0

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay

20 0 0
  • Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG PHẦN I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐÊN PHẠM TRÙ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .2 I Phạm trù lý luận phạm trù thực tiễn Phạm trù thực tiễn lý luận triết học Mac-Lenin 1.1 Phạm trù thực tiễn: 1.2 Phạm trù lý luận II Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn Lý luận mở đường hướng dẫn hoạt động thực tiễn Lý luận thực tiễn thống Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Sự thống lý luận thực tiễn góp phần thúc đẩy phát triển trình độ nhận thức: III Một số bệnh cần nên tránh nhận thức Căn bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ .9 Căn bệnh phiến diện .12 Căn bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa 14 PHẦN II: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 17 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO .21 MỞ ĐẦU Khi bàn thống lý luận với thực tiễn, Hồ Chí Minh có rõ: “ Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lê nin Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù qng, lý luận mà khơng có liên hệ với thực tiễn lý luận sng ” Sự thống lý luận thực tiễn nguyên tắc bản, linh hồn triết học Mác - Lênin Lần lịch sử triết học, C.Mác phát sức mạnh lý luận mối liên hệ với thực tiễn, sức mạnh thực tiễn mối quan hệ với lý luận Sự thống lý luận thực tiễn thống biện chứng sở tác động qua lại thực tiễn Thực tiễn luôn vận động, biến đổi, lý luận khơng ngừng đổi mới, phát triển; thống biện chứng chúng - - có nội dung cụ thể biểu khác thời đại, giai đoạn lịch sử Đất nước Việt Nam bước vào kỷ XXI với thành tựu to lớn đạt 20 năm đổi Có kết qủa Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng đắn, sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta Do em chọn đề tài: “Vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nghiệp đổi Việt Nam nay” NỘI DUNG PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHẠM TRÙ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I Phạm trù lý luận phạm trù thực tiễn Phạm trù thực tiễn lý luận triết học Mac-Lenin 1.1 Phạm trù thực tiễn: Phạm trù thực tiễn phạm trù tảng, triết học Mác - Lênin nói chung lý luận nhận thức mácxít nói riêng Trong lịch sử triết học trào lưu đưa quan niệm cách đắn phạm trù Chẳng hạn chủ nghĩa tâm hiểu thực tiễn hoạt động tinh thần sang tạo giới người, khơng xem hoạt động vật chất, hoạt động lịch sử xã hội Ngược lại, chủ nghĩa vật trước Mác, hiểu thực tiễn hành động vật chất người lại xem hoạt động bn, đê tiện, bẩn thỉu Nó khơng có vai trị nhận thức người Khắc phục yếu tố sai lầm, kế thừa phát triển sáng tạo yếu tố hợp lý quan niệm thực tiễn nhà triết học trước đó, C.Mác Ph.Ăngghen đưa quan niệm đắn, khoa học thực tiễn vai trị nhận thức tồn phát triển xã hội loài người Với việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận nhận thức, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác Lênin tạo nên bước chuyển biến cách mạng triết học nói chung lý luận nhận thức nói riêng Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội thân người Thực tiễn biểu đa dạng với nhiều hình thức ngày phong phú, song có ba hình thức hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động trị xã hội hoạt động thực tiễn có mục đích Thực tiễn tồn hoạt động sản xuất vật chất hình thức hoạt động bản, thực tiễn Đây hoạt động mà người sử dụng phương tiện, cơng cụ, sức mạnh vật chất để tác động vào tự nhiên, xã hội nhằm cải tại, biến đổi chúng phù hợp với nhu cầu Đây trình tương tác chủ thể khách thể Trong đó, chủ thể hướng vào việc cải tạo khách thể Cho nên thực tiễn trở thành khâu trung gian nối liền ý thức người với giới bên ngồi Hoạt động thực tiễn có mục đích hình thức đặc biệt thực tiễn Đây hoạt động tiến hành điều kiện người tạo gần giống, giống lặp lại trạng thái tự nhiên xã hội nhằm xác định quy luật biến đổi phát triển đối tượng nghiên cứu Động vật hoạt động theo để phù hợp với giới bên ngồi cách thụ động cịn người chủ động thích nghi với giới bên ngồi cách cải tạo thể giới thoả mãn theo nhu cầu mục đích mình.Khi hoạt động thực tiễn, để đạt hiệu cao, người tạo vật phẩm khơng có sẵn tự nhiên, công cụ, sử dụng chúng Dạng hoạt động thực tiễn ngày có vai trị quan trọng phát triển xã hội, đặc biệt thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ đại Thực tiễn có tính chất lịch sử xã hội hoạt động tổ chức cộng đồng người khác xã hội nhằm cải biến mối quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển Mỗi hình thức hoạt động thực tiễn có chức quan trọng khác nhau, khơng thể thay cho song chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn Trong mối quan hệ đó, hoạt động sản xuất vật chất hoạt động nhất, đóng vai trị định hoạt động khác Bởi vì, hoạt động ngun thuỷ tồn cách khách quan, thường xuyên đời sống người tạo điều kiện, cải thiết yếu có tính định sinh tồn phát triển người Khơng có hoạt động sản xuất vật chất khơng thể có hình thức hoạt động khác Các hình thức hoạt động khác suy cho xuất phát từ hoạt động sản xuất vật chất phục vụ cho hoạt động sản xuất người Nói khơng có nghĩa hình thức hoạt động trị xã hội thực nghiệm khoa học hoàn toàn thụ động, lệ thuộc chiều vào hoạt động sản xuất vật chất Ngược lại, chúng có tác động kìm hãm thúc đẩy hoạt động sản xuất phát triển Chẳng hạn, hoạt động trị xã hội mang tính chất tiến bộ, cách mạng hoạt động thực nghiệm khoa học mà đắn tạo đà cho hoạt động sản xuất phát triển Cịn hoạt động trị xã hội mà lạc hậu, phản cách mạng hoạt động thực nghiệm mà sai lầm, khơng khoa học kìm hãm phát triển hoạt động sản xuất vật chất Chính tác động qua lại lẫn hình thức hoạt động làm cho thực tiễn vận động, phát triển không ngừng ngày có vai trị quan trọng nhận thức 1.2 Phạm trù lý luận Lý luận kinh nghiệm khái quát ý thức người, tồn tri thức giơí khách quan , hệ thống tương đối độc lập tri thức có tác dụng táI logic khái niệm logic khách quan vật Nói cách khác lý luận hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn, phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật tượng Khác với quan điểm tâm, tôn giáo Triết học Mác-Lênin khẳng định lý luận kết trình nhận thức Quá trình nhận thức từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính, từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động ) giai đoạn đầu, trình độ thấp q trình nhận thức, phản ánh trực tiếp, cụ thể, sinh động thực khách quan vào giác quan người bao gồm hình thức bản: cảm giác, tri giác biểu tượng Nhận thức lý tính (tư trừu tượng) giai đoạn cao, trình độ cao q trình nhận thức, hình thành từ tài liệu nhận thức cảm tính đem lại, bao gồm hình thức khái niệm, phán đoán suy luận Như lý luận kết trình phát triển cao nhận thức, trình độ cao nhận thức Lý luận mang tính hệ thống, đời sở đáp ứng nhu cầu xã hội nên lý luận mang tính mục đích ứng dụngvà mang tính hệ thống cao, tổ chức có khoa học II Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Mối quan hệ lý luận thực tiễn thể mối quan hệ nhận thức thực tiễn Giữa lý luận thực tiễn thống biện chứng với Sự thống bắt nguồn từ chỗ: chúng hoạt động người, nhằm mục đích cải tạo tự nhiên cải tạo xã hội để thoả mãn nhu cầu người Lý luận hình thành khơng phải bên ngồi thực tiễn mà mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn Hai hoạt động thống không tách rời nhau, gắn bó xâm nhập, làm sở, tiền đề cho phát triển Giữa thực tiễn lý luận có mối liên hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, thực tiễn giữ vai trò định Lý luận bắt nguồn từ thực tiễn Lý luận dựa nhu cầu thực tiễn lấy chất liệu thực tiễn Thực tiễn hoạt động người, định tồn phát triển xã hội Lý luận khơng có mục đích tự mà mục đích cuối phục vụ thực tiễn Sức sống lý luận ln ln gắn liền với thực tiễn phục vụ cho yêu cầu thực tiến Lý luận mở đường hướng dẫn hoạt động thực tiễn Lý luận Mác - Lênin hướng dẫn đường đấu tranh giai cấp vô sản Sự thành công hay thất bại hoạt động thực tiễn tuỳ thuộc vào hướng dẫn lý luận nào, có khoa học hay khơng? Sự phát triển lý luận yêu cầu thực tiễn, điều nói lên thực tiễn khơng tách rời lý luận, thiếu hướng dẫn lý luận Vai trò lý luận khoa học chỗ: đưa lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động, phát triển thực khách quan, từ có sở để định mục tiêu phương pháp đắn cho hoạt động thực tiễn Quan hệ lý luận thực tiễn mang tính chất phức tạp, quan hệ thống mâu thuẫn đối lập Lý luận thực tiễn thống Lý luận thực tiễn thống giai cấp thống trị mang tinh thần tiến giữ sứ mệnh lịch sử Khi lý luận thực tiễn thống chúng tăng cường lẫn phát huy vai trị Sự thống nguyên lý triết học Mác- Lênin Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Lý luận kim nam cho hành động, soi đường, dẫn dắt, đạo thực tiễn Lý luận xuất phát từ thực tiễn, dựa sở thực tiễn, sâu sát thực tiễn, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn có thực tiễn tiêu chuẩn chân lý để kiểm nghiệm lại lý luận hay sai Nếu lý luận xa rời thực tiễn dẫn tới sai lầm bệnh chủ quan, giáo điều, máy móc, bệnh quan liêu Tuy nhiên tự thân lý luận luôn phải đổi để theo kịp phát triển thực tiễn để khỏi phải lạc hậu, lỗi thời phải làm vai trò hướng dẫn đạo thúc đẩy hoạt động thực tiễn có lý luận khoa học, cách mạng hoạt động thực tiễn đạt hiệu cao Lý luận có vai trò lớn thực tiễn, tác động trở lại thực tiễn, góp phần làm biến đổi thực tiễn thông qua hoạt động người Thực tiễn sở, nguồn gốc, động lực lý luận Bởi tảng, điểm xuất phát, nơi diễn hoạt động lý luận Mặt khác hoạt động thực tiễn thúc đẩy cho hoạt động lý luận người thơng qua người phát triển chất, lực trí tuệ Thực tiễn cịn mục đích nhận thức, lý luận hoạt động lý luận khơng phải để lý luận mà cải tạo tự nhiên, xã hội nhằm phục vụ cho nhu cầu người Thực tiễn phải đạo, hướng dẫn lý luận, khoa học, cách mạng Nếu thực tiễn khơng có lý luận dẫn đường thực tiễn trở nên mù quáng Còn thực tiễn đạo lý luận sai lầm phản cách mạng hậu khó lường Sự thống lý luận thực tiễn góp phần thúc đẩy phát triển trình độ nhận thức: Trình độ nhận thức ngày nâng cao thông qua phát triển bổ sung tri thức kinh nghiệm trình độ lý luận Tri thức kinh nghiệm trình độ lý luận yếu tố quan trọng phát triển trình độ nhận thức người Trong tri thức kinh nghiệm đại diện cho thực tiễn cịn trình độ lý luận đại diện cho lý luận Tri thức kinh nghiệm thu thập từ quan sát thí nghiệm Bao gồm tri thức kinh nghiệm thơng thường thu từ quan sát ngày sống lao động sản xuất tri thức kinh nghiệm khoa học thu nhận từ thí nghiệm khoa học Không nên coi thường kinh nghiệm, song không nên cường điệu, không nên dừng lại kinh nghiệm mà cần nâng cao lên trình độ lý luận Trình độ lý luận tri thức khái quát từ tri thức kinh nghiệm Lý luận không tự phát mà có sở đúc kết kinh nghiệm từ lý luận sở Tri thức lý luận mang tính trừu tượng khái quát Nhận thức sâu sắc chất, quy luật vật, tượng Lý luận tác động lại thực tiễn thành định hướng cho hành động thực tiễn có hạn chế gián tiếp trừu tương nên có khả xa rời thực tiễn trở thành ảo tưởng, giáo điều.Coi trọng lý luận, không nên cường độ hóa lý luận coi thường thực tiễn, tách lý luận khỏi thực tiễn Sự thống lý luận thực tiễn thể qua đường biện chứng nhận thức Nhận thức người diễn sở thực tiễn không ngừng vận động, phát triển Sự vận động phát triển nhận thức diễn cách biện chứng.Từ trực quan sinh động đến tư trìu tượng từ tư trìu tượng đến thực tiễn - đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan Trực quan sinh động (hay nhận thức cảm tính) giai đoạn đầu trình nhận thức, hình thành trình