0

Giáo trình môn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

86 1 0
  • Giáo trình môn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:19

Giáo trình Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơng trình GIÁO TRÌNH MƠN: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (Tài liệu lưu hành nội bộ) Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Giáo trình Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tóm tắt chương trình  Chương 1: Trình tự lập thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1 Trình tự lập thực dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 1.2 Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 1.3 Thực dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 1.4 Điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng cơng trình  Chương 2: Quản lý việc lựa chọn nhà thầu quản lý hợp đồng thực dự án đầu tư xây dựng công trình 2.1 Quản lý việc lựa chọn nhà thầu thực dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 2.2 Quản lý hợp đồng hoạt động Xây dựng  Chương 3: Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơng trình 3.1 Quản lý khối lượng dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 3.2 Quản lý tiến độ dự án đầu tư Xây dựng công trình  Chương 4: Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình 4.1 Tổng quan quy định quản lý chất lượng cơng trình Xây dựng 4.2 Nội dung công tác quản lý chất lượng cơng trình Xây dựng 4.3 Các biện pháp quản lý chất lượng cơng trình Xây dựng  Chương 5: Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình 5.1 Nội dung chi phí ngun tắc quản lý chi phí đầu tư Xây dựng cơng trình 5.2 Quản lý tổng mức đầu tư 5.3 Quản lý dự tốn Xây dựng cơng trình 5.4 Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật đầu tư Xây dựng cơng trình giá Xây dựng cơng trình 5.5 Quản lý thanh, toán vốn đầu tư Xây dựng cơng trình 5.6 Quản lý kiểm sốt chi phí đầu tư Xây dựng cơng trình  Danh mục tài liệu tham khảo Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Giáo trình Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơng trình - TS Lê Anh Dũng, 2015, Lập kế hoạch quản lý dự án đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội - Đỗ Đình Đức – Bùi Mạnh Hùng, 2012, Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, NXB Xây dựng, Hà Nội - Đinh Tuấn Hải, 2008, Quản lý dự án xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội  Phân phối chương trình Số Nội dung STT lượng tiết học Chương Trình tự lập thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình Quản lý việc lựa chọn nhà thầu quản lý hợp Chương đồng thực dự án đầu tư xây dựng công 10 trình Chương Chương Chương Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tổng cộng Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 10 15 45 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Chương Trình tự thủ tục lập thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình 1.1 Trình tự lập thực dự án đầu tư Xây dựng cơng trình a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm công việc: - Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có) - Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, định đầu tư xây dựng thực công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án; b) Giai đoạn thực dự án gồm công việc: - Thực việc giao đất thuê đất (nếu có) - Chuẩn bị mặt xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có) - Khảo sát xây dựng - Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng - Cấp giấy phép xây dựng (đối với cơng trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng) - Tổ chức lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng; thi cơng xây dựng cơng trình - Giám sát thi cơng xây dựng; tạm ứng, tốn khối lượng hồn thành - Nghiệm thu cơng trình xây dựng hồn thành - Bàn giao cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng - Vận hành, chạy thử thực công việc cần thiết khác; c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng gồm cơng việc: - Quyết tốn hợp đồng xây dựng, bảo hành cơng trình xây dựng 1.2 Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 1.2.1 Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình lập theo bước (dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A) Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Bước 1: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Bước 2: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình lập theo bước + Hoặc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi + Hoặc lập Báo cáo kinh tế Kỹ thuật (Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tơn giáo; Cơng trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) Lưu ý: Khi xây dựng nhà riêng lẻ, chủ đầu tư lập dự án Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 1.2.2 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng phải thẩm định trước định đầu tư 1.2.2.1 Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng * Đối với dự án quan trọng quốc gia