0

Pháp luật thuế giá trị gia tăng những vướng mắc và giải pháp hoàn thiện

69 5 0
  • Pháp luật thuế giá trị gia tăng những vướng mắc và giải pháp hoàn thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:23

Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI -oOo - ĐÀO THÙY DƯƠNG PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH: KHOA THƯƠNG MẠI GVHD: NGUYỄN THỊ THU HIỀN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2006 SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1/ Giá trị gia tăng : GTGT 2/ Thuế giá trị gia tăng : thuế GTGT 3/ Thuế tiêu thụ đặc biệt : thuế TTĐB 4/ Hàng hóa dịch vụ: hhdv 5/ Đối tượng nộp thuế : ĐTNT 6/ Thông tư : TT 7/ Luật thuế GTGT Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực 1/1/2006 sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT ngày 17/16/2003 : Luật thuế GTGT 8/ Thông tư số 120/ 2003/ TT – BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị Định số 158/2003/ NĐ – CP ngày 10/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT: TT 120/ 200/ TT –BTC SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân MỤC LỤC Trang Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Khái niệm thuế giá trị gia taêng .1 1.1.1Khái niệm .1 1.1.2Những đặc trưng bảûøn thuế giá trị gia tăng 1.2 Pháp luật thuế giá tri gia tăng Việt Nam 1.2.1 Sơ lược trình đờùi phát triển pháp luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam 1.2.2 Nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng hành 1.2.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT 1.2.2.2 Đối tượng nộp thuế GTGT 1.2.2.3 Căn tính thuế GTGT 10 1.2.2.4 Phương pháp tính thuế GTGT 12 1.2.2.5Hóa đơn, chứng từ mua, bán hhdv 15 1.2.2.6 Khấu trừ hoàn thuế GTGT 16 1.3 Vai trò thuế GTGT 18 Chương 2: NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM – VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 22 2.1 Đánh giá chung thuế GTGT Vieät Nam 22 2.2 Một số vấn đề pháp luật thuế GTGT vướng mắc trình triển khai thực tế kiến nghị thay đổi 25 2.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT 25 2.2.2 Đối tượng nộp thuế GTGT .29 2.2.3 Thuế suất thuế GTGT 36 2.2.4 Hóa đơn chứng từ 40 2.2.5 Khấu trừ thuế GTGT 44 2.2.6 Hoàn thuế GTGT 45 2.2.7 Phương pháp tính thuế GTGT 49 2.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện thuế GTGT Việt Nam 52 2.3.1 Chính sách thueá GTGT 53 3.2 Công tác quản lý thuế GTGT .54 2.3.3 Dòch vụ hỗ trợ cho ĐTNT 57 SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân LỜI MỞ ĐẦU 1/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong điều kiện quốc tế hóa kinh tế giới nay, trình tự hóa đầu tư thương mại quốc tế ngày diễn mạnh mẽ có sức ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia, đặc biệt nước phát triển, nơi thiếu vốn đầu tư công nghệ sản xuất đại Ở quốc gia này, bên cạnh sách khuyến khích đầu tư, thương mại, tín dụng, tiền tệ, sở hạ tầng việc cải cách hoàn thiện hệ thống sách thuế vấn đề quan trọng – coi giải pháp hữu hiệu để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển Là nước phát triển, đến nay, Việt Nam chưa gia nhập vào Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO, khuôn khổ hợp tác khu vực song phương đặc biệt việc tham gia Hiệp định CEPT/ AFTA ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt Nam Hoa Kỳ đánh dấu bước hội nhập kinh tế giới sâu rộng Việt Nam Và bối cảnh này, thuế lại trở nên có vị lớn chiến lược toàn cầu hóa kinh tế Việt Nam Trong cấu sách thuế Việt Nam, thuế GTGT vấn đề nhạy cảm nguồn thu ngân sách từ thuế GTGT chiếm tỷ trọng lớn, đối tượng hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT rộng, bao quát nên chủ thể đầu tư dù chủ thể nước hay chủ thể nước đặc biệt quan tâm đến sách thuế GTGT Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sách thuế GTGT yêu cầu cấp bách Việt Nam Trên sở này, chọn đề tài: “ Pháp luật thuế GTGT – Những vướng mắc giải pháp hoàn thiện” cho khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật 2/ ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề sắc thuế GTGT đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, tính thuế, phương pháp tính thuế, vấn đề khấu trừ hoàn thuế GTGT SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phối hợp phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê để vào phân tích, xem xét hệ thống văn pháp luật thuế GTGT hành thực tế triển khai pháp luật thuế GTGT 3/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Luận văn nghiên cứu vấn đề bất cập, vướng mắc pháp luật thuế GTGT Từ đó, kiến nghị số giải pháp nhằm góp phần vào trình hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế GTGT Việt Nam để đảm bảo mục tiêu: tạo môi trường thuế GTGT bình đẳng đối tượng chịu thuế, không phân biệt đối xử hàng hóa nhập với hàng hóa dịch vụ sản xuất nước, đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế, tăng cường kỷ cương chấp hành luật thuế GTGT Đây yếu tố quan trọng việc bảo đảm hệ thống thuế GTGT phù hợp với thông lệ quốc tế, vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đàm phán Việt Nam trình hội nhập kinh tế khu vực giới 4/ KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Luận văn gồm hai chương: Chương 1: Khái quát chung thuế Giá Trị Gia Tăng Chương 2: Những vướng mắc trình áp dụng pháp luật thuế GTGT Việt Nam – Và số kiến nghị hoàn thiện SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG 1.