thực tiễn Giai đoạn hình thành thơng qua hình thức nối tiếp nhau: cảm giác, tri giác, biểu tượng Tư trì tượng (hay nhận thức lý tính) giai đoạn cao trình nhận thức dựa sở tài liệu giai đoạn trực quan sinh động mang lại Nhận thức người phát triển đến giai đoạn tư trìu tượng chưa phải chấm dứt, mà lại tiếp tục vận động trở với thực tiễn Nhận thức phải trở với thực tiễn vì: + Mục đích nhận thức phục vụ hoạt động thực tiễn Vì phải trở đạo hoạt động thực tiễn cải tạo giới + Đến giai đoạn tư trìu tượng có khả phản ánh sai lạc thực Vì vậy, nhận thức phải quay trở thực tiễn để kiểm tra kết nhận thức, phân biệt đâu nhận thức đúng, đâu nhận thức sai lầm + Thực tiễn ln ln vận động, phát triển Vì nhận thức phải trở với thực tiễn để sở thực tiễn tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức Từ trực quan sinh động dến tư trìu tượng, từ tư trìu tượng đến thực tiễn vịng khâu q trình nhận thức Nó lặp lặp lại làm cho nhận thức người phát triển không ngừng, ngày phản ánh sâu sắc chất, quy luật giới khách quan III Một số bệnh cần nên tránh nhận thức Căn bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ Bệnh chủ quan ý chí bệnh có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trị nhân tố chủ quan, cường điệu tính sáng tạo ý thức, ý chí, xa rời thực khách quan, bất chấp quy luật khách quan, lấy nhiệt tình cách mạng thay cho yếu tri thức khoa học Đây lối suy nghĩ hành động đơn giản, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan; thể rõ định chủ trương, sách lựa chọn phương pháp tổ chức họat động thực tiễn theo hướng áp đặt, rơi vào ảo tưởng, chủ quan Ví dụ : mục tiêu đặt cao, biện pháp khơng có tính khả thi v.v Ngịai bệnh chủ quan ý chí cịn nguồn gốc lịch sử, xã hội, giai cấp, tâm lý người sản xuất nhỏ chi phối Cơ chế quan liêu bao cấp tạo điều kiện cho đời bệnh Bệnh bảo thủ, trì trệ tuyệt đối nhận thức vật có hòan cảnh lịch sử phát triển định xem nhận thức tịan vật q trình phát triển Hay nói cách khác, bệnh bảo thủ, trì trệ khuynh hướng cường điệu vai trị định vật chất, sùng bái sức mạnh quy luật, hạ thấp vai trò nhân tố chủ quan – khuynh hướng dẫn đến bảo thủ, trì trệ, ngại gian khổ, bó tay khuất phục trước khó khăn, trước hịan cảnh khách quan Biểu “bệnh” tình trạng ỷ lại, dựa dẫm, chờ đợi, ngại đổi mới, chí cản trở mới, lịng thỏa mãn với có – bạn đồng hành với chủ nghĩa quan liêu, độc đóan hậu tất yếu làm cản trở, chí cịn kéo lùi phát triển Hai bệnh xuất phát từ khuynh hướng sai lầm, cực đoan việc nhận thức mối quan hệ vật chất ý thức Chúng ta biết theo chủ nghĩa vật biện chứng, vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng, thể qua vai trò định vật chất ý thức tính độc lập tương đối, tác động trở lại ý thức vật chất Vật chất sở, cội nguồn sản sinh ý thức Vật chất có trước, sinh ý thức, định nội dung xu hướng phát triển ý thức Khơng có vật chất khơng thể có ý thức nguồn gốc ý thức vật Tuy nhiên, vật chất sinh quy định ý thức lại có tính độc lập tương đối Sự phản ánh ý thức vật chất phản ánh sáng tạo chủ động khơng thụ động máy móc ngun si, có tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Tuy vậy, tác động ý thức vật chất với mức độ định, khơng thể sinh hay tiêu diệt quy luật vận động vật chất Từ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức, rút nguyên tắc khách quan Nguyên tắc đòi hỏi nhận thức hành động phải xuất phát từ thân vật với thuộc tính, mối liên hệ vốn có nó, quy luật khách quan, phải có thái độ tôn trọng thật, không lấy ý muốn chủ quan làm sách, khơng lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược, sách lược cách mạng Việc thực nguyên tắc khách quan khơng có nghĩa quan điểm khách quan xem nhẹ, tính động, sáng tạo ý thức mà cịn địi hỏi phải phát huy tính động sáng tạo ý thức, nhân tố chủ quan Bởi q trình đạt tới tính khách quan địi hỏi chủ thể phải phát huy tính động, sáng tạo việc tìm biện pháp, đường để bước thâm nhập sâu vào chất vật, sở thực việc biến đổi từ “vật tự nó” thành phục vụ cho nhu cầu lợi ích người Vì thực tế nhận thức hoạt động người, việc tuyệt đối hóa hai mặt vật chất ý thức dẫn tới bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ Trước thời kỳ đổi Đảng ta mắc bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ việc xác định mục tiêu hướng xây dựng sở vật chất kỹ thuật, cải tạo XHCN quản lý kinh tế Đảng ta nóng vội muốn xóa bỏ kinh tế nhiều thành phần, lại hai thành phần : kinh tế quốc doanh tập thể; hay có lúc đẩy mạnh mức việc xây dựng công nghiệp nặng mà không ý đến phát triển công nghiệp nhẹ nông nghiệp nước ta nước nông nghiệp, tất điều kiện vật chất khách quan thuận lợi để phát triển nông nghiệp; Đồng thời trì lâu chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, chế xin – cho, có nhiều chủ trương sai lầm việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương; công tác tư tưởng tổ chức cán phạm nhiều khuyết điểm nghiệm trọng Từ kìm hãm phát triển kinh tế – xã hội, làm cho nhân dân bị nghèo nàn, đất nước lạc hậu, hạn chế việc phát huy nguồn lực, chậm khai thác tiềm xây dựng đất nước Để khắc phục hai bệnh nêu trên, cần thực biện pháp : - Phải tiến hành đổi toàn diện, đồng triệt để tất lĩnh vực đời sống xã hội, đổi từ quan niệm, tư lý luận đến đổi chế sách, tổ chức cán bộ, phong cách lề lối làm việc Thực đổi với hình thức, bước đi, cách làm phù hợp, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm mà trước hết đổi tư kinh tế, nâng cao lực nhận thức vận dụng quy luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đảng viên - Tăng cường phát huy dân chủ, phát huy tiềm cán KHKT, đội ngũ cán quản lý - Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, tổng kết mới, không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh lý luận - Phải đổi nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng điều kiện Căn bệnh phiến diện Bệnh phiến diện “bệnh” xem xét vật tượng nhìn thấy vật cá biệt mà khơng nhìn thấy mối quan hệ qua lại vật ấy, nhìn thấy tồn mà khơng nhìn thấy phát sinh tiêu vong vật ấy, nhìn trạng thái tĩnh mà quên vận động vật “nhìn thấy mà khơng thấy rừng” Có ý tới nhiều mặt, nhiều mối liên hệ dàn trải đều, đánh giá ngang vị trí, vai trị mối liên hệ, so sánh, phân tích để làm nối bật nhất, quan trọng chi phối tồn tại, vận động, chuyển hóa phát triển SVHT Căn bệnh xuất phát từ việc không nhận thức vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến chủ nghĩa vật biện chứng Nguyên lý mối liên hệ phổ biến hai nguyên lý phép biện chứng vật, mối liên hệ phổ biến khái niệm dùng để liên quan tác động, ràng buộc, quy định chuyển hóa lẫn mặt, yếu tố vật, tượng (SVHT) SVHT với Mọi SVHT giới khách quan tồn mối liên hệ tác động lẫn nhau, vật thay đổi kéo theo vật thay đổi khơng có SVHT tồn cách cô lập, tách rời, mối liên hệ SVHT mang tính phổ biến Mối liên hệ cịn mang tính khách quan vốn có từ bên SVHT khơng phải áp đặt từ bên ngồi, bắt nguồn từ tính thống vật chất giới vật chất giới, từ tồn phát triển SVHT Các SVHT giới vật chất đa dạng nên mối liên hệ chúng đa dạng Từ nguyên lý mối liên hệ phổ biến, rút ý nghĩa phương pháp luận nhận thức hoạt động thực tiễn địi hỏi chủ thể phải có quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử cụ thể Quan điểm tồn diện địi hỏi xem xét, đánh giá vật tượng, ta phải đặt chúng vào mối quan hệ với SVHT khác, xem xét SVHT mối quan hệ qua lại phận, yếu tố thuộc tính khác thân SVHT SVHT với SVHT khác (kể trực tiếp, gián tiếp) Quan điểm lịch sử cụ thể đòi hỏi xem xét vấn đề thực tiễn đặt đánh giá SVHT, để nhìn thấy chất vật tượng gắn với khơng gian thời gian cụ thể, với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể tồn vật, khơng đánh giá chung Vì việc không nhận thức vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể, tách rời mặt xem xét vấn đề, xem xét khơng gắn với hồn cảnh lịch sử cụ thể dẫn tới bệnh phiến diện Trước thời kỳ đổi ( Đại hội ), Đảng ta mắc phải “bệnh” phiến diện, chiều việc xây dựng phương thức sản xuất XHCN : tập trung xây dựng QHSX mà khơng thấy vai trị LLSX (tức chưa vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ LLSX), thấy mặt PTSX QHSX, dẫn đến xây dựng QHSX tiên tiến vượt xa với tính chất trình độ LLSX đưa đến khơng phát triển kinh tế đất nước Hoặc xây dựng QHSX ý đến quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất mà không ý đến mối quan hệ với việc tổ chức quản lý sản xuất phân phối sản phảm dẫn đến quốc hữu hóa TLSXC, phát triển kinh tế quốc doanh tập thể (2 thành phần kinh tế chủ yếu lúc với hình thức sở hữu : sở hữu nhà nước sở hữu tập thể) đưa đến sản xuất bị đình trệ, kinh tế chậm phát triển Để khắc phục bệnh phiến diện chiều, cần phải có quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể xem xét nghiên cứu SNHT, phải biết kết hợp chặt chẽ “chính sách có dàn đều” “chính sách có trọng điểm” phát triển kinh tế Đổi phải thực toàn diện, đồng triệt để với bước đi, hình thức, cách làm phù hợp Trong bước cơng đổi phải xác định khâu then chốt để tập trung sức giải quyết, làm sở đổi khâu khác, lực lượng khác, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực khác Căn bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Bệnh giáo điều bệnh mà khuynh hướng tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận bất di bất dịch, việc nắm lý luận dừng lại nguyên lý chung trừu tượng, không ý đến hoàn chỉnh lịch sử cụ thể vận dụng lý luận Bệnh giáo điều thuộc lòng lý luận, cho áp dụng lý luận áp dụng vào đâu khơng xem xét điều kiện cụ thể Ví dụ theo Mác phải xóa bỏ tư hữu dẫn đến việc ta tiến hành cải tạo XHCN xóa tất thành phần kinh tế nhằm mục đích cịn thành phần kinh tế quốc doanh tập thể mà không thấy "Nền kinh tế nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ", có mặt nhiều thành phần kinh tế với mối quan hệ tác động qua lại tạo động lực cho phát triển kinh tế giai đoạn Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bệnh áp dụng nguyên si rập khn mơ hình nước khác, địa phương khác vào nước mình, địa phương mà khơng sáng tạo lại Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trị tri thức kinh nghiệm, coi thường lý luận, đề cao thực tiễn, hạ thấp lý luận, ngại học tập lý luận Một nguyên nhân bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bệnh giáo điều xuất phát từ khuynh hướng nhận thức sai lệch mối quan hệ lý luận thực tiển Giữa lý luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại với Trong mối quan hệ đó, thực tiễn có vai trị định, thực tiễn hoạt động vật chất, cịn lý luận sản phẩm hoạt động tinh thần Vai trò định thực tiễn lý luận thể chổ : thực tiễn sở, động lực, mục đích, tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức lý luận; cung cấp chất liệu phong phú sinh động để hình thành lý luận thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận vật chất hóa, thực hóa, có sức mạnh cải tạo thực Lý luận hình thành từ thực tiễn có vai trò tác động trở lại thực tiễn Sự tác động lý luận thể qua vai trò xác định mục tiêu, khuynh hướng cho hoạt động thực tiễn (lý luận kim nam cho hoạt động thực tiễn), vai trò điều chỉnh hoạt động thực tiễn, làm cho hoạt động thực tiễn có hiệu Từ mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn, ta rút quan điểm thực tiễn Quan điểm thực tiễn đòi hỏi xem xét vật tượng phải gắn với thực tiễn, phải theo sát phát triển thực tiễn để điều chỉnh nhận thức cho phù hợp với phát triển thực tiễn, hiệu thực tiễn để kiểm tra kết luận nhận thức, kiểm tra luận điểm lý luận Quan điểm thực tiễn đòi hỏi khái niệm vật phải hình thành, bổ sung phát triển đường thực tiễn, sở thực tiễn đường suy diễn túy, đường tự biện Do thực tiễn vận động phát triển nên phải thường xuyên tổng kết trình vận dụng lý luận vào thực tiễn, xem thừa thiếu nhằm bổ sung phát triển cho phù hợp Vì việc vi phạm thống lý luận thực tiễn dẫn tới bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bệnh giáo điều Trước thời kỳ đổi ( Đại hội ), “bệnh” giáo điều biểu nước ta qua việc xóa bỏ chế độ tư hữu, tiến hành cải tạo XHCN; xóa tất thành phần kinh tế, kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể Điều áp dụng lý luận vào đâu mà không xem xét điều kiện thực tiễn, điều kiện sở vật chất khách quan đất nước Còn bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa biểu việc bắt chước cách rập khn theo mơ hình XHCN Liên Xơ ( cũ ) : Liên Xơ có ta có nhiêu bộ, Liên Xơ phát triển cơng nghiệp nặng ta phát triển cơng nghiệp nặng mà không xem xét đến điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời không ý đến phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ nước ta nước nông nghiệp với tất điều kiện vật chất khách quan thuận lợi để phát triển nông nghiệp Để khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, bệnh giáo điều cần phải nâng cao trình độ lý luận; Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ kết luận vấn đề mới, xúc nảy sinh từ thực tiễn; bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, sách Đảng, đấu tranh với khuynh hướng, tư tưởng sai ; đổi nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, công tác giảng dạy học tập lý luận; mở rộng dân chủ giữ vững định hướng trị họat động lý luận; đổi công tác lý luận Đảng viên tảng Chủ Nghĩa Marx – Lénin tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo Đảng công tác lý luận, Đảng định hướng cho công tác lý luận PHẦN II: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Trên sở lý luận, thực tiễn - lịch sử thập niên đầu kỷ XX trình vận động, phát triển cách mạng Việt Nam 90 năm qua (1930-2020), có 35 năm tiến hành nghiệp đổi hội nhập quốc tế, khẳng định đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội lựa chọn đắn Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân Việt Nam Với cách mạng Việt Nam, từ đầu, CNXH không mục tiêu lựa chọn mà thực động lực thúc đẩy lịch sử phát triển: “Đi lên chủ nghĩa xã hội khát vọng nhân dân ta, lựa chọn đắn Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu phát triển lịch sử” Qua giai đoạn cách mạng khác nhau, khuynh hướng trị bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tiến lên CNXH nước ta trở thành sức mạnh vật chất to lớn, ăn sâu bám rễ lòng xã hội Việt Nam Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH sợi đỏ xuyên suốt, đường lối chiến lược quán Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rõ Cương lĩnh năm 1930, văn kiện Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) Đây vừa học lớn, xuyên suốt trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, vừa cội nguồn dẫn đến thắng lợi cách mạng Việt Nam nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cơng xây dựng CNXH, tiến hành công đổi đất nước Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH lãnh đạo Đảng động lực to lớn động viên, tập hợp, huy động sức mạnh tinh thần, vật chất toàn dân vượt qua thử thách cam go lịch sử Thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ thắng lợi trí tuệ, văn hố lĩnh Việt Nam, khát vọng ý chí độc lập dân tộc, thống đất nước lên CNXH Công đổi đất nước hội nhập quốc tế Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo tiếp tục đường cách mạng lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, vận dụng sáng tạo phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện cụ thể Việt Nam Đường lối đổi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI hoạch định, bổ sung, phát triển qua kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI XII nhận thức đắn hơn, khoa học quan điểm, nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH đường lên CNXH Việt Nam Qua bước ngoặt, chặng đường cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh”, thể rõ ràng dứt khoát mục tiêu đường cách mạng Việt Nam nêu Cương lĩnh Cùng với tiến trình đổi chủ động hội nhập quốc tế (1986-2020), nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam CNXH đường lên CNXH ngày sáng tỏ, hoàn thiện mục tiêu mơ hình xây dựng CNXH; chặng đường, bước thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam Sự nghiệp đổi đất nước vào chiều sâu đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững quán triệt mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; giải đáp vấn đề mới, phức tạp thực tiễn đặt ra, tiếp tục làm sáng tỏ đường lên CNXH Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa, chủ động hội nhập quốc tế phát triển bền vững Trên tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với đặc điểm đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ln “đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hết; kiên định độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở bình đẳng, có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế q trình kiên đấu tranh chống lại biểu hội, xét lại, xa rời vấn đề có tính ngun tắc; kiên triệt để đấu tranh chống lại quan điểm sai trái phủ nhận đường lên CNXH Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH Dân tộc Việt Nam không chấp nhận đường khác đường lên CNXH, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” Thực tiễn vận động phát triển cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến với thắng lợi chiến tranh giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng CNXH, hội nhập quốc tế đổi đất nước chứng minh tính đắn, cách mạng, khoa học sáng tạo lựa chọn đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH KẾT LUẬN Việt Nam thời kỳ đổi đứng trước hội thách thức cơng đổi kinh tế, địi hỏi cơng nghiệp hố, đại hoá phải đồng đáp ứng nhu cầu thời đại Tuy nhiên, với đường đắn lựa chọn đoán Đảng Nhà nước, gặt hái nhiều thành tựu Nhà nước sử dụng địn bẩy kinh tế kế hoạch hố trực tiếp kế hoach hóa gián tiếp để đảm bảo thực phương hướng, mục tiêu kế hoạch kinh tế quốc dân Trước thực tế trình phát triển kinh tế Việt Nam từ sau cách mạng Tháng Tám, lần ta lại cần khẳng định vai trị khơng thể thiếu q trình lý luận nhận thức sách, chủ trương xuất phát từ thực tiễn chi phối kinh tế Khi vào tiến trình lịch sử nhân loại, tất yếu không bị lạc hậu, tụt lùi mà ngày có vị thế, phát triển mạnh mẽ Hy vọng thời gian không lâu kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc, phát triển có sở vững chắc, đứng vào vị trí nước có kinh tế tăng trưởng mạnh giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình triết học Mác - Lênin ( Dành cho HV Cao học NCS không thuộc ngành triết) C.Mác - F.Engghen - tuyển tập Hồ Chí Minh - tuyển tập V.I.Lênin-toàn tập Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức VI Đảng cộng sản Việt Nam Tài liệu học tập Nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XI Tài liệu học tập Nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI ... công tác lý luận, Đảng định hướng cho công tác lý luận PHẦN II: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Trên sở lý luận, thực tiễn -... tài: ? ?Vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nghiệp đổi Việt Nam nay? ?? NỘI DUNG PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHẠM TRÙ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I Phạm trù lý luận. ..MỞ ĐẦU Khi bàn thống lý luận với thực tiễn, Hồ Chí Minh có rõ: “ Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lê nin Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù qng, lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay , Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nay