0

Nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trong tố tụng dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)

49 8 0
  • Nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trong tố tụng dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HUY CƯỜNG NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 01 - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Chuyên ngành: LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG Học viên: LÊ HUY CƯỜNG, Cao học Luật Khóa – Vĩnh Long TP.HỒ CHÍ MINH - THÁNG 01 - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu, trích dẫn Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả Lê Huy Cường DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - BLTTDS 2004 - BLTTDS 2015 : Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 : Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 - TAND : Tòa án nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Chủ thể nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân 1.2 Thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân KẾT LUẬN CHƯƠNG 13 CHƯƠNG XỬ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 14 2.1 Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn yêu cầu .14 2.2 Thụ lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu 19 2.3 Chuyển đơn khởi kiện, đơn yêu cầu 23 2.4 Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 KẾT LUẬN 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình tham gia quan hệ dân sự, quan, tổ chức, cá nhân cho quyền lợi ích hợp pháp mình, người khác, lợi ích cơng cộng lợi ích Nhà nước bị xâm phạm có quyền khởi kiện để u cầu Tịa án có thẩm quyền bảo vệ Bên cạnh đó, họ có quyền u cầu Tịa án tuyên bố kiện pháp lý tranh chấp Để thực quyền đó, người khởi kiện người yêu cầu phải làm đơn khởi kiện, đơn yêu cầu gửi đến Tòa án Tòa án quan có chức giải tranh chấp yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Để đảm bảo cho Tòa án giải đúng, đảm bảo cho đương bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ trước Tòa án, pháp luật quy định chi tiết thủ tục giải cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thủ tục tố tụng Tòa án mở đầu cho q trình tố tụng, khơng có hoạt động nhận xử lý đơn khơng có hoạt động tố tụng Cùng với tiến trình cải cách tư pháp, Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Nghị hướng dẫn Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành với nhiều điểm tiến thủ tục nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng thời gian qua phát sinh nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn cho Tịa án cơng tác nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hạn chế quyền khởi kiện, quyền yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân Điều đặt yêu cầu phải nhanh chóng có sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật tố tụng dân nói chung nhận, xử lý đơn yêu cầu, đơn khởi kiện nói riêng để đáp ứng nhu cầu giải vụ việc dân ngày có xu hướng tăng lên nhằm bảo vệ kịp thời lợi ích cá nhân, lợi ích cộng đồng, lợi ích Nhà nước Từ vấn đề trên, tác giả chọn đề tài “Nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân sự” làm luận văn Thạc sĩ luật Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài, thời gian qua có số cơng trình nghiên cứu đề cập đến khía cạnh khác nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân Có thể điểm qua số cơng trình nghiên cứu viết có liên quan sau: - “Bình luận điểm Bộ luật tố tụng dân năm 2015” tác giả Nguyễn Thị Hoài Phương, Nhà xuất Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất năm 2016 Trong nghiên cứu mình, tác giả đánh giá điểm Bộ luật tố tụng dân năm 2015, so sánh với Bộ luật tố tụng dân năm 2004 có nêu điểm liên quan đến nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tuy nhiên, tác giả không sâu nghiên cứu bất cập, vướng mắc thực tế áp dụng pháp luật nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu - Luận văn thạc sĩ luật “Hoàn thiện chế định khởi kiện thụ lý án dân pháp luật tố tụng dân Việt Nam” tác giả Nguyễn Thu Hiền, bảo vệ năm 2012 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trong cơng trình này, tác giả nghiên cứu số vấn đề khái niệm, vai trò quy định BLTTDS 2004 chế định khởi kiện thụ lý vụ án dân thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tuy nhiên, cơng trình tác giả tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn áp dụng chế định khởi kiện thụ lý vụ án, chưa sâu nghiên cứu nhận đơn xử lý đơn khởi kiện, đơn u cầu - Ngồi cịn viết tạp chí như: “Những vấn đề lưu ý thụ lý đơn khới kiện, khởi tố, đơn yêu cầu giải vụ án Dân sự” tác giải Duy Kiên, đăng tạp chí Kiểm sát số 07/2012, hay viết: “Bàn chế định kiện phái sinh” tác giả Quách Thúy Quỳnh, đăng tạp chí Luật học số 03/2012, viết “Một số ý kiến thời hiệu khởi kiện theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung BLTTDS 2004” tác giả Lê Mạnh Hùng, đăng tạp chí Kiểm sát số 10/2012 Nhưng cơng trình dừng lại việc nghiên cứu cách khái quát khía cạnh chế định khởi kiện, chưa sâu nghiên cứu quy định BLTTDS 2015 nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Với tình hình trên, đề tài “Nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân sự” nghiên cứu cách chuyên sâu, toàn diện, đầy đủ nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu BLTTDS 2015 ban hành Mục đích nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài với mục đích làm rõ quy định pháp luật hành phân tích thực tiễn áp dụng quy định nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu nhằm làm sáng tỏ hệ thống quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2015 văn hướng dẫn thi hành Đồng thời, thông qua thực tiễn áp dụng phát bất cập, vướng mắc quy định pháp luật, sở đưa số kiến nghị cụ thể góp phần hồn thiện quy định pháp luật tố tụng dân nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu nhằm nâng cao hiệu giải vụ án dân sự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khởi kiện, người yêu cầu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài phương pháp nghiên cứu Về giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Đây đề tài rộng liên quan đến hoạt động nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, nên luận văn tác giả tập trung làm rõ vấn đề sau: số quy định hành pháp luật tố tụng dân phạm vi Bộ luật tố tụng dân 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) Bộ luật tố tụng dân năm 2015; kiến nghị, đề xuất… Phương pháp nghiên cứu: Trong trình thực luận văn, tác giả sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp chứng minh, phương pháp diễn giải toàn luận văn Cụ thể: Trong Chương 1, phương pháp sử dụng để thể nội dung nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu chứng minh có bất cập, vướng mắc thực tế từ đưa kiến nghị Ở Chương 2, phương pháp sử dụng để thể nội dung xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu chứng minh có bất cập, vướng mắc thực tế từ đưa kiến nghị Phương pháp phân tích, đối chiếu so sánh sử dụng để tìm hiểu quy định pháp luật tố tụng dân so với thực tiễn áp dụng, bất cập, vướng mắc việc thực thi pháp luật nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu để đề xuất bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng dân Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Ý nghĩa khoa học: Luận văn giải vấn đề quy định pháp luật nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Đánh giá khách quan, toàn diện quy định pháp luật đồng thời góp phần hồn thiện quy định pháp luật bất cập, vướng mắc thực tiễn áp dụng nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Giá trị ứng dụng: Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho Thẩm phán, người tiến hành tố tụng khác Luật sư Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng để học tập, nghiên cứu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 02 chương: Chương 1: Nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân Chương 2: Xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân CHƯƠNG NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Chủ thể nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân Đơn khởi kiện, đơn yêu cầu văn tố tụng bắt buộc phải có quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án dân yêu cầu Tòa án giải việc dân sự1 Đơn khởi kiện, đơn yêu cầu phải đảm bảo có nội dung theo quy định khoản Điều 189 khoản Điều 326 BLTTDS 2015 kèm theo đơn khởi kiện, đơn yêu cầu phải có tài liệu, chứng chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp người khởi kiện bị xâm phạm chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp Theo quy định khoản Điều 190 khoản Điều 363 BLTTDS 2015 người khởi kiện, người yêu cầu gửi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu kèm theo tài liệu, chứng mà có đến Tịa án có thẩm quyền giải vụ án phương thức: Nộp trực tiếp Tòa án; Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; Gửi trực tuyến hình thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử Tịa án (nếu có) Tịa án qua phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu người khởi kiện, người yêu cầu nộp trực tiếp Tòa án gửi qua dịch vụ bưu phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu gửi phương thức gửi trực tuyến Tịa án in giấy phải ghi vào sổ nhận đơn2 Như vậy, chủ thể tiếp nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án nhân dân cấp tỉnh cấp huyện phận tiếp nhận đơn Hiện nay, Quyết định số: 345/2016/QĐ-CA ngày 07/4/2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định phận Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn tiếp nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu3 Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh có Chánh văn phịng, khơng q 02 Phó Chánh Văn phịng cơng chức, người lao động khác Văn phòng Tòa án Khoản Điều 189 khoản Điều 326 BLTTDS 2015 Khoản Điều 191 BLTTDS 2015 Khoản Điều 2, khoản Điều Quyết định số: 345/2016/QĐ-CA ngày 07/4/2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Khoản Điều Quyết định số: 345/2016/QĐ-CA ngày 07/4/2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 30 Qua thực tiễn áp dụng quy định nêu phát sinh số bất cập sau: Thứ nhất, trả lại đơn khởi kiện, trường hợp người khởi kiện người bị kiện cá nhân lực hành vi dân chết, người bị kiện tổ chức bị sáp nhập, giải thể biết họ cương khởi kiện cá nhân, tổ chức Tịa án khơng có để xử lý đơn khởi kiện Theo quy định Điều 69 BLTTDS 2015 đương phải có lực hành vi tố tụng dân sự, đương quan, tổ chức phải người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng Do đó, trường hợp người khởi kiện khởi kiện người bị kiện nêu trên, Tịa án Thơng báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện cho người bị kiện họ cương khơng có để Tịa án trả lại đơn khởi kiện Ví dụ: Trong vụ án lao động “Tranh chấp tiền lương tiền bảo hiểm xã hội” Nguyên đơn Trần Thị Kim Vân với Bị đơn Cơng ty TNHH MTV An Phú – Bình Minh Tịa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thụ lý giải Chị Vân yêu cầu Công ty An Phú – Bình Minh trả cho chị số tiền lương cịn nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội cho chị Khi chị Vân cung cấp tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện thể có Quyết định Cơng ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú sáp nhập Cơng ty An Phú – Bình Minh thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú, địa trụ sở Công ty An Phú – Bình Minh trả thành địa trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú Mặc dù Tòa án giải thích người bị kiện phải Cơng ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú chị Vân cương khởi kiện Cơng ty An Phú – Bình Minh cho chị làm việc cho Công ty An Phú – Bình Minh, Cơng ty nợ lương chị chị khởi kiện Do BLTTDS 2015 khơng có quy định việc trả đơn khởi kiện người bị kiện bị sáp nhập nên Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh thụ lý vụ án, tiến hành xác minh làm rõ sau vào điểm b khoản Điều 217 BLTTDS 2015 đình giải vụ án22 Thứ hai, theo khoản Điều 192 BLTTDS 2015 quy định Tòa án phải gửi Thông báo trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện Viện kiểm sát cấp không quy định rõ thời hạn phải gửi để có pháp lý ràng buộc trách nhiệm Tịa án Trường hợp Tịa án Thơng báo trả lại đơn khởi kiện Hồ sơ vụ án lao động sơ thẩm “Tranh chấp tiền lương tiền bảo hiểm xã hội” thụ lý số 01/2017/TLSTLĐ ngày 06/7/2017 TAND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 22 31 cố tình kéo dài thời gian gửi ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người khởi kiện, Viện kiểm sát ảnh hưởng đến quyền kiến nghị Do đó, cần phải quy định thời hạn cụ thể bắt buộc Tịa án phải gửi Thơng báo trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện Viện kiểm sát Thứ ba, theo Mẫu số 27-DS ban hành kèm theo Nghị số 01/2017/NQHĐTP hướng dẫn hình thức “Thơng báo trả lại đơn khởi kiện” khơng thể có tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện Theo tác giả, Tòa án Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện có ghi nhận tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện trả lại đơn khởi kiện Thông báo cần thiết phải ghi nhận loại tài liệu, chứng kèm theo trả cho người khởi kiện để tránh xảy trường hợp thất lạc tài liệu, chứng Thứ tư, khoản Điều 364 BLTTDS 2015 không quy định trả lại đơn u cầu, Tịa án phải gửi Thơng báo trả lại đơn yêu cầu cho Viện kiểm sát cấp để Viện kiểm sát thực chức kiểm sát việc xử lý đơn Tòa án Trường hợp Tòa án trả đơn yêu cầu không quy định pháp luật Viện kiểm sát khơng biết để thực quyền kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người yêu cầu Từ đó, tác giả kiến nghị sau: Một là, bổ sung thêm điểm ( h) khoản Điều 192 BLTTDS 2015 trả lại đơn khởi kiện trường hợp người bị kiện khơng có đủ lực hành vi tố tụng dân sự, cá nhân chết; quan, tổ chức bị sáp nhập, giải thể Cụ thể: “1 Chánh Văn phòng trả lại đơn khởi kiện trường hợp sau đây: … h, Người bị kiện khơng có đủ lực hành vi tố tụng dân sự, cá nhân chết; quan, tổ chức bị sáp nhập, giải thể” Hai là, bổ sung quy định khoản Điều 192 BLTTDS 2015 thời hạn gửi văn trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện cho Viện kiểm sát cấp Theo tác giả thời hạn 05 ngày làm việc hợp lý, đảm bảo cho Tòa án tống đạt cho đương gửi cho Viện kiểm sát cấp Cụ thể: “2 Khi trả lại đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo cho người khởi kiện, Chánh Văn phòng phải có văn nêu rõ lý trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cấp thời hạn 05 ngày làm việc ” 32 Ba là, bổ sung Mẫu “Thông báo trả lại đơn khởi kiện” thể rõ tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện Cụ thể: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /TB-TA , ngày tháng năm THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN (2) Kính gửi: …………………………………………….…… ………… Địa chỉ:(3) Nơi làm việc:(4) Số điện thoại:…… ……………; số fax: (nếu có) Địa thư điện tử: …………… ……………… …… (nếu có) Sau xem xét đơn khởi kiện của: (5)…………………… tài liệu, chứng kèm theo (nếu có) việc yêu cầu Tồ án giải (ghi tóm tắt u cầu đơn khởi kiện) Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp (6) Căn vào (7)………… … khoản Điều 192 (hoặc khoản Điều 193) Khoản Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự; Tòa án nhân dân……………………… trả lại đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo (nếu có) thơng báo cho người khởi kiện biết Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận Thông báo trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Toà án nhân dân……………… việc trả lại đơn khởi kiện Các loại tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện: Nơi nhận: - Như trên; - Viện kiểm sát nhân dân cấp; - Lưu Tịa án CHÁNH VĂN PHỊNG (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 33 Bốn là, bổ sung quy định khoản Điều 364 BLTTDS 2015 Tịa án phải gửi Thơng báo trả lại đơn yêu cầu cho Viện kiểm sát cấp Cụ thể: “Điều 364 Trả lại đơn yêu cầu ………………… Khi trả lại đơn yêu cầu tài liệu, chứng kèm theo, Tịa án phải thơng báo văn nêu rõ lý do, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cấp” 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu quy định BLTTDS 2015 xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thực tiễn áp dụng, tác giả rút số kết luận sau: Một là, sau nhận đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo Tòa án phải thực việc xử lý đơn khởi kiện để từ định: yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; tiến hành thủ tục thụ lý vụ án; chuyển đơn khởi kiện cho Tịa án có thẩm quyền trả lại đơn khởi kiện Những quy định BLTTDS 2015 cụ thể, rõ ràng tiến bộ, đặc biệt trả lại đơn khởi kiện Nghị số: 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Điều giúp cho Tịa án có để xử lý đơn khởi kiện, tránh xảy trường hợp thụ lý giải Hai là, thực tế áp dụng pháp luật nhiều bất cập, vướng mắc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn yêu cầu không quy định trường hợp tài liệu, chứng kèm theo chưa đầy đủ; thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện tùy nghi; không quy định trường hợp niêm yết Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, Thơng báo nộp tiền lệ phí; khơng có điều luật chuyển đơn khởi kiện, đơn u cầu; khơng quy định việc Tịa án gửi Thông báo trả đơn yêu cầu cho Viện kiểm sát Ba là, cần sớm sửa đổi, bổ sung quy định BLTTDS 2015 để Tòa án thống áp dụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khởi kiện, người yêu cầu Bốn là, sửa đổi, bổ sung khoản 2, điểm a khoản Điều 191 khoản 1, khoản Điều 363 BLTTDS 2015 theo hướng Chánh Văn phòng Chánh án phân công xem xét đơn khởi kiện, đơn yêu cầu định Chánh Văn phòng xem xét đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tài liệu, chứng kèm theo 35 KẾT LUẬN Nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thủ tục trình tố tụng dân BLTTDS 2015 có quy định tiến thủ tục Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị số: 01/2017/NQ-HĐTP Nghị số: 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn cụ thể biểu mẫu tố tụng dân việc trả lại đơn khởi kiện, giúp cho Tòa án thống áp dụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người khởi kiện, người yêu cầu Tuy nhiên qua thực tiễn việc nhận xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án cho thấy cịn bất cập, vướng mắc Do đó, thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung quy định BLTTDS 2015 Nghị hướng dẫn theo hướng: Một là, quy định rõ BLTTDS 2015 phận tiếp nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Văn phòng giao cho Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cấu phận tiếp nhận Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành Quyết định quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thành lập phận hành – tư pháp trực thuộc Văn phịng Tịa án làm cơng tác hành tư pháp có thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Hai là, sửa đổi tên văn tố tụng Tòa án nhận đơn khởi kiện “Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo”, bổ sung mẫu “Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo” phải ghi nhận loại tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện, hướng dẫn bổ sung mẫu “Giấy xác nhận nhận đơn yêu cầu tài liệu, chứng kèm theo” Ba là, sửa đổi, bổ sung tên điều luật nội dung Điều 193, khoản Điều 363 BLTTDS 2015 theo hướng người khởi kiện, người yêu cầu gửi tài liệu, chứng kèm theo không đầy đủ phải yêu cầu bổ sung Sửa đổi, bổ sung mẫu “Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện” thành “Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện bổ sung tài liệu, chứng kèm theo” Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định khoản Điều 195 điểm a khoản Điều 363 BLTTDS 2015 trường hợp Tòa án không tống đạt trực tiếp “Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí” “Thơng báo nộp tiền lệ phí” cho người khởi kiện, người yêu cầu mà phải niêm yết thời hạn để họ nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí phải theo thời hạn niêm yết trường hợp họ gặp kiện bất khả kháng trở ngại khách quan thời gian khơng tính vào thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí 36 Năm là, sửa đổi, bổ sung quy định khoản Điều 195 điểm c khoản Điều 363 BLTTDS 2015 cho phù hợp với quy định Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu có đơn đề nghị miễn nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Sáu là, bổ sung thêm điều luật BLTTDS 2015 (Điều 191a) chuyển đơn khởi kiện, nêu rõ chuyển đơn, trình tự thủ tục chuyển đơn trách nhiệm Tòa án nhận đơn khởi kiện Bảy là, bổ sung khoản Điều 363 BLTTDS 2015 thủ tục xử lý đơn u cầu Tịa án có việc chuyển đơn khởi kiện Bổ sung thêm điều luật BLTTDS 2015 (Điều 363a) chuyển đơn yêu cầu, nêu rõ chuyển đơn, trình tự thủ tục chuyển đơn trách nhiệm Tòa án nhận đơn yêu cầu Bổ sung Mẫu “Thông báo chuyển đơn khởi kiện” người nhận bao gồm người khởi kiện Tòa án chuyển đơn, thể rõ lý chuyển đơn khởi kiện, pháp lý tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện Tám là, bổ sung quy định khoản Điều 192 BLTTDS 2015 trả lại đơn khởi kiện trường hợp người bị kiện khơng có đủ lực hành vi tố tụng dân sự, cá nhân chết; quan, tổ chức bị sáp nhập, giải thể Bổ sung quy định khoản Điều 192 BLTTDS 2015 thời hạn gửi văn trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện cho Viện kiểm sát cấp Bổ sung quy định khoản Điều 364 BLTTDS 2015 Tịa án phải gửi Thơng báo trả lại đơn u cầu cho Viện kiểm sát cấp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Hiến pháp năm 2013 Bộ luật tố tụng dân (Luật số 24/2004/QH11) ngày 15/6/2004 Bộ luật tố tụng dân (Luật số 92/2015/QH13) ngày 25/11/2015 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân(Luật số:65/2011/QH12) ngày 29/3/2011 Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 “Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tòa án” Nghị số: 04/2016/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 30/12/2016Hướng dẫn quy định Bộ luật tố tụng dân gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng phương tiện điện tử Nghị số: 01/2017/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối caongày 13/01/2017Ban hành số biểu mẫu tố tụng dân Nghị số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn số quy định khoản khoản Điều 192 Bộ luật tố tụng dân trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 03/12/2012 Hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án tạiTòa án cấp sơ thẩm” Bộ luật Tố tụng Dân sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân 10 Chỉ thị số: 03/2016/CT-CA Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ngày 04/4/2016 “Về việc tăng cường thực cải cách thủ tục hành tư pháp Tịa án nhân dân” B Danh mục tài liệu tham khảo 11 Lê Thu Hà (2015), “Cần tiếp tục đổi thủ tục tố tụng dân dự thảo Bộ luật tố tụng dân ( Sửa đổi)”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Số (328), tr.36-44 12 Nguyễn Thu Hiền (2012), Hoàn thiện chế định khởi kiện thụ lý án dân pháp luật tố tụng dân Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Lê Mạnh Hùng (2012),“Một số ý kiến thời hiệu khởi kiện theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung BLTTDS 2004”, Tạp chí Kiểm sát, số 10/2012, tr 20-26 13 Duy Kiên (2012), “Những vấn đề cần lưu ý thụ lý đơn khởi kiện, đơn phảntố, đơn yêu cầu độc lập giải án dân sự”, Tạp chí Kiểm sát, Số 7, tr.32-36 14 Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp (2016), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân năm 2015, NXB Lao động 15 Nguyễn Thị Hồi Phương (2016), Bình luận điểm Bộ luật tố tụng dân năm 2015, Nhà xuất Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam 16 Quách Thúy Quỳnh (2012)“Bàn chế định kiện phái sinh”,tạp chí Luật học,số 03/2012, tr 33-39 17 Quyết định số 345/2016/QĐ-CA Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ngày 07/4/2016 “Về tổ chức máy, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị máy giúp việc Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” 18 Tịa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Hồ sơ vụ án dân sơ thẩm“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” thụ lý số 119/2017/TLST-DS ngày 24/8/2017 19 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Hồ sơ vụ án dân sơ thẩm “Tranh chấp quyền sử dụng đất” thụ lý số 100/2017/TLST-DS ngày 29/6/2017 20 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long,Hồ sơ vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” thụ lý số 66/2016/TLST-DS ngày 20/5/2016 21 Tịa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Hồ sơ vụ án lao động sơ thẩm “Tranh chấp tiền lương tiền bảo hiểm xã hội” thụ lý số 01/2017/TLST-LĐ ngày 06/7/2017 22 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Hồ sơ chuyển đơn khởi kiện Người khởi kiện Bùi Hữu Hạnh theo Thông báo chuyển đơn khởi kiện ngày 02/5/2017 23 Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Báo cáo 03 năm thí điểm cải cách hành tư pháp Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long ngày 03/02/2012 24 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng dân Tài liệu từ Internet 25 Đoàn Thị Ngọc Hải, “Trả lại đơn khởi kiện theo quy định Bộ luật tôt tụng dân năm 2015”, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=2086, truy cập ngày 15/7/2017 26 Tưởng Duy Lượng, “Những vấn đề khởi kiện, đơn khởi kiện tự bảo vệ (Phần2), http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/nhung-vande-co-ban-ve-khoi-kien-don-khoi-kien-va-ban-tu-bao-ve-phan-2-159348.html, truy cập ngày 17/7/2017 27 “Thủ tục xử lý đơn khởi kiện tố tụng dân sự”, https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/doanh-nghiep-2/thu-tuc-xuly-don-khoi-kien-trong-to-tung-dan-su-143169, truy cập 15/8/2017 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 Bảng phân công trực tiếp dân Tịa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long PHỤ LỤC 02 Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện số: 412/GXN-TA ngày 27/8/2017 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long PHỤ LỤC 03 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện số: 1144/TB-TA ngày 14/6/2017 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long PHỤ LỤC 01 Bảng phân công trực tiếp dân Tịa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long PHỤ LỤC 02 Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện số: 412/GXN-TA ngày 27/8/2017 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long PHỤ LỤC 03 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện số: 1144/TB-TA ngày 14/6/2017 Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ... kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân 5 CHƯƠNG NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Chủ thể nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân Đơn khởi kiện, đơn yêu cầu văn tố tụng bắt buộc... nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân 1.2 Thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tố tụng dân KẾT LUẬN CHƯƠNG 13 CHƯƠNG XỬ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN... khởi kiện, người yêu cầu 14 CHƯƠNG XỬ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN, ĐƠN YÊU CẦU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 2.1 Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trong tố tụng dân sự (luận văn thạc sỹ luật học) , Nhận và xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trong tố tụng dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)