0

Kinh doanh dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn

133 2 0
  • Kinh doanh dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI - KINH DOAN I – TP HCM - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT – SINH VIÊN THỰC HIỆN Khóa: 33 MSSV: 0855010245 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 Tôi xin cam đoan – trình bày sau kết trình học tập nghiên cứu thân tơi, khơng có chép từ người khác, nguồn tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo quy định khoa Luật Thương mại Đề tài thực hi Tơi chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2012 Tác giả DANH MỤC VIẾT TẮT: Điều ước quốc tế Luật Thương mại 2005 DNCVĐTNN DNNN ĐƯQT LDN 2005 LĐĐ 2003 LĐT 2005 LTM 2005 -6 -6 phối: -8 11 11 12 : 14 14 - 14 14 - 16 16 - 18 1.2.3 Mối liên hệ bán lẻ với loại hình dịch vụ cịn lại phân phối: 19 1.2.3.1 - 19 1.2.3.2 20 1.2.3.3 - 20 - 21 - 21 - 21 - 25 - 26 - 26 - 28 C 32 2.1 Thực trạng gia nhập th thị trường Việt Nam: 32 rước Việt Nam gia nhập WTO: 32 - 33 - 35 35 - 35 nư : 37 qua kênh bán lẻ thị trường Việt Nam: 38 : 38 39 39 nước ngoài: 40 - 41 2.4 – - 43 2.4 43 2.4 43 2.4 45 2.4 47 2.4 47 2.4 - 48 2.4 49 2.4 - 49 2.4 - 50 56 : N , ts Năm NĐ 23/2007/NĐ-CP q thương) TT05/2007/TT-BTM, TT09/2007/TT-BTM Tuy nhiên hi p Trang – : c- Lênin c C phư t Trang Đ tro u DNCVĐTNN ra, (i) (iii) chung (iii) The Trang l CVĐTNN  - -  d , Trần N -  Quyề - nghiên cứu đối chiếu với quy đị - (i) anh (ii) Trang Hạn chế tiếp cận thị trƣờng (3) Khơng hạn chế, ngoại trừ vịng năm kể từ ngày gia nhập, việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo mua lại khách sạn Sau khơng hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung B Dịch vụ đại lý lữ hành điều hành tour du lịch (CPC 7471) Hạn chế đối xử quốc gia (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: Các nhà cung cấp dịch vụ nước phép cung cấp dịch vụ hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp phía nước ngồi (3) Khơng hạn chế, trừ hướng dẫn viên du lịch doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phải cơng dân Việt Nam Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) lữ hành nội địa khách vào du lịch Việt Nam phần dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Cam kết bổ sung Page 52 Ngành phân ngành - Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) đồ uống (CPC 643) Ngành phân ngành Hạn chế tiếp cận thị trƣờng 10 DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HỐ VÀ THỂ THAO A Dịch vụ giải trí (1) Chưa cam kết (bao gồm nhà hát, nhạc sống (2) Không hạn chế xiếc) (CPC 9619) (3) Chưa cam kết, ngoại trừ sau năm kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 49% (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Hạn chế đối xử quốc gia (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung D Dịch vụ khác (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết - Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chỉ hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh liên doanh với đối tác Việt Nam phép cung cấp dịch vụ Phần vốn góp phía nước ngồi liên doanh khơng vượt 49% vốn pháp định liên doanh (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung 11 DỊCH VỤ VẬN TẢI A Dịch vụ vận tải biển (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết, ngoại trừ không hạn chế vận tải hàng hóa quốc tế (1) Chưa cam kết, ngoại trừ không hạn chế vận tải hàng hóa quốc tế (2) Khơng hạn chế (2) Không hạn chế (3) (a) Thành lập công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam: (3) Không hạn chế Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biển quốc tế sử dụng dịch vụ sau cảng dựa điều kiện hợp lý không phân biệt đối xử: Hoa tiêu; Lai dắt; Cung cấp lương thực, thực phẩm Page 53 (a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212) Cam kết bổ sung Ngành phân ngành Hạn chế đối xử quốc gia Cam kết bổ sung nhiên liệu nước; Thu gom nước nước dằn thải; Dịch vụ cảng vụ; Phao tiêu báo hiệu; Các dịch vụ bờ cần thiết cho hoạt động tàu, bao gồm thông tin liên lạc, cung cấp điện nước; Trang thiết bị sửa chữa khẩn cấp; Dịch