0

Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh sóc trăng (luận văn thạc sỹ luật học)

73 2 0
  • Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh sóc trăng (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH VÕ QUANG DIỆU CƠNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH CƠNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SÓC TRĂNG chuyên ngành: Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Mã Số: 8380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ VĂN NHIÊM Học viên: VÕ QUANG DIỆU Lớp: Cao học Luật Sóc Trăng, Khóa 02 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG; CÁC LOẠI TÀI SẢN, THU NHẬP VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC CƠNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SÓC TRĂNG 1.1 Đối tượng phải công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước 1.1.1 Quy định pháp luật thực tiễn thực 1.1.2 Những bất cập giải pháp hoàn thiện 1.2 Các loại tài sản, thu nhập phải công khai, minh bạch cán bộ, cơng chức quản lý quan hành nhà nước 11 1.2.1 Quy định pháp luật thực tiễn thực 11 1.2.2 Những bất cập giải pháp hoàn thiện 15 1.3 Quy định nội dung, hình thức cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước .17 1.3.1 Quy định pháp luật thực tiễn thực 17 1.3.2 Những bất cập giải pháp hoàn thiện 21 TIỂU KẾT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG GIẢI TRÌNH VÀ XÁC MINH; XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC CÔNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SĨC TRĂNG 25 2.1 Giải trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước 25 2.1.1 Quy định pháp luật thực tiễn thực 25 2.1.2 Những bất cập giải pháp hoàn thiện 28 2.2 Xử lý vi phạm việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước 33 2.2.1 Quy định pháp luật thực tiễn thực 33 2.2.2 Những bất cập giải pháp hoàn thiện 37 TIỂU KẾT CHƯƠNG 40 KẾT LUẬN CHUNG 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Nhiêm Những thông tin, tài liệu Luận văn thu thập cách khách quan, trung thực, số liệu minh chứng có nguồn gốc rõ ràng Khơng chép cơng trình khoa học khác./ Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2018 Người viết Võ Quang Diệu PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm qua, pháp luật phịng, chống tham nhũng nói chung, pháp luật công khai, minh bạch tài sản thu nhập nước ta bước hình thành, phát triển đạt kết tích cực, nhiên chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề cần tiếp tục ngăn chặn, bước đẩy lùi nạn tham nhũng Đảng Nhà nước ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị văn pháp luật rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp chủ yếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng như: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 Hội nghị Trung ương khóa XI Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 Bộ Chính trị việc “Tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 Bộ Chính trị “Tăng cường lãnh đạo Đảng việc kê khai kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị số 04-NQ/TW, ngày 21/8/2006 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị số 21/NQ-CP, ngày 12/05/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Chiến lược quốc gia phịng, chống tham nhũng đến năm 2020… Trong đó, Luật Phịng, chống tham nhũng1 coi cơng cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng Minh bạch tài sản, thu nhập coi giải pháp trọng tâm phòng ngừa tham nhũng Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 Chính phủ Thơng tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định minh bạch tài sản, thu nhập quy định cụ thể thực việc kê khai, để từ tạo sở thuận lợi cho việc công khai tài sản, thu nhập từ năm 2013 đến Việc quy định pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa ổn định, việc sửa đổi, bổ sung thực thời gian ngắn Sự thay đổi quy định công khai, minh bạch tài sản, thu nhập phát sinh thay đổi nghiệp vụ áp dụng dẫn đến trình kê khai tài sản thu nhập xác minh việc kê khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Luật Phòng, chống tham nhũng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 sửa đổi, bổ sung vào năm 2007 năm 2012 Tuy nhiên, quy định cịn có bất cập giải pháp gặp nhiều khó khăn q trình triển khai thực Một là, quy định hành đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập chưa rõ ràng Luật Phòng, chống tham nhũng hành chưa có quy định kê khai trường hợp đối tượng học, có chuyển đổi vị trí cơng tác, Hai là, quy định tài sản, thu nhập phải kê khai chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, quy định giá trị tài sản từ 50 triệu đồng/loại tài sản trở lên chưa phù hợp với biến động giá trị tài sản thị trường, phạm vi loại tài sản phải kê khai chưa phản ánh hết tài sản, thu nhập đối tượng phải kê khai khoản chi phí sinh hoạt, chi phí học tập, đào tạo nước ngoài, khoản hiến, tặng, cho đối tượng phạm vi kê khai, Ba là, quy định nội dung hình thức cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa hợp lý Pháp luật chưa quy định việc phải công khai rộng rãi thông tin tài sản, thu nhập Bản kê khai niêm yết trụ sở làm việc, công bố họp, hội nghị quan, đơn vị nên người dân không tiếp cận với kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý Bốn là, quy định việc xác minh tài sản, thu nhập chưa tạo tính chủ động nhằm làm rõ tính trung thực việc kê khai Quy định xác minh kê khai dừng lại xác minh việc kê khai mà chưa xác minh nội dung nguồn gốc tài sản kê khai, chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm tra xác minh nguồn gốc, số lượng, giá trị tài sản, thu nhập kê khai Năm là, quy định chế tài xử lý vi phạm công khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa cụ thể khơng đủ sức răn đe Trong đó, quy định xử lý kỷ luật đối tượng không kê khai kê khai chậm chưa đủ sức răn đe; chưa có quy định cụ thể xử lý người số tài sản kê khai khơng trung thực; chưa có quy định xử lý trách nhiệm người giao nhiệm vụ mà thực nhiệm vụ xác minh không đầy đủ, thiếu chặt chẽ Xuất phát từ vấn đề nêu trên, để góp phần hồn thiện pháp luật phịng, chống tham nhũng nói chung tạo sở pháp lý cho việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý nên tác giả chọn đề tài “Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước tỉnh Sóc Trăng” để làm đề tài Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu đề tài Thời gian qua, có nhiều đề tài, viết tham nhũng, cơng tác phịng, chống tham nhũng nói chung biện pháp phịng ngừa tham nhũng nói riêng; nhiên, nay, có đề tài nghiên cứu, đánh giá cách độc lập, toàn diện, đầy đủ mặt lý luận thực tiễn, đặc biệt khía cạnh pháp lý việc cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý Trên sở kế thừa kết nghiên cứu liên quan, để làm rõ sở pháp lý thực tiễn việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước tỉnh Sóc Trăng Một số đề tài, chuyên đề nghiên cứu viết có liên quan, cụ thể sau: - Đề tài, chuyên đề nghiên cứu như: + “Pháp luật kê khai tài sản, thu nhập phục vụ việc phòng, chống tham nhũng Việt Nam - Thực trạng kiến nghị” TS Lương Minh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Viện nghiên cứu lập pháp khái quát pháp luật phịng, chống tham nhũng nói chung, pháp luật kê khai tài sản, thu nhập phục vụ việc phòng, chống tham nhũng Việt Nam nói riêng cịn có hạn chế, bất cập + “Việc thực cơng khai tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn Những vấn đề đặt ra” CN.Vũ Ngọc Huế, chuyên viên, Viện Khoa học Thanh tra cho công tác kê khai không nghiêm túc thực việc cơng khai khơng thực được, ngược lại, công tác kê khai thực tốt tạo sở thuận lợi để tiến hành việc công khai - Một số viết đăng tạp chí khoa học như: “Hồn thiện chế tài để công khai, minh bạch tài sản thu nhập”, TS Bùi Ngọc Thanh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề xuất chế tài người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không kê khai, kê khai không trung thực, kiến nghị “tất kê khai tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai phải công khai, minh bạch trước nhân dân; trước hết nơi cư trú hợp pháp… chi nơi đảng viên sinh hoạt hai chiều địa bàn hoạt động thường xuyên người có nghĩa vụ kê khai Hồn tồn công khai giống niêm yết danh sách cử tri bầu cử”, đồng thời, “tài sản bất minh (trong chủ yếu tài sản tham nhũng) phương án tốt nhất, khả thi phải sung công” + “Kê khai tài sản, thu nhập góp phần phịng, chống tham nhũng Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, TS Phạm Thanh Hà - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I cho việc kê khai tài sản, thu nhập xác định giải pháp quan trọng cơng tác phịng ngừa tham nhũng Trong thời gian qua việc kê khai tài sản, thu nhập Việt Nam ngày hoàn thiện hành lang pháp lý, đạt kết bước đầu thực tế triển khai Tuy nhiên, việc kê khai tài sản, thu nhập Việt Nam chưa đạt mục đích kỳ vọng xã hội Kê khai tài sản, thu nhập cịn hình thức mang tính đối phó + “Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn thời gian tới” - Ts Nguyễn Thanh Hải Ban Nội Trung ương nêu bật vấn đề kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo sở quan trọng cho việc minh bạch hóa thu nhập tài sản người có chức vụ, quyền hạn để phịng, chống tham nhũng có hiệu quả; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gia tăng thu nhập hành vi bất hợp pháp góp phần bước hồn thiện chế kiểm sốt tài sản, thu nhập toàn xã hội việc làm cần thiết + “Công khai tài sản, thu nhập giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm để phòng, chống tham nhũng” - TS.Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra việc công khai kê khai tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm có ý nghĩa lớn, tạo điều kiện cần thiết để xã hội giám sát việc kê khai tài sản thu nhập người có chức vụ, quyền hạn Quy định công khai kê khai tài sản thu nhập gắn liền với trình phát triển nhận thức chế định minh bạch tài sản thu nhập Ngồi ra, có số viết có liên quan đăng báo điện tử (Internet), Tạp chí Thanh tra, Báo Nội chính, Báo Dân Trí, Báo Tiền Phong, Báo Giao thông, Báo VOV, Trường cán Thanh tra, Báo Thanh tra Việt Nam, Báo Người Lao động, Báo Sóc Trăng, Tuy nhiên, tài liệu tài liệu tác giả lựa chọn tham khảo thực đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài Phân tích làm rõ bất cập pháp luật hành công khai, minh bạch tài sản, thu nhập thực tiễn áp dụng để có giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhằm phục vụ cơng tác phịng ngừa tham nhũng thời gian tới Để thực mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau: Phân tích làm sáng tỏ vấn đề pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước Việt Nam thực tiễn tỉnh Sóc Trăng nội dung cụ thể đối tượng phải công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; loại tài sản, thu nhập phải kê khai; nội dung hình thức cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập; việc xác minh tài sản, thu nhập; chế tài xử lý vi phạm công khai, minh bạch tài sản, thu nhập Đánh giá thực trạng pháp luật thực pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước: mặt đạt được, bất cập nguyên nhân bất cập tổ chức thực Trên sở nghiên cứu vấn đề pháp lý thực tiễn, phân tích đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước tỉnh Sóc Trăng thời gian tới Phạm vi nghiên cứu đề tài phương pháp nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu khuôn khổ pháp luật hành công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước Việt Nam đặc biệt tỉnh Sóc Trăng; khai thác liệu, tài liệu có liên quan đến thực trạng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 Việt Nam tỉnh Sóc Trăng 4.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phòng, chống tham nhũng Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng luận văn phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, Bố cục luận văn Luận văn gồm có 02 chương, lời nói đầu kết luận Chương Đối tượng; loại tài sản, thu nhập nội dung, hình thức cơng khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước tỉnh Sóc Trăng Chương Giải trình xác minh; xử lý vi phạm việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước tỉnh Sóc Trăng PHỤ LỤC MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ) BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM: I THÔNG TIN CHUNG Người kê khai tài sản, thu nhập - Họ tên:…………………………………….Năm sinh:………… … - Chức vụ/chức danh công tác:………………………………………… - Cơ quan/đơn vị công tác:…………………………………………… - Hộ thường trú:…………………………………………………… - Chỗ tại:………………………………………………………… Vợ chồng người kê khai tài sản, thu nhập - Họ tên:……………………………………….Năm sinh:…….…… - Chức vụ/chức danh công tác:………………………………………… - Cơ quan/đơn vị công tác:……………………………………………… - Hộ thường trú:…………………………………………………… - Chỗ tại:………………………………………………………… Con chưa thành niên (con đẻ, nuôi theo quy định pháp luật) a) Con thứ nhất: - Họ tên:……………………………………………………………… - Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………… - Hộ thường trú:…………………………………………………… - Chỗ tại:………………………………………………………… b) Con thứ hai (trở lên): Kê khai thứ II THÔNG TIN MƠ TẢ VỀ TÀI SẢN Nhà ở, cơng trình xây dựng: a) Nhà ở: - Nhà thứ nhất: .………………… ……………….…………… + Loại nhà:………………… Cấp cơng trình……………… ……… + Diện tích xây dựng: ………………………….……………… …… + Giá trị: ………………………………………………….…………… + Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………………….………… + Thơng tin khác (nếu có): ………………………………………….… - Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự nhà thứ b) Cơng trình xây dựng khác: - Cơng trình thứ nhất: … … + Loại cơng trình ……………Cấp cơng trình ……………………… + Diện tích: ………………………………………………….………… + Giá trị: ……………………………………………………….……… + Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………….……… + Thông tin khác (nếu có): ……………………………….…………… - Cơng trình thứ hai (Trở lên): Kê khai tương tự cơng trình thứ Quyền sử dụng đất: a) Đất ở: - Mảnh thứ nhất: + Địa chỉ: …………… ……………………….……………………… + Diện tích: ………………… ……………………………………… + Giá trị: …………………………… ……………………………… + Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ………………… ………… …… + Thông tin khác (nếu có): ……………………………… ……… … - Mảnh thứ 2: (Mô tả mảnh thứ nhất) b) Các loại đất khác: - Mảnh thứ nhất: + Địa chỉ: ……………………………………………………………… + Diện tích: ………………….………………………………………… + Giá trị: …………………………… ……………………………… + Giấy chứng nhận quyền sử dụng: ………………… …………….… + Thông tin khác (nếu có): ……………………………… …………… - Mảnh thứ hai: (Mô tả mảnh thứ nhất) Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức nước, tổ chức nước Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên Ơ tơ, mơ tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định pháp luật phải đăng ký sử dụng cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị loại từ 50 triệu đồng trở lên - Ô tô - Mô tô - Xe gắn máy - Xe máy (máy ủi, máy xúc, loại xe máy khác) - Tầu thủy - Tầu bay - Thuyền - Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định pháp luật phải đăng ký sử dụng cấp giấy đăng ký) Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào sở kinh doanh, loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên - Kim loại quý - Đá quý - Cổ phiếu - Vốn góp vào sở kinh doanh - Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cảnh, bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ loại tài sản khác) Tài sản, tài khoản nước gồm tất tài sản quy định từ Khoản đến Khoản nói nằm lãnh thổ Việt Nam Các khoản nợ gồm: khoản phải trả, giá trị tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên Tổng thu nhập năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, khoản thu nhập khác ………… III GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm) Loại tài sản, thu nhập Tăng/ Nội dung giải trình nguồn giảm gốc tài sản, thu nhập tăng thêm Nhà ở, cơng trình xây dựng (tăng, giảm số lượng, diện tích thay đổi cấp nhà, cơng trình so với kỳ kê khai trước đó): a) Nhà ở: b) Cơng trình xây dựng khác: Quyền sử dụng đất (tăng, giảm số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó): a) Đất ở: b) Các loại đất khác: Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức nước, tổ chức nước Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên Các loại động sản: - Ơ tơ - Mơ tơ - Xe gắn máy - Xe máy (máy ủi, máy xúc, loại xe máy khác) - Tầu thủy - Tầu bay - Thuyền - Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định pháp luật phải đăng ký sử dụng cấp giấy đăng ký) Các loại tài sản: - Kim loại quý - Đá quý - Cổ phiếu - Vốn góp vào sở kinh doanh - Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên Các loại tài sản khác (như cảnh, bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên Tài sản, tài khoản nước gồm tất tài sản quy định từ Khoản đến Khoản nói nằm lãnh thổ Việt Nam Các khoản nợ gồm: khoản phải trả, giá trị tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên Tổng thu nhập năm quy đổi thành tiền Việt Nam (Người kê khai tự xác định loại tài sản tăng, giảm kỳ kê khai giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm) Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập …… ngày………tháng………năm…… Người nhận Bản kê khai (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh) Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập …… ngày……tháng……năm…… Người kê khai tài sản (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ) BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM: Người kê khai ghi năm kê khai tài sản, thu nhập I THÔNG TIN CHUNG Người kê khai tài sản, thu nhập, vợ chồng, chưa thành niên (con đẻ, nuôi theo quy định pháp luật) ghi thông tin cá nhân theo tiêu chí mẫu Bản kê khai II THƠNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN A Xác định phạm vi tài sản phải kê khai: Tài sản phải kê khai gồm tài sản thuộc sở hữu quyền sử dụng thân, vợ chồng chưa thành niên (con đẻ, nuôi theo quy định pháp luật) thời điểm hoàn thành Bản kê khai xác định sau: Tài sản kê khai tài sản có thời điểm kê khai, loại tài sản quy định từ Khoản đến Khoản Thông tư kê khai có tổng giá trị loại từ 50 triệu đồng trở lên Quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản bao gồm sở hữu hay sử dụng toàn phần tài sản đó, khơng phân biệt tài sản chưa cấp giấy chứng nhận (giấy đăng ký tài sản phải đăng ký theo quy định pháp luật), tài sản đứng tên người khác Tài sản thuê, quản lý hộ, giữ hộ xác định tài sản phải kê khai tổng thời gian sử dụng tài sản kỳ kê khai từ tháng trở lên Ví dụ 1: Công chức B thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập vợ, nhỏ nhà bố mẹ vợ, nhà bố mẹ vợ đứng tên Công chức B phải kê khai nhà nhà thuộc quyền sở hữu bố mẹ vợ gia đình cơng chức B vợ cơng chức B người có quyền sử dụng nhà nói Ví dụ 2: Ơng C cơng chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, vợ bà M nội trợ Năm 2013, bà M cha mẹ cho 01 mảnh đất chưa hoàn thành thủ tục sang tên bà Ông C phải kê khai mảnh đất nói ghi rõ vào Mục thông tin khác mảnh đất cha mẹ cho, trình sang tên, đổi chủ B Thông tin tài sản phải kê khai Nhà ở, cơng trình xây dựng: Người kê khai tự mơ tả loại nhà, cơng trình xây dựng khác thân, vợ chồng, chưa thành niên có quyền sở hữu, sở hữu phần có quyền sử dụng, cấp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác a) Nhà ở: - Nhà thứ nhất: Ghi địa theo số nhà (nếu có), tịa nhà, khu nhà; khu phố (hoặc thơn, xóm, bản); xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương + Loại nhà: Căn hộ, nhà riêng lẻ, biệt thự + Cấp cơng trình: phân loại sau: * Đối với hộ chung cư: Ghi rõ chung cư cấp I tòa nhà 25 tầng, cấp II tòa nhà tầng đến 24 tầng, cấp III tòa nhà từ tầng đến tầng, cấp IV tòa nhà tầng đến tầng * Đối với nhà riêng lẻ: Cấp III nhà có tầng; cấp IV nhà có từ tầng trở xuống; * Biệt thự + Diện tích xây dựng: Ghi tổng diện tích (m2) sàn xây dựng tất tầng nhà riêng lẻ, biệt thự bao gồm tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái tầng mái tum Căn hộ diện tích ghi theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp đồng thuê (trong trường hợp thuê) + Giá trị: * Đối với nhà mua: số tiền thực tế phải trả giao dịch mua bán khoản thuế, phí khác (nếu có) * Đối với nhà tự xây dựng: tổng chi phí phải trả để hồn thành việc xây dựng phí, lệ phí (nếu có) thời điểm xây dựng * Đối với nhà cho, tặng, thừa kế: có xác định giá trị ghi theo giá thị trường thời điểm cho, tặng, thừa kế khoản thuế, phí khác (nếu có) * Trường hợp khơng thể ước tính giá trị tài sản lý tài sản sử dụng lâu giao dịch tài sản tương tự ghi “không xác định giá trị” nêu lý + Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Trường hợp có Giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi rõ số Giấy chứng nhận, quan cấp ngày, tháng, năm cấp Trường hợp đồng sở hữu ghi họ tên người sở hữu + Thông tin khác (nếu có): Ghi thơng tin bổ sung liên quan xây dựng, sửa chữa, ở, chưa ở, nhà cho thuê, cho mượn, trình chuyển nhượng, thuê, quản lý hộ, giữ hộ, sở hữu chung, sử dụng chung - Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự nhà thứ b) Cơng trình xây dựng khác: - Cơng trình thứ nhất: + Loại cơng trình: Cơng trình dân dụng cơng trình cơng nghiệp + Cấp cơng trình: Ghi tính cơng trình (kiot, nhà kho, ) + Các tiêu chí khác kê khai thơng tin hướng dẫn mục nhà - Cơng trình thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự công trình thứ Quyền sử dụng đất: Người kê khai tự mô tả loại đất thân, vợ chồng, chưa thành niên có quyền sử dụng toàn phần, cấp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người khác a) Đất ở: - Mảnh thứ nhất: + Địa chỉ: Khu phố (thơn, xóm, bản) xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số đất, Tờ đồ (nếu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) + Diện tích: Ghi diện tích đất ghi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp; trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ghi theo Hợp đồng mua, bán diện tích thực sử dụng, quản lý + Giá trị: Như phần nhà, cơng trình xây dựng + Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Trường hợp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng ghi rõ số Giấy chứng nhận, quan, đơn vị cấp ngày, tháng, năm cấp Trường hợp có nhiều người có quyền sử dụng ghi họ tên người sử dụng + Thơng tin khác (nếu có): Ghi thơng tin tình trạng chuyển nhượng, sang tên, đổi chủ trạng thái sử dụng cho thuê, cho mượn, - Mảnh thứ hai: Kê khai tương tự mảnh đất thứ b) Các loại đất khác: Kê khai tương tự đất Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức nước, tổ chức nước Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên Việc kê khai theo nguyên tắc: ghi tiền Việt Nam, ngoại tệ ghi nguyên tệ số tiền quy đổi tiền Việt Nam theo tỷ giá công bố Ngân hàng Nhà nước ngày gần ngày kê khai Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn A thời điểm kê khai có triệu tiền mặt để nhà, 10 triệu tiền cho bạn vay Tài khoản cá nhân ông A có 10 triệu, 01 sổ tiết kiệm trị giá 1500 đô la Mỹ, tương đương 30 triệu đồng (theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước thông báo thời điểm kê khai, đô la Mỹ 20.000 đồng) Ông A phải kê khai rõ số tiền sau: Tổng số tiền: 55 triệu đồng Tiền mặt: triệu đồng Tiền cho vay: 10 triệu Tiền tài khoản cá nhân: 10 triệu Tiền gửi: 30 triệu động (1500 la Mỹ) Ơ tơ, mơ tơ, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định pháp luật phải đăng ký sử dụng cấp giấy đăng ký) có giá trị loại từ 50 triệu đồng trở lên Loại tài sản xác định là: Ơ tơ, mơ tơ, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền động sản khác Việc kê khai tài sản ghi rõ số lượng, giá trị loại tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng Giá trị xác định giá lúc mua, cho, tăng … Tổng giá trị loại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên phải kê khai, chưa đến 50 triệu đồng khơng phải kê khai Các thơng tin kê khai khác thông tin quyền sử dụng tài sản kê khai thuê, mượn, thời điểm mua … Ví dụ 4: Trường hợp ơng A cơng chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập có sở hữu 01 xe máy SH trị giá 100 triệu đồng, ông A phải kê khai tài sản này; Trường hợp trai ông A giám đốc doanh nghiệp tư nhân, giao cho ông A sử dụng xe ô tô chỗ ngồi trị giá 500 triệu đồng, xe đăng ký tên cơng ty, Ơng A phải kê khai xe tơ ơng có quyền sử dụng loại tài sản Ví dụ 5: Trường hợp đến ngày kê khai, công chức B thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập có xe gắn máy, tổng giá trị xe gắn máy thời điểm mua 45 triệu đồng khơng phải kê khai; năm sau công chức B mua thêm 01 xe gắn máy với giá trị 15 triệu đồng, lần kê khai tiếp theo, công chức B phải kê khai xe gắn máy có tổng giá trị 60 triệu đồng Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào sở kinh doanh, loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên Loại tài sản xác định là: kim loại quý (vàng, bạc ), đá quý, cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần, giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác Kê khai tài sản việc ghi rõ số lượng, giá trị loại tài sản Về giá trị giá phải trả mua, giá tính góp vốn, giá ước tính tặng, cho, biếu, thừa kế Các loại tài sản khác (như cảnh, bàn ghế, tranh ảnh loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên Loại tài sản xác định phù hợp với loại tài sản thực tế cảnh, bàn ghế, tranh, ảnh, đồ sứ mỹ nghệ, trang thiết bị nội, ngoại thất, trang phục, tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên Kê khai số lượng, giá trị loại tài sản Giá trị tài sản giá phải trả mua, giá tính góp vốn, giá ước tính tặng, cho, biếu, thừa kế Trường hợp tài sản cũ, sử dụng qua nhiều năm cho, tặng, thừa kế, quy đổi thành tiền ghi “khơng xác định giá trị” ghi rõ lý Tài sản nước Tài sản nước phải kê khai tất loại tài sản từ Điểm đến Điểm Mục II Bản kê khai tài sản, thu nhập nằm lãnh thổ Việt Nam Kê khai tài sản nước việc ghi rõ số lượng, giá trị tài sản, địa chỉ, tên quốc gia thông tin tương ứng hướng dẫn Các khoản nợ gồm: Các khoản phải trả, giá trị tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên Khoản nợ gồm: khoản vay, mượn, giá trị tài sản quản lý hộ, giữ hộ, khoản phải trả khác tổ chức, cá nhân quy tiền Việt Nam thời điểm kê khai mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên Ví dụ: Đến thời điểm kê khai, ông Nguyễn Văn A có vay người bạn 10.000 đô la Mỹ tương đương 200 triệu đồng; năm ông mua xe ô tô giá trị 1.000 triệu đồng, trả trước 500 triệu đồng, nợ 500 triệu đồng Ông Nguyễn Văn A phải kê khai tổng số nợ 700 triệu đồng ghi rõ nợ tiền mặt 200 triệu đồng (10.000 đô la Mỹ) 500 triệu đồng cịn nợ mua tô Tổng thu nhập năm Tổng thu nhập năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, khoản thu nhập khác Kỳ kê khai tổng thu nhập năm xác định sau: - Đối với lần kê khai kỳ kê khai xác định từ ngày 01 tháng 01 năm đến ngày kê khai; - Đối với lần kê khai thứ hai trở xác định từ ngày kỳ kê khai liền kề trước đến ngày kê khai - Riêng năm 2013, kỳ kê khai tổng thu nhập tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày kê khai Ví dụ 6: Năm 2013, gia đình cơng chức S có số khoản thu sau: Tổng thu nhập từ khoản lương, phụ cấp, thưởng, thù lao vợ chồng 300 triệu đồng Một người bạn gia đình bạn tặng cho bạn 01 cảnh trị giá ước tính 30 triệu đồng Bạn có hộ cho thuê thu 60 triệu đồng Tổng lợi tức khoản góp vốn cổ phần 500 triệu đồng Bán lô đất thu 2.000 triệu đồng (lô đất trước bạn phải mua 1.500 triệu đồng), bán xe ô-tô thu 400 triệu (xe trước bạn phải mua 700 triệu đồng) Tổng thu nhập năm bạn kê khai 3.290 triệu đồng gồm thu nhập từ lương khoản thù lao 300 triệu đồng, tặng 30 triệu, cho thuê nhà 60 triệu, thu nhập từ đầu tư 500 triệu, bán tài sản 2.400 triệu đồng III GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP Kê khai biến động tài sản, thu nhập kê khai tăng giảm tài sản thời điểm kê khai so với tài sản kê khai trước + Nếu tài sản tăng ghi tên tài sản vào cột loại tài sản; ghi vào cột tăng/giảm dấu “+”; giải thích nguyên nhân tăng vào cột nội dung giải trình nguồn gốc tài sản tăng + Nếu tài sản giảm tên tài sản giảm vào cột loại tài sản ghi dấu “-” vào cột tăng/giảm, ghi giải thích nguyên nhân giảm tài sản vào cột “Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm” Ví dụ 7: Vợ chồng ơng T kỳ kê khai năm 2013 có biến động tài sản, thu nhập so với tài sản, thu nhập kê khai trước sau: Tháng 3, bán mảnh đất với giá 2.000 triệu đồng Mảnh đất năm trước mua với giá 1.500 triệu đồng Tháng 12, gửi tiết kiệm 50 triệu đồng Tháng 11, bán xe ô-tô Toyota Yaris với giá 500 triệu đồng Xe trước mua với giá 700 triệu đồng; Cùng tháng, mua 01 xe ô tô Toyota Altis 2.0 trị giá 800 triệu đồng Tháng 8, người bạn tặng cho bạn 01 cảnh trị giá ước tính 60 triệu đồng; Tháng 11, vợ chồng ơng T hưởng lợi từ đầu tư 500 triệu đồng từ khoản đầu tư năm trước Tổng thu nhập từ khoản lương, phụ cấp, thưởng, thù lao vợ, chồng 300 triệu đồng Kê khai sau: Loại tài sản, thu nhập Tăng/ giảm Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm Nhà ở, cơng trình xây dựng: a) Nhà ở: b) Cơng trình xây dựng khác: Quyền sử dụng đất: a) Đất ở: Mảnh đất số 7, khu Linh Đàm, Hồng Mai, Hà Nội, diện tích 100m2, Giấy CNQSD đất số: Giá bán: 2.000 triệu đồng b) Các loại đất khác: - 01 mảnh Bán Tiền mặt, tiền cho vay, tiền + 50 triệu đồng Trích gửi từ tiền bán đất Linh gửi cá nhân, tổ chức Đàm nước, nước - Tiền gửi tiết kiệm nước - + Các loại động sản: - Ơ tơ Bán 01 xe Toyota Yaris giá Bán xe cũ Mua từ tiền bán xe cũ tiền bán đất Linh Đàm 500 triệu đồng Mua 01xe Toyota Altis 2.0 giá 800 triệu đồng - Mô tô - Xe gắn máy - Xe máy (máy ủi, máy xúc, loại xe máy khác) - Tầu thủy - Tầu bay - Thuyền - Những động sản khác mà nhà nước quản lý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên Các loại tài sản: - Kim loại quý - Đá quý - Cổ phiếu + - Vốn góp vào sở kinh doanh - Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng + 3.360 giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng triệu đồng trở lên Các loại tài sản cảnh, bàn ghế, tranh ảnh, loại tài sản khác mà giá trị Tên người tặng gia đình quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên - Cây cảnh: Cây tùng trị giá 60 triệu đồng Tài sản nước ngồi Các khoản nợ: phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (nếu có) Tổng thu nhập năm - Thu nhập từ lương, thưởng, phụ cấp, thù lao: 300 triệu đồng - Hưởng lợi từ khoản đầu tư: 500 triệu đồng - Tổng khoản thu nhập khác: 2.560 triệu đồng Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu …… ngày………tháng………năm…… nhập Người nhận Bản kê khai (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh) …… ngày……tháng……năm…… Người kê khai tài sản (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không tự ý thay đổi nội dung quy định mẫu, thêm dịng để ghi thơng tin theo nội dung quy định Trường hợp thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai khơng thể tiến hành kê khai thời hạn lý khách quan như: nghỉ phép năm hay gặp trở ngại bất khả kháng, thực việc kê khai trước sau ngày trở quan làm việc bình thường; trường hợp cử cơng tác dài ngày, nước ngồi, việc kê khai thực mềm, gửi cứng qua đường bưu điện, người kê khai bổ sung việc kê khai cứng sau ngày trở quan làm việc bình thường; trường hợp phải điều trị, chữa bệnh bệnh viện theo định bác sỹ thực việc kê khai sau ngày quan làm việc bình thường - Người kê khai phải ký vào trang Bản kê khai; ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm hoàn thành Bản kê khai, ký trang cuối Bản kê khai - Người thuộc phận tổ chức, cán quan, tổ chức, đơn vị quản lý Người có nghĩa vụ kê khai phải kiểm tra tính đầy đủ nội dung phải kê khai ký vào trang Bản kê khai, ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm nhận Bản kê khai ký tên trang cuối Bản kê khai ... KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SĨC TRĂNG 2.1 Giải trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành. .. THỨC CƠNG KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH SĨC TRĂNG 1.1 Đối tượng phải công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán. .. khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, công chức quản lý quan hành nhà nước tỉnh Sóc Trăng Chương Giải trình xác minh; xử lý vi phạm việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ, cơng chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh sóc trăng (luận văn thạc sỹ luật học) ,