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng: 1.1.1 Khái niệm: Thuế GTGT Carl Friedrich Von Simens – người Đức nghó vào năm năm mươi(1), loại thuế thay cho thuế Doanh thu lúc Thuế Doanh thu đánh vào doanh thu(2) công đoạn trình sản xuất, vậy, cách đánh thuế phát sinh tình trạng thuế chồng thuế Điều làm cho trình sản xuất sản phẩm chịu thuế Doanh thu qua nhiều công đoạn hhdv phải chịu thuế cao Đây điểm hạn chế lớn thuế Doanh thu Với thuế GTGT thuế tính phần giá trị tăng thêm hàng hoá dịch vụ (hhdv) hhdv qua khâu trình sản xuất, lưu thông tiêu dùng thị trường, thực khắc phục khuyết điểm thuế Doanh thu Như vậy, thuế GTGT đời sở thuế Doanh thu nên thuế GTGT loại thuế tiêu dùng hệ thống thuế, người có hành vi tiêu dùng hhdv đối tượng phải trả tiền thuế GTGT Tuy nhiên, để nâng cao tính hiệu cho công tác quản lý thuế GTGT nhà nước nhằm đảm bảo số thuế GTGT thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước nên nhà sản xuất kinh doanh hhdv chịu thuế GTGT đối tượng trực tiếp giúp nhà nước thu thuế GTGT từ ngườùi tiêu dùng có nghóa vụ nộp vào ngân sách Như vậy, xét chất thuế GTGT thuế gián thu(3) Trên sở đó, Điều – Luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam hành quy định:”Thuế giá trị gia tăng thuế tính khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng ” (1) PGS – TS Trần Đình Hảo TS Nguyễn Thị Thương Huyền, “Pháp luật thuế GTGT – Những vấn đề lý luận thực tiễn”, năm xuất 2003, trang 32 (2) Doanh thu để tính thuế Doanh thu toàn giá trị bán hàng nhà sản xuất, giá có thuế Doanh thu công đoạn trước trình sản xuất (3) Thuế gián thu loại thuế thu gián tiếp hông qua giá hhdv, đối tượng nộp thuế đối tượng trả tiền thuế khác SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Mặc dù nguồn gốc thuế GTGT khai sinh Đức lý luận Simens không đủ sức thuyết phục Chính phủ Đức thực thuế GTGT; đó, thực tế nước tiên phong việc nghiên cứu áp dụng Cộng Hoà Pháp vào ngày 01 tháng 07 năm 1954 Thuế GTGT áp dụng nước Pháp vào buổi đầu nhằm vào số ngành nghề cá biệt; đến năm 1968 Pháp áp dụng thuế GTGT ngành nghề lónh vực Năm 1953, Nhật nghiên cứu thuế GTGT bắt đầu áp dụng vào năm 1988 Trung Quốc áp dụng từ năm 1984, … Hiện nay, hầu hết quốc gia giới (khoảng 120 quốc gia có Việt Nam) nghiên cứu triển khai thuế GTGT lẽ thuế GTGT từ buổi sơ khai đạt đồng thời hai mục tiêu mà sau nhiều lần cải tiến thuế Doanh thu chưa đảm bảo được, vừa thu kịp thời, thường xuyên số thuế GTGT vào ngân sách nhà nước vừa khắc phục tình trạng thuế chồng thuế thuế Doanh thu 1.1.2 Những đặc trưng thuế GTGT: Thuế GTGT loại thuế hệ thống thuế quốc gia, thuế GTGT có đầy đủ đặc điểm thuế tính cưỡng chế, tính không hoàn trả trực tiếp, … Tuy nhiên, thuế GTGT phân biệt với loại thuế khác đặc điểm đặc trưng sau đây: Thứ nhất, thuế GTGT có đối tượng chịu thuế rộng bao quát: Thuế GTGT loại thuế nhà nước thu hhdv có giá trị tăng thêm, tất hhdv có GTGT không phân biệt hhdv thiết yếu, cần thiết hay hhdv không thật cần thiết đời sống nhân dân, không phân biệt hhdv sản xuất nước hay có nguồn gốc từ nước tiêu dùng quốc gia sở phải chịu thuế GTGT Do đó, thuế GTGT có phạm vi đối tượng chịu thuế rộng, bao quát Và có hhdv quốc gia sở qui định không chịu thuế GTGT, nhằm thực chức quản lý kinh tế xã hội nhà nước, nằm phạm vi điều chỉnh thuế GTGT SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Thứ hai, thuế GTGT mang tính liên hoàn: Nhằm khắc phục tình trạng thuế trùng lắp thuế công đoạn sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, nên thuế GTGT thu thuế phần giá trị tăng thêm hhdv Do đó, phần giá trị thu thuế nhà nước không tính giai đoạn Trên sở đó, số thuế GTGT nộp giai đoạn trước sở cho việc khấu trừ số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước giai đoạn để đảm bảo cho thuế GTGT tính phần giá trị tăng thêm hhdv Do đó, số thuế GTGT mà doanh nghiệp nộp có ảnh hưởng đến số thuế GTGT doanh nghiệp khác sản xuất kinh doanh hhdv giai đoạn sau Hay nói cách khác: thuế GTGT thời điểm phải nộp có phụ thuộc vào số thuế GTGT nộp, để hhdv thoát khỏi chu trình lưu thông số thuế GTGT nộp vào ngân sách nhà nước tính tổng giá trị tăng thêm hhdv với tổng số thuế GTGT nộp công đoạn Điều làm cho thuế GTGT có tính chất liên tục giai đoạn trình sản xuất kinh doanh hhdv chịu thuế GTGT Nói cách khác, thuế GTGT loại thuế có tính liên hoàn Thứ ba, thuế GTGT mang tính trung lập cao: Thuế GTGT xét chất loại thuế gián thu, nhà sản xuất kinh doanh hhdv chịu thuế GTGT đốâi tượng có nghóa vụ nộp thuế GTGT trực tiếp vào ngân sách nhà nước thực họ đối tượng nộp thay cho tổ chức, cá nhân, quan có hành vi tiêu dùng hhdv lẽ thuế GTGT loại thuế tiêu dùng, người tiêu dùng hhdv người phải trả tiền thuế GTGT thông qua giá hhdv Điều làm cho thuế GTGT có tính trung lập cao thuế GTGT xét nguyên tắc không phụ thuộc vào mô hình sản xuất kinh doanh đối tượng nộp thuế, không can thiệp sâu lựa chọn mặt hàng sản xuất kinh doanh, khuyến khích hay hạn chế ngành nghề kinh tế SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân 1.2 Pháp luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam: 1.2.1 Sơ lược trình đời phát triển pháp luật thuế GTGT Việt Nam: Luật thuế GTGT Việt Nam Quốc Hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 (tháng 4/1997) thông qua thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 sở khắc phục điểm hạn chế thuế Doanh thu Luật thuế GTGT bước đầu triển khai bối cảnh khó khăn: kinh tế đất nước trình chuyển đổi, bị tác động mạnh khủng hoảng tài tiền tệ khu vực giới, nước ta phải đối mặt với thiên tai bão lụt liên tiếp xảy Do vậy, luật triển khai thực tế gặp nhiều vướng mắc Quốc Hội phải sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để Luật thuế Giá Trị Gia Tăng cho phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp Sau nhiều năm thực hiện, thuế GTGT thực vào đời sống kinh tế xã hội, đạt mục tiêu trình cải cách thuế : khắc phục điểm hạn chế lớn thuế Doanh thu thuế chồng thuế, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định phát triển, làm nguồn thu ngân sách nhà nước tăng trưởng so với thuế Doanh thu trước góp phần ổn định giá thị trường, … Bên cạnh đạt được, quy định Luật thuế GTGT năm 1997 bộc lộ điểm bất cập định Vì thế, Quốc hội khóa IX ngày 17 tháng năm 2003 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 Thời gian gần nhất, xuất phát từ yêu cầu cấp bách trình hội nhập kinh tế khu vực giới, để phù hợp với thông lệ quốc tế, Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ ngày 29 tháng 01 năm 2005 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 Và sở đó, để cụ thể hóa luật Chính phủ có quy định sửa đổi, bổ sung phù hợp Nghị định số 158/ 2003/ NĐ – CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT có SVTH: Đào Thùy Dương Trang Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân hiệu lực thi hành từ 01/01/2004; Nghị định số 148/2004/NĐ – CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung khoản Điều nghị định số 158/2003/NĐ – CP ngày 10/12/2003, … Và Bộ Tài Chính có nhiều văn hướng dẫn chi tiết quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/ TT – BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003 ngày 10/12/2003; Thông tư số 84/2004/ TT – BTC ngày 18/08/2004 sửa đổi, bổ sung TT số 120/2003 ngày 12/12/2003, … 1.2.2 Nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng hành: 1.2.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT: Theo Điều 2- Luật thuế GTGT quy định: đối tượng chịu thuế GTGT “hhdv dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam trừ đối tượng quy định Điều Luật ” điểm – mục I – phần A TT 120/ 2003/ TT-BTC quy định chi tiết đối tượng chịu thuế GTGT “hhdv dùng cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hhdv mua tổ chức, cá nhân nước ngoài)…” Như vậy, phạm vi hhdv chịu thuế GTGT bao quát tất hhdv tạo từ hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam, có số hhdv quy định Điều – Luật thuế GTGT miễn thuế GTGT Xuất phát từ tính chất thuế GTGT loại thuế tiêu dùng có bình diện hhdv chịu thuế GTGT rộng, nên pháp luật thuế GTGT Việt Nam sử dụng phương pháp liệt kê hhdv không chịu thuế GTGT để tránh tình trạng bỏ sót đối tượng chịu thuế Cụ thể hơn: theo pháp luật thuế GTGT đối tượng chịu thuế GTGT hhdv thỏa mãn hai điều kiện: thứ hhdv tạo từ hoạt động sản xuất kinh doanh hành vi nhập hh; thứ hai hhdv tiêu dùng Việt Nam, ngoại trừ đối tượng hhdv pháp luật liệt kê Theo pháp luật Điều Luật thuế GTGT có 29 loại hhdv không chịu thuế GTGT Việc quy định hhdv không thuộc diện chịu thuế GTGT gắn liền với việc thực chức Nhà nước Đó là: SVTH: Đào Thùy Dương Trang 10 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân hoàn thuế GTGT theo quy định Mục I phải đối tượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy phép đầu tư), có dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán, …”, theo Thông tư 120/2003/ TT – BTC sở kinh doanh hoàn thuế GTGT phải pháp nhân ( có dấu) Do đó, trường hợp hộ kinh doanh tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế thực toán thuế sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, … có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết vào Thông tư 120/ 2003/ TT – BTC, hộ kinh doanh không hoàn số thuế GTGT nộp dư dấu Đây điều bất hợp lý, không phản ánh chất hoàn thuế GTGT, kiến nghị nhà nước cần xem xét lại vấn đề vừa nêu để đảm bảo cho hệ thống pháp luật thống áp dụng 2.2.7 Phương pháp tính thuế GTGT: Hiện nay, Việt Nam áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp GTGT Có thể nói phương pháp tính trực tiếp GTGT phương pháp dùng để tính thu thuế GTGT hiệu quả, xác Theo quy định, GTGT hhdv số chênh lệch giá toán hhdv bán giá toán hhdv mua vào tương ứng Mà giá toán giá bao gồm thuế GTGT nên GTGT xác định theo luật giá trị có thuế GTGT Và tính thuế GTGT phần giá trị có thuế GTGT vô hình chung nhà nước tính thuế GTGT phần thuế GTGT mà nhà nước thu, lúc xảy tình trạng trùng lắp thuế GTGT Trong số trường hợp, số thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp nhiều tính theo phương pháp khấu trừ, gây bất bình đẳng việc thực nghóa vụ thuế GTGT ĐTNT áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT Điều vừa trình bày chứng minh thông qua ví dụ sau: “Giả sử có hai doanh nghiệp X Y sản xuất kinh doanh loại sản phẩm A, A đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất GTGT 10% Hai SVTH: Đào Thùy Dương Trang 55 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân doanh nghiệp có chi phí đầu vào chi phí đầu Doanh nghiệp X nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp Y nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp GTGT Với giá bán sản phẩm có thuế GTGT 440, nguyên vật liệu mua vào dùng sản xuất A 110 (thuế GTGT 10) Đơn vị tính triệu đồng Thuế GTGT phải nộp X: Giá chưa có thuế GTGT = 440/ (1 + 10%) = 400 triệu Thuế GTGT đầu = 400 x 10% = 40 triệu Thuế GTGT đầu vào = 10 triệu Thuế GTGT phải nộp = 40 – 10 = 30 triệu Thuế GTGT phải nộp Y: GTGT sản phẩm A = 440 – 110 = 330 triệu Thuế GTGT phải nộp = 330 x 10% = 33 triệu Như vậy, số thuế GTGT mà ĐTNT theo phương pháp trực tiếp nộp nhiều ĐTNT theo phương pháp khấu trừ triệu đồng (33 triệu – 30 triệu)” Chính vậy, phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tối ưu tính thuế GTGT Việc áp dụng phương pháp khấu trừ tính thuế GTGT đảm bảo công việc thực nghóa vụ thuế GTGT ĐTNT, nguồn thu từ thuế GTGT đảm bảo, đảm bảo lợi ích hài hòa ĐTNT nhà nước Song tình hình thực tiễn Việt Nam tạo hai phương pháp tính thuế GTGT Trong ý nghóa hài hòa lợi ích hai bên quan hệ pháp luật thuế GTGT, nhà nước khuyến khích ĐTNT áp dụng phương pháp khấu trừ để tính số thuế GTGT phải nộp Chính vậy, nhà nước cần tạo chế thông thoáng cho đối tượng chuyển hình thức tính thuế GTGT từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ Tuy nhiên thực tế quy định pháp luật vấn đề chưa thật đắn hiệu Tại Thông tư 120/ 2003/ TT-BTC mục III phần B quy định: “hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp GTGT chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, khấu trừ thuế GTGT SVTH: Đào Thùy Dương Trang 56 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân hhdv mua vào phát sinh kể từ tháng áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; đốâi với hhdv mua vào trước tháng áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế không tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào” Đây quy định hạn chế thay đổi hình thức tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ thuế hộ kinh doanh Bởi hộ kinh doanh phải nộp thêm số thuế GTGT hàng hóa tồn kho trước áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tài hộ kinh doanh Cụ thể là: hàng tồn kho chuyển sang tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hộ kinh doanh phải nộp thuế GTGT đầu nhiều áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Điều vừa trình bày chứng minh qua ví dụ sau: “Giả sử hộ kinh doanh A nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (tỷ lệ % GTGT tính doanh thu 10%), chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ, thời điểm hộ A có hàng tồn kho hàng tồn kho dùng sản xuất sản phẩm B chịu thuế GTGT 10% Và tổng doanh số bán sản phẩm B 550 triệu đồng (đã có thuế GTGT) Số thuế GTGT A nộp hàng tồn kho theo phương pháp trực tiếp: 550 x 10% x 10% = 5.5 triệu đồng Số thuế GTGT A nộp hàng tồn kho kể từ áp dụng phương pháp khấu trừ là: 550 / (1 + 10%) x 10% = 50 triệu đồng Vậy số thuế GTGT hộ A nộp thêm hàng tồn kho chuyển phương pháp tính thuế GTGT là: 50 – 5.5 = 44.5 triệu đồng.” Thiết nghó vấn đề nhà nước cần quan tâm sách khuyến khích áp dụng phương pháp khấu trừ, tiến tới việc xây dựng pháp luật thuế GTGT với phương pháp tính thuế GTGT phương pháp khấu trừ thuế nhằm đơn giản hệ thống pháp luật thuế GTGT phù hợp với thông lệ quốc tế - điểm đặc biệt trọng trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm lại: SVTH: Đào Thùy Dương Trang 57 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân V ới vấn đề nêu mang tính khái quát chưa bao hàm tất vướng mắc trình thực pháp luật thuế GTGT Nhưng sở có đánh giá tổng quan pháp luật thuế GTGT Việt Nam để tiếp tục thực việc đổi sách thuế GTGT, cải cách hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế GTGT theo hướng công bằng, thống nhất, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghóa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 2.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện thuế GTGT Việt Nam: Trước xu hội nhập phát triển, sách thuế GTGT Việt Nam đòi hỏi phải hoàn thiện nữa, nhằm đạt đồng thời hai mục tiêu: vừa đảm bảo huy động đầy đủ nguồn thu vào ngân sách nhà nước, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vừa tạo dựng môi trường pháp lý bình đẳng, công cho chủ thể sản xuất kinh doanh Điều thực nhà nước tiến hành đổi đồng ba mặt: sách thuế GTGT, công tác quản lý thuế GTGT, dịch vụ tư vấn thuế GTGT 2.3.1 Chính sách thuế GTGT: Với bất cập trình thực pháp thuế GTGT trình bày phần 2.2, nói: sách thuế GTGT Việt Nam hành chưa thực đảm bảo công bằng, bình đẳng cho ĐTNT việc thực nghóa vụ thuế GTGT, bên cạnh giai đoạn “tiến trình gia nhập WTO Việt Nam bước vào giai đoạn cuối”, pháp luật thuế GTGT cần thay đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế để pháp luật thuế GTGT ổn định, từ không làm ảnh hưởng đến chiến lược, mục tiêu kinh doanh chủ thể kinh doanh, thu hút đầu tư nước nước Pháp luật thuế GTGT cần xây dựng theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, thực công sách thuế GTGT, tách dần sách xã hội khỏi sách thuế GTGT, khắc phục cách có hiệu bất cập sách thuế GTGT hành nhằm SVTH: Đào Thùy Dương Trang 58 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân đảm bảo tính đồng bộ, tính ổn định hệ thống pháp luật thuế GTGT tương lai Trên sở đó, pháp luật thuế GTGT Việt Nam cần cải cách theo định hướng sau: Thứ nhất, giảm bớt số lượng hhdv không chịu thuế GTGT để đảm bảo tính liên hoàn thuế GTGT làm sở cho việc khấu trừ thuế GTGT ĐTNT trình sản xuất kinh doanh, vừa khai thác hết nguồn thu cho ngân sách điều kiện hội nhập Thứ hai, bên cạnh việc áp dụng thuế suất 0% cho hhdv xuất khẩu, cần nghiên cứu để tiến tới áp dụng mức thuế suất tiêu chuẩn theo mức chung nước khu vực, nhằm đảm bảo công việc thực nghóa vụ thuế GTGT, đơn giản việc tính thuế GTGT, góp phần thúc đẩy việc chuyên môn hóa sản xuất kinh doanh Thứ ba, phương pháp khấu trừ thuế phương pháp mang nhiều ưu điểm số thuế GTGT tính theo phương pháp xác, cách tính dễ hiểu, rõ ràng nên phương pháp tối ưu cho nước vận dụng thuế GTGT Trong ý nghóa đó, Việt Nam cần hoàn thiện phương pháp tính thuế GTGT theo hướng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, làm sách thuế GTGT phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ tư, pháp luật thuế GTGT cần xây dựng mức ngưỡng miễn thuế GTGT doanh thu thay cho ngưỡng miễn thuế tính theo thu nhập tối thiểu nhằm nâng cao tính hiệu cho công tác quản lý thuế GTGT Thứ năm, nhằm dễ kiểm tra việc thực nghóa vụ thuế GTGT ĐTNT, tránh thất thu ngân sách nhà nước pháp luật cần xây dựng quy định thống chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ cho tất hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hiện nay, nạn hóa đơn giả phát triển tới mức phải báo động, nên để khắc phục tình trạng nhà nước cần có biện pháp, đặc biệt khuyến khích sở sản xuất kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in Bởi lẽ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, nội dung đặc thù, biểu tượng doanh nghiệp SVTH: Đào Thùy Dương Trang 59 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân in hóa đơn nên khó xảy việc hóa đơn giả, mặt khác số lượng hóa đơn tự in doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nên không xảy tượng mua bán hóa đơn, ghi hóa đơn khống, … quan trọng hóa đơn tự in phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, tra quan Thuế Đã đến lúc nhà nước cần có quy định pháp luật khuyến khích sở sản xuất kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in Thứ sáu, quyền khấu trừ hoàn thuế GTGT quyền đặc biệt quan trọng áp dụng thuế GTGT nên pháp luật cần xây dựng tiêu chuẩn rõ ràng điều kiện khấu trừ hoàn thuế GTGT, đặc biệt quyền hoàn thuế GTGT phải cải tiến thủ tục, quy trình theo hướng đơn giản nhằm đảm bảo tính kịp thời xác 2.3.2 Công tác quản lý thuế GTGT: Phương thức quản lý thuế cải cách theo hướng thực tôn trọng quyền chủ động sở sản xuất kinh doanh việc tự tính, tự khai tự nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nên tổ chức máy quản lý thuế cũøng cần có chuyển đổi cho phù hợp, cấu máy theo kiểu hỗn hợp, lấy tổ chức theo chức làm trục chính, phận quản lý theo đối tượng nộp thuế, nhằm bổ trợ tốt cho trục Điều có nghóa là: quan thuế tổ chức máy thành phận để thực nhiệm vụ như: tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thuế cho ĐTNT, hướng dẫn ĐTNT thực nghóa vụ thuế GTGT theo luật; xử lý tờ khai, chứng từ nộp thuế GTGT ĐTNT; theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế GTGT cưỡng chế thực thuế GTGT ĐTNT không thực thực không đầy đủ nghóa vụ thuế GTGT nhà nước; tra, kiểm tra, thẩm định tính xác, tính trung thực việc kê khai, nộp thuế GTGT ĐTNT Và với số ĐTNT quy mô lớn ĐTNT đặc biệt đối tượng thường xuyên trốn thuế GTGT, nợ đọng thuế lớn, … cần tổ chức phận quản lý theo đối tượng Theo mô hình tổ chức SVTH: Đào Thùy Dương Trang 60 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế chuyên sâu theo chức nhằm nâng cao lực quản lý quan thuế, cán thuế đào tạo chuyên sâu theo chức quản lý nâng cao hiệu qua làm việc; đồng thời với tổ chức cán thuế phận quyền làm ảnh hưởng đến toàn trình kê khai, nộp thuế nên hạn chế thông đồng cán thuế với ĐTNT, giảm thiểu tệ nạn tham nhũng quản lý thuế; với việc kết hợp tổ chức máy theo đối tượng có ảnh hưởng lớn đến việc thực dự toán thu ngân sách khắc phục tính đùn đẩy trách nhiệm việc đảm bảo thực dự toán thu ngân sách Chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng, việc tổ chức máy quản lý thuế phạm vi quốc gia địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng tổ chức máy thuế trực tiếp đảm bảo tính hiệu lực hiệu cho công tác quản lý thuế Hiện nay, Luật quản lý thuế trình xây dựng hoàn thiện; hy vọng Luật thông qua góp phần đảm bảo nội dung: cụ thể hóa tối đa quyền lợi, trách nhiệm đối tượng có liên quan quan hệ pháp luật thuế, nội dung, quy trình, chế thực quản lý thuế nước ta Đây sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước quan quản lý thuế thu đủ Với thực tế phổ biến là: sau thời gian nợ đọng thuế địa phương, sở kinh doanh chuyển sang kinh doanh địa phương khác nhằm tránh né việc thực nghóa vụ thuế, tình trạng thành lập doanh nghiệp không tiến hành sản xuất kinh doanh mà nhằm mua bán hóa đơn hợp thức hóa việc khấu trừ hoàn thuế GTGT, … việc quản lý thuế ngày phức tạp, khó khăn nên cần phát triển tin học, ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ công tác quản lý thuế nhằm nắm bắt kịp thời thông tin ĐTNT, “chỉ cần bên bấm nút cấp giấy phép hoạt động bên biết tên tuổi, địa người đăng ký kinh doanh Hoặc giả, người nợ thuế cũ bị phát hiện, cộng dồn SVTH: Đào Thùy Dương Trang 61 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân truy thu” Do ta quản lý tốt ĐTNT, quản lý tốt nguồn thu ngân sách Bên cạnh đó, thông qua việc phát triển tin học quan thuế thực hoạt động để xác minh, rà soát tờ khai ĐTNT tiến hành tra, kiểm tra mạng, … nhanh chóng, điều đẩy nhanh tiến độ làm việc quan thuế, góp phần đem lại hiệu cho trình cải cách hành thuế, đại hóa hệ thống thuế Một điều không phần quan trọng, điểm mấu chốt cải cách yếu tố người, có người có khả làm mục tiêu đề thành thực Do phải đào tạo đội ngũ cán thuế đáp ứng yêu cầu đại hóa công tác quản lý thuế Để thực yêu cầu trước tiên cần tổ chức kiểm tra kiến thức cán công chức ngành thuế để có đánh giá lực cán thuế, sở để xác định kỹ năng, kiến thức thiếu cán thuế nhằm đào tạo lại tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu quản lý thuế theo phương pháp đại, nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý hành thu, trình độ ứng dụng thành thạo công nghệ tin học, … tạo phong cách chuyên nghiệp chuyên môn cao Ngoài ra, cán thuế coi mặt ngành thuế, ngày phải tiếp xúc trực tiếp với ĐTNT nên cần tạo cách giao tiếp lịch thiệp, phương pháp ứng xử phù hợp có mực thước định để tạo niềm tin nhân dân quan thuế, với quan nhà nước, góp phần giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Do đó, quan thuế phải trọng việc đào tạo kỹ ứng xử cho cán thuế để cán thuế áp dụng nguyên tắc cách giao tiếp với người nộp thuế: đối xử công lịch sự, tạo bầu không khí dân chủ nhẹ nhàng, dành cho ĐTNT hội bày tỏ ý kiến tham gia vào việc nộp thuế Trên thực tế, phận không nhỏ cán thuế thường xuyên phải tiếp xúc trực diện với hàng tiền, đòi hỏi quan thuế phải xây dựng đội ngũ cán sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ giao Cơ quan Thuế phải thường xuyên tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp thuế, SVTH: Đào Thùy Dương Trang 62 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân công tâm khách quan; thực biện pháp luân chuyển cán luân chuyển công việc nhằm chống tiêu cực công tác quản lý thuế; hoàn thiện quy trình tra, kiểm tra đảm bảo cho tính pháp chế công tác quản lý thuế; kiên xử lý cán thuế lợi dụng chức vụ quyền hạn gây sách nhiễu, phiền hà ĐTNT Và phải đảm bảo mức lương cao cho cán công chức nhà nước nhằm đảm bảo tính liêm khiết đội ngũ cán Lúc với quy định Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực vào ngày 01 tháng 06 năm 2006 giải pháp có hiệu lực đấu tranh chống tham nhũng, kiện toàn hệ thống tổ chức máy quản lý thu thuế Về tổng thể, việc đảm bảo triển khai thực chương trình nâng cao hiệu quản lý thuế tiến độ bền vững, thiết ngành thuế phải quản lý tốt nguồn kinh phí mà nhà nước cung cấp, cần sử dụng hợp lý, có kế hoạch, có hiệu kinh phí cấp nhằm nâng cao hiệu việc quản lý chi tiêu ngân sách, sở cho việc tiến hành đại hóa ngành thuế 2.3.3 Dịch vụ hỗ trợ cho ĐTNT: Có thể nói thành công trình quản lý thuế (trong có thuế GTGT) tính tự thực nghóa vụ thuế ĐTNT, điều giúp quan thuế giảm chi phí tiếp xúc với ĐTNT, giao dịch thực tự động, khối lượng công việc xử lý giảm, nâng cao độ xác xử lý, … Do đòi hỏi quan thuế phải thực giải pháp đổi mới, hoàn thiện dịch vụ hỗ trợ cho ĐTNT nhằm đảm bảo thực thi chiến lược quản lý thuế theo hướng tăng cường tối đa tuân thủ ĐTNT đặc biệt tuân thủ tự nguyện Thứ nhất, tiếp tục trì trang Website ngành thuế, nơi cung cấp cho ĐTNT văn pháp luật thuế hiệu lực thi hành, tin thuế (trong có thuế GTGT), thủ tục hành đăng ký, cấp mã số thuế, thủ tục mua, quản lý, sử dụng hóa đơn tạo điều kiện cho ĐTNT tra cứu, tìm SVTH: Đào Thùy Dương Trang 63 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân hiểu pháp luật dễ dàng để tổ chức, cá nhân hiểu rõ tự giác chấp hành nghiêm thuế theo quy định pháp luật Thứ hai, hệ thống tuyên truyền , hỗ trợ ĐTNT phối hợp với quan thông tin đại chúng thực truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí, … thông qua hoạt động tìm hiểu pháp luật, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp quan thuế cấp với doanh nghiệp, khen thưởng, biểu dương tổ chức, cá nhân thực tốt nghóa vụ thuế, lên án mạnh hành vi trốn thuế, gian lận thuế … góp phần tháo gỡ kịp thời vướng mắc ĐTNT, tạo không khí tích cực việc thực tốt nghóa vụ với nhà nước Thứ ba, ngày đa dạng hóa hình thức hỗ trợ cho ĐTNT như: xây dựng trung tâm tư vấn thuế, trung tâm trả lời điện thoại, cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua mạng: hỗ trợ khai thác thông tin thuế, hỏi đáp vướng mắc thuế qua mạng điện tử, xuất thêm nhiều ấn phẩm chuyên sâu sách thuế (có thuế GTGT), … để đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tác động tích cực đến đối tượng làm cho người hiểu rõ trách nhiệm, nghóa vụ quyền lợi việc nộp thuế với nhà nước Thứ tư, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đảm bảo phục vụ người nộp thuế cách tốt nhất, quan thuế cần tạo nhiều kênh liên lạc với người nộp thuế để thu nhận ý kiến phản hồi từ phía ĐTNT sản phẩm dịch vụ mà quan thuế cung cấp, theo dõi thường xuyên nhu cầu ĐTNT, đối thoại với doanh nghiệp cải tiến theo hướng tăng cường hiệu chất lượng: trọng xử lý sau đối thoại với quan Thuế sửa đổi, bổ sung sách thuế cho phù hợp với thực tế, có hệ thống quản lý ý kiến phàn nàn khách hàng để đảm bảo ý kiến góp ý phàn nàn ĐTNT quan thuế ghi nhận xử lý, … Trên sở quan thuế đánh giá cải tiến sản phẩm dịch vụ để cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho ĐTNT Thứ năm, nhằm khuyến khích tính tuân thủ tự nguyện người nộp thuế, ngành thuế cần áp dụng thực nghiêm chỉnh ưu đãi đặc biệt SVTH: Đào Thùy Dương Trang 64 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân ĐTNT đạt thành tích nộp thuế tốt Cụ thể, việc đề nghị Chính phủ Bộ Tài Chính tặng Bằng khen Huân chương lao động, cần tạo điều kiện cho ĐTNT hưởng ưu đãi dịch vụ thuế khác hoàn thuế GTGT theo đề nghị doanh nghiệp thời gian sớm nhất, tư vấn giải đáp kịp thời vướng mắc thuế, giảm thiểu việc tra, kiểm tra theo định kỳ, … Thứ sáu, mục đích công tác tuyên truyền thuế (trong có thuế GTGT) góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế ĐTNT trình sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước cách đáng kể Vì vậy, cần thiết thực tổng kết cụ thể hiệu mà công tác tuyên truyền mang lại, cách thức thực công tác tuyên truyền địa bàn có mang lại hiệu cao địa bàn khác không, ngân sách nhà nước tăng thu có tỷ lệ thuận với kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền không để rút kinh nghiệm, rút kết luận nhằm đầu tư cách, mực để làm tốt công tác tuyên truyền thuế (có thuế GTGT), động lực mạnh giúp ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Kết luận chương 2: Những vấn đề mà tác giả nghiên cứu trình bày chương phản ánh phần tình hình thực tế trình triển khai pháp luật thuế GTGT Thông qua việc phân tích nguyên nhân thực trạng này, tác giả đồng thời trình bày số ý kiến, quan điểm góp phần vào việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện sách thuế GTGT giai đoạn tới, nhằm đạt mục tiêu cuối kết hợp hài hòa lợi ích nhà nước lợi ích chủ thể sản xuất kinh doanh xã hội, quan thuế thực người bạn đồng hành ĐTNT trình sản xuất kinh doanh Trên sở đó, đảm bảo ổn định nguồn tài đất nước, từ đảm bảo nhiều sách kinh tế – xã hội mục tiêu khác mà nhà nước đề SVTH: Đào Thùy Dương Trang 65 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân SVTH: Đào Thùy Dương Trang 66 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân KẾT LUẬN Trong năm qua, với tiến trình hội nhập kinh tế, sách thuế GTGT có cải thiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng trình hoàn thiện pháp luật thuế GTGT, xích gần với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Mặc dù có cải cách đáng kể sách thuế GTGT Việt Nam tồn hệ thống thuế suất thuế GTGT chưa hợp lý, sách thuế GTGT phải đảm bảo nhiều mục tiêu tài chính, kinh tế, xã hội, quy định khấu trừ, hoàn thuế GTGT phức tạp, nhìn chung chưa đảm bảo tính công bằng, bình đẳng Tất vấn đề cần quan tâm thay đổi hướng tới mục tiêu hiệu quả, rõ ràng, minh bạch, tách sách xã hội khỏi sách thuế, áp dụng mức thuế suất đồng đảm bảo công xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế để không ngừng khai thác bồi dưỡng nguồn thu ngày tăng cho ngân sách nhà nước, nâng cao tiềm lực hiệu thuế GTGT Chúng ta chờ bước cải cách thuế GTGT từ phía nhà nước, bước thích hợp để tiếp cận với mục tiêu đề để đảm bảo tính hiệu quả, tính phù hợp với trình độ phát triển Việt Nam pháp luật thuế GTGT Có vậy, tận dụng tất hội, lợi trình hội nhập đem lại, khắc phục điểm yếu kinh tế nước ta so với nước khu vực giới Điều đòi hỏi chương trình cụ thể đề xuất thuế GTGT thời gian tới phải dựa sức mạnh toàn hệ thống quyền lực nhà nước hết phải xây dựng tảng nhận thức pháp luật thuế GTGT toàn xã hội Với nổ lực, hỗ trợ nhiều mặt từ bộ, ngành, địa phương cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn tin tưởng công cải cách thuế GTGT Việt Nam đến thành công thời gian tới SVTH: Đào Thùy Dương Trang 67 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB luật thuế GTGT thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2004 “Quy trình doanh nghiệp chế tự kê khai, tự nộp thuế”, NXB Tài Chính Hà Nội, năm 2005 “Văn pháp quy hướng dẫn thuế “, NXB Tài Chính, năm 2005 “Hệ thống văn pháp luật thuế GTGT (đã sửa đổi, bổ sung), NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội – 1/2004 “Thủ tục lập hồ sơ hoàn thuế GTGT”, Cục Thuế TP.HCM, tháng 07/ 2004 “132 câu hỏi đáp quản lý, sử dụng xử lý vi phạm hóa đơn”, Cục Thuế TP.HCM Giáo trình Luật thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư Pháp Hà Nội, năm 2005 10 Giáo trình Quản lý thuế – Trường Đại Học kinh tế quốc dân Khoa ngân hàng – tài chính, NXB Thống Kê, năm 2001 11 “Pháp luật thuế GTGT – Những vấn đề lý luận thực tiễn”, PGS – TS Trần Đình Hảo, TS Nguyễn Thị Thương Huyền, NXB Tài Chính Hà Nội, tháng năm 2003 12 “Tìm hiểu quy định thuế”, Nguyễn Văn Cường – Ngô Quỳnh Hoa, NXB Lao Động Hà Nội năm 2004 13 Báo Thời báo Tài Chính - quan Bộ Tài Chính ngày 8.5.2006 SVTH: Đào Thùy Dương Trang 68 Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân 14 Báo Kinh tế Việt Nam – quan Bộ Thương Mại số 16, ngày 18.04.2006, năm xuất 2006 15 Báo Pháp luật Việt Nam – quan Bộ Tư Pháp số 110 (2892), ngày 8.5.2006 16 Tạp chí Tài Chính – Cơ quan thông tin lý luận số (496) năm 2006 (trang 28), số (488) năm 2005 (trang 30,32), số (491) năm 2005 (trang 47) 17 Tạp chí thuế nhà nước – quan Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính số 1+2, tháng 1/2006 (trang 10); kỳ tháng 11/2005 (trang 10); kỳ tháng 1/2005 (trang 18 Tạp chí Nhà nước pháp luật – Viện nhà nước pháp luật – Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số năm 2005 SVTH: Đào Thùy Dương Trang 69 ... GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Khái niệm thuế giá trị gia tăng .1 1.1.1Khái niệm .1 1.1. 2Những đặc trưng bảûøn thuế giá trị gia tăng 1.2 Pháp luật thuế giá tri gia tăng Việt... nghóa vụ nộp vào ngân sách Như vậy, xét chất thuế GTGT thuế gián thu(3) Trên sở đó, Điều – Luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam hành quy định:? ?Thuế giá trị gia tăng thuế tính khoản giá trị tăng thêm... đờùi phát triển pháp luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam 1.2.2 Nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng hành 1.2.2.1 Đối tượng chịu thuế GTGT 1.2.2.2 Đối tượng nộp thuế GTGT
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật thuế giá trị gia tăng những vướng mắc và giải pháp hoàn thiện , Pháp luật thuế giá trị gia tăng những vướng mắc và giải pháp hoàn thiện