vụ neo đậu, cập cầu neo buộc tàu; 10 Tiếp cận dịch vụ đại lý hàng 27 hải 27 Đối với việc tiếp cận sử dụng đại lý hàng hải qui định cột Cam kết bổ sung, vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải ven biển đất liền, dịch vụ hỗ trợ liên quan không quy định đầy đủ biểu cam kết người khai thác dịch vụ vận tải đa phương thức tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải Việt Nam để thuê xe tải, toa xe đường sắt, xà lan thiết bị liên quan với mục đích giao nhận nội địa hàng hố vận chuyển đường biển quốc tế Page 54 Hạn chế tiếp cận thị trƣờng Sau năm kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước phép thành lập liên doanh phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 49% vốn pháp định liên doanh Thuyền viên nước phép làm việc tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc đăng ký Việt Nam) thuộc sở hữu doanh nghiệp liên doanh Việt Nam tổng số không vượt 1/3 định biên tàu Thuyền trưởng thuyền phó thứ phải công dân Việt Nam Ngành phân ngành Hạn chế tiếp cận thị trƣờng (b) Các hình thức diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải 28 biển quốc tế : Ngay sau gia nhập, cơng ty vận tải biển nước ngồi thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 51% Sau năm kể từ ngày gia nhập, công ty vận tải biển nước ngồi thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước Hạn chế đối xử quốc gia Cam kết bổ sung Ngay sau gia nhập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực hoạt động từ (1) tới (5) mô tả đây: Bán tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ; Đại diện cho chủ hàng; Cung cấp thông tin kinh doanh theo yêu cầu; Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan chứng từ khác liên quan đến xuất xứ đặc tính hàng vận chuyển; Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm dịch vụ vận tải nội địa tàu mang cờ Việt Nam trường hợp cung cấp dịch Page 55 28 "Các hình thức diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế” khả để cơng ty vận tải biển nước ngồi thực hoạt động Việt Nam liên quan tới hàng hóa cơng ty vận chuyển cần thiết để cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp cho khách hàng họ, vận tải biển quốc tế cơng đoạn cơng ty vận tải biển liên quan cung cấp Ngành phân ngành Hạn chế đối xử quốc gia Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thực hoạt động (6) (7) sau: Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng tiếp nhận hàng có yêu cầu Đàm phán ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa cơng ty vận chuyển Số lượng liên doanh công ty vận tải biển nước phép thành lập thời điểm gia nhập không vượt Sau đó, hai năm cho phép thêm liên doanh Sau năm kể từ gia nhập, không hạn chế số lượng liên doanh (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Cam kết bổ sung Page 56 Hạn chế tiếp cận thị trƣờng vụ vận tải tích hợp (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Hạn chế tiếp cận thị trƣờng (5) (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết - Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Khơng hạn chế, ngoại trừ thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 50% kể từ gia nhập (3) Không hạn chế Ngành phân ngành (CPC 7411) Hạn chế đối xử quốc gia Cam kết bổ sung 29 - Dịch vụ thông quan (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết 30 Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ 31 (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 51% Sau năm, cho phép thành lập liên doanh khơng hạn chế phần vốn sở hữu phía nước ngồi (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (3) Không hạn chế (1) Chưa cam kết * * (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày (3) Khơng hạn chế * Có thể dành riêng số khu vực để cung cấp dịch vụ công áp dụng thủ tục cấp phép khu vực "Dịch vụ thông quan" (hay "dịch vụ môi giới hải quan") hoạt động bao gồm việc thay mặt bên khác thực thủ thục hải quan liên quan tới xuất khẩu, nhập cảnh hàng hóa, dù dịch vụ hoạt động phần bổ sung thơng thường hoạt động nhà cung cấp dịch vụ Cam kết phương thức không khả thi 31 "Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ" hoạt động bao gồm lưu kho công-ten-nơ, dù khu vực cảng hay nội địa, nhằm chất hàng vào/dỡ hàng ra, sửa chữa chuẩn bị công-ten-nơ sẵn sàng cho việc gửi hàng 29 30 Page 57 Ngành phân ngành (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung B Dịch vụ vận tải đƣờng thủy nội địa (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222) Hạn chế đối xử quốc gia (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước phép cung cấp dịch vụ thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt 49% tổng vốn pháp định (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết,trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung C Dịch vụ vận tải hàng không (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (a) Dịch vụ bán tiếp thị sản phẩm hàng không (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Các hãng hàng khơng nước ngồi phép cung cấp dịch vụ Việt Nam thông qua văn phịng bán vé đại lý Việt Nam (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (3) Không hạn chế (1) Không hạn chế, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ nước phải sử dụng mạng viễn thông công cộng (1) Không hạn chế (b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ máy tính Cam kết bổ sung Page 58 Hạn chế tiếp cận thị trƣờng gia nhập thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 51% năm sau gia nhập, không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Ngành phân ngành (c) Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bay (CPC 8868**) Hạn chế tiếp cận thị trƣờng quản lý nhà chức trách viễn thông Việt Nam Hạn chế đối xử quốc gia (2) Không hạn chế, trừ biện pháp nêu Phương thức (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, trừ biện pháp nêu Phương thức (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 51% Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Cam kết bổ sung chung (1) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Page 59 Hạn chế tiếp cận thị trƣờng (1) Chưa cam kết Hạn chế đối xử quốc gia (1) Chưa cam kết (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết, ngoại trừ: nhà cung cấp nước ngồi cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 49% tổng vốn pháp định (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung F Dịch vụ vận tải đƣờng (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123) Cam kết bổ sung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 49% Sau năm kể từ gia nhập, tùy 32 theo nhu cầu thị trường , phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, 32 Trong số tiêu chí để xem xét, sử dụng tiêu chí: khả tạo cơng ăn việc làm; khả tạo ngoại tệ; khả áp dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm kỹ quản lý; khả giảm bớt ô nhiễm công nghiệp; đào tạo nghề cho công nhân Việt Nam; v.v Page 60 Ngành phân ngành E Dịch vụ vận tải đƣờng sắt Ngành phân ngành Hạn chế tiếp cận thị trƣờng tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 51% 100% lái xe liên doanh phải công dân Việt Nam (4) Chưa cam kết,trừ cam kết chung H Dịch vụ hỗ trợ phƣơng thức vận tải (a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp sân bay (một phần CPC 7411) Hạn chế đối xử quốc gia (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước cung cấp dịch vụ thông qua liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng 50% (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Cam kết bổ sung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Page 61 Hạn chế tiếp cận thị trƣờng (1) Chưa cam kết Hạn chế đối xử quốc gia (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập cho phép thành lập liên doanh tỷ lệ vốn nước ngồi khơng vượt q 51% Sau năm kể từ gia nhập: không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung d Các dịch vụ khác 34 (một phần CPC 749) (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa: khơng hạn chế sau năm kể từ gia nhập (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ mơi giới vận tải hàng hóa: khơng hạn chế sau năm kể từ gia nhập (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi cung cấp dịch vụ thơng qua thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ vốn bên nước ngồi khơng q 49% Sau năm kể từ gia nhập, hạn chế 51% năm sau đó, hạn chế vốn bãi bỏ (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Cam kết bổ sung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung 33 Bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hoá Các dịch vụ bao gồm hoạt động tổ chức điều hành hoạt động chun chở hàng hóa thay mặt người gửi hàng thơng qua việctìm kiếm dịch vụ vận tải dịch vụ liên quan, chuẩn bị chứng từ cung cấp thông tin kinh doanh Cam kết phương thức không khả thi 34 Bao gồm hoạt động sau: kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu xác định trọng lượng; giám định hàng hóa; dịch vụ nhận chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải Các dịch vụ thực thay mặt cho chủ hàng Page 62 Ngành phân ngành (b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742) (c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa 33 (CPC 748) Page 63 Tài liệu Tham chiếu Phạm vi Các định nghĩa nguyên tắc sau áp dụng cho khung khổ quản lý nhà nước dịch vụ viễn thông Định nghĩa Người sử dụng người tiêu thụ dịch vụ người cung cấp dịch vụ Trang thiết bị thiết yếu trang thiết bị mạng lưới hay dịch vụ truyền dẩn viễn thông mà: (a) lượng hạn chế nhà cung cấp cung cấp sở độc quyền chi phối (b) thiếu mặt kỹ thuật kinh tế việc cung cấp dịch vụ Nhà cung cấp nhà cung cấp có khả tác động mặt vật chất tới điều khoản tham gia (liên quan tới giá cung cấp) thị trường dịch vụ viễn thơng có liên quan hình thức: (a) kiểm sốt trang thiết bị thiết yếu; (b) có vị đáng kể thị trường Bảo vệ cạnh tranh 1.1 Tránh hành vi phi cạnh tranh viễn thông Các biện pháp phù hợp phải thực nhằm mục đích ngăn cản nhà cung cấp chính, riêng rẽ tập hợp, việc tham gia vào tiếp diễn hành vi phi cạnh tranh 1.2 Bảo vệ Các hành vi phi cạnh tranh nêu phần bao gồm cụ thể sau: (a) tham gia vào việc trợ giá chéo mang tính phi cạnh tranh; (b) sử dụng thông tin thu từ đối thủ cạnh tranh với mục đíc phi cạnh tranh; Page 64 (c) không cung cấp cho nhà cung cấp khác thông tin kịp thời kỹ thuật liên quan đến trang thiết bị thiết yếu thông tin liên quan thương mại mà thông tin cần thiết cho nhà cung cấp khác để cung cấp dịch vụ Kết nối 2.1 Phần áp dụng cho việc kết nối với nhà cung cấp dịch vụ mạng truyền dẫn viễn thông công cộng nhằm cho phép nhà cung cấp giao tiếp với khách hàng nhà cung cấp khác với dịch vụ truy cập nhà cung cấp khác, cam kết chi tiết có nêu 2.2 Đảm bảo Kết nối Kết nối với nhà khai thác cần bảo đảm điểm mạng lưới kỹ thuật cho phép Việc kết nối thực hiện: (a) theo điều khoản, điều kiện không phân biệt đối xử (bao gồm tiêu chuẩn tiêu kỹ thuật) mức cước phí chất lượng khơng mức cước phí chất lượng cung cấp cho dịch vụ tương ứng nhà cung cấp chính, các dịch vụ tương ứng nhà cung cấp không liên kết, cho chi nhánh nhà cung cấp chính, thành viên liên kết khác (b) theo điều khoản, điều kiện hợp thời( gồm tiêu chuẩn tiêu kỹ thuật) mức lệ phí tính dựa chi phí minh bạch, hợp lý, có tính tới tính khả thi kinh tế bóc tách chi phí phù hợp để nhà cung cấp trả cho thành tố trang thiết bị mạng lưới mà nhà cung cấp không dùng đến cung cấp dịch vụ (c) yêu cầu điểm điểm kết cuối mạng nhằm phục vụ cho đa số người sử dụng, với mức lệ phí phản ánh chi phí xây dựng trang thiết bị bổ sung cần thiết 2.3 Công bố công khai thủ tục Đàm phán kết nối Các thủ tục áp dụng cho kết nối vào nhà cung cấp phải cơng bố cơng khai 2.4 Công khai minh bạch Thoả thuận Kết nối Cần đảm bảo cho nhà cung cấp phải công bố thoả thuận kết nối mẫu thoả thuận kết nối mang tính tham khảo 2.5 Kết nối: Giải tranh chấp Page 65 Một nhà cung cấp dịch vụ có yêu cầu kết nối với nhà cung cấp khiếu nại: (a) thời điểm nào, (b) sau khoảng thời gian hợp lý công bố công khai với quan độc lập nước sở tại, mà quan quản lý nhà nước đề cập đoạn trên, để giải tranh chấp điều khoản, điều kiện lệ phí kết nối khoảng thời gian hợp lý, để đạt tới mức độ mà điều khoản, điều kiện lệ phí trước chưa xác lập Dịch vụ phổ cập Bất kỳ Thành viên WTO có quyền xác định nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phổ cập mà muốn trì Các nghĩa vụ tự chúng không bị coi phi cạnh tranh, với điều kiện chúng quản lý cách minh bạch, không phân biệt đối xử, trung lập cạnh tranh không phiền hà mức cần thiết mà Thành viên xác định dịch vụ phổ cập Công bố cơng khai tiêu chí cấp phép Nếu có u cầu cấp phép, thông tin sau cần cơng bố cơng khai: (a) têu chí cấp phép khoảng thời gian thông thường cần thiết để thụ lý hồ sơ cấp phép; (b) điều khoản, điều kiện giấy phép cụ thể Các lý từ chối cấp phép cần báo cho bên nộp hồ sơ xin cấp phép có yêu cầu Các quan quản lý nhà nước độc lập Cơ quan quản lý nhà nước phải đơn vị tách riêng không chịu trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Các định quy trình thủ tục mà quan quản lý nhà nước sử dụng phải khách quan tất đối tượng tham gia vào thị trường Phân bổ sử dụng nguồn quý Bất kỳ quy trình thủ tục áp dụng cho việc phân bổ sử dụng nguồn quý hiếm, bao gồm tần số vô tuyến, kho số quyền dây (right of way), phải tiến hành cách khách quan, kịp thời, minh bạch không phân biệt đối xử Hiện trạng phân bổ băng tần vô tuyến phải công bố công khai, nhiên chi tiết tần số phân bổ cho mục đích sử dụng đặc biệt phủ khơng cần thiết phải công bố DANH MỤC MIỄN TRỪ ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC THEO ĐIỀU II Tất ngành Hiện diện thương mại Mô tả biện pháp (đƣợc áp dụng ngành), rõ không phù hợp Điều II Dành biện pháp đối xử ưu đãi theo Hiệp định đầu tư song phương Các nƣớc đƣợc áp dụng Thời hạn áp dụng Tất nước ký hiệp định đầu tư song phương với Việt Nam Khơng thời hạn Hồn cảnh phát sinh nhu cầu phải có miễn trừ Đối xử Tối huệ quốc (MFN) Thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam Dịch vụ nghe nhìn - Sản xuất, phát hành chiếu chương trình truyền hình tác phẩm điện ảnh Các biện pháp dựa vào thoả thuận hợp tác sản xuất tác phẩm nghe nhìn, dành Đối xử quốc gia cho tác phẩm nghe nhìn thuộc phạm vi thoả thuận Các Thành viên WTO có hiệp định song phương nhiều bên trong tương lai hợp tác văn hố Khơng thời hạn Mục tiêu hiệp định thúc đẩy hợp tác văn hoá nước tham gia Dịch vụ nghe nhìn - Sản xuất phát hành chương trình truyền hình tác phẩm điện ảnh Các biện pháp thực chương trình hỗ trợ cho tác phẩm nghe nhìn nhà cung cấp tác phẩm đáp ứng tiêu chí xuất xứ Các biện pháp dành Đối xử quốc gia tác phẩm nghe nhìn đáp ứng số tiêu chí xuất xứ liên quan đến việc tiếp cận truyền phát sóng Các Thành viên WTO ký hiệp định song phương nhiều bên lĩnh vực hợp tác văn hóa Khơng thời hạn Các Thành viên WTO ký hiệp định song phương nhiều bên lĩnh vực hợp tác văn hóa Khơng thời hạn Các biện pháp dựa thỏa thuận hoạt động kinh doanh thông thường cơng ty thuộc sở hữu tồn hãng tàu nước Cả ba phân ngành ưu đãi theo Hiệp định hàng hải Việt Nam Singapore Tất Thành viên WTO [mà Việt Nam] mong muốn có hợp tác vận tải biển năm Các chương trình nhằm mục đích bảo tồn phát huy sắc văn hóa nước mà Việt Nam có quan hệ văn hóa lâu dài Các biện pháp nhằm mục đích phát huy giá trị văn hóa lĩnh vực Việt Nam nước khác, bao gồm nước khu vực Các Hiệp định song phương Cộng hoà Singapore 10 năm Hiệp định song phương Dịch vụ nghe nhìn - Sản xuất phát hành tác phẩm nghe nhìn thơng qua truyền phát sóng tới cơng chúng Dịch vụ vận tải biển Dịch vụ vận tải biển : - Vận chuyển hàng hóa xe tải nội địa; - Kho lưu kho hàng hoá; Trạm làm hàng container Page 66 Ngành/Phân ngành ... QĐ10 CVĐT kinh doanh CVĐT Trang 31 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG BÁN LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 2.1 Thực trạng gia nhập thị trường bán lẻ doanh nghiệp nước thị trường Việt Nam: 2.1.1... Tập đồn bán lẻ lớn Hàn Quốc - vào Việt Nam thông qua việc thiết lập liên doanh với Tập đồn U&I Việt Nam có trụ sở Bình Dương Liên doanh E-Mart Việt Nam có vốn đầu tư ban đầu 80 triệu USD có kế... thức ? ?đầu tư trực tiếp hình thức đầu tư nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư? ?? ? ?đầu tư gián tiếp hình thức đầu tư thơng qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn , Kinh doanh dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn