0

Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt đông cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính

67 7 0
  • Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt đông cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI -o0o - VÕ THỊ XUÂN THÙY PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO TH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thƣơng Mại TP HCM - 2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO TH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CHO TH TÀI CHÍNH Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ XN THÙY Khóa: 31 MSSV: 3120166 Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.NGUYỄN THỊ THU HIỀN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2010 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân BCA Bộ Công an BTC Bộ Tài BTP Bộ Tư pháp CP Chính phủ NĐ Nghị định NHNN Ngân hàng Nhà nước QĐ Quyết định TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TT Thông tư TTLT Thông tư liên tịch LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu khóa luận trung thực Các thông tin tham khảo dẫn nguồn cụ thể Những kết luận khoa học cơng trình chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả khóa luận VÕ THỊ XUÂN THÙY MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Mở đầu……………………………………………………………………… Chƣơng 1: Lý luận chung hoạt động cho thuê tài nội dung quy định pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài 1.1 Khái quát hoạt động cho thuê tài 1.1.1 Khái niệm cho thuê tài 1.1.2 Các đặc điểm cho thuê tài 1.1.3 Vai trò hoạt động cho thuê tài 11 1.1.3.1 Đối với kinh tế 11 1.1.3.2 Đối với bên cho thuê 13 1.1.3.3 Đối với bên thuê 14 1.1.4 Các hình thức cho th tài 15 1.1.4.1 Cho th tài thơng thường 15 1.1.4.2 Mua cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài 16 1.1.4.3 Cho thuê tài hợp vốn 16 1.2 Công ty cho thuê tài rủi ro thƣờng gặp hoạt động cho thuê tài 17 1.2.1 Cơng ty cho th tài - Chủ thể hoạt động cho thuê tài 17 1.2.1.1 Cơng ty cho th tài tổ chức tín dụng phi ngân hang 17 1.2.1.2 Hình thức pháp lý cơng ty cho th tài .19 1.2.2 Những rủi ro thường gặp hoạt động cho thuê tài 20 1.2.2.1 Rủi ro lỗi từ phía cơng ty cho th tài 20 1.2.2.2 Rủi ro xuất phát từ khách hàng thuê tài 21 1.2.2.3 Rủi ro xuất phát từ nhà cung ứng tài sản, quan giám định quan có thẩm quyền liên quan .22 1.2.2.4 Những rủi ro bất khả kháng khác 23 1.3 Nội dung quy định pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài 24 1.3.1 Các quy định liên quan đến hợp đồng cho thuê tài 24 1.3.1.1 Hình thức hợp đồng 24 1.3.1.2 Chủ thể hợp đồng 25 1.3.1.3 Đối tượng hợp đồng 26 1.3.2 Quy định pháp luật tài sản cho thuê tài nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động cho thuê tài 26 1.3.2.1 Đăng ký tài sản cho thuê tài 26 1.3.2.2 Bảo hiểm tài sản cho thuê tài 27 1.3.2.3 Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài trước hạn thu hồi tài sản cho thuê tài .28 1.3.3 Các quy định khác pháp luật nhằm đảm bảo an tồn cho hoạt động cho th tài 29 1.3.3.1 Giới hạn cho thuê tài .30 1.3.3.2 Các trường hợp cấm cho thuê 31 1.3.3.3 Các trường hợp hạn chế cho thuê 31 1.3.3.4 Tỷ lệ bảo đảm an toàn .32 1.3.3.5 Trích lập dự phòng rủi ro 32 Kết luận chƣơng 33 Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài 34 2.1 Thực trạng áp dụng quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn hoạt động cho thuê tài 34 2.1.1 Những kết đạt 34 2.1.1.1 Về hình thức hợp đồng cho thuê tài 34 2.1.1.2 Về chủ thể hợp đồng cho thuê tài .35 2.1.1.3 Về bảo hiểm tài sản cho thuê tài .36 2.1.1.4 Trường hợp cấm cho thuê tài 36 2.1.1.5 Trường hợp hạn chế cho thuê tài .37 2.1.2 Những điểm hạn chế 38 2.1.2.1 Đối tượng hợp đồng 38 2.1.2.2 Đăng ký tài sản cho thuê tài 39 2.1.2.3 Thu hồi tài sản cho thuê tài .40 2.1.2.4 Giới hạn cho thuê khách hàng .41 2.1.2.5 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro 41 2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài 42 2.2.1 Mở rộng đối tượng cho thuê tài 43 2.2.2 Tăng quyền bên thuê q trình mua tài sản cho th tài 45 2.2.3 Tăng cường quyền sở hữu tài sản cơng ty cho th tài 48 2.2.4 Xử lí hợp đồng cho thuê tài trước hạn .48 Kết luận chƣơng 50 Lời kết luận 51 Danh mục tài liệu tham khảo Mục lục Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho th tài chính… MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Một kinh tế phát triển mạnh mẽ vấn đề vốn giải Khi dịng vốn lưu thơng từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn thể kinh tế nuôi sống phát triển Các ngân hàng thương mại đời để thực nhiệm vụ Tuy nhiên kinh tế phát triển đến mức nhiệm vụ điều hịa dịng vốn kinh tế cần chung sức định chế khác Như đa dạng hóa hình thức điều hịa vốn đảm bảo an tồn hệ thống tín dụng Và cơng ty cho thuê tài đời “cánh tay nối dài” ngân hàng việc cung ứng nguồn vốn trung dài hạn cho kinh tế Với ưu điểm bên thuê tài trợ 100% vốn đầu tư; giúp tiếp cận công nghệ đại, tiên tiến giới cách nhanh nhất; thủ tục đơn giản, thuận tiện; đặc biệt không cần phải cầm cố, chấp tài sản….cho th tài ngày đóng vai trị quan trọng việc điều hịa dịng vốn “ni sống” kinh tế Đặc biệt tình hình mà kinh tế nước ta chuẩn bị đủ lực để “hịa nhập khơng hịa tan” vào “sân chơi lớn” kinh tế giới sau bỡ ngỡ giai đoạn đầu hội nhập Ở Việt Nam, cơng ty cho th tài thành lập vào năm 1996 hoạt động cho thuê tài manh nha ngân hàng trước phải đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho áp dụng thí điểm định 149/QĐ-NHNN ngày 17/5/1995 Chính Phủ ban hành định 16/NĐ-CP ngày 2/5/2001 tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài hoạt động cho thuê tài Việt Nam thực hình thành ngày phát triển Đến có 20 cơng ty cho th tài hoạt động, bao gồm công ty cho thuê tài trách nhiệm hữu hạn cơng ty cho thuê tài cổ phần Hiệp hội cho thuê tài Việt Nam thành lập năm 2007 đến có thành viên1 Hiệp hội cho th tài Việt Nam với công ty cho thuê tài đánh giá, tổng kết hoạt động thực tiễn, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vấn đề để hoàn thiện chế, tạo điều kiện cho công ty cho thuê tài hoạt động tốt Trong thời gian qua, đạt thành tựu đáng ghi nhận lĩnh vực cho th tài Đó là: xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cho thuê tài chính; tạo thêm kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, thành phần kinh tế; cơng ty cho th tài bước đầu ổn định, hoạt động có hiệu bước mở rộng thị phần Tuy nhiên, bên cạnh cịn tồn như: dư nợ cho th cịn thấp so với tổng mức dư nợ tín dụng; nợ xấu có xu hướng tăng cao, đặc biệt cơng ty có thâm niên hoạt động dài; mạng lưới hoạt động cịn hạn hẹp, phân bổ khơng vùng; sản phẩm cung cấp cho thị trường chưa đa dạng; thủ tục tài trợ phức tạp; vốn cơng ty cho th tài cịn khiêm tốn; hoạt động cho thuê tài chưa quảng bá rộng rãi; chưa có hình thức phối hợp cơng ty cho th tài với quan đăng kí sở hữu đăng kí lưu hành tài sản, bảo đảm an tồn Thơng tin từ: http://lc.viettinbank.vn/web/home/knowledge/090615_3.html , “Lịch sử cho thuê tài chính” Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho th tài chính… tài sản lưu hành Có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này, song nguyên nhân chủ yếu môi trường pháp lý điều chỉnh hoạt động cho thuê tài chưa đồng thơng thống, đặc biệt nội dung pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài Như vậy, để hoạt động cho thuê tài phát huy hết mạnh mình, yêu cầu cần phải có chế pháp luật bảo đảm an tồn cho hoạt động Có vậy, thành viên xã hội mạnh dạn đưa nguồn vốn nhàn rỗi vào lưu thơng kinh tế thơng qua cơng ty cho th tài Vì vậy, tác giả chọn đề tài : “Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt đơng cho th tài cơng ty cho th tài chính” - để nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp Thơng qua khóa luận tác giả hi vọng góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài cơng ty cho th tài Để qua đó, hoạt động cho thuê tài phát huy hết tất mạnh Và góp vai trị quan trọng việc giải vấn đề vốn cho kinh tế nói chung doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU: Hiện việc tìm tài liệu hoạt động cho thuê tài đơn giản Trên mạng Internet tạp chí có nhiều viết vấn đề Tuy nhiên viết dừng mức cung cấp cho người đọc kiến thức mảng hoạt động cho thuê tài Đặc biệt, tạp chí chuyên ngành Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Tạp chí Luật học, Tạp chí Tài doanh nghiệp, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Tài thương mại,…thì nội dung phân tích sâu hơn, nêu giải vấn đề phức tạp pháp luật cho thuê tài thực tiễn áp dụng chúng thực tế Do đó, muốn tìm hiểu tồn diện hoạt động cho th tài cần phải tìm đọc cơng trình nghiên cứu chuyên sâu Thời gian từ năm 1995 đến năm 1997 có bốn cơng trình tiêu biểu nghiên cứu hoạt động cho thuê tài Bao gồm: “ Tìm hiểu sử dụng hệ thống tín dụng thuê mua “ - Trần Tô Sử Nguyễn Hải Sản, Nhà xuất Trẻ phát hành năm 1995; “ Những giải pháp phát triển hồn thiện tín dụng thuê mua Việt Nam trình chuyển sang kinh tế thị trường “ - Luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế năm 1996 Phạm Huy Hùng; “ Vận dụng tín dụng thuê mua điều kiện kinh tế Việt Nam “ - Luận án Tiến sĩ Kinh tế năm 1996 Nguyễn Văn Bân; “ Vận dụng tín dụng th mua góp phần đổi máy móc, thiết bị Việt Nam “ - Luận án Tiến sĩ Kinh tế năm 1997 Nguyễn Tiến Đạt Tuy nhiên, cơng trình viết hoạt động cho thuê tài bắt đầu hình thành tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn đầu trình chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường Do vậy, cơng trình cịn ý nghĩa mặt lý luận điều kiện kinh tế - xã hội Từ năm 2003 đến có số cơng trình nghiên cứu hoạt động cho th tài môi trường nước ta hội nhập với kinh tế giới Đó là: “ Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài Việt Nam “ - Luận án Tiến sĩ Kinh tế năm 2003 Đoàn Thanh Hà; “ Giải pháp phát triển thị trường cho thuê tài Việt Nam trình hội nhập tài tiền tệ” - Luận án Tiến sĩ Kinh tế năm 2006 Tống Thiên Phước Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… Riêng trường Đại học Luật TP HCM, đến thời điểm nay, có khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu hoạt động cho th tài Đó là, “Địa vị pháp lý cơng ty tài cơng ty cho th tài chính” - Khố luận năm 2000, tác giả Tơ Lan Hương; “Pháp luật tín dụng thuê mua Việt Nam - Thực trạng giải pháp” - Khoá luận năm 2000, tác giả Lương Thị Mỹ Quỳnh; “Một số vấn đề pháp lý hợp đồng cho thuê tài - Lý luận thực tiễn” - Khóa luận năm 2004, tác giả Bùi Thị Hằng; “Pháp luật hợp đồng cho th tài chính” - Khóa luận năm 2005, tác giả Trần Thị Niệm; “Pháp luật hoạt động cho th tài cơng ty cho th tài chính” - Khóa luận năm 2005, tác giả Nguyễn Quốc Hồng Các khóa luận đề cập đến vấn đề chủ yếu quan trọng hoạt động cho thuê tài xét mặt lý luận thực tiễn Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn hoạt động cho th tài chưa có cơng trình hay khóa luận sâu nghiên cứu PHƢƠNG PHÁP, ĐỐI TƢỢNG, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:  Phương pháp mục đích nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp,…trên sở chủ nghĩa vật biện chứng để tìm hiểu làm sáng tỏ vấn đề lý luận nội dung pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài áp dụng quy định vào thực tiễn phát sinh ưu nhược điểm - Từ nhận thấy nội dung cần tiếp tục phát huy, thành tựu đạt bất cập tồn tại, nguyên nhân, hậu Qua đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài cơng ty cho th tài  Đối tượng nghiên cứu: Là quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình quản lý Nhà nước cho thuê tài chính, quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê tài Và tình hình áp dụng quy định pháp luật vào thực tế để từ tìm ưu, nhược điểm pháp luật giải pháp để nhằm hoàn thiện pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài KẾT CẤU CỦA KHĨA LUẬN: Khóa luận gồm phần sau: - Phần mở đầu - Phần nội dung: gồm chương: + Chương 1: Lý luận chung hoạt động cho thuê tài nội dung quy định pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài + Chương 2: Thực trạng pháp luật số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài - Phần kết luận - Phụ lục danh mục tài liệu tham khảo Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… Một cơng ty cho th tài chấp thuận giao kết hợp đồng với bên doanh nghiệp th bên cơng ty cho th tài có nghĩa vụ mua tài sản cho thuê theo điều kiện mà bên thuê thỏa thuận với bên cung ứng Như ta biết, ưu điểm cho th tài hoạt động có độ rủi ro thấp hoạt động cấp tín dụng khác, bên cho thuê kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn bên thuê Tuy nhiên, với quy định ta lại thấy có nhiều điểm khơng ổn Vì bên cho th khó kiểm sốt chất lượng tài sản lại yếu tố quan trọng định công ty cho th tài có thu hồi vốn hay không thông qua việc bên thuê sử dụng , khai thác tài sản Với quy định trên, suy rằng, bên thuê cố gắng thỏa thuận với bên cung ứng giá mua tài sản thấp mức để theo tiền thuê mà bên thuê phải chịu thấp Tuy nhiên, trường hợp mà phía doanh nghiệp th có mục tiêu kinh doanh sạch, thiện chí, hợp tác, khơng có mục đích vụ lợi Trên thực tế, có nhiều khả bên thuê bên cung ứng thỏa thuận nâng giá tài sản cho thuê tài chính, làm “đơi bên có lợi” Vì từ thỏa thuận nâng giá này, bên thuê bên cung ứng chia khoản tiền chênh lệch giá trị thực tài sản giá bán cho bên cho thuê Có thể có số ý kiến cho rằng, xét tới trường hợp xảy có Nhà nước chịu thiệt, bị khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà bên thuê bên cho thuê phải nộp Đối với bên thuê, giá mua cao nên tiền thuê cao, suy thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bên thuê thấp, tiền thuê chi phí hợp lí trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Còn với bên cho thuê, tài sản cho thuê tài khấu hao nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, mà giá mua tài sản cao nên khấu hao nhiều làm giảm thuế thu nhập phải nộp Còn tiền mua tài sản cho thuê cao, đương nhiên dẫn đến tiền thuê cao, bên thuê người cuối phải chịu khoản tiền chênh lệch không hợp lí có bên cung ứng hưởng lợi Tuy nhiên, có khơng doanh nghiệp thuê lại đồng ý nâng giá tài sản cho thuê Điểm mấu chốt vấn đề bên doanh nghiệp th thiếu vốn đưa vào sản xuất, kinh doanh nên phải thuê tài để cấp tín dụng thông qua tài sản cho thuê Vậy bên thuê cần vốn tiền mặt để mua tài sản mà cần vốn để phục vụ mục đích kinh doanh khác, ngân hàng khả vay vốn thấp, việc doanh nghiệp chấp nhận nâng giá tài sản cho thuê để nhận phần chênh lệch, sau trả dần theo định kì khơng phải khơng thể xảy Trong hoạt động kinh doanh, vốn vấn đề sống còn, nhiều thời điểm cần có vốn hội cho doanh nghiệp khỏi tình cảnh phá sản hay phát triển lên quy mơ chuyện hồn tồn Khơng thế, cơng ty cho th tài giao kết hợp đồng với doanh nghiệp có ý đồ trục lợi việc doanh nghiệp lợi dụng tài sản cho thuê để chiếm đoạt phần tiền chênh lệch với giá trị thực tài sản dễ thực Do đó, thiết nghĩ, pháp luật cho thuê tài nên quy định cơng ty cho th tài có quyền với bên thuê thỏa thuận, đàm phán định giá mua tài sản cho thuê Vì hết, cơng ty cho th tài mong muốn việc mua bán tài sản cho thuê đạt kết quả, nên khả bên cho thuê gây bất lợi Việc quy định tạo thêm chế kiểm soát giúp hạn 46 Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… chế rủi ro hoạt động cho thuê tài tránh tượng nâng giá làm ảnh hưởng đến trật tự chung xã hội, giá mua tài sản cho th tài khơng phản ánh thực tế thị trường giá Bên cho thuê có quyền đàm phán điều khoản hợp đồng mua bán: Xuất phát từ đặc trưng hoạt động cho thuê tài chính, cơng ty cho th tài khơng có quyền thỏa thuận mua tài sản cho thuê lại bên có nghĩa vụ giao kết hợp đồng mua tài sản với bên cung ứng Do đó, pháp luật quy định trách nhiệm bên giao dịch mua tài sản cịn có nhiều điểm chưa thỏa đáng Theo quy định pháp luật “bên cho thuê không chịu trách nhiệm việc tài sản cho thuê không giao giao không với điều kiện bên thuê thỏa thuận với bên cung ứng”101, “bên thuê có quyền trực tiếp nhận tài sản cho thuê từ bên cung ứng theo thỏa thuận hợp đồng mua tài sản”102 Khi quy định trên, nhà làm luật muốn tránh trường hợp bên cho thuê can thiệp sâu vào việc mua tài sản cho thuê, dễ dẫn đến khả bên th khơng có độc lập cần thiết lựa chọn tài sản mà bên thuê sử dụng Như vậy, xét khâu mua tài sản cho th hoạt động cho th tài khác hoạt động cho vay việc công ty cho thuê tài bên đứng giao kết hợp đồng mua bán Những hoạt động lại, từ việc thỏa thuận, lựa chọn, đàm phán điều khoản hợp đồng đến giao nhận tài sản doanh nghiệp thuê thực Thế nhưng, Khoản Điều 27 Nghị định 16/2001/NĐ-CP lại quy định: “bên thuê chấm dứt hợp đồng trước hạn bên cho thuê không giao hạn tài sản cho thuê” Nếu hiểu theo điều luật bên cho thuê có nghĩa vụ phải giao tài sản hạn Và rõ ràng quy định không hợp lý bên cho th khơng có sở để thực nghĩa vụ này, ngồi việc làm chủ thể ký kết hợp đồng để mua tài sản bên th khơng có quyền hay nghĩa vụ việc mua tài sản Sau đó, Thông tư 06/2005/TT-NHNN hướng dẫn thực số nội dung Nghị định 16/2001/NĐ-CP Nghị định 65/2005/NĐ-CP đời quy định: “bên thuê chấm dứt hợp đồng cho thuê tài trước hạn bên cho thuê không giao tài sản hạn cho bên thuê lỗi bên cho thuê” Đây xem quy định “chữa cháy” cho quy định Nghị định 16/2001/NĐ-CP Vì bên cho th khơng có quyền hay trách nhiệm liên quan đến việc giao nhận hàng bên cung ứng bên thuê Quy định áp dụng trường hợp bên cho thuê không ký kết hợp đồng ký kết hợp đồng với điều khoản không thỏa thuận nên bên cung ứng không giao hàng Tuy nhiên, khả khó xảy ra, bên cho th khơng chấp nhận điều kiện mà bên thuê bên cung ứng thỏa thuận bên cho th khơng đồng ý giao kết hợp đồng cho thuê tài Và nghĩa vụ giao kết hợp đồng với bên cung ứng bên cho thuê pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng Phải pháp luật cho thuê tài quan tâm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp thuê? Thiết nghĩ, pháp luật chứa đựng quy định tạo nên khuôn khổ pháp lý để quan hệ phát triển định hướng Nhà nước nên cần phải công 101 102 Khoản Điều 24 Nghị định 16/2001/NĐ-CP Khoản Điều 25 Nghị định 16/2001/NĐ-CP 47 Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài chính… Trong hoạt động cho th tài chính, bên thật có trách nhiệm giao hàng cho bên thuê bên cung ứng Trên thực tế, hợp đồng mua bán tài sản thường ký kết bên cung ứng cơng ty cho th tài chính, tài sản giao khơng thỏa thuận bên th khơng có sở pháp lý để yêu cầu bên cung ứng chịu trách nhiệm Để đảm bảo quyền lợi cho mình, bên th cịn cách dựa vào hợp đồng cho thuê tài với bên cho thuê Lúc này, bên cho thuê phải làm việc trở lại với bên cung ứng Do vậy, để đảm bảo thống pháp luật quy định pháp luật có sở thực thực tế, pháp luật cho thuê tài cần bổ sung thêm quy định cơng ty cho th tài có quyền có ý kiến điều khoản hợp đồng mua bán 2.2.3 Tăng cƣờng quyền sở hữu tài sản cơng ty cho th tài chính: Theo quy định pháp luật cho th tài tài sản cho thuê thời hạn thuê thuộc sở hữu bên cho thuê Do đó, để bên cho th thực quyền sở hữu mình, pháp luật quy định: Bên cho thuê có quyền kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản cho thuê, gắn ký hiệu sở hữu lên tài sản cho thuê suốt thời hạn cho thuê103 Tuy nhiên, thực tế, quy định khó thực Việc gắn ký hiệu sở hữu lên tài sản cho thuê chưa văn Bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể Hơn nữa, bên thuê gỡ bỏ ký hiệu bên cho th khơng kiểm sốt pháp luật khơng quy định cụ thể chế tài để áp dụng bên th khơng tn thủ Pháp luật cần có quy định cụ thể, rõ ràng kèm theo chế tài định để bên cho thuê thực quyền sở hữu thời gian thuê Bên cạnh đó, pháp luật cần quy định trách nhiệm bên thuê song song với quy định quyền bên cho thuê việc quản lý, kiểm tra tài sản thời hạn cho thuê Chẳng hạn, bên cho thuê có quyền kiểm tra định kỳ đột xuất việc sử dụng tài sản cho thuê, tất nhiên không làm ảnh hưởng đến việc khai thác tài sản bên thuê; bên thuê phải thường xun thơng báo tình hình tài sản th cho bên cho thuê; bên cho thuê phát bên thuê thông báo thông tin không trung thực, tài sản có nguy bị bên th cố tình làm hư hỏng, bên thuê tháo bỏ ký hiệu sở hữu…thì bên cho th có quyền chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại 2.2.4 Xử lý hợp đồng cho thuê tài trƣớc hạn: Khi giao kết hợp đồng cho th tài chính, cơng ty cho thuê tài doanh nghiệp thuê mong muốn đạt kết mà đặt từ đầu Bên thuê có tài sản để phục vụ sản xuất, kinh doanh Bên cho thuê thu khoản lợi nhuận Tuy nhiên, q trình th, có trường hợp nằm ngồi dự đốn bên th lẫn bên cho th, bên khơng thiện chí hợp tác với Do đó, để bảo vệ quyền lợi bên tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho quan hệ cho thuê tài phát triển, pháp luật quy định bên chấm dứt hợp đồng cho thuê tài trước hạn số trường hợp định 103 Khoản 2, Khoản Điều 23 Nghị định 16/2001/NĐ-CP 48 Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho th tài chính… Cụ thể hóa thiệt hại mà bên cho thuê phải bồi thường cho bên thuê hợp đồng cho thuê tài chấm dứt trước hạn lỗi bên cho thuê: Nếu hợp đồng phải chấm dứt trước hạn lỗi bên cho thuê trường hợp quy định Khoản Điều 27 Nghị định 16/2001/NĐ-CP bên cho thuê phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê104 Hiện nay, chưa có văn hướng dẫn cụ thể việc bồi thường thiệt hại trường hợp Đây nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hai bên, đặc biệt bên có xung đột lợi ích Khi bên cho thuê không giao tài sản cho thuê vi phạm điều kiện hợp đồng thiệt hại mà bên thuê phải gánh chịu lớn Vì việc sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp có khả bị ngừng lại khơng có máy móc, thiết bị để vận hành Khi đó, chi phí kéo theo chi phí nhân cơng hay bồi thường thiệt hại cho đối tác bên thuê nhỏ Hơn nữa, đối tượng chủ yếu hoạt động cho thuê tài doanh nghiệp vừa nhỏ, nên khả tài chính, nhân sự, mối quan hệ kinh nghiệm thấp, việc tự thân doanh nghiệp khắc phục thiệt hại phát sinh thường không mang lại kết cao Nếu pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng thiệt hại mà bên cho thuê phải bồi thường cho bên thuê tránh trường hợp bên cho thuê không chấp nhận giá trị bồi thường lớn, hay bên thuê lợi dụng việc để địi bồi thường khơng có Chẳng hạn, pháp luật quy định thiệt hại mà bên cho thuê phải bồi thường cho bên thuê là: thiệt hại phát sinh từ việc tài sản cho thuê không tiếp tục khai thác, sử dụng chi phí nhân cơng, chi phí khác (bao gồm tiền điện, nước, tiền thuê mặt bằng…) phải trả thời gian bên thuê không sản xuất, tiền bồi thường hợp đồng với bên mà bên thuê giao kết… Hủy bỏ số quy định để việc thu hồi xử lí tài sản cho thuê bên cho thuê có hiệu hợp đồng cho thuê tài chấm dứt trước hạn lỗi bên thuê: Không giống trường hợp trên, hợp đồng cho thuê tài chấm dứt trước hạn lỗi bên thuê việc quan trọng việc xử lý tài sản cho thuê Vì tài sản cho thuê thuộc sở hữu bên cho thuê lại bên thuê nắm giữ nên việc bên cho thuê thu hồi lại tài sản để xử lý nhằm thu hồi lại vốn bên th khơng tốn tiền thuê vấn đề phức tạp Để đảm bảo quyền lợi cho bên cho thuê, pháp luật quy định bên th khơng tốn đầy đủ tiền thuê sau bên cho thuê tuyên bố chấm dứt hợp đồng trước hạn bên cho th có quyền thu hồi tài sản Sở dĩ pháp luật quy định vì: việc bên thuê không thực trả tiền thuê hai lần phần chứng tỏ bên th khơng có tinh thần thiện chí, hợp tác Tuy nhiên, “thu hồi lập tức” bên cho thuê phải dành cho bên thuê thời hạn tối đa 30 ngày để giao trả tài sản, bên thuê không tự nguyện giao trả bên cho thuê quyền chủ động thu hồi Đây quy định gây nhiều bất lợi cho bên cho thuê Quy định xuất phát từ quan điểm, bên thuê chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, việc tài sản thuê bị thu hồi 104 Khoản Điều 28 Nghị định 16/2001/NĐ-CP 49 Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… cách đột ngột dẫn đến xáo trộn kinh doanh, ảnh hưởng đến kinh tế Pháp luật có lẽ đứng nghiêng phía bên doanh nghiệp thuê Hơn nữa, việc pháp luật quy định bên cho thuê sau thu hồi tài sản phải xử lý tài sản theo thỏa thuận với bên thuê (nếu có văn thỏa thuận) lại lần chứng tỏ pháp luật hành “bảo vệ” bên thuê Rõ ràng, bên cho thuê thu hồi tài sản thuộc sở hữu nói bên th khơng cịn quan hệ với tài sản cho th, vậy, việc pháp luật quy định rõ ràng khơng hợp lí khơng có sở Có thể nhà làm luật quy định e ngại cơng ty cho th tài xừ lý tài sản không thỏa đáng, dẫn đến việc bên thuê bị ảnh hưởng lợi ích Thế nhưng, pháp luật quy định việc định giá tài sản trước xử lý giúp bảo đảm quyền lợi bên thuê cách thiết thực Bởi “tài sản cho thuê định giá theo thỏa thuận bên thuê bên cho thuê, trường hợp bên không thỏa thuận với giá cơng ty cho th tài th quan, tổ chức có thẩm quyền định giá theo quy định pháp luật hành, trừ trường hợp tài sản cho thuê xác định giá cụ thể, rõ ràng thị trường”105 Ngồi ra, bên cho th cịn phải có trách nhiệm xử lý tài sản cho thuê thời hạn 60 ngày Quy định rõ ràng thiếu sở không cần thiết Việc công ty cho thuê tài xử lý tài sản cho thuê thời hạn lâu kể tử thu hồi tài sản quyền bên cho thuê Việc xử lý tài sản cho th tài khơng phải đơn giản Nếu thời gian xử lý tài sản kéo dài người bị thiệt hại trực tiếp chủ yếu bên cho th Vì tài sản không phát sinh lợi nhuận, vốn công ty cho thuê tài bị ứ đọng Và xét phía doanh nghiệp th doanh nghiệp khơng phải gánh chịu thiệt hại từ việc thời gian xử lý tài sản kéo dài Vì đó, bên doanh nghiệp đóng vai trị người thuê Thậm chí, thời gian xử lý tài sản kéo dài cịn giúp doanh nghiệp th có thêm hội để tập trung tài hồn trả toàn số tiền thuê theo hợp đồng bên thuê quyền sở hữu tài sản Như vậy, pháp luật để đảm bảo công mặt quyền lợi bên nên bỏ quy định việc dành thời gian 30 ngày để bên thuê giao trả tài sản bên cho thuê thông báo thu hồi, quy định bên cho thuê phải xử lý tài sản thời hạn 60 ngày chịu chi phối có thỏa thuận với bên thuê Có vậy, pháp luật thực “vị trọng tài công bằng” để quan hệ cho thuê tài phát triển hướng thu hút cơng ty cho th tài giới, đặc biệt, năm 2010 năm đánh dấu Việt Nam mở cửa hoạt động cho thuê tài nói riêng lĩnh vực tài chính-ngân hàng nói chung Kết luận: Các quy định pháp luật cho thuê tài tạo điều kiện cho hoạt động cho thuê tài đạt kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, bên cạnh đó, có điểm bất cập mà pháp luật cần phải sửa đổi, bổ sung th tài phát huy hết mạnh 105 Điểm 11 Mục II Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn việc xử lý thu hồi tài sản cho th tài cơng ty cho th tài 50 Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho thuê tài chính… KẾT LUẬN Nền kinh tế thể sống, liên tục vận động phát triển thời gian, bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, mà vốn yếu tố khơng thể thiếu Vốn vấn để cấp thiết để doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ) đổi công nghệ, mở rộng quy mơ đầu tư, tăng tính cạnh tranh sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam có quy mơ nhỏ, hệ thống máy móc, thiết bị cũ kĩ, lạc hậu khoảng 20 năm so với mặt chung công nghệ đại, tỷ lệ đổi trang thiết bị trung bình năm mức khiêm tốn 5-7% (của giới 20%)106, yếu tiếp cận thông tin thị trường, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, cộng với hạn chế lực tài yếu tố người nên muốn mở rộng, nâng cao lực sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm việc lớn phải khơi thơng dịng chảy tín dụng Và cho th tài lối cho “cơn khát vốn trói tay doanh nghiệp” Có thể nói, cho thuê tài thị trường đầy tiềm nước ta Song thật nghiệp vụ cho thuê tài chưa phát triển ngang tầm với ưu Và lý pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho th tài cịn nhiều điểm bất cập Vì vậy, sửa đổi, bổ sung điểm hoạt động cho th tài đạt kết lớn Trong phạm vi khóa luận này, thơng qua q trình nghiên cứu lý luận thực trạng áp dụng pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính, tác giả nêu vấn đề sau: Thứ nhất, khóa luận trình bày vấn đề lý luận mang tính khái quát hoạt động cho thuê tài rủi ro thường gặp hoạt động cho thuê tài chương Thứ hai, phần cuối chương 1, khóa luận tập trung sâu, phân tích quy định pháp luật hành bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài Từ đó, sang chương 2, tác giả trình bày thực trạng áp dụng quy định pháp luật trên, kết đạt điểm hạn chế Thứ ba, từ bất cập nêu, tác giả đề xuất kiến nghị giải pháp để nhằm đảm bảo tính an tồn hoạt động cho thuê tài Tuy nhiên, giới hạn thời gian kiến thức, kinh nghiệm tác giả cịn hạn chế nên chắn khóa luận cịn nhiều điểm thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cố để đề tài hoàn thiện 106 Ths Nguyễn Thanh Hải (2009), “Để tháo “vịng kim cơ” cho doanh nghiệp nhỏ vừa”, Tạp chí tài chính, (005), 25-26 51 Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH ẢO A CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: Bộ luật dân – Luật số 33/2005/QH11 Quốc hội khóa XI thơng qua ngày 14/6/2005 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 06/1997/QHX Quốc hội khóa X thơng qua ngày 12/12/1997 Luật tổ chức tín dụng – Luật số 07/1997/QHX Quốc hội khóa X thơng qua ngày 12/12/1997 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 10/2003/QH11 Quốc hội khóa XI ngày 17/6/2003 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng – Luật số 20/2004/QH11 Quốc hội khóa XI thơng qua ngày 15/6/2004 Luật tổ chức tín dụng – Luật số 47/2010/QH12 Quốc hội khóa XII ngày 16/6/2010 Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 Nghị định Chính phủ số 64/ CP ngày 9/10/1995 ban hành quy chế tạm thời tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài Việt Nam 10 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài 11 Nghị định Chính phủ số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 2/5/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài 12 Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Chính Phủ ban hành danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng 13 Nghị định Chính phủ số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài 14 Thể lệ tín dụng thuê mua ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-NH5 ngày 27 tháng năm 1995 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 15 Quyết định Bộ trưởng Bộ Tài số 203/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định 16 Quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 731/2004/QĐ-NHNNngày 15/6/2004 ban hành quy chế tạm thời hoạt động cho thuê tài Cơng ty cho th tài 17 Quyết định thống đốc Ngân hàng Nhà nước Số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 18 Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 Bộ trưởng Bộ tài 19 Quyết định Ngân hàng Nhà nước số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài chính… dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 20 Quyết định Ngân hàng Nhà nước số 40/2007/QĐ-NHNN ngày 2/11/2007 ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần 21 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 03/TT-NH5 ngày 9/2/1996 việc hướng dẫn thực “ Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động công ty cho th tài Việt Nam “ 22 Thơng tư Bộ kế hoạch đầu tư số 07/BKH/DN ngày 11/9/1996 hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh cơng ty cho th tài Việt Nam 23 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 03/TT-NH2 ngày 14/7/1997 “Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho th tài chính” 24 Thơng tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 25 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 07/2004/TT-NHNN ngày 1/11/2004 sửa đổi điểm 17.2 thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài 26 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 03/2005/TT-NHNN ngày 25/5/2005 hướng dẫn công ty cho thuê tài thực việc cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ hạn hoạt động cho th tài 27 Thơng tư Ngân hàng Nhà nước số 06/2005/TT-NHNN ngày 7/10/2005 hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001của Chính phủ “ Về tổ chức hoạt động Cơng ty cho th tài “ Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Chính phủ “ Quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 Chính phủ tổ chức hoạt đông Công ty cho th tài “ 28 Thơng tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 05/2006TT-NHNN ngày 25/7/2006 hướng dẫn số nội dung hoạt động cho thuê tài dịch vụ ủy thác cho thuê tài theo quy định Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2001 Chính phủ 29 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 07/2006/TT-NHNN ngày 7/9/2006 hướng dẫn hoạt động mua cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài theo quy định Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Chính phủ 30 Thông tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 08/2006/TT-NHNN ngày 12/10/2006 hướng dẫn hoạt động cho th tài hợp vốn cơng ty cho thuê tài theo quy định Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 Chính phủ "Về tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài chính" Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Chính phủ "Quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động Công ty cho th tài 31 Thơng tư Ngân hàng Nhà nước số 09/2006/TT-NHNN ngày 23/10/2006 hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài theo quy Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… định Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 Chính phủ "Quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 Chính phủ tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài chính" 32 Thơng tư Bộ Tư pháp số 04/2007/TT-BTP ngày 17/5/2007 hướng dẫn thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài hợp đồng chuyển giao quyền địi nợ 33 Thơng tư Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 02/2007/TT-NHNN ngày 21/5/2007 sửa đổi khoản Thông tư số 07/2006/TT-NHNN ngày 07/09/2006 Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài quy định Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Chính phủ 34 Thông tư liên tich Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007 hướng dẫn thu hồi xử lý tài sản cho th tài Cơng ty cho th tài 35 Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng B SÁCH, GIÁO TRÌNH: 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), “Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam”, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 37 Phạm Hùng, Những giải pháp phát triển hồn thiện tín dụng thuê mua Việt Nam trình chuyển sang kinh tế thị trường, Luận án Phó Tiến Sĩ khoa học kinh tế 38 TS Nguyễn Minh Kiều, “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, TP.HCM 39 Hồng Kim chủ biên, trường Đại học Tài kế toán Hà Nội (1998), “ Tiền tệ ngân hàng”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Ngơ Quốc Kỳ (2005), “Hoàn thiện pháp luật hoạt động Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Việt Nam”, NXB Tư Pháp, Hà Nội 41 PGS.TS Phạm Quốc Trung chủ biên, “Thị trường dịch vụ tài Việt Nam q trình hội nhập”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 GS.TS Lê Văn Tư chủ biên, “Tiền tệ, tín dụng ngân hàng”, NXB Thống kê, TP.HCM 43 Viện khoa học Ngân hàng (1996), “Tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp”, NXB Thống kê, TP.HCM C BÁO, TẠP CHÍ: 44 ThS Trần Ngọc Bảo (2010), “Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài trước hạn Một biện pháp nghiệp vụ hay chế tài tín dụng?”, Tạp chí Ngân hàng, (008) 45 TS Đoàn Thanh Hà (2009), “Thực trạng, tiềm giải pháp cho thuê tài Việt Nam nay”, Tạp chí ngân hàng, (006) Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… 46 ThS.Nguyễn Thanh Hải (2009), “Để tháo “vịng kim cơ” cho doanh nghiệp nhỏ vửa”, Tạp chí Tài chính, (005) 47 ThS Trần Vũ Hải (2007), “Pháp luật cho th tài chính-Một số vấn đề cần hồn thiện”, Tạp chí Luật học, (03) 48 Lê Tiến Hưng (2010), “Huy động vốn qua cho thuê tài chính: Tiện ích chưa tận dụng”, Tạp chí Tài chính, (03) 49 Doãn Hồng Nhung (1997), “Một số ý kiến thuê tài nước ta”, Nhà nước Pháp luật, (10) 50 Doãn Hồng Nhung (2002), “Pháp luật cho thuê tài Việt Nam giai đoạn nay”, Nhà nước Pháp luật, (07) 51 Phạm Thanh Thủy (2009), “Thị trường cho thuê tài Nga: Phát triển điều kiện mới”, Tạp chí Tài chính, (005) 52 Nguyễn Minh Trí (2007), “Một số giải pháp hoàn thiện phát triển nghiệp vụ cho thuê tài nước ta”, Tạp chí Ngân hàng, (11) D CÁC TRANG WEB, BÁO ĐIỆN TỬ: 53 Minh An, “Cho thuê tài chính, kênh tín dụng hữu hiệu cho doanh nghiệp”, http://bwportab.com.vn/ cập nhật ngày 11/4/2005 54 “Cho thuê tài chính”, http://wattpad.com/ 51 “Thuê tài điều doanh nghiệp cần biết”, http://www.saga.vn/ cập nhật ngày 12/6/2007 55 “Bạn biết cho th tài chính”, http://tssc.vn/forum/ cập nhật ngày 22/5/2010 56 “Tìm hiểu kế tốn tài sản cố định”, http://forum.ketoanducha.com/ 57 “Cho thuê tài vào sống”, http://f-news.f-network.net/ cập nhật ngày 14/12/2006 58 “Cho thuê tài chính”, http://vcbl.com.vn/ cập nhật ngày 23/5/2010 59.“Cho th tài chính: Loại hình dịch vụ cần khuyến khích”, http://www.mof.gov.vn/ cập nhật ngày 5/12/2005 60 “Hoạt động cho thuê tài ngân hàng thương mại”, http://www.tapchiketoan.com/ ngày 22/6/2006 61 “Huy động vốn cách thuê tài chính”, http://www.saga.vn/ cập nhật ngày 3/7/2007 62 ThS Vũ Hà Cường, “Cho thuê tài nước ta nay-Thực trạng giải pháp”, http://www.dst.ac.vn/ 63 “Cho thuê tài chính-Liệu có phải giải pháp lúc khó khăn doanh nghiệp”, http://www.saga.vn/ cập nhật ngày 21/1/2009 64 “Tìm vốn qua cho th tài chính”, http://www.agro.gov.vn/ cập nhật ngày 21/10/2007 65 “Kích hoạt cho thuê tài chính”, http://tintuc.xalo.vn/ cập nhật ngày 13/12/2004 66 “TPHCM: Các công ty cho thuê tài lỗ 1422 tỷ đồng” http://tintuc.xalo.vn/ cập nhật ngày 27/1/2010 Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài chính… 67 “Cho th tài “cạn nguồn”, doanh nghiệp gặp khó”, http://tintuc.xalo.vn/ cập nhật ngày 3/7/2008 68 “Cho thuê tài sôi động”, http://tintuc.xalo.vn/ cập nhật ngày 15/12/2006 69 “Dịch vụ cho th tài sơi động”, http://www.sacombank-sbl.com.vn/ cập nhật ngày 24/5/2007 70 “Củng cố hoạt động công ty cho thuê tài chính”, http://www.congnghemoi.net/ cập nhật ngày 21/1/2007 71 “Cơng ty cho th tài có quyền thu hồi tài sản cho thuê”, http://thongtindansu.wordpress.com/ cập nhật ngày 13/4/2008 72 Thông tin từ: http://www.baomoi.com/Info/Cap-nhat-KQKD-nam-2009-cuacac-Ngan-hang/126/3763834.epi 73 ,“Cập nhật kết kinh doanh năm 2009 ngân hàng” 74 Thông tin từ: http://sblmachine.vn/tabID/3529/default.aspx?ArticleID=910&CategoryID=106, “Một năm hoạt động sôi Sacombank-SBL” 75 Thông tin từ: http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/48259/index.aspx, “Ngân hàng 2010: Áp lực nhiều phía” 76 Thơng tin từ: http://lc.vietinbank.vn/web/home/news/10012502.html , “ Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2010” 77.Thông tin từ: http://www.sacombanksbl.com.vn/index.php?module=news&action=news&menu_id=2&type=1&id=98 , “Chiếm lĩnh thị trường chất lượng dịch vụ” 78 Thông tin từ: http://www.metvuong.com/thongtin/1655_Sot-van-phong-chothue-tai-Viet-Nam-Can-ha-nhiet-de-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai.html , ““Sốt” văn phòng cho thuê Việt Nam: Cần hạ nhiệt để thu hút đầu tư nước ngoài” Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khái quát quy trình cho th tài thơng thường theo sơ đồ sau: Bên thuê Bên cho thuê (6) (2) (1) (4) (5) (3) Nhà cung ứng (1): Bên thuê chủ động liên hệ với Nhà cung ứng để lựa chọn thỏa thuận tài sản cần thuê (2): Bên thuê Bên cho thuê ký hợp đồng CTTC; (3): Bên cho thuê Nhà cung ứng ký hợp đồng mua bán tài sản theo thoả thuận Bên thuê Nhà cung ứng; (4): Nhà cung cấp giao hàng cho Bên thuê; (5): Bên cho thuê toán tiền mua tài sản cho Nhà cung ứng; (6): Bên thuê toán tiền thuê Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài chính… Phụ lục 2: Mô tả hoạt động mua cho thuê lại theo hình thức cho th tài chính: Thỏa thuận mua bán tài sản Cơng ty cho th tài Quyền sở hữu pháp lý Chủ sở hữu ban đầu Tiền mua tài sản Người mua Người bán Quyền sử dụng tài sản Bên cho thuê Trả tiền thuê Hợp đồng cho thuê tài Bên thuê Pháp luật bảo đảm an tồn hoạt động cho th tài chính… Phụ lục 3: Sơ đồ khái quát quy trình cho thuê tài hợp vốn: (5) (2) (1) Bên thuê Cơng ty cho th tài A (2‟) (3) (4) Bên cho th Các cơng ty cho th tài khác (6) Chú thích: (1): Bên thuê gửi hồ sơ đề nghị cho th tài cho cơng ty cho th tài (gọi cơng ty cho th tài A) (2): Cơng ty cho th tài A gửi trả lời văn cho bên thuê từ chối giao dịch (2‟): Công ty cho thuê tài A gửi thư mời cho thuê hợp vốn cho cơng ty cho th tài khác, công ty A chấp nhận thực giao dịch (3): Các cơng ty cho th tài khác trả lời cho công ty A việc tham gia cho thuê hợp vốn hay không (4): Các thành viên cho thuê hợp vốn thỏa thuận nội dung cho thuê (5): Bên cho thuê trả lời cho bên thuê việc đề nghị cho thuê hợp vốn (6): Bên thuê bên cho thuê ký hợp đồng cho thuê hợp vốn Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính… ... mục tài liệu tham khảo Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính? ?? Chƣơng LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ NỘI DUNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT... 16/2001/NĐ-CP Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài chính? ?? Thứ nhất, hợp đồng cho thuê tài Cơ sở pháp lý để thiết lập quan hệ cho thuê tài Hợp đồng cho thuê tài ký kết bên Hợp đồng cho thuê tài. .. an tồn hoạt động cho th tài chính: Pháp luật bảo đảm an toàn hoạt động cho thuê tài phận pháp luật ngân hàng với mục tiêu quan trọng là: tạo tảng pháp lý cho công ty cho thuê tài thực hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt đông cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính ,

Hình ảnh liên quan

Mô tả hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính: - Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt đông cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính

t.

ả hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính: Xem tại trang 65 của tài liệu.