0

Pháp luật về dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

72 0 0
  • Pháp luật về dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TƠ THỊ THANH THỦY PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TƠ THỊ THANH THỦY PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh Tế - Mã số: 60.38.50 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN T i xi y g tr h ghi u ủ ri g t i Tất nội dung thể Luậ vă d hí h t i t hiểu, phân tích, tổng hợp, nghiên c u T i ã thực việc trích dẫ the ú g quy ịnh không chép bất hợp pháp nghiên c u tác giả T c giả TÔ THỊ THANH THỦY DANH MỤC NH NG CH VI T TẮT ADB AFTA Ng h g phát triể Ch u Á Khu vự ậu dị h tự d ASEAN APEC ASEAN BTA Diễ hợp tá ki h tế Ch u Á- Thái B h Dươ g Hiệp hội ướ Đ g N Á Hiệp ị h Thươ g ại Việt N – H Kỳ ENT EU Kiể tr hu ầu ki h tế Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư ướ FTAs Hiệp ị h thươ g G7 GATS GATT Nhó ướ g ghiệp phát triể h g ầu giới Hiệp ị h hu g thươ g ại v dị h vụ Hiệp ị h hu g thuế qu v thươ g ại HS Mã ph GDP IMF Tổ g sả ph qu Qu tiề tệ qu tế LDN Luật D LĐT LTM NT MNT OECD TRIPS TRIMs UNCTAD Luật Đầu tư Luật Thươ g ại Đ i xử qu gia Đ i xử t i huệ qu Tổ h hợp tá v phát triể ki h tế Hiệp ị h bả vệ quyề sở hữu trí tuệ Hiệp ị h biệ pháp ầu tư i qu ế thươ g Ủy b thươ g ại v phát triể ủ Li hợp qu WB WTO Ng h g giới Tổ h thươ g ại giới ại tự d ại h g hó tr g biểu thuế xuất hập khầu h ghiệp ội ại MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU .1 Lý d họ ề t i T h h h ghi Mụ í h, Mụ u i tượ g, giới hạ phạ u .4 í h ghi u Đ i tượ g ghi u 3 Giới hạ phạ vi ghi Phươ g pháp ghi Ý ghĩ kh B vi ghi ụ u u họ v giá trị g dụ g ủ ề t i ủ Luậ vă Chƣơng Tổng quan dịch vụ b n lẻ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc Việt Nam 1.1 Khái quát hu g d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i 1.1.1 Khái iệ 1.1.2 Đặ 1.2 iể v h h th Khái quát hu g dị h vụ bá 1.2.1 Khái iệ bá ẻ 14 ẻ 14 1.2.2 V i trò v h h th 1.3 ầu tư .11 bá ẻ 18 Khái quát hu g dị h vụ bá ẻ ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ 21 1.3.1 The kết WTO ủ Việt N 1.3.2 The quy ị h ủ Kết uậ 21 vă bả pháp uật tr g ướ 23 hươ g 25 Chƣơng Thực trạng ph p luật thực tiễn p dụng dịch vụ b n lẻ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc Việt Nam 26 2.1 Quy ị h pháp uật giấy h dự ầu tư ướ g i tr g dị h vụ bá 1 Hồ sơ, tr h tự, thủ tụ i với dự g hậ ầu tư ướ ó th ầu tư, giấy phép ki h d Cơ qu ấp giấy h quyề hậ ầu tư, giấy phép ki h d ấp g hậ h ẻ 30 g h 37 Hồ sơ, tr h tự, thủ tụ , qu ó th ẻ 38 quyề ấp giấy phép ập sở ẻ .38 Hồ sơ, tr h tự, thủ tụ giấy phép ập sở bá h ghiệp ó v Kết uậ qu ó th quyề sử ổi, bổ su g, ấp ại ẻ .40 Thự tiễ việ d ầu tư, giấy phép ki h d ới, iều hỉ h, ấp ại, gi hạ giấy h Quy ị h pháp uật giấy phép ập sở bá bá i với ẻ 28 g i tr g dị h vụ bá h ấp giấy phép ki h d ầu tư ướ h, giấy phép ập sở bá ẻ ủ g i hươ g 44 Chƣơng Một số kiến nghị hoàn thiện ph p luật dịch vụ b n lẻ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc Việt Nam 46 Mụ ti u h thiệ ướ v pháp uật qu qu gi v ả Một s kiế d h ghiệp ó v hu g hằ tế, ả bả v i trò bả th g hất giữ pháp uật tr g bả th g hất tr g vă bả pháp uật ý ủ ghị ụ thể hằ ầu tư ướ ả h h ướ 46 thiệ pháp uật dị h vụ bá ẻ ủ g i 48 Mi h bạ h hó v quy ị h th g hất khái iệ , ti u hí ó i qu ế dị h vụ bá H thiệ v ầu tư ướ ẻ ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ hế thự thi pháp uật dị h vụ bá g i 48 ẻ ủ d h ghiệp ó g i .54 3 Cơ hế kiể s át h ạt ộ g 58 Cá biệ pháp xử ý vi phạ Kết uậ 60 hươ g 64 Kết luận 65 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Ng y y, t ầu hó ki h tế, hội hập ki h tế qu tế ặ trư g v xu hướ g phát triể phổ biế ủ ề ki h tế giới Nó i u th gi ủ hầu hết ướ , ề ki h tế, bất uậ ó ề ki h tế ó quy v tr h ộ phát triể r s v thuộ hế ộ hí h trị xã hội Đặ biệt, tiế tr h hội hập v th gi hí h th ủ Việt N v WTO ã g ại hữ g hội v tạ r hữ g thá h th d h ghiệp tr g ướ phải vượt qu Điều ó ó ghĩ rằ g, thời v thá h th tồ s g s g với h u, xuất hiệ thời ới th g thời phải i phó với thá h th ới V thế, tr h hội hập qu tế v WTO ả h hưở g h ẽ v t diệ i với ị phươ g, vù g ã h thổ v tr hiều ĩ h vự Vấ ề ặt r h Chí h phủ phải biết tr h thủ thời bằ g h ổi ới hí h sá h v uật pháp, tạ i trườ g ki h d h v ầu tư hấp dẫ , biế thời th h v ự ới, ất ướ tiế Thời qu i ếu kh g biết tậ dụ g hú g, thá h th trở ghi trọ g hơ ếu kh g ó giải pháp ú g ể vượt qu C kết thị trườ g h h ầu tư ướ g i thuộ ướ th h vi WTO tr g ĩ h vự ph ph i, ặ biệt dị h vụ bá ẻ, ượ i ột tr g s hữ g kết qu trọ g hất th gi v WTO, v ph ph i ó g v i trò qu trọ g tr g h ạt ộ g thươ g ại hiệ ại v ột tr g hữ g g h ki h d h thiết yếu ủ ề ki h tế Trong nhóm G7 (Hoa Kỳ, Nhật Bả , Đ c, Pháp, Anh, Ý, Canada), dịch vụ phân ph i ó g góp h GDP từ 8% - 15% cho thị trường việc làm từ 11% - 19%3 Ở nhiều qu c gia, bán buôn bán lẻ ng th hai sau hoạt ộng sản xuất xét ế ó g góp v GDP4 Tại Hoa Kỳ, ă bá ẻ chiếm từ 50% - 60% tổ g ó g góp tồn ngành phân ph i vào GDP Việt N ũ g ược coi thị trường nhiều tiề ă g hất i với h ầu tư tr giới phân ph i, ặc biệt bán lẻ Theo kết Tập Tư vấn A.T.Kearney, Việt N ng th 14 Bảng xếp loại s phát triển bán lẻ toàn cầu 2010 Doanh s bán lẻ thị trường Việt N ược dự tính khoảng 20 tỷ USD ă Việt Nam ã bắt ầu mở cửa thị trường phân ph i, phù hợp với cam kết Hiệp ịnh Thươ g ại Việt Nam - Hoa Kỳ Do vậy, s thành viên WTO xem cam kết dịch vụ phân ph i cam kết tiên xem xét việc chấp thuận Việt Nam gia nhập WTO Nguyễ Xu Thắ g ( 7), Tồn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nh xuất bả kh họ xã hội, H ội, tr http://www.fia.mpi.gov.vn/default.aspx?ctl=Article&TabID=5&aID=508 A ders , J es H , R ger R Bet urt, ( ), “Lĩ h vự ph ph i v tr h phát triể ”, Vấn đáp kinh tế, (40), tr.175 A ders , J es H , R ger R Bet urt, ( ), “Lĩ h vự ph ph i v tr h phát triể ”, Vấn đáp kinh tế, (40), tr.176 http://dantri.com.vn/c76/s76-413533/Xep-hang-thi-truong-ban-le-toan-cau-2010 http://www.nciec.gov.vn/index.nciec?1605 Gia nhập WTO ã e ại nhiều lợi ích cho Việt Nam Việt N ó ột thị trườ g rộ g ể ó thể ti u thụ ượ sả ph sả xuất r tr g tr h g ghiệp hó , hiệ ại hó ; thu hút v ầu tư từ h ầu tư ướ g i, guồ việ trợ ủ ướ v hế ị h t i hí h qu tế, ó iều kiệ tiếp hậ g ghệ ý th g qu dự ầu tư Tuy hi , ù g với hội, d h ghiệp tr g ướ ũ g phải i ầu với thá h th Đó h tr h iệt d h g r bả hộ bị dỡ bỏ, phải thự hiệ hế ộ ãi gộ t i huệ qu v i xử qu gi ; sả ph ướ t phải h tr h b h ẳ g với sả ph ướ kh g hỉ tr thị trườ g giới ả tr thị trườ g ội ị Cạ h tr h kh g hỉ gó ộ hất ượ g, giá th h sả ph ò gó ộ ă g ự ki h d h ủ d h ghiệp Cá d h ghiệp tr g ướ phải tậ dụ g t i hội, y ùi thá h th v tự tạ h h hội ới g y g t t hơ Nhằ ụ thể hó v áp dụ g v thự tiễ ột h ú g ắ hất kết ủ Việt N dị h vụ ph ph i, ụ thể dị h vụ bá ẻ, Chí h phủ v Bộ, g h ã b h h h g ạt vă bả ể iều hỉ h ĩ h vự y Trong s vă bả ó, g hú ý hất Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12 tháng ă quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N ; Th g tư s 9/ 7/TT-BTM ngày 17 thá g ă hướ g dẫ thi h h Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12 thá g ă quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp óv ầu tư ướ g i Việt N ; Th g tư s 5/ 8/TT-BCT ngày 14 thá g ă sử ổi, bổ su g Th g tư s 9/ 7/TT-BTM ngày 17 tháng ă quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N Cá vă bả u tr ó giá trị tr g việ iều hỉ h h ạt ộ g u bá h g hó ói hu g v dị h vụ bá ẻ ói ri g ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Điều y h g tỏ Việt N ãv g thực nhữ g bước cần thiết ể ảm bảo quy ị h tr g ước phù hợp với cam kết WTO Tuy hi , việ áp dụ g v thự thi kết dị h vụ bá ẻ tr thự tế ã, g v phát si h hiều vướ g ắ , ó thể vi phạ kết WTO ủ Việt N Tr g tr h ghi u v thự tiễ g tá tư vấ pháp uật ủ h, tá giả ã hậ thấy hiều ỗ hổ g tr g khu g pháp ý v hiều bất ập xuất phát từ hế ý h ướ i với dị h vụ y Từ hữ g vấ ề g tí h ý uậ bả hư thiếu ị h ghĩ pháp ý h khái iệ “ sở bá ẻ”, “ gười ti u dù g u i ù g”, phươ g pháp xá ị h ti u hí v áp dụ g ti u hí “kiể tr hu ầu ki h tế”, h ế hế thự thi pháp uật ủ qu h ướ hư thủ tụ , quy tr h ấp giấy h g hậ ầu tư, tr h tự, thủ tụ ập sở bá ẻ hư rõ r g, g bộ, th g hất… Chí h v vậy, Việt Nam cần rà soát, nghiên c u khuôn khổ pháp lý dịch vụ bán lẻ doanh nghiệp có v ầu tư ước ngồi nhằm bổ sung, sử ổi vă pháp luật i qu v ảm bả hế thực thi pháp luật thực tiễn Khuôn khổ pháp ý iều chỉnh dịch vụ bán lẻ phải u u ảm bảo t diệ , th g hất tr ả ướ ; ả bả vậ dụ g t i hó guồ ự tr g ướ , thu hút ầu tư ướ g i v thự thi ú g quy ị h ủ WTO Với hữ g ph tí h u tr , tá giả ị h họ ề t i “Pháp luật dịch vụ bán lẻ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam” làm uậ vă t t ghiệp Thạ s Luật Ki h tế ủ h Tình hình nghiên cứu Như ã ph tí h tr g phầ Lý d họ ề t i, dị h vụ bá ẻ ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N g y g phát triể kể từ Việt N gi hập WTO V vậy, ã ó hiều vă bả pháp uật ượ b h h hằ iều hỉ h ĩ h vự y Ng i quy ị h ủ pháp uật, tr g ĩ h vự họ thuật, ghi u ũ g ã ó ột s ề t i, b i bá , b i viết… ề ập ế khí h ủ dị h vụ y hư: uậ vă Thạ s Luật họ khó ủ Trườ g Đại họ Luật Th h ph Hồ Chí Mi h ủ tá giả L Trạ h Gi g “Tự hóa thương mại dịch vụ phân phối - Các cam kết tác động đến quy định hành”; uậ vă Cử h Luật họ ă ủ Trườ g Đại họ Luật Th h ph Hồ Chí Mi h ủ tá giả Trầ Ngọ Thả “Quyền kinh doanh xuất nhập phân phối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi” “Quyền kinh doanh xuất nhập phân phối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Nghiên cứu đối chiếu với quy định pháp luật Trung Quốc” ủ tá giả Nguyễ Thị Th h L H i uậ vă ã ph tí h quy ị h quyề kinh d h xuất hập kh u v ph ph i ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i dự the Dự thả ầ th ủ Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12 thá g ă quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp óv ầu tư ướ g i Việt N V vậy, h i uậ vă tr hủ yếu ph tí h quy ị h pháp uật Việt N dự tr dự thả v ề xuất việ sớ b h h Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP g y thá g ă quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N Luậ vă ủ tá giả Nguyễ Thị Th h L ó i hiếu với pháp uật Tru g Qu hư g hỉ dừ g ại gó ộ iể gi g h u giữ quy ị h h i ướ kh g ph tí h iể h u Ng i uậ vă tr , ị ó b i viết huy ề ủ hội thả , b i viết tr website ề ập vấ ề y Cá t i iệu trí h dẫ tr g ội du g ủ uậ vă Cá uậ vă , b i bá , tr ổi v b i viết ghi iệu v ù g qu trọ g v quý giá tạ iều kiệ thuậ tr h ghi u uậ vă y u u tr guồ t i ợi h tá giả tr g Mục đích, đối tƣợng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu ột s tá giả, y ượ tá giả 51 The quy ị h u tr , việ xử phạt vi phạ h h hí h hỉ ượ áp dụ g hủ thể th gi h ạt ộ g thươ g ại ó h h vi vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g thươ g ại d ỗi ýh ặ v ý kh g phải tội phạ v the quy ị h phải bị xử phạt vi phạ h h hí h Việ xử phạt phải the guy tắ hỉ bị xử phạt vi phạ h h hí h vi phạ h h vi d pháp uật quy ị h; ột h h vi vi phạ hỉ bị xử ý vi phạ ột ầ ; hiều gười thự hiệ h h vi vi phạ h h hí h th ỗi gười ều bị xử phạt vi phạ h h hí h ó; ột gười thự hiệ hiều h h vi vi phạ h h hí h th bị xử phạt từ g h h vi vi phạ Đ i với h h vi vi phạ hiều ầ h ặ tái phạ tr g ĩ h vự ã bị xử ý vi phạ h h hí h th t h tiết tă g 108 ặ g xử phạt vi phạ h h hí h D h ghiệp ó v ầu tư ướ g i thự hiệ h h vi vi phạ h h hí h th h ập v h ạt ộ g th xử phạt vi phạ h h hí h ộ ụ thể tùy thuộ v từ g h h vi vi phạ ụ thể Phạt ả h ượ áp dụ g i với h h vi vi phạ h h hí h ầ ầu, ó t h tiết giả hẹ Phạt tiề ượ áp dụ g kh g ó t h tiết quy ị h phải phạt ả h v the khu g tiề phạt quy ị h i với ỗi h h vi vi phạ h h hí h hư s u: i với h h vi vi phạ h h hí h kh g ó t h tiết tă g ặ g h ặ giả hẹ th tiề phạt ụ thể tru g b h ủ khu g tiề phạt ượ quy ị h i với h h vi ó M tru g b h ủ khu g tiề phạt ượ xá ị h bằ g h hi i tổ g s ủ t i thiểu v t i Đ i với h h vi vi phạ h h hí h ó t h tiết giả hẹ th tiề phạt ó thể giả xu g, hư g kh g ượ giả t i thiểu ủ khu g tiề phạt Đ i với h h vi vi phạ h h hí h ó t h tiết tă g ặ g th tiề phạt ó thể tă g , hư g kh g ượ vượt t i 109 ủ khu g tiề phạt Thươ g h vi phạ quy ị h giấy h g hậ ă g ký d h ghiệp bị phạt tiề từ (i) g ế g i với h h vi ki h d h kh g ú g g h ghề, ặt h g, ị iể ki h d h ghi tr g giấy h g hậ ă g ký d h ghiệp; (ii) phạt tiề từ g ế g i với h h vi ki h d h h h th d h ghiệp kh g ó giấy h g hậ ă g ký d h ghiệp the quy ị h; (iii) phạt tiề từ g ế g i với h h vi tiếp tụ h ạt ộ g ki h d h ã bị qu ý h ướ ó th quyề thu hồi giấy h g hậ ă g ký d h ghiệp; phạt tiề gấp h i ầ tiề phạt quy ị h ủ (i), (ii), (iii) tr g trườ g hợp ki h d h h g hó , dị h vụ thuộ d h ụ h g hó , dị h vụ hạ hế ki h d h, ki h d h ó iều kiệ h ặ h g hó ã bị qu ý h ướ ó th quyề áp dụ g biệ pháp kh ấp buộ phải thu hồi, tạ gừ g ưu th g, ưu th g ó iều kiệ h ặ phải ó giấy phép Đồ g thời, quy ị h u tr ũ g ượ áp dụ g xử phạt i với h h vi vi phạ giấy phép ầu tư, giấy 108 109 Điều 5, Nghị ị h s 6/ xử phạt vi phạ h h hí Điều 8, Nghị ị h s 6/ xử phạt vi phạ h h hí 8/NĐ-CP g h tr g h ạt 8/NĐ-CP g h tr g h ạt y 16 thá g ă ộ g thươ g ại y 16 thá g ă ộ g thươ g ại ủ Chí h phủ quy ị h ủ Chí h phủ quy ị h 52 h g hậ ầu tư v giấy h g hậ ă g ký h ạt ộ g hi há h, vă phò g ại diệ ủ d h ghiệp tỉ h, th h ph 110 Cụ thể i với d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i h ạt ộ g u bá h g h v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g h bị phạt tiề từ g ế g i với ột tr g h h vi k kh i kh g tru g thự ội du g tr g hồ sơ ề ghị ấp, ấp ại, sử ổi, bổ su g, gi hạ giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ; kh g kh i bá việ ất giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ với qu ý h ướ ó th quyề the quy ị h; kh g thự hiệ bá , u g ấp t i iệu h ặ giải tr h hữ g vấ ề ó i qu ế h ạt ộ g ủ d h ghiệp với qu ý h ướ ó th quyề the quy ị h Phạt tiề từ g ế g i với ột tr g h h vi kh g thự hiệ thủ tụ sử ổi, bổ su g giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ the quy ị h th y ổi ột tr g ội du g ghi tr g giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ; kh g thự hiệ thủ tụ ấp ại giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ tr g trườ g hợp giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ bị ất, bị rá h, bị át, bị háy h ặ bị ti u hủy h h th the quy ị h Phạt tiề từ g ế g i với ột tr g h h vi tổ h g ưới u g h g h Việt N ể xuất kh u trái với quy ị h ủ pháp uật Việt N v Điều ướ qu tế Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt th h vi ; tổ h h ặ th gi hệ th g ph ph i h g h Việt N trái với quy ị h ủ pháp uật Việt N v iều ướ qu tế Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt N th h vi ; ki h d h h g h á, dị h vụ kh g phù hợp với kết thị trườ g ủ Việt N h ặ kh g phù hợp với pháp uật Việt N ; h ạt ộ g g i phạ vi ội du g ượ ghi tr g giấy phép ki h d h h ặ giấy phép ập sở bá ẻ; ập sở bá ẻ trái phép Việt N Phạt tiề từ g ế g i với h h vi tiếp tụ h ạt ộ g s u ã bị qu ý h ướ ó th quyề thu hồi giấy phép ki h d h, giấy phép ập sở bá ẻ h ặ giấy phép ki h d h, giấy phép ập sở bá ẻ hết hạ kh g ượ gi hạ Ng i việ áp dụ g h h th xử phạt u tr , gười ó th quyề xử phạt phải kiế ghị qu ý h ướ ó th quyề thu hồi giấy phép ki h d h, giấy phép ập sở bá ẻ i với vi phạ quy ị h iều y111 Như vậy, xử phạt i với h h vi vi phạ t i hỉ g Đ y ột s tiề thấp, kh g ủ s ră g e, h v ki h tế ủ 112 110 111 112 Điều , Nghị ị h s 6/ 8/NĐ-CP g y 16 thá g ă ủ Chí h phủ quy ị h xử phạt vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g thươ g ại v Tiết 9, Điều 1, Nghị ị h 11 / /NĐ-CP g y thá g ă sử ổi, bổ su g ột s iều ủ Nghị ị h s 6/ 8/NĐ-CP g y 16 thá g ă ủ Chí h phủ quy ị h xử phạt vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g thươ g ại Điều 15, Nghị ị h s 6/ 8/NĐ-CP g y 16 thá g ă ủ Chí h phủ quy ị h xử phạt vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g thươ g ại Điều 13, Nghị ị h s 6/ 8/NĐ-CP g y 16 thá g ă ủ Chí h phủ quy ị h xử phạt vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g thươ g ại 53 hủ thể vi phạ Chí h v s tiề phạt thấp, kh g ủ s gă hặ h h vi vi phạ ủ d h ghiệp, tr g ột khí h ó, y ũ g guy h góp phầ gi tă g h h vi vi phạ M xử phạt ò thấp s với hữ g ợi í h ủ d h ghiệp ó ượ họ thự hiệ hành vi vi phạ D vậy, d h ghiệp vẫ ó hủ trươ g vi phạ ể g ại ợi huậ hất ị h h h bị phát hiệ th ộp phạt Phầ ợi huậ họ ò hậ ại ượ s u ộp phạt ũ g ủ kí h thí h ể d h ghiệp thự hiệ ụ ti u vi phạ ế ù g Tr thự tế, ột d h ghiệp Nhật Bả vừ sả xuất v ki h d h h g y ặ hập kh u Việt N ó hơ h g ph ph i hỉ ă g ký th h ập ột sở bá ẻ hất Tr g ó, sở bá ẻ ò ại hỉ ă g ký h ạt ộ g “ki h d h h g d g ty sả xuất” hư g thự tế vẫ bá h g d g ty hập kh u Lợi huậ ỗi thá g h ỗi sở bá ẻ tr g Cá sở bá ẻ ủ họ hầu hết ằ tr g tru g t thươ g ại V vậy, ặ dù ã h ạt ộ g tr ă với h h y, kh g ột qu h ướ phát hiệ h h vi phạ ủ họ Nếu ó phát hiệ , họ sẵ s g hịu phạt the quy ị h ủ pháp uật V phạt y bé s với ợi huậ họ ó ượ V vậy, hằ khắ phụ t h trạ g tr , Nh ướ ầ phải h thiệ pháp uật xử ý vi phạ , tă g ườ g biệ pháp hế t i, ả bả h việ tổ h v h ạt ộ g ủ d h ghiệp ượ thự hiệ ghi tú , góp phầ g hiệu quả ý Nh ướ Một tr g hữ g biệ pháp qu trọ g g tiề phạt i với h h vi vi phạ ủ d h ghiệp ói tr Đ y ột y u ầu h h hó g, ấp thiết M tiề phạt phải g tươ g x g với h h vi vi phạ ể h hủ thể thự hiệ h h vi vi phạ phải suy ghĩ hữ g h thu ại ượ từ h h vi vi phạ hơ s với xử phạt h phải hịu ếu bị qu h ướ phát hiệ Có hư th ới ó khả ă g giả h h vi vi phạ ủ hủ thể M tiề phạt phải phụ thuộ v t h h h biế ộ g giá trị g tiề ủ ỗi thời kỳ v ó phải ượ th y ổi ể áp g ượ th y ổi ủ giá trị g tiề Bởi v , ó thể tr g thời iể y phạt hư ả bả ủ s ră e hư g tr g thời gi phạt y kh g ò phù hợp ữ Tuy hi , phạt ũ g kh g phải ểg y khó khă , thiệt hại h d h ghiệp họ v t h thự hiệ h h vi vi phạ Bởi v , ụ í h xử phạt ể gă hặ h h vi vi phạ , khuyế khí h thự hiệ h ạt ộ g ú g the pháp uật h kh g phải ể triệt ti u, xó bỏ d h ghiệp Ng i biệ pháp xử phạt, Nh ướ ầ ó hí h sá h ưu ãi i với hữ g d h ghiệp hấp h h t t quy ị h ủ pháp uật hẳ g hạ hư ượ tư vấ iễ phí hữ g vấ ề i qu ế ă g ký h ạt ộ g, hỗ trợ tr g việ g Điều y ó ghĩ họ ượ hưở g hữ g quyề ợi hơ hẳ s với hủ thể vi phạ pháp uật ã bị xử phạt Khi ó hí h sá h ưu ãi y th hữ g h h vi vi phạ ủ d h ghiệp ó khả ă g giả i ột h g kể Nói tó ại, tr pháp uật dị h vụ bá y ột s kiế ghị ể h thiệ quy ị h ủ ẻ ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt 54 N Nhữ g kiế ghị y ể i v thự tiễ áp dụ g ột h ú g ắ ầ phải ượ ụ thể hó bằ g quy ị h ủ pháp uật v ầ ột hệ th g qu áp dụ g pháp uật ó hiệu Nếu hư quy ị h ủ pháp uật ú g ắ hư g h th thự hiệ kh g hiệu th bả th quy ị h ủ pháp uật ũ g kh g pháp huy tá dụ g K T LUẬN Việ gi hập WTO góp phầ thú y ầu tư tr g ướ v thu hút ầu tư ướ g i, tạ th ă g ự sả xuất ới Cá quy ị h t diệ ủ WTO ũ g ặt r y u ầu i h bạ h h v g kh i h ủ WTO ặt r thá h th h ề h h hí h qu gi Nề h h hí h qu gi phải th y ổi the hướ g g kh i hơ , i h bạ h hơ v hiệu hơ 113 Tr g ĩ h vự bá ẻ, nói cam kết WTO ã ả h hưở g ến cách th c ý v iều chỉnh dịch vụ củ Nh ướ Để tuân thủ cam kết WTO, Chính phủ Việt Nam ã b h h hiều vă pháp luật, sử ổi, bổ sung chí thay vă khơng cịn phù hợp Cá vă chủ yếu iều chỉnh hoạt ộng 113 http://vietbao.vn/Kinh-te/65052088/87 55 nhà phân ph i ước ngồi Việt N ã góp phần làm h quy ị h i với ĩ h vực bán lẻ trở nên minh bạch phù hợp hơ với chu n mực WTO Cơ hế cấp giấy phép dịch vụ bán lẻ ã ượ quy ịnh với tiêu chí rõ ràng Xét từ gó ộ nhà quản lý, Chính phủ ướ t ã quản lý dịch vụ bán lẻ cách hiệu hơ , ảm bảo việc cấp giấy phép tỉnh, thành ph quán với quy hoạch qu c gia dịch vụ bán lẻ Tuy hi , khu g pháp ý ũ g hư hế thực thi pháp luật i với dịch vụ bán lẻ doanh nghiệp có v ầu tư ước ngồi nhiều tồn tại, vướng mắc cần phải ược nghiên c u tiếp tục hoàn thiệ Để xá ịnh rõ vấ ề tìm nhữ g phươ g hướng giải cần thiết, tác giả ã tiếp cậ ề tài theo nhiều hướng nhiều cấp ộ khác Luậ vă ã nghiên u, ph tí h v tổ g hợp từ khái iệ , h h th , v i trò bả hất Từ ó, uậ vă rõ thự trạ g pháp uật v thự tiễ áp dụ g pháp uật dị h vụ bá ẻ Luậ vă ũ g ặt vấ ề pháp ý ượ ghi u tr g i i kết với sách hội hập ki h tế qu tế v thu hút ầu tư ủ Đả g v Nh ướ Từ hữ g ph tí h ụ thể tr g uậ vă , tá giả ã khái quát v u bật ột s vấ ề ủ khu g pháp ý v hế ý h ướ i qu ế dị h vụ bá ẻ ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i hư s u: Trướ hết, ội du g khái iệ , ti u hí áp dụ g i qu ế pháp uật dị h vụ bá ẻ ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i hư ượ quy ị h h ặ ã ó hữ g quy ị h hư g hư rõ r g, th g hất Tr g s ó, khái iệ “ sở bá ẻ” v “ gười ti u dù g u i ù g” hữ g khái iệ v ù g qu trọ g Khái iệ “ sở bá ẻ” giúp qu Nh ướ xá ị h ượ i tượ g bị áp dụ g hu ầu kiể tr ENT ột h hí h xá , g thời giúp h qu ý ầu tư ph biệt ượ biệt ủ “ sở bá ẻ” với “ sở bá bu ” v “kh h h g hó ” ( hữ g i tượ g kh g phải hịu kiể tr ủ ENT ấp phép) Từ hữ g ph tí h bả hất v ặ tí h ủ “ sở bá ẻ” tr g h ạt ộ g ki h d h ph ph i h g h á, the ề xuất ủ tá giả, qu h ướ phải ó ột ị h ghĩ rõ r g h khái iệ “ sở bá ẻ” the hướ g i y diễ r h ạt ộ g ki h d h ph ph i bá ẻ (bá h g ế gười ti u dù g u i ù g) ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Tá giả ũ g ề xuất ph biệt giữ gười ti u dù g u i ù g h v gười ti u dù g tổ h ti u thụ sả ph h g h h h ạt ộ g sả xuất g ghiệp; từ ó, x y dự g hế ý ri g biệt h h i i tượ g y Tươ g tự, ầ ó h i hế h d h ghiệp ki h d h ph ph i h gh guy iệu h sả xuất g ghiệp v d h ghiệp ki h d h ph ph i h g h d h h ti u dù g th g thườ g Nh ướ t ầ ưu ti d h ghiệp phụ vụ h sả xuất g ghiệp v họ ột tr g hữ g yếu t tạ r ợi h tr h h g h g ghiệp ội ị ủ Việt N Hơ ữ , việ áp dụ g quy hế kiể tr ENT ũ g ột vấ qu trọ g ầ ượ giải The quy ị h ủ kết WTO v Luật Thươ g ại, việ th h ập sở bá ẻ ( g i sở th hất) ượ qu ấp phép xe xét tr sở kiể tr ENT Pháp uật hiệ hỉ quy ị h ột h hu g hu g 56 vấ ề ENT, the ó “việ ề ghị th h ập hiều hơ ột sở bá ẻ phải tu thủ quy tr h ã ó v ượ gb g kh i v việ ấp phép phải dự tr ti u hí h qu Cá ti u hí hí h ể kiể tr hu ầu ki h tế s ượ g h u g ấp dị h vụ g hiệ diệ tr g ột khu vự ị ý, ổ ị h ủ 114 thị trườ g v quy ị ý” Tuy hi , kh g ó ột quy ị h ụ thể g tí h ị h ượ g ể xá ị h ENT, phươ g th ể kiể tr ENT ũ g h t bị “bỏ gỏ” Luậ vă dẫ hiếu hữ g trườ g hợp ụ thể ể h g i h rằ g d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i h t kh g biết iệu h ó ủ iều kiệ ể ượ h ạt ộ g v h phải hu bị hữ g iều kiệ g th ới ượ ă g ký sở bá ẻ tiếp the Tr g ó iều kiệ kh g rõ r g y dẫ tới khả ă g qu ấp phép ó thể r ị h i với ENT ột h tùy tiệ S g s g với quy ị h ội du g, quy ị h tr h tự, thủ tụ , th quyề ấp giấy h g hậ ầu tư, giấy phép ki h d h vẫ ò hiều bất ập Luậ vă ã u rõ việ phải th g hất quy ị h pháp uật i qu ế thủ tụ y v ả phươ g th áp dụ g ủ ị phươ g tr ả ướ S g s g, ị phươ g ầ xó bỏ g y quy ị h ké d i thời gi ấp phép, y u ầu bắt buộ v iều ệ t i thiểu ủ ột s ị phươ g, hạ hế d h mụ h g hó , giới hạ thời gi ủ giấy h g hậ ầu tư, giấy phép ki h d h, giấy phép ập sở bá ẻ Cù g với việ h thiệ khu g pháp ý, Việt N ũ g ầ tă g ườ g ý Nh ướ tr g dị h vụ bá ẻ h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i T khu g pháp ý dị h vụ bá ẻ hỉ r quy ị h hằ r g buộ hặt hẽ tr h ấp giấy phép hư ó ột quy ị h ụ thể việ qu ý ị phươ g kiể tr , kiể s át h ạt ộ g ủ d h ghiệp y s u ượ ấp phép Việ kiể s át h ạt ộ g hủ yếu hỉ dự v bá ủ d h ghiệp Cá bá thườ g ó ội du g sơ s i h ặ kh g hí h xá , v phát hiệ ó vi phạ th biệ pháp hủ yếu xử phạt vi phạ h h hí h Việ xử phạt vi phạ h h hí h thườ g ượ áp dụ g bằ g h h phạt tiề Thế hư g, phạt kh g tươ g x g với ợi huậ d h ghiệp thu ượ từ việ vi phạ v hữ g thiệt hại d h ghiệp g ại h ề ki h tế V thế, hú g t ũ g ầ ó hữ g hí h sá h hằ ng cao công tá ý “hậu kiể ” s u ấp giấy phép Cá d h ghiệp phải thự hiệ hế ộ bá ầy ủ v hịu trá h hiệ ội du g bá Cá quy ị h pháp uật quy ị h g xử phạt i với d h ghiệp bá khơng xá hằ ụ í h h ạt ộ g trái pháp uật Nh ướ t ũ g rộ g h h th v ội du g xử phạt vi phạ Nếu d h ghiệp ó vi phạ ghi trọ g, hú g t kh g hỉ áp dụ g h h th phạt tiề áp dụ g h h th hư thu hồi giấy phép ki h d h, ấ ki h d h tr g ĩ h vự y với ột kh ả thời gi hất ị h… ể hằ ụ í h “ră e” h d h ghiệp Pháp uật ướ t phải u u ả bả việ phát huy 114 WT/ACC/VNM/48/Add (Mụ II 4) 57 t i khu guồ ội ự , khuyế khí h ầu tư v thự thi ú g khổ WTO kết tr g DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I CÁC VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Vă kiệ Đại hội Đả g ầ th VI Vă kiệ Đại hội Đả g ầ th VIII Vă kiệ Đại hội Đả g ầ th IX Vă kiệ Đại hội Đả g ầ th X Nghị s 71/ 6/QH11 g y 9/11/ ủ Qu hội việ ph hu Nghị ị h thư gi hập Hiệp ị h th h ập WTO Nghị s 7/NQ-TW g y 7/11/ ủ Bộ Chí h trị hội hập ki h tế qu tế II CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hiế pháp ướ Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt N ă 1946 Hiế pháp ướ Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt N ă 1959 Hiế pháp ướ Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt N ă 198 10.Hiế pháp ướ Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt N ă 199 v Nghị s 51/ 1/QH1 g y 5/1 / ủ Qu hội việ sử ổi, bổ su g ột s iều ủ Hiế pháp ướ Cộ g hò xã hội hủ ghĩ Việt N ă 199 11.Bộ Luật D 12.Luật B h h vă bả quy phạ pháp uật 13.Luật D h ghiệp 1999 14.Luật D h ghiệp 15.Luật Đầu tư ướ g i ă 1996 ượ sử ổi, bổ su g ă 16.Luật Đầu tư 17.Luật Thươ g ại 1997 18.Luật Thươ g ại 19.Nghị ị h s 4/ /NĐ-CP g y 31/7/ ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết thi h h Luật Đầu tư ướ g i Việt N xuất hập kh u v h ạt ộ g thươ g ại ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i 20.Nghị ị h s 175/ 4/NĐ-CP g y /1 / ủ Chí h phủ xử phạt vi phạ h h hí h tr g ĩ h vự thươ g ại 21.Nghị ị h s / 6/NĐ-CP ngày 23/01/2006 ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết thi h h Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó qu tế v h ạt ộ g ại ý u , bá , gi g v ả h h g hó với ướ 22.Nghị ị h s 59/NĐ-CP g y /6/ ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h g hó , dị h vụ ấ ki h d h, hạ hế ki h d h v ki h d h ó iều kiệ 23.Nghị ị h s 8/ 6/NĐ-CP g y /9/ ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết v hướ g dẫ thi h h ột s iều ủ Luật Đầu tư 24.Nghị ị h s 88/ kinh doanh 6/NĐ-CP ngày 29/8/2006 ủ Chí h phủ ă g ký 25.Nghị ị h s / 6/NĐ-CP g y 5/7/ ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại Vă phò g ại diệ , Chi há h ủ thươ g h ướ g i Việt N 26.Nghị ị h s 35/ 6/NĐ-CP g y 31/ 3/ ủ hí h phủ việ quy ị h hi tiết Luật Thươ g Mại h ạt ộ g hượ g quyề thươ g ại 27.Nghị ị h s 3/ tiết Luật Thươ g qu trự tiếp ế g i Việt N 7/NĐ-CP g y / / ủ Chí h phủ quy ị h hi ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ 28.Nghị ị h s 139/ 7/NĐ-CP g y 5/9/ ủ Chí h phủ hướ g dẫ hi tiết thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp 29.Nghị ị h s / 7/NĐ-CP g y 31/5/ ủ Chí h phủ quy ị h quyề xuất kh u, quyề hập kh u ủ thươ g h ướ g i kh g hiệ diệ Việt N 30.Nghị ị h s 6/ 8/NĐ-CP g y 16/ 1/ ủ Chí h phủ quy ị h xử phạt vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g thươ g ại 31.Nghị ị h s 43/ /NĐ-CP g y 15 thá g ă ă g ký d h ghiệp 32.Nghị ị h / /NĐ-CP g y thá g thi h h ột s iều ủ Luật D h ghiệp hướ g dẫ 33.Nghị ị ột s ủ Chí thươ g ă ủ Chí h phủ hi tiết h 11 / /NĐ-CP g y thá g ă sử ổi, bổ su g iều ủ Nghị ị h s 6/ 8/NĐ-CP g y 16 thá g ă h phủ quy ị h xử phạt vi phạ h h hí h tr g h ạt ộ g ại 34.Quyết ị h s 36/ 3/QĐ-TTg g y 11/3/ ủ Thủ tướ g Chí h phủ việ b h h Quy hế góp v , u ổ phầ ủ h ầu tư ướ goài tr g d h ghiệp Việt N 35.Quyết ị h 88/ 6/QĐ-BKH g y 19/1 / việ b h h ẫu vă bả thự hiệ thủ tụ ủ Bộ Kế H h ầu tư Việt N 36.Quyết ị h s / 7-QĐ-BTM g y 1/5/ ủ Bộ Thươ g ại g b ộ tr h thự hiệ h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó 37.Quyết ịnh s 7/ 7/QĐ-TTg g y 15 thá g ă Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triể thươ g ại tr g ướ ế ă v ị h hướ g ế ă 38.Quyết ị h s 88/ 9/QĐ-TTg g y 18/6/ ủ Thủ Tướ g Chí h Phủ việ b h h Quy hế góp v , u ổ phầ ủ h ầu tư ướ g i tr g d h ghiệp Việt N 39.Th g tư s / /TT- BTM g y 15 thá g ă hướ g dẫ thự hiệ Nghị ị h s 4/ /NĐ-CP g y 31/7/ ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết thi h h Luật Đầu tư ướ g i Việt N xuất hập kh u v h ạt ộ g thươ g ại ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ ngồi 40.Th g tư s 3/ 6/TT-BKH g y 19/1 / ủ Bộ Kế H h hướ g dẫ ột s ội du g hồ sơ, tr h tự, thủ tụ ă g ký ki h d h the quy ị h Nghị ị h 88/ 6/NĐ-CP g y thá g ă ủ Chí h phủ ă g ký ki h d h 41.Th g tư s 11/ 6/TT-BTM ngày 8/9/ ủ Bộ Thươ g ại ( ay Bộ C g thươ g) hướ g dẫ thự hiệ Nghị ị h s / 6/NĐ-CP ngày 5/7/ ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại Vă phò g ại diệ , Chi há h ủ thươ g h ướ g i Việt N 42.Th g tư s 9/ 6/TT-BTM g y 5/ 5/ ủ Bộ Thươ g Mại việ hướ g dẫ ă g ký h ạt ộ g hượ g quyề thươ g ại 43.Th g tư s 9/ 7/TT- BTM g y 17/7/ ủ Bộ Thươ g ại hướ g dẫ thi h h Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP g y thá g ă quy ị h hi tiết Luật Thươ g ại h ạt ộ g u bá h g hó v h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N 44.Th g tư s 4/ 7/TT-BTM g y 4/4/ ủ Bộ Thươ g ại hướ g dẫ h ạt ộ g xuất hập kh u, gi g, th h ý h g hập kh u tiêu thụ sả ph ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i quy ị h Nghị ị h s 8/ 6/NĐ-CP g y thá g ă ủ Chí h phủ quy ị h hi tiết v hướ g dẫ ột s iều ủ Luật ầu tư 45.Th g tư s 5/ 8/TT-BCT g y 14/4/ ủ Bộ C g Thươ g sử ổi, bổ su g Th g tư s 9/ 7/TT-BTM g y 17 thá g ă ủ Bộ Thươ g ại hướ g dẫ thi h h Nghị ị h s 3/ 7/NĐ-CP ngày 12 thá g ă quy ị h hi tiết Luật thươ g ại h ạt ộ g i qu trự tiếp ế u bá h g hó ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N 46.Th g tư s 4/ 11/TT-BKHĐT g y 31 thá g ă 11 quy ị h hệ th g biểu ẫu bá th g k sở áp dụ g i với d h ghiệp h ướ , d h ghiệp v dự ó v ầu tư trự tiếp ướ g i 47.C kết WTO ủ Việt N v Hiệp ị h bả ại Qu tế GATT, GATS, TRIMs, TRIPs 48.Hiệp ị h Thươ g ại Việt- M 49.Luật Điều ước Qu c tế 2005 ủ Tổ h Thươ g III DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3.1 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TI NG VIỆT 3.1.1 GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO Trườ g Đại họ Luật H Nội ( 5), Giáo trình Luật Quốc tế, Nh xuất bả C g Nh d , H Nội, tr 51 Nguyễ Mi h Đ ( 8), Vai trò pháp luật đời sống xã hội, Nh xuất bả Chí h trị Qu gi , H Nội, tr 13, 52.Nguyễ Trườ g Gi g ( 8), Những phát triển Luật pháp Quốc tế kỷ XXI, Nh xuất bả Chí h trị Qu gi , H Nội, tr 15 53 Nguyễ Vă Luyệ , Dươ g A h Sơ , L Thị Bí h Thọ ( 4), Giáo trình Luật hợp đồng Thương mại Quốc tế, NXB ĐH Qu gi Th h ph Hồ Chí Mi h, Hồ Chí Mi h, tr 54.Nguyễ Thị Th h L ( 6), Quyền kinh doanh xuất nhập phân phối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Nghiên cứu đối chiếu với quy định pháp luật Trung Quốc, Luậ vă Thạ s Luật họ Đại họ Luật Th h ph Hồ Chí Mi h, Th h ph Hồ Chí Mi h 55.Ng Qu g Mi h, Bùi Vă Huy (Đồ g hủ bi ) ( 8), Kinh tế Việt Nam sau năm gia nhập, Nh xuất bả Chí h trị Qu gi , H Nội, tr.274 56.Lưu Ngọ Trị h ( hủ bi ) ( 8), Kinh tế trị giới: Vấn đề xu hướng tiến triển, Nh xuất bả L ộ g, H Nội, tr 93 57.Nguyễ Vă Thườ g ( hủ bi ) ( 8), Giáo trình Kinh tế Việt Nam, Nhà xuất bả Đại họ Ki h tế qu d , H Nội, tr 16-217 58.Nguyễ Xu Thắ g ( 7), Tồn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nh xuất bả Kh họ xã hội, H Nội, tr 9, 35, 37 59.Lý Quý Trung (2005), Franchise- Bí thành cơng mơ hình nhượng quyền kinh doanh, Nh xuất bả Trẻ, Th h ph Hồ Chí Mi h, tr.12 60.Nguyễ Như Phát, L Mi h T ( 7), Pháp luật kinh doanh (Tập 1), Nh Xuất bả Bưu iệ , H Nội, tr 33-234 61.M i Hồ g Quỳ - Trầ Việt Dũ g ( 5), Luật Thương mại Quốc tế, NXB Đại họ Qu gi Th h ph Hồ Chí Mi h, Hồ Chí Minh, tr.88 62.Nguyễ Như Ý (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nh Xuất bả Vă hó Th g ti , H Nội, tr 35 63.Việ ki h tế Th h ph Hồ Chí Mi h ( 4), Những kiến thức chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Xưở g i ội Việ Ki h tế Th h ph Hồ Chí Mi h, Th h ph Hồ Chí Mi h, tr 3.1.2 CƠNG VĂN, TẠP CHÍ 64 C g vă s 933 /VP-ĐT g y 15 thá g 11 ă ủ Ủy B h d Th h ph Hồ Chí Mi h ấp Giấy h g hậ ầu tư ủ d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i 65.C g vă s 6446/BCT–KH g y 5/7/ ủ Bộ C g thươ g việ góp ý dự th h ập C g ty FDI h ạt ộ g tr g thươ g ại 66.C g vă s 4873/BCT-KH g y / 6/ hướ g dẫ th h ập d h ghiệp ó v ủ Bộ C g thươ g việ ầu tư ướ g i 67.C g vă s 954/BCT-KH g y 11/ 4/ hướ g dẫ th h ập d h ghiệp ó v ủ Bộ C g thươ g việ ầu tư ướ g i 68.C g vă s 596/BCT- KH g y thá g ă việ hướ g dẫ dự th h ập g ty ó v ầu tư ướ g i ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư Tỉ h, Thả h ph 69.C g vă s 985/BCT-KH g y 14 thá g ă việ th h ập d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư Tỉ h, Th h ph 70.C g vă s 8671/BCT-KH g y 19 thá g ă ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư Tỉ h, Th h ph 71.C g vă s 6556/BTC-KH g y 13/ 7/ thự hiệ Nghị ị h 3/ 7/NĐ-CP việ hướ g dẫ ấp phép 72.C g vă s 5558/UBND-KH&ĐT g y 17 thá g ă ủ Ủy B h d Th h ph H Nội việ ấp Giấy phép ki h d h v Giấy phép ập sở bá ẻ h d h ghiệp ó v ầu tư ướ g i H Nội 73.C g vă s 175 /BKH-PC g y 18 thá g ă h h v Đầu tư thủ tụ th h ập d h ghiệp i hợp b ướ g i hiế 49% v iều ệ ủ ủ Bộ Kế d h tr g trườ g 74.C g vă s 171 /BCT-KH g y thá g ă ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư Th h ph Hồ Chí Mi h 75.C g vă s 33/BCT-KH g y 16 thá g ă ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư Th h ph Hồ Chí Mi h 76.C g vă s 7881/BCT-KH g y 13 thá g ă ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế H h v Đầu tư Tỉ h, Th h ph việ th h ập sở bá ẻ 77.C g vă s 9/BCT- KH g y 16 thá g ă ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế H h v Đầu tư Th h ph Hồ Chí Mi h 78.C g vă s 78 /SKHĐT-ĐT g y 13 thá g ă ủ Ủy B h d Tp HCM gửi Sở Kế h h v Đầu tư Th h ph Hồ Chí Minh 79.C g vă s 697 /VP- ĐT g y thá g ă ủ Ủy b h d TP Hồ Chí Minh 80.C g vă s 83 3/BCT-KH g y thá g ă việ hướ g dẫ dự th h ập g ty ó v ầu tư ướ g i ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư Tỉ h, Th h ph 81.C g vă s 8553/BCT-KH g y thá g ă ủ Bộ C g thươ g gửi Sở Kế h h v Đầu tư gửi Sở Kế h h v Đầu tư Th h ph Hồ Chí Mi h 82.C g vă s 5675/BYT- KH-TC g y thá g ă ủ Bộ Y Tế gửi Sở Kế H h v Đầu tư Th h ph Hồ Chí Mi h 83.Đỗ Ng B h ( 8), “Một s ị h hướ g bả hằ ổ ị h v phát triể guồ h ự , thu hút v ầu tư ướ g i v Việt N ”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (01), tr.37 84.Nguyễ Ch u ( 8), „„Fr hise v tươ g i Việt N ‟‟, Tạp chí Marketing, (40), tr.80 85.Đỗ Ngọ Hải ( 8), „„Một s ti u hí bả ể b h h vă bả quy phạ pháp uật ó hất ượ g t t‟‟, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (05), tr.29 86.H gue ( 1), “Đại ươ g vấ ề tự d hó hơ ữ thươ g ại dị h vụ‟‟, Ban Thư Ký WTO, tr.194 87.Vũ Đ L g ( ), “V i trò ủ Điều ướ qu tế tr g việ s thả vă bả quy phạ pháp uật”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (08), tr.06 88.OECD ( ), “Đá h giá r ả thươ g ại dịch vụ – Cam kết kiểm tra nhu cầu kinh tế GATS: Tổ g qu ”, Ban Công tác Ủy ban Thương mại, (11), tr.04 89.Bùi Thanh Quất ( 6), “Khái iệ với tí h h ột vấ ề triết họ ”, Tạp chí Triết học, (05), tr.02 90.Dươ g A h Sơ , Nguyễ Th h Đ ( 7), “Nhữ g bất ập ủ Luật Thươ g ại 1997”, Tạp chí Khoa học pháp lý , (03), tr.01 91.Hồ g Thủy ( 7), “Fr hise g “ ó g” Việt N ”, Tạp chí Marketing, (34), tr.31 89.Trần Anh Tuấ & J h O g ( 8), “Fr hise – Kênh tiếp thị ộ v ưu việt”, Tài liệu hội thảo Việt Nam Franchise 2008 ngày 19 tháng 01 năm 2008 Thành phố Hồ Chí Minh, tr.06-07 90 Quang Thuần, “Đầu tư ướ g i tă g kỷ lụ ”, Báo Thanh niên, (218), tr.06 91.Mai Yế ( 7), “WTO kh g phải màu hồ g”, Tạp chí Doanh nhân Sài Gịn, (09), tr.36-37 3.2.TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TI NG ANH 92.A ders , J es H , R ger R Bet urt ( ), “Distribution and Deve p e t”, Economic Testing, (40), pp.176 93.A.P Cowie (ed.) (1990), Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, pp.2036 94.B y ud O ivier d Giuseppe Ni etti ( 1), “M ge e t h gi g i retail distributi ”, Economic Research of OECD, (32), pp.83 95.Betancourt, Roger R (2004), The Economics of Retail and Distribution , Edward Elgar, Cheltenham, UK Northampton MA, USA, pp 356 96.Kalirajan, K (2000), Restriction in distribution services, AusInfo, Canberra, pp.25 97 Mutebi, A ex M ( 7), “Ch gi g f r ge e t i ret i i g f r rges e i S uthe st Asi Cities”, Cities Research, (02), pp.357 - 379 98 Erwi J Keup ( ), “Fr hise Bib e‟‟, The Oasis Press, Oregon -US, pp.05 99 T e i, W e v Nei Wrig ey ( 9), “Org iz ti h e ges d coping strategies of foreign retailers in post - WTO i Chi ”, Economic Geography, (01), pp.49-73, 194 IV CÁC WEBSITE 100 http://nciec.gov.vn 101 http://moj.gov.vn 102 http://fia.mpi.gov.vn 103 http://www.vietfranchise.com 104 http://www.unstats.un.org 105 http://www.business.gov.vn 106 http://www.thongtinphapluatdansu.com 107 http://www.dpi.hanoitrade.com.vn 108 http://www.dpi.hochicminhcity.gov.vn 109 http://www.hapi.gov.vn 110 http://www.nld.com.vn 111 http://www.thanhnien.com.vn 112 http://www.thesaigontimes.vn 113 http://www.tuoitre.com.vn 114 http://www.vietnamnet.com.vn 115 http://www.saga.vn 116 http://www.dev.usvtc.org/trade/bta/trading 117 http://www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 118 http://www.sggp.org.vn ... thiệ pháp uật dị h vụ bá h ghiệp ó v ầu tư ướ g i Việt N CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1 Kh i qu t chung doanh nghiệp có vốn đầu tƣ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TƠ THỊ THANH THỦY PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh Tế -... KI N NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3.1 Mục tiêu hoàn thiện chung nhằm đảm bảo thống ph p luật nƣớc ph p luật quốc tế, đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam , Pháp luật về dịch vụ bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam