0

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

6 3 0
  • Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:49

Sinh trưởng thứ cấp ở thực vật là quá trình tăng về kích thước chiều dài, bề mặt, thể tích của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào. Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh. Trong bài viết hôm nay Thư viện điện tử sẽ giới thiệu đến các bạn tài liệu Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp thứ cấp? Tiêu chí Khái niệm Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng theo chiều dài (hoặc cao)của thân, rễ Sinh trưởng thứ cấp Sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) thân rễ Nguyên Do hoạt động nguyên phân tế bào nhân thuộc mô phân sinh đỉnh Đối Cây mầm phần thân non tượng mầm Do hoạt động nguyên phân tế bào thuộc mô phân sinh bên Cây hai mầm So sánh sinh trưởng sơ cấp thứ cấp đầy đủ Phân biệt Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Khái niệm Là hình thức sinh trưởng làm cho lớn cao lên phân chia tế bào mơ phân sinh đỉnh Là hình thức sinh trưởng làm thân to phân chia tế bào mô phân sinh bên Dạng dây Một mầm chóp thân hai mầm cịn non Hai mầm Nơi sinh trưởng Mô phân sinh đỉnh Mô phân sinh bên (tầng sinh vỏ tầng sinh mạch) Đặc điểm bó mạch Xếp lộn xộn Xếp chồng chất hai bên tầng sinh mạch Kích thước thân Bé Lớn Dạng sinh trưởng Sinh trưởng chiều cao Sinh trưởng chiều ngang Thời gian sống Thường sống năm Thường sống nhiều năm Bài tập sinh trưởng sơ cấp thứ cấp Tổng hợp: Download.vn Câu 1: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ vào thân là: a/ Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ b/ Bần → Tầng sinh bần→ Mạch rây thứ cấp→ Mạch rây sơ cấp→ Tầng sinh mạch→ Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ c/ Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Gỗ thứ cấp → Tuỷ d/ Tầng sinh bần → Bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp→ Tuỷ Câu 2: Đặc điểm khơng có sinh trưởng sơ cấp? a/ Làm tăng kích thước chiều dài b/ Diễn hoạt động tầng sinh bần c/ Diễn mầm hai mầm d/ Diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 3: Lấy tuỷ làm tâm, phân bố mạch rây gỗ sinh trưởng sơ cấp nào? a/ Gỗ nằm phía ngồi cịn mạch rây nằm phía tầng sinh mạch b/ Gỗ mạch rây nằm phía tầng sinh mạch c/ Gỗ nằm phía cịn mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch d/ Gỗ mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch Câu 4: Mơ phân sinh bên phân sinh lóng có vị trí cây? Tổng hợp: Download.vn a/ Mơ phân sinh bên mơ phân sinh lóng có thân mầm b/ Mô phân sinh bên có thân mầm, cịn mơ phân sinh lóng có thân hai mầm c/ Mơ phân sinh bên có thân hai mầm, cịn mơ phân sinh lóng có thân mầm d/ Mô phân sinh bên mô phân sinh lóng có thân hai mầm Câu 5: Lấy tuỷ làm tâm, phân bố gỗ sơ cấp thứ cấp sinh trưởng thứ cấp nào? a/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía cịn gỗ sơ cấp nằm phía ngồi b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía ngồi cịn gỗ sơ cấp nằm phía c/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía ngồi cịn gỗ sơ cấp nằm phía d/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía cịn gỗ sơ cấp nằm phía ngồi Câu 6: Mơ phân sinh đỉnh khơng có vị trí cây? a/ Ở đỉnh rễ b/ Ở thân c/ Ở chồi nách d/ Ở chồi đỉnh Câu 7: Lấy tuỷ làm tâm, phân bố mạch rây sơ cấp thứ cấp sinh trưởng thứ cấp nào? Tổng hợp: Download.vn a/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía ngồi cịn mạch sơ cấp nằm phía b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía cịn mạch sơ cấp nằm phía ngồi c/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía ngồi cịn mạch sơ cấp nằm phía d/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía cịn mạch sơ cấp nằm phía ngồi Câu 8: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ vào thân là: a/ Vỏ → Biểu bì → Mạch rây sơ cấp→ Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ b/ Biểu bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch→ Gỗ sơ cấp→ Tuỷ c/ Biểu bì → Vỏ → Gỗ sơ cấp → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp→ Tuỷ d/ Biểu bì → Vỏ → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ Câu 9: Sinh trưởng sơ cấp là: a/ Sự sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh b/ Sự tăng trưởng chiều dài hoạt động phân hoá mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ mầm hai mầm c/ Sự tăng trưởng chiều dài hoạt động nguyên phân mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ có cây hai mầm d/ Sự tăng trưởng chiều dài hoạt động nguyên phân mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ có cây mầm Câu 10: Đặc điểm khơng có sinh trưởng thứ cấp? Tổng hợp: Download.vn a/ Làm tăng kích thước chiều ngang b/ Diễn chủ yếu mầm hạn chế hai mầm c/ Diễn hoạt động tầng sinh mạch d/ Diễn hoạt động tầng sinh bần (vỏ) Câu 11: Sinh trưởng thứ cấp là: a/ Sự tăng trưởng bề ngang mô phân sinh bên thân thảo hoạt động tạo b/ Sự tăng trưởng bề ngang mô phân sinh bên thân gỗ hoạt động tạo c/ Sự tăng trưởng bề ngang mầm mô phân sinh bên hoạt động tạo d/ Sự tăng trưởng bề ngang mơ phân sinh lóng hoạt động tạo Đáp án Câu 1: a/ Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ Câu 2: b/ Diễn hoạt động tầng sinh bần Câu 3: c/ Gỗ nằm phía cịn mạch rây nằm phía ngồi tầng sinh mạch Câu 4: c/ Mơ phân sinh bên có thân hai mầm, cịn mơ phân sinh lóng có thân mầm Câu 5: c/ Cả hai nằm phía tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía ngồi cịn gỗ sơ cấp nằm phía Câu b/ Ở thân Tổng hợp: Download.vn Câu 7: b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, mạch thứ cấp nằm phía cịn mạch sơ cấp nằm phía ngồi Câu 8: b/ Biểu bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ Câu 9: a/ Sự sinh trưởng thân rễ theo chiều dài hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 10: b/ Diễn chủ yếu mầm hạn chế hai mầm Câu 11: b/ Sự tăng trưởng bề ngang mô phân sinh bên thân gỗ hoạt động tạo Tổng hợp: Download.vn ... thứ cấp? ?? Mạch rây sơ cấp? ?? Tầng sinh mạch→ Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ c/ Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Gỗ thứ cấp → Tuỷ d/ Tầng sinh. .. thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ vào thân là: a/ Bần → Tầng sinh bần → Mạch rây sơ cấp → Mạch rây thứ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ thứ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ b/ Bần → Tầng sinh bần→ Mạch rây thứ. .. tâm, phân bố gỗ sơ cấp thứ cấp sinh trưởng thứ cấp nào? a/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp nằm phía cịn gỗ sơ cấp nằm phía ngồi b/ Cả hai nằm phía ngồi tầng sinh mạch, gỗ thứ cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp, Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Từ khóa liên quan