Hội đồng thẩm định Nhà nước Thủ tướng Chính phủ thành lập có trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng * Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quan chun mơn xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định * Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngồi ngân sách thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định sau: a) Cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế sở quy định điểm a, b, d, đ, e g khoản Điều 58 Luật Xây dựng; b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế cơng nghệ (nếu có), nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng * Đối với dự án sử dụng vốn khác thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định sau: a) Cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cơng trình cơng Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư cộng, cơng trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, mơi trường an tồn cộng đồng Cơ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơng nghệ (nếu có), nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; b) Dự án sử dụng vốn khác không thuộc trường hợp quy định điểm a khoản người định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án; c) Dự án thực theo hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác cơng tư có phần góp vốn nhà nước quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế sở dự án Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật đầu tư thẩm định nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng * Đối với dự án đầu tư xây dựng cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định sau: a) Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước quan chun mơn xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định khoản Điều 58 Luật Xây dựng; b) Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngân sách quan chun mơn xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình Cơ quan chun mơn trực thuộc người định đầu tư thẩm định phần thiết kế công nghệ (nếu có), nội dung khác Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; c) Trường hợp sử dụng vốn khác người định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng, trừ cơng trình cấp đặc biệt, cấp I cơng trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, mơi trường an toàn cộng đồng tự chịu trách nhiệm nội dung thẩm định 1.2.2.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng Thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm thẩm định thiết kế sở nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Nội dung thẩm định thiết kế sở gồm: a) Sự phù hợp thiết kế sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt chấp thuận với phương án tuyến cơng trình chọn cơng trình xây dựng theo tuyến; b) Sự phù hợp thiết kế sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực; c) Sự phù hợp phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ lựa chọn cơng trình có u cầu thiết kế công nghệ; d) Sự phù hợp giải pháp thiết kế bảo đảm an tồn xây dựng, bảo vệ mơi trường, phịng, chống cháy, nổ; đ) Sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thiết kế; e) Điều kiện lực hoạt động xây dựng tổ chức, lực hành nghề cá nhân tư vấn lập thiết kế; g) Sự phù hợp giải pháp tổ chức thực dự án theo giai đoạn, hạng mục cơng trình với yêu cầu thiết kế sở Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thẩm định gồm: a) Đánh giá cần thiết đầu tư xây dựng gồm phù hợp với chủ trương đầu tư, khả đáp ứng nhu cầu tăng thêm quy mô, công suất, lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thời kỳ; b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi dự án gồm phù hợp quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm yếu tố đầu vào đáp ứng đầu sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý chủ đầu tư; giải pháp bảo vệ mơi trường; phịng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh yếu tố khác; Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực dự án; chi phí khai thác vận hành; khả huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu tài hiệu kinh tế - xã hội dự án Đối với dự án cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng nội dung thẩm định gồm: a) Đánh giá cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu kinh tế - xã hội; b) Xem xét yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả giải phóng mặt bằng; yếu tố ảnh hưởng đến cơng trình quốc phịng, an ninh, mơi trường quy định khác pháp luật có liên quan; c) Sự hợp lý giải pháp thiết kế xây dựng cơng trình; tn thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật sử dụng vật liệu xây dựng cho cơng trình; hợp lý việc lựa chọn dây chuyền thiết bị công nghệ thiết kế cơng trình có u cầu cơng nghệ; tn thủ quy định bảo vệ mơi trường, phịng, chống cháy nổ; d) Đánh giá phù hợp giải pháp thiết kế cơng trình với cơng sử dụng cơng trình, mức độ an tồn cơng trình bảo đảm an tồn cơng trình lân cận; đ) Đánh giá phù hợp khối lượng chủ yếu dự tốn với khối lượng thiết kế; tính đắn, hợp lý việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng cơng trình; xác định giá trị dự tốn cơng trình; e) Điều kiện lực hoạt động xây dựng tổ chức, cá nhân thực khảo sát, thiết kế xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 1.2.3 Phê duyệt dự án, định đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng phê duyệt định đầu tư xây dựng Nội dung chủ yếu định đầu tư xây dựng gồm: a) Tên dự án; b) Chủ đầu tư; c) Tổ chức tư vấn lập dự án, khảo sát (nếu có), lập thiết kế sở; Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư d) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực dự án; đ) Cơng trình xây dựng chính, cơng trình xây dựng cấp cơng trình thuộc dự án; e) Địa điểm xây dựng diện tích đất sử dụng; g) Thiết kế sở, thiết kế công nghệ (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng lựa chọn; h) Yêu cầu nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có), vận hành sử dụng cơng trình; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bảo vệ mơi trường (nếu có), phịng chống cháy nổ; i) Tổng mức đầu tư dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ; k) Hình thức tổ chức quản lý dự án áp dụng 1.3 Thực dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 1.3.1 Thiết kế xây dựng cơng trình 1.3.1.1 Các bước thiết kế xây dựng Thiết kế xây dựng gồm bước: Thiết kế sơ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế sở (trong Báo cáo nghiên cứu khả thi), thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công (trong giai đoạn thực dự án) bước thiết kế khác (nếu có) theo thơng lệ quốc tế người định đầu tư định định đầu tư dự án Dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều loại cơng trình, loại cơng trình có nhiều cấp cơng trình Tùy theo loại, cấp cơng trình hình thức thực dự án, việc quy định số bước thiết kế xây dựng cơng trình người định đầu tư định, cụ thể sau: a) Thiết kế bước thiết kế vẽ thi công áp dụng cơng trình có u cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; b) Thiết kế hai bước gồm thiết kế sở thiết kế vẽ thi công áp dụng cơng trình phải lập dự án đầu tư xây dựng; Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư c) Thiết kế ba bước gồm thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công áp dụng cơng trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mơ lớn, u cầu kỹ thuật điều kiện thi công phức tạp; d) Thiết kế theo bước khác (nếu có) theo thơng lệ quốc tế Cơng trình thực trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thiết kế bước sau phải phù hợp với nội dung, thông số chủ yếu thiết kế bước trước Trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu thi công xây dựng có đủ lực theo quy định pháp luật phép thực bước thiết kế vẽ thi công 1.3.1.2 Nội dung hồ sơ thiết kế xây dựng Hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế sở gồm thuyết minh thiết kế, vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự tốn xây dựng cơng trình dẫn kỹ thuật (nếu có) Nội dung chủ yếu thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sở Phương án kiến trúc Phương án công nghệ (nếu có) Cơng sử dụng Thời hạn sử dụng quy trình vận hành, bảo trì cơng trình Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu Chỉ dẫn kỹ thuật Phương án phòng, chống cháy, nổ Phương án sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Giải pháp bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 10 Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng 1.3.2 Quản lý thi công xây dựng công trình 1.3.2.1 Nội dung quản lý thi cơng xây dựng cơng trình Quản lý thi cơng xây dựng cơng trình bao gồm: Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 10 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư độ tăng, giảm khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự tốn xây dựng cơng trình đề nghị thẩm định Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự tốn xây dựng cơng trình thực theo quy định Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng Đối với cơng trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B C có kỹ thuật phức tạp áp dụng công nghệ cao, quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp, người định đầu tư yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện lực theo quy định Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng thực thẩm tra dự toán xây dựng cơng trình làm sở cho việc thẩm định trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự tốn xây dựng cơng trình phê duyệt sở xác định giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng trường hợp định thầu, có Trường hợp giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu xác định sở tổng mức đầu tư giá gói thầu cập nhật theo dự tốn xây dựng cơng trình phê duyệt Hồ sơ thẩm định dự toán thuộc nội dung hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng quy định Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng Kết thẩm định, thẩm tra dự tốn xây dựng cơng trình lập theo mẫu quy định Bộ Xây dựng 5.3.5 Điều chỉnh dự toán xây dựng cơng trình Dự tốn xây dựng cơng trình phê duyệt điều chỉnh trường hợp: a) Do ảnh hưởng thiên tai, cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn yếu tố bất khả kháng khác; b) Xuất yếu tố mang lại hiệu cao cho dự án chủ đầu tư chứng minh hiệu tài chính, kinh tế - xã hội việc điều chỉnh dự án mang lại; c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án; Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 72 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư d) Khi số giá xây dựng Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thời gian thực dự án lớn số giá xây dựng sử dụng để tính dự phịng trượt giá tổng mức đầu tư dự án duyệt đ) Thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế sở thay đổi cấu chi phí dự tốn kể chi phí dự phịng khơng vượt tổng mức đầu tư xây dựng phê duyệt; Dự tốn xây dựng cơng trình điều chỉnh gồm dự tốn xây dựng cơng trình phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm) Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải thẩm tra, thẩm định làm sở để phê duyệt dự tốn xây dựng cơng trình điều chỉnh Chủ đầu tư tổ chức xác định dự tốn xây dựng cơng trình điều chỉnh làm sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu điều chỉnh tổng mức đầu tư Trường hợp điều chỉnh cấu khoản mục chi phí khơng làm thay đổi giá trị dự tốn xây dựng phê duyệt bao gồm chi phí dự phịng chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh 5.4 Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng cơng trình 5.4.1 Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật 5.4.1.1 Định mức kinh tế kỹ thuật Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức sở định mức dự tốn xây dựng cơng trình Định mức sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức suất máy thiết bị thi công Định mức sở để xác định định mức dự toán xây dựng cơng trình Định mức dự tốn xây dựng cơng trình mức hao phí cần thiết vật liệu, nhân công, máy thiết bị thi công xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công biện pháp thi công cụ thể để hồn thành đơn vị khối lượng cơng tác xây dựng cơng trình Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 73 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Định mức kinh tế - kỹ thuật sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng 5.4.1.2 Quản lý định mức xây dựng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức dự tốn xây dựng cơng bố định mức xây dựng Trên sở phương pháp lập định mức dự toán xây dựng theo quy định, Bộ quản lý cơng trình xây dựng chun ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập công bố định mức xây dựng cho công việc đặc thù chuyên ngành ngành địa phương sau có ý kiến thống Bộ Xây dựng Định kỳ hàng năm gửi định mức xây dựng công bố Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý Định mức xây dựng công bố sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo xác định tổng mức đầu tư, dự tốn xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đối với công việc xây dựng chưa có hệ thống định mức dự tốn xây dựng cơng bố có hệ thống định mức dự tốn xây dựng cơng bố chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể cơng trình thực sau: a) Chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh vận dụng định mức dự toán tương tự cơng trình thực hiện, làm sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; b) Đối với gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hình thức định thầu chủ đầu tư phải báo cáo người định đầu tư xem xét định trước áp dụng; cơng trình xây dựng thuộc dự án đầu tư Thủ tướng Chính phủ định đầu tư Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện lực theo quy định Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, điều chỉnh, thẩm tra định mức dự tốn xây dựng Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 74 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư 5.4.2 Giá xây dựng cơng trình số giá xây dựng 5.4.2.1 Giá xây dựng cơng trình Giá xây dựng cơng trình gồm: a) Đơn giá xây dựng chi tiết cơng trình xác định cho cơng tác xây dựng cụ thể cơng trình, làm sở để xác định dự toán xây dựng; b) Giá xây dựng tổng hợp xác định cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu phận cơng trình, cơng trình làm sở để xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng Đơn giá xây dựng chi tiết cơng trình xác định từ định mức xây dựng cơng trình, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy thiết bị thi cơng yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt giá thị trường khu vực xây dựng cơng trình thời điểm xác định quy định khác có liên quan xác định sở giá thị trường Giá xây dựng tổng hợp xác định sở tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết cơng trình 5.4.2.2 Quản lý giá xây dựng cơng trình Chủ đầu tư phương pháp xác định giá xây dựng cơng trình theo hướng dẫn Bộ Xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện biện pháp thi cơng cụ thể cơng trình tổ chức xác định đơn giá xây dựng chi tiết cơng trình, giá xây dựng tổng hợp cơng trình làm sở xác định dự tốn xây dựng, tổng mức đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có đủ điều kiện lực theo quy định Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực công việc phần công việc liên quan tới việc xác định, thẩm tra giá xây dựng cơng trình 5.4.2.3 Chỉ số giá xây dựng Chỉ số giá xây dựng tiêu phản ánh mức độ biến động giá xây dựng cơng trình theo thời gian, làm sở xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 75 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư giá xây dựng cơng trình, dự tốn xây dựng cơng trình, dự tốn gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chỉ số giá xây dựng gồm số giá xây dựng theo loại cơng trình, theo cấu chi phí (gồm số giá phần xây dựng, số giá phần thiết bị, số giá phần chi phí khác), yếu tố chi phí (gồm số giá vật liệu xây dựng cơng trình, số giá nhân cơng xây dựng, số giá máy thiết bị thi công xây dựng) Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định số giá xây dựng công bố số giá xây dựng quốc gia Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng vào phương pháp xác định số giá xây dựng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định loại số giá xây dựng, định kỳ công bố theo tháng, quý, năm gửi Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý Kinh phí cho việc thu thập số liệu, tính tốn cơng bố số giá xây dựng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm địa phương Đối với cơng trình chưa có danh mục số giá xây dựng Sở Xây dựng công bố công trình xây dựng theo tuyến qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ đầu tư phương pháp xác định số giá xây dựng Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định số giá xây dựng định việc áp dụng cho cơng trình Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện lực theo quy định Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng để thu thập số liệu, tính tốn số giá xây dựng làm sở xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng 5.5 Quản lý thanh, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình 5.5.1 Thanh tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình 5.5.1.1 Ngun tắc quản lý, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 76 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Việc quản lý, toán vốn đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đảm bảo mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu chấp hành quy định quản lý tài đầu tư xây dựng pháp luật hành Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn mục đích, đối tượng, tiết kiệm có hiệu Chấp hành quy định pháp luật chế độ quản lý tài đầu tư Cơ quan cấp chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư Ban quản lý dự án (sau gọi chung chủ đầu tư) thuộc phạm vi quản lý thực kế hoạch đầu tư, sử dụng vốn đầu tư mục đích, chế độ Nhà nước Cơ quan Tài cấp thực cơng tác quản lý tài vốn đầu tư việc chấp hành chế độ, sách tài đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình toán vốn đầu tư theo quy định pháp luật hành Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, toán vốn kịp thời, đầy đủ, quy định cho dự án có đủ điều kiện toán vốn 5.5.1.2 Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ toán theo quy định, quan toán vốn đầu tư có trách nhiệm tốn vốn đầu tư theo đề nghị toán chủ đầu tư đại diện hợp pháp chủ đầu tư sở kế hoạch vốn giao Chủ đầu tư đại diện hợp pháp chủ đầu tư chịu trách nhiệm đơn giá, khối lượng giá trị đề nghị toán hồ sơ đề nghị tốn; quan tốn vốn đầu tư khơng chịu trách nhiệm đơn giá, khối lượng giá trị đề nghị toán hồ sơ đề nghị toán chủ đầu tư đại diện hợp pháp chủ đầu tư Trong q trình tốn, trường hợp phát sai sót hồ sơ đề nghị toán, quan toán vốn đầu tư thông báo văn để chủ đầu tư đại diện hợp pháp chủ đầu tư bổ sung, hồn chỉnh hồ sơ Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 77 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Nghiêm cấm quan toán vốn đầu tư chủ đầu tư tự đặt quy định trái pháp luật việc toán vốn đầu tư xây dựng 5.5.2 Quyết tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình 5.5.2.1 Mục tiêu việc toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình - Cơng tác tốn dự án hồn thành nhằm đánh giá kết q trình đầu tư, xác định lực sản xuất, giá trị tài sản tăng thêm đầu tư mang lại - Cơng tác tốn dự án hồn thành nhằm đánh giá việc thực quy định Nhà nước trình đầu tư thực dự án, xác định rõ trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu, quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát tốn, quan quản lý nhà nước có liên quan - Thơng qua cơng tác tốn dự án hoàn thành, quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm, hồn thiện chế sách nhà nước, nâng cao hiệu công tác quản lý vốn đầu tư nước 5.5.2.2 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình Các cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước vốn nhà nước ngân sách sau hoàn thành phải thực toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí đầu tư tốn tồn chi phí hợp pháp thực q trình đầu tư xây dựng để đưa cơng trình dự án vào khai thác, sử dụng Chi phí hợp pháp tồn khoản chi phí thực phạm vi dự án, thiết kế, dự toán phê duyệt; hợp đồng ký kết; kể phần điều chỉnh, bổ sung duyệt theo quy định thẩm quyền Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chi phí đầu tư toán phải nằm giới hạn tổng mức đầu tư duyệt điều chỉnh Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình quy đổi vốn đầu tư cơng trình xây dựng sau hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình người định đầu tư phê duyệt chậm tháng dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A, Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 78 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư tháng dự án nhóm B tháng dự án nhóm C kể từ ngày cơng trình hồn thành, đưa vào khai thác, sử dụng Sau tháng kể từ có định phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án hồn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm giải cơng nợ, tất toán tài khoản dự án quan tốn vốn đầu tư Đối với cơng trình, hạng mục cơng trình độc lập hồn thành đưa vào sử dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng, trường hợp cần thiết phải tốn chủ đầu tư báo cáo người định đầu tư xem xét, định Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, sau kết thúc niên độ ngân sách, chủ đầu tư thực việc toán, sử dụng vốn đầu tư theo niên độ theo quy định Bộ Tài Chủ đầu tư chậm thực toán bị xử lý theo quy định Nghị định xử phạt quy định hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai khác, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở Thẩm quyền phê duyệt toán vốn đầu tư: a) Đối với dự án quan trọng quốc gia dự án quan trọng khác Thủ tướng định đầu tư: - Giao quan quản lý cấp Chủ đầu tư phê duyệt toán dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước; - Chủ đầu tư phê duyệt toán dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà nước b) Đối với dự án lại, người định đầu tư người có thẩm quyền phê duyệt toán vốn đầu tư 5.6 Quản lý kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 5.6.1 Kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Kiểm sốt chi phí hoạt động quản lý thường xuyên liên tục suốt trình đầu tư xây dựng từ lập dự án, thực dự án đến kết thúc, đưa dự án vào khai thác sử dụng không phá vỡ hạn mức chi phí xác định để đảm bảo cho dự án có hiệu quả, đem lại lợi ích cho chủ đầu tư Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 79 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Nội dung kiểm sốt chi phí giai đoạn phụ thuộc vào tính chất giai đoạn nội dung hình thành chi phí Kiểm sốt chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Những vấn đề kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cơng trình giải giai đoạn chuẩn bị đầu tư có ảnh hưởng mang tính định đến giá thành cơng trình Vì việc kiểm sốt chi phí giai đoạn có vai trò đặc biệt quan trọng; đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải có lực kinh nghiệm Mọi tham vấn khơng chuẩn xác dẫn đến: gây lãng phí khơng cần thiết cho chủ đầu tư thiếu vốn làm phá vỡ kế hoạch chi phí dự án Ngồi nội dung tư vấn quản lý khác, nội dung chủ yếu thực kiểm sốt chi phí giai đoạn bao gồm: - Giúp chủ đầu tư làm thay chủ đầu tư công việc lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Lựa chọn phương án hợp lý kinh tế; - Thẩm tra, đánh giá hiệu kinh tế dự án; - Xác định sơ lược tổng mức đầu tư dự án sở phương án tối ưu lựa chọn; - Lựa chọn lập phương án tài chính, nguồn vốn, lãi suất, phương thức vay, toán phương thức toán… - Đánh giá rủi ro dự án đề xuất phương án lựa chọn lại phương án để giảm thiểu rủi ro cho dự án Kiểm sốt chi phí giai đoạn thực đầu tư Phải hiểu giai đoạn thực đầu tư giai đoạn thi công xây dựng Đây giai đoạn thực giá trị giá trị sử dụng dự án Việc kiểm sốt chi phí giai đoạn phần quan trọng tồn q trình khống chế chi phí dự án Để thực tốt việc kiểm sốt chi phí giai đoạn này, trước hết phải nhận biết yếu tố có ảnh hưởng tăng giảm đến chi phí Có thể liệt kê số yếu tố chủ yếu sau: Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 80 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Những thay đổi thiết kế: bao gồm thay đổi theo yêu cầu chủ đầu tư, thay đổi bổ sung điều chỉnh cho hợp lý nhà thiết kế có chấp thuận chủ đầu tư; - Chất lượng hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu; - Những vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá xây dựng: giá vật liệu, nhân công, máy thi công; chế sách…; - Mức độ kiểm sốt hợp đồng nhà thầu xây dựng: kiểm soát khối lượng, đơn giá, điều kiện toán điều kiện khác hợp đồng; - Tiến độ toán: kiểm soát việc toán kịp thời, giá trị khối lượng cơng việc hồn thành…; - Kiểm tra, giám sát trình thực - Và nội dung khác có liên quan 5.6.2 Phương pháp kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 5.6.2.1 Phương pháp khống chế giá thành dự án Khống chế giá thành để quản lý thay đổi chi phí thực dự án với mục đích làm giảm yếu tố tiêu cực tăng yếu tố tích cực thay đổi Những tiêu sở sử dụng khống chế giá thành dự án là: - Chi phí cịn lại: ước tính chi phí cần thiết để hồn thành nốt cơng việc dự án Xác định chi phí cịn lại cách đánh giá tốt chi phí cịn phải bù thêm vào, thời điểm đánh giá, để hoàn thành cơng việc - Giá thành tính tốn: Cách đánh giá tốt tổng giá thành tương lai công việc dự án kết thúc Giá thành tính tốn tính tổng chi phí thực tế chi thời điểm tính tốn chi phí cịn lại 5.6.2.1 Phương pháp giá trị thu Phương pháp giá trị thu xác định mối quan hệ chi phí thực tế ACWP khối lượng cơng việc cần phải hồn thành tính đến thời điểm báo cáo Đồng thời, phương pháp giá trị thu đượcó tính đến thơng tin chi phí Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 81 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư theo sơ đồ công việc theo kế hoạch theo thực tế Vì vậy, phương pháp giá trị thu vẽ nên tranh tổng quát trạng công việc thời điểm báo cáo Các khuynh hướng phát từ tranh tồn cảnh sử dụng để dự báo giá thành tương lai cơng việc hồn thành xác định yếu tố ảnh hưởng đến sơ đồ thực công việc Phương pháp giá trị thu sử dụng tiêu để xác định sai lệch biểu đồ cơng việc, là: (1) chi phí kế hoạch - BCWS (Budgeted Cost for Work Scheduled), (2) chi phí thực tế - ACWP (Actual Cost of Work Performed) (3) giá trị thu – BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) Phương pháp phân tích giá trị thu yêu cầu phân tích chi tiết quản lý giá thành dự án cố gắng nhiều từ nhà quản lý dự án vấn đề thu thập phân tích xử lý thơng tin Ưu điểm phương pháp giá trị thu cho phép phát sớm (phát từ giai đoạn đầu trình thực dự án) sai lệch tiêu thực tế kế hoạch Trên sở dự báo kết hoàn thành dự án thời gian, chi phí… giúp nhà quán lý dự án định điều chỉnh kịp thời, cần thiết có thê dừng dự án sớm để khỏi tốn chi phí vơ ích 5.6.3 Tổ chức quản lý việc kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 5.6.3.1 Hình thức tổ chức kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Chủ đầu tư xây dựng cơng trình chịu trách nhiệm tồn diện quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng Như vậy, quản lý chi phí thuộc trách nhiệm chủ đầu tư để hoàn thành trách nhiệm này, chủ đầu tư phải tổ chức thực việc kiểm sốt chi phí Tuỳ theo quy mơ tính chất cơng trình, chủ đầu tư định việc tổ chức kiểm sốt chi phí theo hình thức sau: - Chỉ định cá nhân người kiểm sốt chi phí Cá nhân người thuộc tổ chức chủ đầu tư thuê từ tổ chức tư vấn quản lý chi phí Cá nhân kiểm sốt chi phí phải có chứng Kỹ sư Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 82 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư định giá xây dựng phải đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình theo quy định pháp luật - Chỉ định tổ chức tư vấn quản lý chi phí thưc nhiệm vụ kiểm sốt chi phí Tổ chức tư vấn quản lý chi phí phải có đủ điều kiện lực theo quy định pháp luật Tổ chức phải đáp ứng điều kiện sau: - Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình hạng 1: có kỹ sư định giá xây dựng hạng 1; - Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình hạng 2: có kỹ sư định giá xây dựng hạng kỹ sư định giá xây dựng hạng 5.6.3.2 Quyền nghĩa vụ bên việc kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Trách nhiệm chủ đầu tư việc kiểm sốt chi phí Để bảo đảm cho việc kiểm sốt chi phí đạt mục đích tạo hành lang cho việc xác định trách nhiệm quyền nghĩa vụ chủ đầu tư cần xác định cụ thể a) Chủ đầu tư xây dựng cơng trinh kiểm sốt chi phí xảy dựng cơng trình có quyền sau đây: - Được tự thực kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình có đủ điều kiện lực kiểm sốt chi phí; - Đàm phán, ký kết, giám sát thực hợp đồng; - Yêu cầu tổ chức có liên quan cung cấp thơng tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình; - Đình thực chấm dứt hợp đồng tổ chức cá nhân kiểm soát chi phí vi phạm hợp đồng; - Các quyền khác theo quy định pháp luật b) Chủ đầu tư xây dựng cơng trình kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình có nghĩa vụ sau đây: - Xác định nhiệm vụ kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình; Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 83 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Thuê tư vấn kiểm soát chi phí trường hợp khơng có đủ điều kiện nãng lực kiếm sốt chi phí xây dựng cơng trình để tự thực hiện; - Xác định nội dung, nhiệm vụ kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình; - Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình cho tư vấn kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình; - Tổ chức nghiệm thu, phê duyệt chi phí xây dựng cơng trình theo thẩm trình cấp có thấm quyền thấm định, phê duyệt; - Thực hợp đồng ký kết; - Lưu trữ hồ sơ chi phí xây dựng cơng trình; - Bồi thường thiệt hại sử dụng tư vấn không phù hợp với điều kiện lực kiểm sốt chi phí xây dựng cơng trình, cung cấp thơng tin sai lệch; nghiệm thu khơng theo quy định hành vi vi phạm khác gây thiệt hại lỗi gây ra; - Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Quyền trách nhiệm cá nhân, tổ chức tư vấn kiểm sốt phí a) Quyền cá nhân kiểm sốt chi phí: - Độc lập chuyên môn nghiệp vụ; - Được tổ chức, cá nhân có hợp đồng kiểm sốt chi phí cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm sốt chi phí; - Từ chối thực kiểm sốt chi phí tài sản mà doanh nghiệp giao xét thấy tài sản khơng đủ điều kiện pháp lý để thực hiện; - Tham gia tổ chức nghề nghiệp theo quy định pháp luật b) Trách nhiệm cá nhãn kiểm soát chi phí: - Tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiểm sốt chi phí theo quy định hành q trình kiểm sốt chi phí; - Thực điểu khoản hợp đồng kiểm sốt chi phí; - Trong q trình thực nhiệm vụ, khơng gây trở ngại can thiệp vào công việc điều hành tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm sốt chi phí; Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 84 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc doanh nghiệp kiếm soát chi phí vể kết kiểm sốt chi phí ý kiến nhận xét báo cáo kết kiểm sốt chi phí; - Từ chối thực dịch vụ kiểm sốt chi phí cho đơn vị kiểm sốt chi phí mà thẩm định viên giá có quan hệ góp vốn, mua cổ phần, trái phiếu có quan hệ họ hàng, thân thuộc có bố, mẹ, vợ, chổng, con, anh, chị, em ruột thành viên ban lãnh đạo kế toán trưởng đơn vị kiểm sốt chi phí; - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kiểm soát chi phí thực hiện; - Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật c) Những hành vi bị cấm cá nhân kiểm sốt chi phí - Nhận khoản tiền lợi ích khác từ tố chức, cá nhân có nhu cầu kiếm sốt chi phí ngồi mức giá dịch vụ thoả thuận hợp đồng - Cho thuê, cho mượn thẻ thẩm định viên giá - Tiết lộ thơng tin đơn vị kiểm sốt chi phí mà biết hành nghề, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiếm sốt chi phí ý pháp luật cho phép - Hành nghề kiểm sốt chi phí thời gian cho từ hai doanh nghiệp kiếm soát chi phí trớ lên Quyền tổ chức tư vấn kiểm soát giá - Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân ký hợp đồng kiểm sốt chi phí, quan, tổ chức nắm giữ tài liệu có liên quan đến tài sản kiểm sốt chi phí cung cấp hồ sơ tài sản cần kiểm sốt chi phí, tài liệu, số liệu có liên quan đến tài sản kiểm sốt chi phí (trừ tài liệu mật theo quy định pháp luật) - Từ chối thực dịch vụ kiếm sốt chi phí tài sản tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm sốt chi phí thấy tài sản khơng đủ điều kiện pháp lý - Thu tiền dịch vụ kiểm soát chi phí theo quy định hành - Tham gia tổ chức nghề nghiệp kiểm sốt chi phí - Các quyền khác theo quy định pháp luật Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 85 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Trách nhiệm tổ chức tư vấn kiểm soát giá - Tuân thủ tiêu chuẩn kiểm soát chi phí Việt Nam Trường hợp Việt Nam chưa quy định tiêu chuẩn kiểm sốt chi phí vận dụng tiêu chuấn kiểm sốt chi phí quốc tế khu vực Bộ Tài thừa nhận - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trước khách hàng kết kiếm sốt chi phí Trường hợp kết kiểm sốt chi phí khơng đúng, gây thiệt hại cho Nhà nước, tố chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật - Phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động kiểm sốt chi phí trích lập quỹ dự phịng rủi ro nghề nghiệp Chi phí mua bảo trích lập quỹ dự phịng rủi ro nghề nghiệp tính vào chi phí kinh doanh theo quy định Bộ Tài - Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động nghề nghiệp thẩm định viên giá thuộc quyền quản lý mình; đăng ký số lượng, tên thẩm định viên vể giá cho Bộ Tài chính, trường hợp có thay đổi thẩm định viên phái báo cáo kịp thời thay đổi Có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Bộ Tài thẩm định viên vé giá vi phạm quy định pháp luật kiểm sốt chi phí - Cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm sốt chi phí theo u cầu vãn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kiểm soát chi phí doanh nghiệp thực - Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 86 ... duyệt dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 1.2.1 Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình lập theo bước (dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A) Bộ mơn Quản lý Dự án. .. dự án đầu tư xây dựng cơng trình 2.1 Quản lý việc lựa chọn nhà thầu thực dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 2.2 Quản lý hợp đồng hoạt động Xây dựng  Chương 3: Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng. .. dựng cơng trình 3.1 Quản lý khối lượng dự án đầu tư Xây dựng cơng trình 3.2 Quản lý tiến độ dự án đầu tư Xây dựng cơng trình  Chương 4: Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình 4.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình môn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Giáo trình môn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình