hai công ty h c Kyoei Nippon đ i, t n t i, phát tri n cho đ n ngày Nh v y B NT đ c ịch sử phát tri n h n 400 n m cho đ n B NT đ trở nên quen thu c v i đa s ng i dân c a nhiều n c th gi i BHNT lo i hình b o hi m phát tri n nh t so v i lo i hình b o hi m h c n m 1985 oanh thu ph o hi m toàn th gi i m i đ t 630.5 tỷ đô a h n 10 n m sau n m 2006 đ đ t 2.014 tỷ đô a Ở qu c gia phát tri n, thị tr ng BHNT phát tri n h sôi đ ng v i m t hệ th ng pháp lu t điều chỉnh t ng đ i hoàn thiện1 Tr n ũ i (2006) ợp đồ ả ể - đ ý ễ , NXB T ph p N i tr 10 72 qua v việc tr n c th th y c DNB t a n cho h p đ ng đ m t hiệu ực sau ngày cu i c ng c a th i gian gia h n n p ph Theo t c gi h p đ ng c ch m t hay hông c n t y thu c việc DNB c sử ng quyền mà ph p u t trao hay hông ch hông th xem h p đ ng tự đ ng ch m Tham gia vào quan hệ B NT o ý ch tự nguyện gi a c c n n n m t c c t n mu n ch m n t h p đ ng ph i thơng o cho n ia i t đ c ý ch c a ch th n h p đ ng hông th tự ch m t Do đ DNB c mu n ch m t h p đ ng hay hông ph thu c vào việc h c mu n thực quyền đ n ph ng đình thực h p đ ng hay hông N u DNB thực mu n ch m t thực h p đ ng B NT đ giao tv i n mua Theo u t o hi m h ph i th r ràng ằng hành vi th ý ch c a p đ ng o hi m c a c hồn c nh c a ho n iều 35 DNB ph i gửi thông o cho n mua o hi m i t thông o ph i n i r h u qu ph p ý n u n mua o hi m hông n p ph hi qua th i gian gia h n55 C n c vào iều 426 B DS 2005 n u DNB mu n ch m t h p đ ng theo ho n iều 35 h ph i gửi thông o cho n mua o hi m i t th i m h p đ ng ch m t ch nh ngày mà n mua o hi m nh n đ c thông o ch m t h p đ ng N u DNB hông gửi thông o ch m t h p đ ng đ th ý ch mu n ch m t h p đ ng v i n mua o hi m hoàn c nh c a ho n iều 35 h p đ ng B NT đ giao t gi a c c n v n ch a ch m t xem nh DNB đ t ch i hông thực quyền đ n ph ng đình thực h p đ ng mà ph p u t đ trao N u iện o hi m x y ho ng th i gian h ph i chịu tr ch nhiệm chi tr tiền o hi m Tuy nhi n hi c tranh ch p x y c t a n DNB y m c th i gian sau ngày gia h n n p ph đ xét t nh hiệu ực c a h p đ ng công nh n DNB c quyền đ ng nhi n đ n ph ng đình thực h p đ ng mà hông c n c vào quy định c a B DS DNB đ thực quyền c a h hay ch a đ àm c n c xem xét h p đ ng đ ch m t hay v n c n hiệu ực Qua v tranh ch p ta có th th y việc ông Liêm ch t té ghe đ c th a nh n c a c c c quan c thẩm quyền đ ng th t c lu t định Mặt khác, nguyên nhân d n đ n ch t c a ông Liêm thu c kiện b o hi m ph m vi DNBH có trách nhiệm chi tr Sự kiện b o hi m đ qu r ràng hông c n bàn thêm Tuy nhi n m m u ch t c a v tranh ch p vào th i m ông Liêm ch t h p đ ng BHNT cịn hiệu lực hay hông T a n s thẩm đ c n c vào kho n iều 35 thực t đ ng ph o hi m gi a ông i m công ty Pru entia đ cho h p đ ng khơng cịn hiệu lực k t ngày 55 B tài ch nh (1999) ả ể ố NXB Tài ch nh N i tr 339 73 24/08/2005; T a ph c thẩm x c định y u t i việc đ ng ph đ ph n xử cho việc ông i m đ ng ph trễ hẹn o i c a công ty o hi m n n công ty ph i chi tr tiền o hi m cho Tr n Theo tình ti t v tranh ch p tr n ta c th th y iện o hi m x y sau ngày gia h n đ ng ph ngày Ch nh v y mà cơng ty Pru entia cho h p đ ng đ h t hiệu ực ngày hông đ ng ý chi tr tiền o hi m Theo t c gi n u ho n iều 35 u t KDB 2000 hông quy định r ràng th i m ch m t h p đ ng hi t a n công ty o hi m c n c vào quy định t i điều u t c ng v i điều ho n h p đ ng đ giao t gi a ông i m cơng ty Pru entia r ràng c n mua o hi m đ hông đ c ph p u t o vệ quyền i m t c ch th u đ o ng i m ch t vào th i m sau ngày gia h n đ ng ph ngày C c tình ti t đ c cung c p n n hông đề c p đ n việc ông i m c nh n đ c thông o ch m t h p đ ng t công ty Pru entia hay hông Theo t c gi ho n iều 35 trao quyền đ n ph ng đình thực h p đ ng cho DNB ch hông quy định r sau ngày gia h n đ ng ph hông công nh n t nh hiệu ực c a h p đ ng T c gi cho việc ông i m c nh n đ c thông o ch m t h p đ ng hông nh n đ c thông o ch m t h p đ ng hai iện c th đ a đ n c ch gi i quy t h c v tranh ch p N u ông i m đ nh n đ c thông o ch m t h p đ ng t công ty Pru entia sau ngày gia h n đ ng ph nh ng tr c ngày iện o hi m x y c n c vào iều 426 B DS 2005 h p đ ng B NT đ ch m t t ngày ông i m nh n đ c thông o; c i ch t c a ông i m c thu c ph m vi o hi m ch ng n a cơng ty Pru entia không c tr ch nhiệm chi tr tiền o hi m m t hi h p đ ng đ ch m t c c n hông c n ràng u c quyền nghĩa v v i Trong tr ng h p ông i m hông nh n đ c thông o ch m t h p đ ng t công ty Pru entia t sau ngày gia h n n p ph đ n ngày x y iện o hi m hi x y iện o hi m h p đ ng v n ch a ch m t; c công ty Pru entia ph i tr tiền o hi m p đ ng B NT đ c giao t gi a ông i m công ty Pru entia h p ph p c c n tự nguyện tham gia vào quan hệ h p đ ng N u m t n đ n ph ng đình thực h p đ ng nh h ởng đ n quyền i c a n c n i Ph p u t u c n đ n ph ng đình ph i thông o cho n ia i t hơng ngồi ý o mu n o vệ quyền i ch c a c c n Kho n iều 35 trao quyền cho công ty Pru entia đ c phép đ n ph ng đình thực h p đ ng v i ông i m sau ngày gia h n n p ph (ngày 24/08/2005) nh ng công ty Pru entia đ hông sử ng quyền c a thơng qua hành vi hơng gửi thông o ch m t h p đ ng v i ông i m; nh v y c th suy đo n công ty v n mu n ti p t c 74 thực h p đ ng; hi iện o hi m x y công ty i cho h p đ ng đ m t hiệu ực đ hông th đ c thiện ch h p đ ng C n c vào iều 426 B DS 2005 iện ông i m ch t vào ngày 27/08/2005 ngày h p đ ng ch a ch m t v n c n hiệu ực c y u c u c a Tr n đ i cơng ty tr tiền o hi m hồn tồn h p ý Gi sử tr o hi m Pru entia chi ng h p pháp lu t hông quy định th i gian gia h n n p phí c ng nhắc 60 ngày khơng trao quyền đ ng nhi n ch m d t h p đ ng cho DNBH mà công nh n quyền c a n mua o hi m nh ph p u t qu c gia lúc m i chuyện đ h c n mua o hi m r t ễ àng việc ch ng minh h p đ ng v n c n hiệu ực r t có th ng i th h ởng c a ơng i m đ nh n đ nói kho n iều 35 đ c kho n tiền chi tr t DNB C th àm cho h p đ ng B NT ị m t hiệu lực m t c ch qu v i vàng không b o vệ đ c quyền l i ch nh đ ng cho n mua o hi m đặc iệt hi c kiện o hi m x y Qua đ t c gi i n nghị nh sau: R i ro y u t h c th ng tr c đ c c th x y t c c Ch nh v y hi c r i ro iện o hi m x y hiệu ực c a h p đ ng B NT y u t quy t định đ n việc n mua o hi m c quyền y u c u DNB chi tr tiền o hi m hay hơng Ch nh v y nhằm o vệ quyền i ch nh đ ng c a n mua o hi m hi c iện o hi m x y uy trì h p đ ng B NT đ n m c c th u t KDB c n sửa đ i b sung iều 35 theo h ng t ng tự nh quy định pháp lu t c a m t s qu c gia h p đ ng B NT hông n n đ DNB đình thực h p đ ng qu v i vàng nên xem việc mua o hi m nh n l i giá trị hoàn l i quyền l i sau h không th thực quyền l i khác v i s tiền o hi m gi m chuy n đ i h p đ ng Ngoài th i gian gia h n n p ph hông n n quy định c ng nhắc 60 ngày mà xem đ y th i gian t i thi u đ đ m b o quyền l i cho n mua o hi m N u DNB v n đ m o đ c h n ng tài ch nh c a cho phép gia h n v i th i gian u h n đ y điều c n đ c huy n h ch Th i m h p đ ng ch m t c n đ c quy định r ràng hoàn c nh t i ho n iều 35 u t KDB 2000 đ c c n c th x c định đ c h p đ ng c n hiệu ực hay hông tr nh tình tr ng cho quyền đ n ph ng đình thực h p đ ng quyền đ ng nhi n c a DNB h p đ ng đ ng nhi n m t hiệu ực sau m c th i gian 60 ngày Theo t c gi u t KDB n n quy định r ràng sau th i gian gia h n n p ph mà n mua o hi m t c ý o hơng thực đ ng ph đ c DNB ph i thơng o cho n mua o hi m i t c mu n ti p t c thực h p đ ng n a hay hông N u DNB sử ng quyền đ n ph ng đình thực 75 h p đ ng u t n n y u c u DNB ph i gửi thông o cho n mua o hi m i t n u r h u qu ph p ý việc này; h p đ ng đ c xem ch m t hông c n hiệu ực t ngày n mua o hi m nh n đ c thông o việc đ n ph ng đình thực h p đ ng c a DNB ; c nh v y tr nh đ c tình tr ng DNB quy định h p đ ng B NT h p đ ng tự đ ng m t hiệu ực mà n mua o hi m hông đ c i t r ràng DNB c mu n ti p t c hông hay ch m t; ằng c ch quy định r ràng nh v y ng n chặn đ c việc DNB t ch i chi tr tiền o hi m hi iện o hi m x y N u DNB hơng gửi thơng o đình thực h p đ ng v i n mua o hi m c th xem DNB đ t ch i thực quyền đ n ph ng đình thực h p đ ng mà ph p u t đ trao o v y hông th xem h p đ ng đ m t hiệu ực sau m c th i gian gia h n n p ph Kết uận Chư ng Trong ch ng t c gi đ trình ày c c tr ng h p ch m t h p đ ng B NT theo quy định c a ph p u t ph n t ch r h u qu ph p ý c a t ng tr ng h p ch m t c th T nh ng quy định ph p u t thực tiễn p ng t c gi đ n u m t s t c p thực tr ng p ng ph p u t hành ao g m c c tr ng h p: ch m t h p đ ng B NT i n quan đ n nghĩa v cung c p thông tin c a n mua o hi m ch m t h p đ ng B NT i n quan đ n quyền i c th đ c o hi m ch m t h p đ ng B NT c i n quan đ n hành vi thông o tu i sai tu i c a n mua o hi m ch m t h p đ ng B NT i n quan đ n quyền đ n ph ng đình thực h p đ ng sau th i gian gia h n ph c a DNB Tr n c sở nh ng t c p t c gi đ đề xu t nh ng i n nghị t ng ng nhằm o vệ quyền i ch h p ph p c a c c n g p ph n hoàn thiện quy định c a ph p u t ch m t h p đ ng B NT n i ri ng ph p u t inh oanh o hi m n i chung 76 K T LUẬN Trong th i đ i mặc hoa h c thu t đ ph t tri n cao nh ng r i ro t nh m ng s c hỏe uôn y u t hông ng tr c đ c c th t ng x y vào tc c v i t Thực t đ ch ng minh nhiều c nh n gia đình trở n n h h n t ng qu n hi ao đ ng ch nh gia đình ch t ị th ng t t vĩnh viễn Tham gia B NT m t nhu c u c a ng i đ c th đ i mặt v i r i ro nhằm h n ch thiệt h i x y đ n m c th p nh t C c n c ph t tri n uôn nh n th c v n đề đ x y ựng ngành ịch v B NT ph t tri n điều chỉnh h hoàn thiện u đ i v ng m nh c ng v i hệ th ng ph p u t Tuy ngành ịch v B NT iệt Nam m i hình thành th i gian hơng u c n h non trẻ so v i th gi i nh ng ph p u t ch m t h p đ ng B NT đ t o đ c hành ang ph p ý c n thi t cho ho t đ ng c a c c ch th ao qu t đ c h u h t c c tr ng h p ch m t h p đ ng B NT h u qu ph p ý c a n B n c nh nh ng mặt t ch cực th i gian qua hi nh ng tranh ch p i n quan đ n việc ch m t h p đ ng B NT x y ph p u t ch a ph t huy đ c h n ng o vệ quyền i ch h p ph p c c n đặc iệt đ i v i n mua o hi m C c quy định v n ch a đ p ng đ c nh ng đ i hỏi c a thực tiễn ch a theo ịp t c đ ph t tri n c a quan hệ h p đ ng BHNT Khi inh t đ h i nh p c t c đ ph t tri n t ng thu nh p c a ng i n ngày đ c n ng cao nhu c u tham gia B NT ngày t ng th i gian hông ao u n a ph t tri n c a B NT m t xu th t t y u iệu qu c a ho t đ ng B NT th r nét nh t hi h p đ ng ch m t hi đ c c n i t i ch c a quan hệ h p đ ng B NT đ đ t đ c đ n đ u Ch nh v y hồn thiện ph p u t KDB n i chung ch m t h p đ ng B NT n i ri ng m t việc àm c n thi t nhằm t o đ c tin t ởng c a ng i n vào quyền i ch h p ph p c a đ v / c ph p u t o vệ t o điều iện thu n i cho ph t tri n cho ngành ịch DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật B lu t Dân n m 1995 B lu t Dân n m 2005 Lu t Phá s n n m 2004 Lu t Kinh doanh B o hi m n m 2000 Lu t sửa đ i, b sung m t s điều c a u t Kinh doanh B o hi m n m 2000 Nghị định 100/1993/CP ngày 18/12/1993 c a Chính ph quy định kinh doanh b o hi m Nghị định 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy định chi ti t thi hành m t s điều c a Lu t kinh doanh b o hi m Nghị định 45/2007/N -CP ngày 27/03/2007 c a Chính ph quy định chi ti t thi hành m t s điều c a Lu t kinh doanh b o hi m Nghị quy t s 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phê chuẩn Nghị định th gia nh p WTO c a Việt Nam 10 Quy t định s 281/BTC-TCNH ngày 20/03/1996 c a B tr ởng B Tài việc tri n hai th m b o hi m nhân th có th i h n n m 10 n m o hi m trẻ em 11 Quy t định s 581a/Q -BTC/TCNH ngày 01/07/1996 c a B tr ởng B Tài ban hành m theo “Quy ch t m th i c c quy định chunh c a h p đ ng b o hi m 12 Thông t s 98/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004 c a B Tài ch nh h ng d n thi hành Nghị định 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy định chi ti t thi hành m t s điều c a Lu t kinh doanh b o hi m 13 Thông t s 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 c a B Tài ch nh h ng d n thi hành Nghị định 45/2007/N -CP ngày 27/03/2007 c a Chính ph quy định chi ti t thi hành m t s điều c a Lu t kinh doanh b o hi m 14 Thông t 86/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 c a B Tài Sửa đ i, b sung m t s m c a thông t s 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 c a B Tài ch nh h ng d n thi hành Nghị định 45/2007/N -CP ngày 27/03/2007 c a Chính ph quy định chi ti t thi hành m t s điều c a Lu t kinh doanh b o hi m thông t s 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 c a B Tài ch nh h ng d n thi hành Nghị định 46/2007/N -CP ngày 27/03/2007 c a Chính ph quy định ch đ tài ch nh đ i v i doanh nghiệp b o hi m doanh nghiệp môi gi i b o hi m II S ch, tạp ch , t i iệu tha khảo kh c 15 B Tài (1999), Lu t bảo hiểm m t số ớc, NXB Tài chính, Hà N i 16 i t n ti ng Việt (1999), Nguyễn Nh Ý ch i n NXB n h a thông tin 17 n i (2009), Lu t hợp đồng Việt Nam – Bản án bình lu n án, NXB Chính trị qu c gia, Hà N i 18 Tr n ũ NXB T ph p i (2006), Hợp đồng bảo hiểm nhân th - Nh ng v đ ý n th c tiễn, N i 19 H c viện b o hi m Hoàng gia Anh (1999), David Bland, Bảo hiểm – Nguyên t c th c hành, NXB Tài chính, Hà N i 20 Hiệp h i B o hi m Việt Nam, Số liệu th ờng bảo hiểm Việ , Hà N i, th ng n m 2011 21 Tr ng c Lâm – u Nguy n Kh nh (2001) M t số đ u cần bi t v pháp lý kinh doanh bảo hiểm, NXB Th ng kê, Hà N i 22 Nguyễn Ng c Khánh (2007), Ch đ nh hợp đồng B lu t dân s Việt Nam, NXB T ph p N i 23 Nguyễn Thị Th y (2007) “ nghĩa v đ ng ph o hi m v n đề x c định th i m phát sinh trách nhiệm b o hi m c a doanh nghiệp b o hi m T p chí Khoa h c pháp lý s (42) n m 2007 24 Ph m Sĩ i Qu nh “C sở hình thành nghĩa v cung c p thông tin giao đ ng o hi m T p ch Khoa h c ph p ý s n m 2004 th p 25 Quy tắc điều kho n h p đ ng b o hi m nhân th m u (Ban hành kèm theo Quy t định s 13/2009/Q -HHBH Ch tịch Hiệp h i B o hi m Việt Nam ký ban hành ngày 13/10/2009) 26 Quy tắc điều kho n s n phẩm K Ho ch Tài Chính Tr n i c a Cơng ty TNHH B o hi m nhân th ACE 27 Quy tắc điều kho n s n phẩm Tr n i Linh Ho t c a Công ty TNHH B o hi m nhân th AIG 28 Quy tắc điều kho n s n phẩm An Gia Tài L c c a Công ty B o Việt nhân th 29 Quy tắc điều kho n s n phẩm An Thịnh Chu Tồn c a Cơng ty TNHH b o hi m nhân th Dai-ichi Việt Nam 30 Quy tắc điều kho n s n phẩm Phúc An M c a Công ty TNHH B o hi m nhân th Manulife 31 Quy tắc điều kho n s n phẩm Phú Thành Tài c a công ty TNHH B o hi m nhân th Prudential 32 Tr ng i h c Kinh t Qu c dân (2010), Giáo trình bảo hiểm, P S TS Nguyễn n ịnh ch i n NXB Th ng kê, Hà N i 33 Viện Tài – B o hi m Autralia Newzealand (2007), T ng quan v bảo hiểm nhân th , VII L03, Dự n Trung t m t o B o hi m Việt Nam III Bản n, qu ết đ nh c a t a n: 34 B n n s 1031/DSST ngày 08/08/2002 c a T a n nh n việc tranh ch p h p đ ng n Thành ph Ch inh o hi m 35 B n án s 59/KDTM-PT ngày 25/06/2007 c a Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân t i cao t i TP.H Ch inh việc tranh ch p h p đ ng o hi m 36 B n n s 538/2009/DS-PT ngày 31/03/2009 c a T a n nh n n thành ph Ch inh việc tranh ch p h p đ ng o hi m 37 Quy t định h ng nghị s 171/Q -KN T- ngày 01/10/2009 c a iện tr ởng iện i m s t nh n n t i cao 38 Quy t định gi m đ c thẩm s 699/2009/DS- T ngày 28/12/2009 c a T a n nh n n t i cao t i ph n ph c IV Trang thông tin điện tử: - www.phapluattp.com.vn - www.thanhnien.com.vn - www.vibonline.com.vn DANH MỤC PHỤ LỤC p đ ng o hi m nh n th minh h a: p đ ng An Ph c Tr n i c a công ty TN o hi m nh n th AI iệt Nam B ng tỷ lệ th ng t t Quy tắc điều ho n s n phẩm “B o i m Tử K C Ph c a cơng ty TN ồn o hi m nh n th Cathay iệt Nam B n n s 1031/DSST ngày 08/08/2002 c a T a n nh n n Tp tranh ch p h p đ ng o hi m B n n s 538/2009/DS-PT ngày 31/03/2009 c a T a n nh n Ch n Tp inh việc Ch inh việc tranh ch p h p đ ng o hi m Quy t định h ng nghị s 171/Q -KN T- ngày 01 th ng 10 n m 2009 c a iện tr ởng iện i m s t nh n n t i cao Quy t định gi m đ c thẩm s 699/2009/DS- T ngày 28 th ng 12 n m 2009 c a T a n T a n nh n n t i cao Bảng tỷ lệ thư ng tật Qu t c v điều khoản sản ph “BẢO HIỂM TỬ KỲ CĨ HỒN PHÍ CATHAY” ( c phê chuẩn theo Cơng v n s 7624/BTC-BH ngày 01/07/2008 c a B Tài Chính) Điều – Đ nh nghĩa M cđ Th tự M c đ thư ng tật T lệ chi trả Mù mắt (xem ghi 1) M t c bàn tay tính t c tay, bàn chân tính t c chân M t m t bàn tay tính t c tay m t bàn chân tính t c chân Mù m t mắt m t m t bàn tay tính t c tay, mù m t mắt m t m t bàn chân tính t c chân M t hoàn toàn kh n ng n i (xem ghi ch 2) m t hoàn toàn kh n ng nhai (xem ghi ch 3) 100% M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a t t c chi T n th ng nghi m tr ng ch c n ng c a hệ th n inh trung ng ch c n ng c a c quan ngực/b ng d n đ n m t vĩnh viễn kh n ng àm việc ph thu c hoàn toàn vào gi p đ c a ng i khác sinh ho t c n thi t ngày đ trì cu c s ng (xem ghi 4) M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a kh p l n c a chi trên, c a chi i, c a m t chi m t chi i (xem ghi 5) M tm 6) i ngón tay c a bàn tay (xem ghi 75% M cđ Th tự M c đ thư ng tật T lệ chi trả M t m t chi tính t c tay, m t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a kh p 10 c a m t chi M t m t chi i tính t c chân, m t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a kh p 11 c a m t chi i M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a m 12 ngón tay c a bàn tay (xem ghi 7) 13 M t hồn tồn m 50% i i ngón chân (xem ghi 8) M t toàn b vĩnh viễn kh n ng nghe c a c 14 tai (xem ghi 9) 15 vĩnh viễn m t mắt T n th ng toàn vĩnh viễn kh n ng v n 16 đ ng c a c t s ng (xem ghi 10) M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a m t 17 hai ba kh p c a m t chi M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a m t 18 hai ba kh p c a m t chi i 19 Bị ngắn vĩnh viễn m t chi 35% i t cm trở lên M t b n ngón tay c a m t bàn tay, bao g m 20 ngón tay ngón tay trỏ M t tồn b vĩnh viễn ch c n ng c a m 21 ngón chân 22 i M t hồn tồn ngón chân c a m t bàn chân M t ngón tay ngón tay trỏ c a m t bàn tay, m t t ngón trở lên c a m t bàn tay, 23 bao g m ngón tay ngón tay trỏ 15% M cđ Th tự M c đ thư ng tật T lệ chi trả M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a ngón tay m t bàn tay, bao g m ngón tay 24 ngón tay trỏ M t tồn b vĩnh viễn ch c n ng c a n m 25 ngón chân m t bàn chân Khi m khuy t mũi n đ n t n th ng nghi m tr ng vĩnh viễn ch c n ng c a mũi (xem ghi 26 11) M t ngón tay ngón tay trỏ c a m t bàn tay, m t ngón tay gi a, ngón tay 27 áp út ngón tay út c a m t bàn tay 5% M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a ngón 28 tay ngón tay trỏ c a m t bàn tay Ghi chú: ịnh nghĩa m : (1) Bi u đ t m soát thị lực Landolt đ riêng lẻ c ng đ x c định thị lực c a t ng mắt (2) “ c nghĩa t qu đo thị lực vĩnh viễn Bi u đ thị lực c a Landolt (3) Việc x c định thị lực đ c thực sau sáu (6) th ng điều trị k t ngày bị t n th ng Tuy nhi n iều kho n không áp d ng n u Ng i đ c b o hi m đ qua ph u thu t múc bỏ mắt tình tr ng t n th ng ễ dàng nh n th y không th h i ph c đ c “ (1) Không th thực đ c ba (3) b n (4) ch c n ng đ t o thành ngôn ng ( m môi m r ng m v m m i gà) đ t o thành ngôn ng (2) Cắt bỏ hoàn toàn dây qu n i ng ng 0.02 theo t kh n ng n i c nghĩa ị m t tình tr ng sau: (3) T n th “ t kh n ng nhai c nghĩa t n th ng ch c n ng n đ n m t kh n ng thực hành đ ng nhai nh ng hông ph i y u t nha, có th nu t đ c th c n ỏng “Ph thu c hoàn toàn vào ng i h c đ thực sinh ho t c n thi t ngày đ trì s ng c nghĩa hông th tự n ti u/ti u, thay qu n áo, tắm, di chuy n; t t c ho t đ ng ngày ph i nh vào gi p đ c a ng i khác “ t ch c n ng c a m t kh p c nghĩa ị c ng hoàn toàn vĩnh viễn kh n ng v n đ ng tự nhiên c a m t kh p; tên kh p c a c c chi tr n iđ c liệt kê bi u đ (1) ng c c y th n inh điều n nói d n đ n tình tr ng m t ngơn ng “ t ng n tay c nghĩa m t t liên kh p đ t g n c a ngón tay (riêng v i ngón tay m t t liên kh p đ t) (2) M t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c sau ph u thu t k t n i ngón xem nh m t ng n tay t ng tự nh v y đ i v i ngón chân (3) Khi m t ng n ch n c i đ c cắt đ ph u thu t k t n i thay th cho m t ngón tay mà việc m t ng n tay c i đ đ c xem nh th ng t t, ngón tay sau ph u thu t đ c ph c h i hồn tồn ch c n ng v n đ c xem nh m t ngón tay Ngón chân bị cắt đ ph u thu t thay th cho ngón tay khơng đ c t nh th ng t t “ t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c a m t ng n tay c nghĩa m t m t ngón tay tính t liên kh p xa, bị c ng kh p toàn b vĩnh viễn, m t kh n ng v n đ ng ch đ ng c a ngón tay tính t liên kh p đ u g n c a ngón tay “ t m t ng n ch n c nghĩa cắt lìa ngón chân tính t liên kh p ngón chân – bàn chân m t tồn b m t ngón chân Việc m t thính lực có th đ c x c định dựa vào chẩn đo n c a bệnh viện trung t m gi m định y hoa đ t tiêu chuẩn theo định c a Công ty 10 “T n th ng nghi m tr ng vĩnh viễn kh n ng chuy n đ ng c a c t s ng c nghĩa ị c ng hoàn toàn c t s ng c , h n ch tính t vị tr đ u tiên c a đ t s ng ngực cho đ n m t nửa t h n m t nửa, tính theo x p th tự sinh lí h c, hai ba lo i chuy n đ ng sau: g p ng i ph a tr c/ngửa ng i sau, nghi ng ng i qua hai n xoay ng i 11 X c định th ng t t c a mũi (1) “Khi m khuy t mũi c nghĩa m t m t nửa nhiều h n m t nửa s n mũi (2) “T n th giác 12 “ t toàn b vĩnh viễn ch c n ng c nghĩa việc m t hoàn toàn ch c n ng v n ti p t c sau sáu (06) tháng ng nghi m tr ng vĩnh viễn ch c n ng c nghĩa m t vĩnh viễn kh u SƠ ĐỒ KH P ƯƠNG khớp đốt chân khớp đốt xa xương đốt ngón chân khớp đốt gần khớp đốt gần khớp xương cổ chân - bàn chân đốt bàn chân xương cổ chân đốt ngón tay chi khớp vai khớp khuỷu tay 中手指節關節 khớp đốt bàn chân - ngón chân khớp đốt xa khớp cổ tay kh p háng khớp đốt bàn tay - ngón tay khớp cổ tay - ngón tay chi khớp đầu gối khớp cổ chân ... VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Lý luận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm hợp đồng bảo hiể đ ả ả ợp đồ ợp đồ ả ể .15 ể 1.2 Kh i niệ chấ d t hợp đồng. .. th Ch ng 2: Pháp lu t hành ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th ts tc p i n nghị 5 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Lý luận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 1.1.1... đ ng B NT 20 CHƯƠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ - MỘT S BẤT CẬP VÀ KI N NGHỊ 2.1 Pháp luật h nh điều ch nh việc chấm d t hợp đồng ảo hiể nh n thọ Tr c hi ph n t
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ , Pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