0

TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHỮNG yếu tố tác ĐỘNG đến QUYẾT ĐỊNH DI dân từ NÔNG THÔN lên THÀNH THỊ ở VIỆT NAM

27 1 0
  • TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHỮNG yếu tố tác ĐỘNG đến QUYẾT ĐỊNH DI dân từ NÔNG THÔN lên THÀNH THỊ ở VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

KHOA KINH TẾ TÊN TIỂU LUẬN: NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH DI DÂN TỪ NÔNG THÔN LÊN THÀNH THỊ Ở VIỆT NAM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ THỊ TUYẾT THANH NHÓM THỰC HIỆN: STAR SST Ngày nộp:…… Tháng:….….Năm:…… Họ tên Phan Anh Nhật Bùi Hoàng Phúc Lương Nguyễn Hoàng Anh Lê Thủy Tiên Hoàng Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Huỳnh Như Trần Thạch Thanh Ngọc Phạm Thị Quỳnh Trang Nhận xét giáo viên: Mục lục Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Cơ sở lý thuyết di cư nông thôn- thành thị 5.1 khái niệm di cư 5.2 Phân loại di cư 5.3 Các lý thuyết có liên quan nghiên cứu: Các nghiên cứu có liên quan 6.1 Nghiên cứu nước 6.2 nghiên cứu nước Mơ hình hình nghiên cứu đề xuất 7.1 Mơ hình nghiên cứu 7.2 Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 8.1 Quy trình nghiên cứu 8.2 Nghiên cứu định tính 8.3 Nghiên cứu định lượng 8.4 Tổng thể mẫu mẫu nghiên cứu 8.4.1 Tổng thể mẫu 8.4.2 Thu thập liệu Ý nghĩa 9.1 Về lý luận 9.2 Về thực tiễn 10 Điểm đề tài 11.Bố cục dự kiến Lý chọn đề tài La nuơc nong nghiẹp qua trinh cong nghiẹp hoa, đo thi hoa vơi sư phat triên manh mẽ cua cac đo thi, khu cong nghiẹp thi ý định đên phố làm việc sinh sốố́ng phần nhiều phận người dân la mọt hiẹn tuơng kinh tê - xã họi mang tinh quy luạt, la mọt đòi hỏi tất yêu khach quan nên kinh tê thi truơng, nhung đồng thơi cũng la biêu hiẹn cua sư phat triên khong đồng đêu giưa cac vung miên cua đất nuơc Truơc đay vấn đê di dan đên phố chiu sư chi phối manh mẽ cua chê đọ tuyên dung lao đọng theo kê hoach, quan ly lao đọng theo họ khẩu Viẹc di dan tư phat từ nong thon đên cac phố ở Viẹt Nam xuất hiẹn từ sau nam đôi mơi, theo đo luồng di dan Nha nuơc tô chưc đã giam dân va luồng di dan tư tang len, nhất la cac luồng di dan theo huơng Bắc - Nam va nong thon - thi, tơi cac phố lơn nhu Ha Nọi, Hồ Chi Minh, Hai Phòng, Đa Nẵng va Huê Khái niệm lên thành phốố́ đổi đời, lên thành phốố́ để lập nghiệp đãã̃ phổ biến xãã̃ hội ngày nay, nhấố́t vùng đặt biệt khó khăn, vùng khó phát triển, nhu cầu thay đổi sớố́ng họ lớn Các thành phốố́ chịu sức ép mạnh mẽã̃ từừ̀ phận người dân ồừ̀ ạc lên thành thị thay làm nơng ởở̉ nơng thơn Các yếu tốố́ mà khiến họ định thay đổi nơi làm việc sinh sốố́ng, để lên thành phốố́ tác nghiệp vấố́n đề đáng nghiên cứu nay, phân tích yếu tớố́ ấố́y, đưa phương pháp, thực tiễn, sách phù hợp để hồn thành vấố́n đề nghiên cứu nhóm Đề tài sẽã̃ góp phần tìm then chớố́t mà nghiên cứu trước chưa giải đáp hết Góp phần biết ý định mà cân lại luồừ̀ng di chuyển ồừ̀ ạc người dân vào thành phốố́, cân nhu cầu việc làm ởở̉ nông thôn thành thị Nhu cầu lao động từừ̀ng vùng sẽã̃ đảm bảo phân bớố́ hợp lí Ngày nay, đãã̃ có rấố́t nhiều lý thuyết nghiên cứu tượng di dân Di dân, hiểu theo nghĩa rộng dịch chuyển bấố́t kỳ người không gian thời gian nhấố́t định kèm theo thay đổi nơi cư trú tạm thời hay vĩnh viễn Hiểu theo nghĩa hẹp di dân di chuyển dân cư từừ̀ đơn vị lãã̃nh thổ đến đơn vị lãã̃nh thổ khác, nhằm thiết lập nơi cư trú không gian, thời gian nhấố́t định Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng qt Tìm ngun nhân ảnh hưởở̉ng đến yếu tốố́ tác động đến việc di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị ởở̉ Việt Nam Từừ̀ đưa nhận xét, đanh giá cũã̃ng biện pháp để khắố́c phục vấố́n đề người dân tập trung sốố́ng ởở̉ thành phốố́ lớn 2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: nghiên cứu yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến định người dân di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị ởở̉ Việt Nam Mục tiêu 2: đánh giá mức độ tác động yếu tốố́ liên quan đến định người dân di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị ởở̉ Việt Nam Mục tiêu 3: đề xuấố́t giả pháp khắố́c phục vấố́n đề người dân tập trung sốố́ng ởở̉ thành phốố́ lớn giúp cho việc quản lý, điều hành, thực dự án cách có hiệu Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏở̉i 1: Những yếu tốố́ tác động đến định di cư từừ̀ vùng nông thôn lên thành phốố́? Câu hỏở̉i 2: Việc di dân lên thành thị cách khơng kiểm sốt tác động đến kinh tế khu cực thành thị ? Câu hỏở̉i 3: Giải pháp để khắố́c phục vấố́n đề người dân tập trung sốố́ng ởở̉ thành phốố́ lớn? Đối tượng nghiên cứu Đốố́i tượng phạm vi nghiên cứu đề tài xoay quanh vấố́n đề việc di dân ởở̉ vùng nông thôn lên thành thị cụ thể sau: Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tốố́ tác động đến định di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị Đối tượng khảo sát: Những người có q qn ởở̉ vùng nơng thơn sinh sơng làm việc thành phớố́ Hờừ̀ Chí Minh ( Bao gồừ̀m người lao động học sinh, sinh viên) Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu sử dụng báo nghiên cứu trước cũã̃ng bảng sớố́ liệu thực trạng di dân từừ̀ nguồừ̀n tin đáng tin cậy + Về thời gian: Nghiên cứu sử dụng sốố́ liệu 10 năm trởở̉ lại ( 2010-2020) + Thông tin, liệu thứ cấố́p lấố́y từừ̀ báo cáo nghiên cứu khoa học lĩnh vực di dân từừ̀ vùng quê lên thành thị + Thông tin liệu sơ cấố́p thu thập thông qua khảo sát trực tiếp người lao động xa quê vầ bạn sinh viên lên thành phớố́ Hờừ̀ Chí Minh để học tập Cơ sở lý thuyết di cư nông thôn- thành thị 5.1 khái niệm di cư V.I Xtapoverop (1957) đưa khái niệm di cư thay đổi vị trí người mặt địa lý có di chuyển thường xuyên tạm thời họ từừ̀ cộng đồừ̀ng KT-XH sang cộng đờừ̀ng KT-XH khác, có thay đổi vị trí khơng gian tồn cộng đờừ̀ng nói chung Tương tự, Liên Hợp Quốố́c (1958) cho di cư hình thức di chuyển khơng gian người đơn vị địa lý hành đơn vị hành khác nhằm thiết lập nơi cư trú khoảng thời gian nhấố́t định (Phạm Tấố́n Nhật & Huỳnh Hiếu Hải, 2014) Trong đó, Baranov & Breev (1969) đưa khái niệm di cư liên quan đến lao động, cho bấố́t di chuyển người vùng lãã̃nh thổ có gắố́n với thay đổi vị trí, dạng hoạt động ngành có sử dụng lao động Henry S Shryock (1980) định nghĩa di cư liên quan đến thới gian cư trú, tác giả cho di cư hình thức di chuyển địa lý hay không gian kèm theo thay đổi nơi ởở̉ thường xuyên đơn vị hành Theo ơng thay đổi nơi ởở̉ tạm thời, khơng mang tính lâu dài thăm viếng, du lịch, buôn bán làm ăn, kể qua lại biên giới không nên phân loại di cư Trong điều tra di cư nước Điều tra di cư nội địa quốố́c gia 2015: kết chủ yếu (GSO & UNFPA, 2016) Di cư hiểu người di chuyển từừ̀ huyện/quận sang huyện/quận khác vòừ̀ng năm trước thời điểm điều tra thỏở̉a mãã̃n ba điều kiện: đãã̃ cư trú ởở̉ nơi điều tra từừ̀ tháng trởở̉ lên; cư trú ởở̉ nơi điều tra tháng có ý định ởở̉ từừ̀ tháng trởở̉ lên; cư trú ởở̉ nơi điều tra tháng vòừ̀ng năm qua đãã̃ rời khỏở̉i nơi thường trú đến ởở̉ quận/huyện khác với thời gian tích lũã̃y từừ̀ tháng trởở̉ lên để lao động Như vậy, có nhiều ý kiến, quan điểm khác di cư, có sớố́ điểm thốố́ng nhấố́t lại sau: Di cư hoạt động di chuyển người từừ̀ nơi đến nơi khác để sinh sớố́ng Trong đó, nơi nơi đến phải xác định vùng lãã̃nh thổ hay đơn vị hành chính, có nhiều mục đích nguyên nhân khác tác động yếu tốố́ kinh tế hay phi kinh tế đó, dẫn đến việc di cư thời gian di cư 5.2 Phân loại di cư Theo Ellis (2003) trước tìm hiểu vai tròừ̀ hoạt động di cư, cần phân biệt sốố́ loại di cư khác nhau, lưu ý định nghĩa trùng lặp thành viên khác đơn vị xãã̃ hội thường trú tham gia vào sốố́ loại di chuyển khác đồừ̀ng thời vòừ̀ng đời cá nhân họ Các loại di chuyển loại phụ xác định: Di cư nội (di cư biên giới quốố́c gia): Phong trào cưỡng chế tái định cư (ví dụ: đớố́i với đập cơng trình cơng cộng khác); dịch chuyển trường hợp khẩở̉n cấố́p dân phức tạp xung đột bạo lực (người tị nạn); di cư theo mùa (chủ yếu nơng thơn-nơng thơn, cũã̃ng nông thôn-thành thị thành thị); di cư theo vòừ̀ng tròừ̀n (thường nông thôn-thành thị trởở̉ về, khoảng thời gian khác nhau); di cư theo bước (thuật ngữ sốố́ tác giả sử dụng để mô tả chuyển động cá nhân bắố́t đầu với thị trấố́n gần tiến dần theo thời gian đến điểm đến đô thị lớn xa hơn); di cư nông thôn-thành thị (với nơi cư trú thị trấố́n) Về di cư quốố́c tế (di cư qua biên giới quốố́c gia): Di dời xung đột sắố́c tộc chiến tranh (người tị nạn người xin tị nạn); di chuyển đến nước lân cận; phong trào sang nước công nghiệp hóa; loại theo mùa, tròừ̀n dài ởở̉ biên giới trước phong trào quốố́c tế Còừ̀n theo Anh (2007) hình thức di cư phân loại sau: Theo loại hình địa bàn nơi cư trú: xác định khoảng cách nơi nơi đến theo thứ tự từừ̀ng cặp nông thôn – thành thị, nông thôn – nông thôn, thành thị - thành thị thành thị - nông thôn Đây phân loại quan trọng, sử dụng phổ biến nghiên cứu di cư Theo tính chấố́t di cư: di cư tự nguyện di cư không tự nguyện Theo độ dài thời gian cư trú: di cư theo mùa vụ Theo đặc trưng di cư: di cư có tổ chức di cư tự phát Nói chung, hình thức di cư phân loại theo nhiều hình thức khác tùy mục đích nghiên cứu Nhưng phân loại mang tính chấố́t tương đớố́i Ở nghiên cứu sẽã̃ tiếp cận di cư nội Việt Nam hình thức di cư tự do, nhiều lý do, luồừ̀ng di cư khác (nông thôn hay thành thị) đến với vùng ĐNB 5.3 Các lý thuyết có liên quan nghiên cứu: Trong nghiên cứu này, tác giả sẽã̃ tập trung nghiên cứu nội dung liên quan đến lý thuyết di cư Lee, Stark & Bloom lý thuyết mạng lưới xãã̃ hội Lấố́y cảm hứng từừ̀ “Ravenstein’s Laws”, Lee (1966) đề xuấố́t lý thuyết di cư tiếng, tập trung vào yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến việc di cư, bao gồừ̀m: thứ nhấố́t, yếu tốố́ liên quan đến khu vực xuấố́t xứ; thứ hai, yếu tốố́ liên quan đến khu vực điểm đến; thứ ba, trởở̉ ngại can thiệp; cuốố́i cùng, yếu tốố́ cá nhân, tảng nghiên cứu yếu tốố́ kéo - đẩở̉y Lee đề xuấố́t rằng, lĩnh vực, có sớố́ yếu tớố́ thu hút người sớố́ yếu tớố́ đẩở̉y lùi người Ơng phân loại yếu tớố́ thành ba loại, yếu tốố́ thu hút người, yếu tốố́ đẩở̉y lùi người sốố́ yếu tốố́ khác không quan tâm Trong sốố́ trường hợp, định nghĩa thu hút đẩở̉y lùi đớố́i với người di cư khác khác ởở̉ ng̀ừ̀n gớố́c điểm đến Ví dụ, hệ thốố́ng trường học tốố́t coi yếu tốố́ thu hút bởở̉i người di cư có con, người di cư chưa lập gia đình khơng coi hệ thớố́ng trường học tớố́t thu hút Do đó, yếu tớố́ có hậu khác đớố́i với người di cư khác Đốố́i với trởở̉ ngại can thiệp, khó khăn để vượt qua chúng tớố́i thiểu đớố́i với sớố́ người Tuy nhiên, trởở̉ ngại rấố́t lớn cho người khác để vượt qua trởở̉ ngại tương tự Nhiều giả thuyết Lee đãã̃ cung cấố́p đóng góp lớn cho tài liệu nghiên cứu di cư, đặc biệt liên quan đến chọn lọc người di cư yếu tốố́ kéo - đẩở̉y Ở hầu phát triển, học giả đãã̃ tìm thấố́y người lao động nhập cư hầu hết người trẻ tuổi có trình độ học vấố́n tương đốố́i cao ởở̉ nơi họ xuấố́t phát Lý thuyết kinh tế di cư lao động Stark & Bloom (1985) việc di chuyển hộ coi giớố́ng chiến lược đớố́i phó với cú sốố́c hành vi chia sẻ rủi ro hộ Thông qua hoạt động di cư giúp hộ đa dạng nguồừ̀n lực lao động để khắố́c phục tổn thấố́t thu nhập giảm thiểu rủi ro thu nhập Hơn nữa, di chuyển cũã̃ng coi chiến lược để vượt qua khó khăn thị trường khác nhau, bao gồừ̀m tín dụng hồn hảo (vớố́n) rủi ro thị trường (bảo hiểm) tồừ̀n ởở̉ nước phát triển Kết là, hộ có đủ khả để đầu tư vào hoạt động sản xuấố́t nhằm cải thiện phúc lợi họ Nói chung, để xác định yếu tốố́ dẫn đến định di cư trạng thái hoạt động hộ thái độ, cách ứng phó với ảnh hưởở̉ng tình hình kinh tế - trị - xãã̃ hội, mơi trường sách nơi đến, nơi sau di cư đúc kết thành nhóm yếu tớố́ sau: Các yếu tớố́ đẩở̉y: tìm sinh kế, điều kiện việc làm, mơi trường sớố́ng thay đổi, tình hình kinh tế - trị - xãã̃ hội Các yếu tốố́ hút: mạng lưới di cư, điều kiện việc làm, mơi trường sớố́ng, tình hình kinh tế - trị - xãã̃ hội Các yếu tớố́ giữ ởở̉ lại: sinh kế, quyền lợi, môi trường sớố́ng, tình hình kinh tế – trị - xãã̃ hội tốố́t nhiều so với nơi ởở̉ Các yếu tốố́ trởở̉ về: sinh kế, quyền lợi, môi trường sớố́ng, tình hình kinh tế – trị - xãã̃ hội xấố́u nhiều so với nơi ởở̉ Ngoài ra, còừ̀n có nhóm yếu tớố́ liên quan đến chi phí di chuyển, rào cản sách nơi đến nơi ởở̉ tác động đến định di cư hoạt động sau di cư Các nghiên cứu có liên quan 6.1 Nghiên cứu ngồi nước Chen (2014) nghiên cứu xác định loại hộ gia đình sẽã̃ chọn di cư tác động di cư đến phân phớố́i thu nhập Nói cách khác, viết cốố́ gắố́ng giải hai câu hỏở̉i sau: (1) Các yếu tốố́ định di cư cho gia đình đánh cá (2) Di cư ảnh hưởở̉ng đến bấố́t bình đẳng thu nhập ởở̉ khu vực nông thôn Sử dụng liệu từừ̀ khảo sát kinh tế xãã̃ hội cấố́p hộ gia đình thực Cà Mau Huế năm 2012 Nghiên cứu sử dụng liệu từừ̀ khảo sát thực 12 xãã̃ chọn ngẫu nhiên từừ̀ tỉnh Cà Mau Huế hầu hết hộ gia đình khảo sát làm việc đánh bắố́t và/hoặc nuôi trồừ̀ng thủy sản Sử dụng mơ hình Logit để kết luận mớố́i quan hệ tích cực tờừ̀n gia đình đánh cá định di cư Hơn nữa, tác động thu nhập hộ gia đình đớố́i với di cư phụ thuộc rấố́t lớn vào chiến lược di cư hộ gia đình Các gia đình giàu nhấố́t có nhiều khả gửi người di cư họ ḿố́n tìm hiểu công nghệ tăng suấố́t ngành cơng nghiệp gia đình Ngồi ra, báo cũã̃ng cho q trình di chuyển có xu hướng tăng thu nhập Coxhead et al (2015) đãã̃ tiến hành nghiên cứu điều tra yếu tốố́ định định di cư cá nhân Việt Nam, q́ố́c gia có mức độ di chuyển lao động theo vùng miền ngày cao Nghiên cứu đãã̃ sử dụng liệu từừ̀ Khảo sát mức sốố́ng hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 2012, thấố́y xác suấố́t di cư có liên quan chặt chẽã̃ với đặc điểm cấố́p độ cá nhân, hộ gia đình cấố́p cộng đồừ̀ng Xác suấố́t di cư cao đớố́i với người trẻ tuổi người có trình độ học vấố́n sau trung học Người di cư có nhiều khả từừ̀ hộ gia đình có chủ hộ giáo dục tớố́t hơn, hộ có chủ hộ nữ hộ gia đình có tỷ lệ phụ thuộc niên cao Thành viên nhóm dân tộc thiểu sớố́ có khả di cư Sử dụng phương pháp logit đa phương, nghiên cứu phân biệt di cư theo điểm đến rộng thấố́y người di chuyển đến Thành phớố́ Hờừ̀ Chí Minh Hà Nội có đặc điểm động lực di chuyển tương tự di chuyển đến điểm đến khác Ngoài ra, nghiên cứu cũã̃ng sử dụng VHLSS 2012 kết hợp với VHLSS 2010, cho phép nghiên cứu tập trung vào nhóm người di cư gần có mặt gia đình vào năm 2010, đãã̃ chuyển vào năm 2012 Điều mang lại kết chặt chẽã̃ nhiều Đốố́i với giáo dục trung học phổ thông, chứng lựa chọn tích cực giáo dục mạnh mẽã̃ nhiều Người dân tộc thiểu sốố́ thiếu động di cư, cũã̃ng nguyên nhân để giải thích nghèo nàn dai dẳng cộng đồừ̀ng dân tộc thiểu sốố́ Việt Nam, nghèo đói q́ố́c gia đãã̃ giảm mạnh Abdulai (2016) nghiên cứu đưa đánh giá thực nghiệm đặc điểm kinh tế xãã̃ hội người di cư Ghana yếu tốố́ định di chuyển nội Ghana Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu lấố́y từừ̀ liệu Di cư thoát nghèo Trung tâm Nghiên cứu Di cư, Đại học Ghana phốố́i hợp với Đại học Sussex, U.K thu thập từừ̀ tháng đến tháng năm 2013 Kĩ thuật lấố́y mẫu nhiều giai đoạn để chọn 315 hộ gia đình ởở̉ khu vực phía Bắố́c, bao gờừ̀m 231 người di cư 84 hộ không di cư để phỏở̉ng vấố́n kết hợp sử dụng mơ hình hờừ̀i quy probit Dựa mơ hình nghiên cứu giải thích hành vi gia đình đớố́i với định di cư Nghiên cứu ThS.Lê Đô Văn với Thành dân nhập (2015) Viện phốố́ nghiên Minh cứu phát triển TP.HCM Coxhead nghiên et al điều (2015) yếu tốố́ quy định c di nhân Việt Nam Chen (2014) nghiên xác loại đình chọn tác độn đến phốố́i nhập nông thôn rấố́t bấố́p bênh có thu nhập khơng ổn định đãã̃ dẫn đến tình trạng di dân Mơ hình hình nghiên cứu đề xuất 7.1 Mơ hình nghiên cứu Trên sởở̉ mơ hình nghiên cứu vần đề di xư nơng thơn-thành thị đãã̃ trình bày ởở̉ phần trước tham khảo nghiên cứu ngồi nước Nhóm đãã̃ tiến hành nghiên cứu yếu tốố́: (1) Mùa màng thấố́t bát, (2) Đấố́t đai không đủ để canh tác, (3) Cơ sởở̉ vật chấố́t không đáp ứng đủ, (4) Thu hoạch không ổn định, (5) Thấố́t nghiệp ởở̉ nơi củ, (6) trường học không đủ điều kiện Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, thang đo xây dựng dựa sởở̉ lý thuyết yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến vấố́n đề di cư nông thơn – thành thị đờừ̀ng thời nhóm cũã̃ng có tham khảo thêm thang đo thang đo đãã̃ phát triển giới cơng trình nghiên cứu khoa học nước Mơ hình nghiên cứu đề xuất Ng̀ừ̀n: nhóm tự đề x́ố́t Mùa màng thấố́t bát Cơ sởở̉ vật chấố́t Đấố́t đai không đủ để canh tác không đáp ứng Thu hoạch không ổn định H1+ H2+ Thấố́t nghiệp ởở̉ nơi cũã̃ Trường học không đủ điều kiện H3+ H4+ H5+ H6+ Quyết định di cư hộ dân 7.2 Giả thuyết nghiên cứu 7.2.1 Đưa sởở̉ lý thuyết ( định nghĩa yếu tớố́ nhớ tìm định nghĩa có liên quan đến vấố́n đề nông thôn thành thị nha!) mùa màng thất bát ( Tiên ) đất đai không đủ canh tác (Thư) sở vật chất (Ngọc) thu hoạch không ổn định(Trang) trường học không đáp ứng đủ điều kiện cho học sinh, sinh viên(Như) *Đưa tác giả ( Nhật) Giả thuyết 1: mùa màng thấố́t bát có quan hệ thuận chiều dẫn đến định di cư hộ dân - Mùa màng thấố́t bát vụ mùa thu hoạch nhiều so với mức bình thường Hiện nay, vùng xuấố́t tình trạng lúa mùa thấố́t bát nặng nề, trởở̉ thành nỗi ám ảnh nhiều phận dân cư nông thôn Cuộc sốố́ng họ phụ thuộc vào lúa gạo – thứ mà họ sản xuấố́t để nuôi sốố́ng chu cấố́p cho gia đình Khi lúa sắố́p tới kỳ vào bồừ̀, mưa kèm lũã̃ lớn ảnh hưởở̉ng bãã̃o khiến vùng nông thôn rơi vào cảnh mấố́t mùa thảm hại Sau gieo rạ xong nhiều diện tích gặp mưa lớn nên bị ngập úng gây thốố́i mộng, người dân phải cấố́y lại Đến vụ, dịch bệnh lại hoành hành, đặc biệt bệnh rầy lưng trắố́ng truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắố́n bệnh lùn sọc đen hại lúa Cuốố́i vụ, mưa lớn hồừ̀ thủy điện xả lũã̃ khiến mực nước sông địa bàn dâng cao nên nước ruộng khơng tiêu được, gây ngập úng nặng, lúa thớố́i gớố́c, thóc nảy mầm Tình trạng hạn hán kéo dài, khiến đồừ̀ng ruộng nứt khô, cũã̃ng dẫn đến mùa màng thấố́t bát Về bản, có hàng nghìn lúa mấố́t trắố́ng, nhiều gia đình khơng có thóc ăn, thu nhập hộ dân bị giảm trầm trọng Ngược lại với vùng nơng thơn khu vực đô thị với nhu cầu lao động đa dạng phong phú, công việc thu nhập cao giúp cải thiện sốố́ng, đãã̃ thu hút sức lao động từừ̀ nơng thơn Từừ̀ nhiều hộ dân đãã̃ có định di cư đến thành thị Giả thuyết 2: đấố́t đai khơng đủ để canh tác có tác động thuận chiều dẫn đến định di cư hộ dân Giả thuyết : Cơ sởở̉ vật chấố́t khơng đáp ứng có ảnh hưởở̉ng thuận chiều dẫn đến định di cư hộ dân Giả thuyết 4: thu hoạch khơng ổn định có ảnh hưởở̉ng thuận chiều dẫn đến định di cư hộ dân Giả thuyết 5: thấố́t nghiệp ởở̉ nơi cũã̃ có tác động thuận chiều dẫn đến định di cư hộ dân Giả thuyết 6: trường học khơng đủ điều kiện có tác động thuận chiều dẫn đến định di cư hộ dân Các giả thuyết nghiên cứu sẽã̃ kiểm chứng kết phương trình hờừ̀i quy biến độc lập biến phụ thuộc Nhóm yếu tố liên quan đến mùa màng thất bát Nguyên nhân dẫn đến việc di dân từừ̀ nông thôn - thành thị mùa màng thấố́t bát Bởở̉i lẽã̃ ởở̉ vùng nông thôn người dân sinh sốố́ng chủ yếu dựa vào việc làm nơng trờừ̀ng lúa, ăn quả,… Vì ḿố́n có mùa màng bội thu người dân cần phải có lượng kiến thức nhấố́t định việc thâm canh trờừ̀ng trọt Nhóm yếu tố liên quan đến đất đai không đủ canh tác Với q trịnh cơng nghiệp hóa đại hóa thị ngày mởở̉ rộng công ty vùng quê xây dựng nhà máy đãã̃ làm cho người nông dân ởở̉ nơi ngày đấố́t để canh tác Việc khơng có đấố́t để canh tác cũã̃ng ảnh hưởở̉ng rấố́t nhiều đến định di cư người dân nông thôn Các yếu tố liên quan dến sở vật chất Hiện với đại đấố́t nước người mong ḿố́n có sớố́ng đầy đủ tiện nghi ởở̉ nông thôn sởở̉ vật chấố́t lại lạc hậu không đáp ứng cầu người dân Nhóm đề x́ố́t yếu tớố́ liên quan đến sởở̉ vật chấố́t sau: Các yếu tố liên quan đến thu hoạch khơng ổn định Các gia đình vùng nông thôn chủ yếu sốố́ng dựa vào việc làm nông công việc lại mang đến nhiều rủi ro đãã̃ đè cập ởở̉ người dân có mong ḿố́n làm cơng ăn lương có đờừ̀ng lương ổn định hàng tháng để ni sớố́ng dia đình đáp án tốn đãã̃ xí nghiệp ởở̉ thành phớố́ lớn giải dẫn đến nhiều người dân từừ̀ nông thôn đổ lên thành thị Nhóm xin đề xuấố́t yếu tớố́ có làm cho mùa màng khơng ổn định sau Các yếu tố trường học không đáp ứng đủ điều kiện cho học sinh, sinh viên: Hàng năm có hàng triệu học sinh sinh viên đổ thành phốố́ lớn để học tập làm việc bởở̉i lẻ vùng nông thôn còừ̀n lạc hậu không đào tạo tốố́t trường lớn ởở̉ thành thị Phương pháp nghiên cứu Quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp bao gồừ̀m phương pháp định tính phương pháp định lượng Quy trình nghiên cứu thể sau:  Cơ sởở̉ lý thuyết nghiên cứu trước  Nghiên cứu sơ → Bảng khảo sát sơ  Khảo sát sơ bộ, phỏở̉ng vấố́n chuyên sâu người dân di cư đến sốố́ng ởở̉ thành phốố́ lớn học sinh, sinh viên sớố́ng xa nhà  Điều chỉnh mơ hình → Bảng hỏở̉i thức  Khảo sát điều tra  Phân tích sớố́ liệu Kiểm định thang đo, Cronbanch’s Alpha, phân tích nhân tớố́ (EFA)  Phân tích hờừ̀i quy kiểm định mơ hình Phân tích mức độ ảnh hưởở̉ng nhân tốố́  Kết luận – Kiến nghị Nghiên cứu thực qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ thực phương pháp định tính, nghiên cứu thức thực phương pháp định lượng 8.2 Nghiên cứu định tính 8.3 Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên cứu định lượng tiến hành câu hỏở̉i chỉnh sửa từừ̀ kết nghiên cứu sơ Nghiên cứu khảo sát trực tiếp chuyên gia nhằm thu thập liệu khảo sát Mục tiêu nhằm kiểm định lại thang đo môi trường nghiên cứu Đây bước phân tích chi tiết liệu thu thập thơng qua phiếu điều tra xác định tính logic, tương quan nhân tớố́ với từừ̀ đưa kết luận cụ thể đề tài nghiên cứu 8.4 Tổng thể mẫu mẫu nghiên cứu 8.4.1 Tổng thể mẫu Khung chọn mẫu đề tài người sinh sông làm việc xa nhà tịa thành phớố́ Hờừ̀ Chí Minh Nhóm đãã̃ đặt sốố́ câu hỏở̉i dành cho đốố́i tượng khảo sát nhằm đảm bảo đốố́i tượng trả lời xác nhóm đãã̃ chọn người dân sốố́ng xa nhà gần để khảo sát Kỹ thuật lấy mẫu Dữ liệu nghiên cứu lấố́y thông qua việc phỏở̉ng vấố́n trực tiếp với công cụ câu hỏở̉i định tính định lượng Việc lấố́y mẫu thực theo phương pháp chọn mẫu phi xác x́ố́t phương pháp có ưu điểm dễ tiếp cận đốố́i tượng nghiên cứu thường sử dụng bị giới hạn chi phí thời gian nhược điểm không phát sai sốố́ lấố́y mẫu Cỡ mẫu Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tich nhân tốố́ khám phá (EFA)và phân tích hờừ̀i quy đa bội, mơ hình nghiên cứu có 19 biến Vì theo quy tác mâu/biến cỡ mẫu quan sát tớố́i thiểu 95 Về nguyên tắố́c Kích thước mẫu nghiên cứu lớn mơ hình nghiên cứu chặc chẽã̃ xác đờừ̀ng thời đớố́i tượng người lao động học, sinh viên sốố́ng xa nhà nên việc lấố́y mẫu dễ dàng 8.4.2 Thu thập liệu Nhóm tiến hành nghiên cứu định lượng thơng qua thu thập sớố́ liệu kết hợp với nghiên cứu định tính thông qua phỏở̉ng vấố́n, khảo sát quan sát nhằm đo lường yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến việc di cư ởở̉ nông thôn * Nguồừ̀n liệu Dữ liệu thứ cấố́p: Được khai thác từừ̀ nguồừ̀n nội thông qua việc phỏở̉ng vấố́n người lao động học sinh, sinh viên thành phớố́ Hờừ̀ Chí Minh sốố́ng xa quê hương họ Nguồừ̀n liệu sử dụng để : - Xây dựng sởở̉ lý thuyết cho nghiên cứu Phân tích đánh giá cách xác nguyên nhân dân đến việc di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị - Biết thực trạng việc di dân nông thôn – thành thị Dữ liệu sơ cấố́p: thu thập sốố́ liệu sơ cấố́p nhằm xác định trọng sốố́ yếu tốố́ tác động đến định di cư nông thôn – thành thị Các sốố́ liệu lấố́y thông qua việc phỏở̉ng vấố́n cán chuyên quản lý dân cư tình trạng nhập cư thành phốố́ lớn từừ̀ chuyên gia việc quản lý dân sớố́ có kinh nghiệm hiểu biết nhấố́t định vấố́n đề di cư nông thôn – thành thị Các sốố́ liệu đo lường yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến việc di cư nông thôn – thành thị Ý nghĩa 9.1 Về lý luận Đề tài đãã̃ hệ thốố́ng lại làm sáng tỏở̉ lý luận yếu tốố́ tác động đến định di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị ởở̉ Việt Nam, qua góp phần hồn thiện phương pháp khắố́c phục vấố́n đề người dân tập trung sốố́ng ởở̉ thành phốố́ lớn 9.2 Về thực tiễn Đề tài đãã̃ yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến yếu tốố́ tác động đến định di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị ởở̉ Việt Nam Kết phân tích cho thấố́y mớố́i quan hệ chiều yếu tốố́ tác động đến tiến định di cư người dân Mơ hình cho thấố́y yếu tốố́: mùa màng thấố́t bát, đấố́t đai không đủ canh tác, hệ thốố́ng y tế không đáp ứng, thu hoạch không ổn định, thấố́t nghiệp ởở̉ nơi cũã̃, trường học không đủ điều kiện mang ảnh hưởở̉ng thuận chiều đến việc di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị người dân Kết nghiên cứu đãã̃ gợi mởở̉ hàm ý chinh sách quan trọng cho nhà nước để có giải pháp khắố́c phục việc di dân người dân từừ̀ nông thôn lên thành thị để giảm rủi ro sách dân sớố́ tài 10 Điểm đề tài Trong nghiên cứu giới cũã̃ng Việt Nam tác giả trước chủ yếu nghiên cứu thực trạng di dân, đặc điểm, vai tròừ̀ di dân đốố́i với phát triển kinh tế- xãã̃ hội nhiều góc độ mang tính tổng quát mà chưa chuyên sâu yếu tốố́ ảnh hưởở̉ng đến định việc di cư từừ̀ nơng thơn thành thị Do đó, đớố́i tượng nghiên cứu đề tài yếu tớố́ tác động đến việc di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị, mà cụ thể người đến từừ̀ vùng nông thôn sinh sốố́ng làm việc thành phớố́ Hờừ̀ Chí Minh Trong đề tài nghiên cứu này, nhóm sẽã̃ sâu vào phân tích, đánh giá khách quan để tìm yếu tớố́ ảnh hưởở̉ng đến định di cư hộ di cư, chủ yếu xem xét lý môi trường phi mơi trường 11.Bố cục dự kiến Ngồi phần mởở̉ đầu kết luận đề tài sẽã̃ có chương: Chương 1: Giới thiệu Trong chương trình bày lý thuyết cho đề tài như: lý thuyết di cư Lee, Stark & Bloom lý thuyết mạng lưới xãã̃ hội, lý thuyết kinh tế di cư lao động Stark & Bloom (1985), xác định yếu tốố́ dẫn đến định di cư, Chương 2: Thực trạng Nghiên cứu đề cập sớố́ mơ hình đánh giá tiến độ hồn thành nước Từừ̀ phù hợp mơ hình, nhóm đãã̃ xây dựng giả thuyết mơ hình nghiên cứu, sởở̉ phát triển thang đo mơ hình nghiên cứu, từừ̀ tiếp tục thực nghiên cứu chương sau Chương 3: Mô hình phương pháp nghiên cứu Dựa khái niệm đãã̃ trình bày, chương đãã̃ nêu lên phương pháp nghiên cứu đề tài, giả thuyết nghiên cứu, bảng câu hỏở̉i khảo sát chuyên gia, bảng câu hỏở̉i thức đề x́ố́t mơ hình nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương đãã̃ mô tả thớố́ng kê vị trí cá nhân, thời gian cơng tác khảo sát, trình bày kết nghiên cứu cho thấố́y yếu tốố́: yếu tốố́ đẩở̉y, yếu tốố́ hút, yếu tốố́ giữ ởở̉ lại, yếu tốố́ trởở̉ về, còừ̀n có nhóm yếu tớố́ liên quan đến chi phí di chuyển, rào cản sách nơi đến nơi ởở̉ tác động đến định di cư hoạt động sau di cư TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Anh, Đ N (2009) Chính sách di dân trình phát triển kinh tế xãã̃ hội ởở̉ tỉnh miền núi Nhật, P T., & Hải, H H (2014) Ảnh hưởở̉ng yếu tốố́ nhân khẩở̉u học đến di cư việc làm Việt Nam Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 45-53 Bich, L.N (2016) Di cư nước phát triển ởở̉ Việt Nam: thực trạng, vấố́n đề tương lai quan điểm sách Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Sốố́ (460) Sang, L.T et al (2018) Vấố́n đề dân sốố́ di dân phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, luận án cấố́p nhà nước MS: KHCN-TNB/1419, Viện Khoa học Xãã̃ hội vùng Nam Bộ thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xãã̃ hội Việt Nam Hung, P.N et al (2019) Mơ hình logit đa thức nhiều mức phân tích định di cư cá nhân Việt Nam Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ Kinh tế - Luật Quản lý, 3(1), tr.45-51 TS Phạm Qúy Thọ - Mốố́i quan hệ di dân nông thôn - Hà Nội với vấố́n đề việc làm mức sốố́ng (2000) Hung, P.N et al (2019) Mơ hình logit đa thức nhiều mức phân tích định di cư cá nhân Việt Nam Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ Kinh tế - Luật Quản lý, 3(1), tr.45-51 Trần Hữu Quang, 2004, “Sài Gòừ̀n ‘Dân nhập cư’”, Thời Báo Kinh tế Sài Gòừ̀n, 30-12-2004, tr48 Tài liệu tiếng anh Lee, E S (1966) A theory of migration Demography, 3(1), 47-57 Baranov, E F., & Breev, B D (1969) Osnovnye printsipy postroeniya balansov dvizheniya trudovykh resursov Moscow: TsEMI AN SSSR Stark, O., & Bloom, D E (1985) The new economics of labor migration The american Economic review, 75(2), 173-178 Shryock, H S., Siegel, J S., & Larmon, E A (1973) The methods and materials of demography US Bureau of the Census Ellis, F (2003) A livelihoods approach to migration and poverty reduction Bian Y & Ang S Mạng lưới quanxi di động việc làm ởở̉ Trung Quốố́c Singapore, Social Forces, sốố́ 75, 1997 Huy, H T (2009) Rural to urban migration as a household decision: experimental evidences from the Mekong Delta, Vietnam Development and Policies Research Center Working Paper, 17 Abdulai, A M (2016) Internal Migration Determinants: Evidence from Northern Region of Ghana Ghana Journal of Development Studies, 13(1), 117 PHỤ LỤC Các câu hỏi khảo sát * link khảo sát: https://forms.gle/cQT1cm91NmouyJTb7 Câu 1: nghề nghiệp cảu bạn gì? Học sinh Sinh viên Đang làm việc thành phớố́ hờừ̀ chí minh Đang làm việc tỉnh nước Khác: Câu 2: Bạn người gia đình bạn, có vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc thay làm nơi bạn sống chưa? Có Khơng Câu 3: Q bạn đâu? Đồừ̀ng Sông Cửu Long Đồừ̀ng Sông Hồừ̀ng Đông nam Duyên Hải Nam Trung Bộ Bắố́c Trung Bộ Trung Du Miền núi Bắố́c Bộ TP Hờừ̀ Chí Minh Câu 4: Theo bạn yếu tố có tác động đến lớn đến việc di cư nơng thơn - thành thị? Ít tác động Mùa màng thấố́t bát Đấố́t đai không đủ canh tác Cơ sởở̉ vật chấố́t ởở̉ quê còừ̀n thiếu thốố́n Thu nhập bấố́p bênh không ổn định Thấố́t nghiệp ởở̉ nơi cũã̃ Trường học không đủ đáp ứng cho học sinh, sinh viên Câu 5: Theo bạn lý dẫn đến việc mùa màng thất bát? T Người nông dân thiếu kinh nghiệm trồừ̀ng trọt T Các thiên tai phá hoại mùa màng Các côn trùng, động vật gây hại T Đấố́t đai nghèo dinh dưỡng T Phương pháp trồừ̀ng trọt còừ̀n lác hậu Câu 6: Theo bạn nguyên nhân dẫn đến việc đất đai dành cho nơng nghiệp ngày càn bị thu hẹp? Q trình cơng nghiệp hóa hiên đại hóa T T Các cơng ty lớn thường đặt nhà máy sản xuấố́t nông thôn T Nạn phá rừừ̀ng T Đấố́t bị ô nhiễm khơng thể cải tạo Khác Câu 7: Vì sở vật chất lạc hậu lại thúc đẩy trình di dân nơng thơn thành thị? T Cơ sởở̉ y tế lạc hậu đáp ứng nhu cầu bệnh nhân T Các thiết bị điện còừ̀n khan T Khơng có thiết bị phục vụ nhu cầu học tập, giải trí người Khơng có phương tiện vận chuyển làm cho việc giao thương với tỉnh khác khó khăn T Khác T Câu 8: Tại thu nhập người dân nông thôn không ổn định? Lái thu mua với mức giá cao thấố́p không lường trước Một người làm phải ni nhiều thành viên gia đình T Nơng nghiệp chịu ảnh hưởở̉ng lớn đến từừ̀ thiên nhiên nên không lường trước T T Khác T Câu thôn? 9: Các yếu tố gây nên tình trạnh thất nghiệp nơng Người nơng dân bị phủ thu hờừ̀i đấố́t T Do có trình độ thấố́p người từừ̀ thành thị cơng tác T Các sách giải việc làm khơng phủ trọng ởở̉ nông thôn Khác Câu học TPHCM? T T 10: Tại bạn không học đại học quê nhà mà lại học đại Ở nơi bạn sốố́ng thiếu trường đại học, cao đẳng T T đại Chấố́t lượng đào tạo không đáp ứng yêu cầu công việc Học sinh, sinh viên không tiếp xúc với thiết bị Quan niệm học ởở̉ thành thị sẽã̃ tốố́t Khác Câu 11: Sắp tới bạn tốt nghiệp ĐH bạn có ý định lại thành phố hay quê bạn làm việc? Ở lại Thành phớố́ hội việc làm, mức lương sẽã̃ cao, Về quê làm việc ... việc di dân ơ? ?ở? ? vùng nông thôn lên thành thị cụ thể sau: Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tốố́ tác động đến định di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị Đối tượng khảo sát: Những người có q qn ơ? ?ở? ?... đãã̃ yếu tốố́ ảnh hươ? ?ở? ?ng đến yếu tốố́ tác động đến định di dân từừ̀ nông thôn lên thành thị ơ? ?ở? ? Việt Nam Kết phân tích cho thấố́y mốố́i quan hệ chiều yếu tốố́ tác động đến tiến định di. .. hiệu Câu hỏi nghiên cứu Câu ho? ?ở? ?i 1: Những yếu tốố́ tác động đến định di cư từừ̀ vùng nông thôn lên thành phốố́? Câu ho? ?ở? ?i 2: Việc di dân lên thành thị cách khơng kiểm sốt tác động đến kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHỮNG yếu tố tác ĐỘNG đến QUYẾT ĐỊNH DI dân từ NÔNG THÔN lên THÀNH THỊ ở VIỆT NAM , TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu NHỮNG yếu tố tác ĐỘNG đến QUYẾT ĐỊNH DI dân từ NÔNG THÔN lên THÀNH THỊ ở VIỆT NAM