0

Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

2 7 0
  • Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:48

So sánh hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép giúp các bạn lớp 11 nắm vững được sự giống, khác nhau của 2 hệ tuần hoàn này. Đồng thời chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá. Xem thêm các thông tin về Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép tại đây Phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, học sinh tự trả lời theo kiến thức Phân biệt hệ tuần hồn đơn hệ tuần hoàn kép Cách Giống nhau: Đều hệ thống tuần hoàn Khác nhau: Hệ tuần hoàn đơn - Có vịng tuần hồn Hệ tuần hồn kép - Có vịng tuần hồn - Tim có ngăn ( tâm thất, - Tim có ngăn ( tâm thất, tâm nhĩ) tâm nhĩ) - Máu chảy động mạch với áp lực - Máu chảy động mạch với áp lực trung bình cao - Máu ni thể máu pha máu đỏ tươi - Máu nuôi thể máu giàu oxi ( đỏ thẫm) - Hiệu thấp - Hiệu cao - Đại diện : lớp cá - Đại diện : Lớp lưỡng cư, bò sát, chim thú Cách *Giống nhau: Đều hệ thống tuần hoàn *Khác nhau: – Về khái niệm:   Hệ tuần hoàn đơn: Là hệ thống tuần hoàn mà máu qua tim lần trước đến mô thể Hệ tuần hoàn kép: Là hệ thống tuần hoàn máu sau oxy hóa trở lại tim lần thứ hai trước phân phối đến mô thể Tổng hợp: Download.vn Gồm: Vịng tuần hồn phổi Vịng tuần hồn hệ thống – Về cấu tạo tim:   Hệ tuần hoàn đơn: Có ngăn Hệ tuần hồn kép: Có ngăn – Về số vịng tuần hồn:   Hệ tuần hồn đơn: vịng Hệ tuần hồn kép: vòng – Về áp lực máu chảy động mạch:   Hệ tuần hoàn đơn: Máu chảy áp lực trung bình Hệ tuần hồn kép: Máu chảy áp lực cao, trao đổi máu diễn nhanh Hãy đường máu hệ tuần hoàn đơn cá Đường máu hệ tuần hoàn đơn cá: tim bơm máu vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp vào động mạch lưng vào hệ thống mao mạch, sau tĩnh mạch trở tim Hệ tuần hoàn cá gọi hệ tuần hồn đơn có vịng tuần hồn - Đường máu hệ tuần hoàn kép thú qua hai vịng tuần hồn: + Vịng tuần hồn lớn: Máu giàu O2 tim bơm vào động mạch chủ động mạch nhỏ đến mao mạch quan, phận để thực trao đổi khí chất, sau máu giàu CO2 theo tĩnh mạch tim + Vịng tuần hồn nhỏ: Máu giàu CO2 tim bơm lên phổi để trao đổi khí trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim Hệ tuần hoàn thú gọi hệ tuần hồn kép có hai vịng tuần hoàn lớn nhỏ - Ưu điểm tuần hoàn máu hộ tuần hoàn kép so với hộ tuần hoàn đơn là: + Ở hệ tuần hoàn đơn cá, máu từ tim qua hệ thống mao mạch mang huyết áp giảm nhanh, vậy, máu chảy động mạch lưng đến quan áp lực trung bình + Ở hệ tuần hồn kép, sau trao đổi khí mao mạch phổi, máu quay tim tim bơm đến quan áp lực cao, máu chảy nhanh, xa, tạo áp lực thuận lợi cho trình trao đổi chất mao mạch Tổng hợp: Download.vn ... lại tim Hệ tuần hoàn thú gọi hệ tuần hồn kép có hai vịng tuần hoàn lớn nhỏ - Ưu điểm tuần hoàn máu hộ tuần hoàn kép so với hộ tuần hoàn đơn là: + Ở hệ tuần hoàn đơn cá, máu từ tim qua hệ thống...   Hệ tuần hoàn đơn: Máu chảy áp lực trung bình Hệ tuần hồn kép: Máu chảy áp lực cao, trao đổi máu diễn nhanh Hãy đường máu hệ tuần hoàn đơn cá Đường máu hệ tuần hoàn đơn cá: tim bơm máu vào...Gồm: Vịng tuần hồn phổi Vịng tuần hồn hệ thống – Về cấu tạo tim:   Hệ tuần hồn đơn: Có ngăn Hệ tuần hồn kép: Có ngăn – Về số vịng tuần hồn:   Hệ tuần hồn đơn: vịng Hệ tuần hồn kép: vịng –
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép, Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép

Từ khóa liên quan