0

môn phân tích tài chính doanh nghiệp PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN VĨNH hòa

59 3 0
  • môn phân tích tài chính doanh nghiệp PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN VĨNH hòa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA NGÂN HÀNG BẢO HIỂM - - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỊA - Bộ mơn: Phân tích tài doanh nghiệp Nhóm 24-LT1ThànhPhạ m viên:Minh Quyế t 03-LT2 Nguyễ n Thị Ngọ c Bí ch 05-LT2 Nguyễ n Thuỳ!Linh 06-LT2 Lê#Ngọ c Mai 07-LT2 Nguyễ n Hoà!ng Minh 08-LT2 Vũ(Thị Minh Phương 10-LT2 Nguyễ n Thị Thuỳ!Giang 25-LT2 Trương Ngọ c Bí ch 27-LT2 Nguyễ n Dạ Hương I Phân tích khái qt quy mơ tài BẢNG PHÂN TÍCH KHÁI QT QUY MƠ TÀI CHÍNH Chỉ tiêu 1.TS 2.VCSH Chỉ tiêu 3.LCT 4.EBIT 5.LNST Đánh giá khái qt: Nhìn mơ sản xuất kinh doanh cơng ty lớn có xu hướng giảm dần vốn, doanh thu, thu nhập lợi nhuận sau thuế Tuy nhiên vốn chủ sở hữu có dấu hiệu tăng Đánh giá chi tiết: - Tổng tài sản doanh nghiệp vào 2019 đạt 6019507 giảm so với 2018 6273096 giảm 253589(-4.04%) giảm nguyên nhân hàng loạt tiêu mục giảm ví dụ: tiền khoản tương đương tiền, khoản phải thu ngắn hạn bên cạnh có tiêu tăng ví dụ đầu tư tài ngắn hạn, tài sản cố định Điều đến từ kế hoạch kinh doanh, bán hàng có thay đổi theo thị trường doanh nghiệp muốn giảm sản lượng hàng hóa sản xuất - Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp 2019 đạt 4236484 tăng so với 2018 3857398 tăng 379089(9.83%) tăng chủ yếu tăng phần vốn góp chủ sở hữu, bên cạnh cổ phiếu quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối doanh nghiệp giảm Điều đánh giá hợp lý giai đoạn khó khăn doanh nghiệp thường ưu tiên sử dụng vốn tự chủ nhiều Vốn chủ tăng tổng tài sản giảm cho thấy năm doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động đến từ vốn chủ sở hữu => mức tự chủ tài doanh nghiệp tăng nhiên lại làm giảm khả khuếch đại ROE - Tổng mức Luân chuyển năm 2019 giảm 1741459 trđ so với năm 2018, cho thấy mức cung cấp sản phẩm, dịch vụ năm 2019 giảm 20,69% so với năm cũ => quy mô tiêu thụ công ty giảm Hiệu suất sử dụng vốn công ty bị so với năm cũ Là doanh nghiệp lớn đầu ngành thủy sản việc cty bị giảm Luân chuyển cho thấy năm khó khăn đầy biến động ngành thủy sản Ngoài tốc độ giảm luân chuyển thuần(-20,69%) giảm mạnh tốc độ giảm tổng tài sản (4,04%) cho thấy việc giảm quy mô sản xuất kinh doanh làm giảm kết đầu doanh nghiệp nhiều - EBIT năm 2019 862.137 trđ , năm 2018 1.976.470 trđ (giảm 1.114.333 trđ với tốc độ giảm 56,38%) cho biết quy mô lợi nhuận tạo kỳ khơng xét đến nguồn gốc hình thành vốn tình hình thực nghĩa vụ nhà nước có xu hướng giảm Trong lợi nhuận sau thuế công ty năm 2019 698.133 trđ, năm 2018 1.711.363 trđ (giảm 1.013.250 trđ , tốc độ giảm 59,21%) cho thấy công ty kinh doanh hiệu Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm doanh thu doanh nghiệp giảm, lượng tiêu thụ Đồng thời tốc độ giảm cảu Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tốc độ giảm luân chuyển EBIT cho thấy biện pháp quản trị chi phí chưa thực hiệu Kết luận: Quy mô vốn tổng luân chuyển cơng ty có xu hướng giảm nhiên theo đánh giá điều đến từ thị trường chủ yếu Qua kiến nghị năm tới doanh nghiệp cần phải có biện pháp khắc phục sách kinh doanh (đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối, chất lượng phục vụ,…) tùy thuộc vào thị trường Việc tăng cường sử dụng vốn chủ giai đoạn hợp lý cần linh hoạt sử dụng vốn chủ vốn vay để đem lại hiệu tốt AI Phân tích khái quát cấu trúc tài doanh nghiệp BẢNG PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CẤU TRÚC TÀI CHÍNH Hệ số tự tài trợ Ht= VCSH TS Hệ số tài trợ thường xuyên NVDH Htx = TSDH NVDH=Nợ dài hạn + VCSH TSDH Chỉ tiêu 5.Hcp Tổng chi phí LCT Đánh giá khái quát: Nhìn chung, tiêu có xu hướng tăng cuối năm 2019 Các hệ số tự tài trợ, hệ số tài trợ thường xuyên có xu hướng tăng theo chiều hướng tốt hệ số chi phí có xu hướng tăng lên (Ta cần sâu phân tích thêm tìm ngun nhân, biện pháp khắc phục để cơng ty hoạt động tốt hơn) Phân tích chi tiết: - Hệ số tự tài trợ công ty năm 2019 0,7 lần, năm 2018 0,6 lần (tăng 01 lần , tỷ lệ tăng 16,67%) cho biết đầu năm 2019 bình quân đồng tài sản doanh nghiệp tài trợ 0,6 đồng vốn chủ cuối năm 2019 bình quân đồng tài sản doanh nghiệp tài trợ 0,7 đồng vốn chủ Nguyên nhân tăng năm vốn chủ tăng cịn tổng tài sản giảm, ngồi cịn phụ thuộc vào biến động thị trường lãi suất vay điều kiện vay vốn Ta thấy Ht =0,7 (năm 2019) lớn cho thấy sách tài trợ cơng ty chủ yếu tài trợ vốn chủ => tăng mức độ độc lập tự chủ tài Đồng thời cho thấy doanh nghiệp bỏ lỡ hội sử dụng nguồn tài trợ có chi phí sử dụng thấp làm giảm khả khuếch đại Roe Tuy nhiên để đánh giá phù hợp hay khơng phải tùy thuộc vào sách kinh doanh cảu công ty thời kỳ phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh - Hệ số tài trợ thường xuyên thời điểm năm 2018 2.23, năm 2019 2,88 tăng lên 0,65 tương ứng với tỷ lệ 29.14% Cho biết bình quân đồng tài sản dài hạn năm 2019 tài trợ 2,88 đồng nguồn vốn dài hạn, năm 2018 2,23 đồng nguồn vốn dài hạn Cả đầu năm cuối năm hệ số lớn cho thấy nguồn vốn dài hạn dư thừa để tài trợ cho tài sản dài hạn đảm bảo nguyên tắc cân tài hay sách tài trợ doanh nghiệp an toàn Tuy nhiên hệ số lớn cho thấy doanh nghiệp chịu chi phí sử dụng vốn cao Chỉ tiêu năm 2019 tăng so với năm 2018 nguồn vốn dài hạn tăng (tăng 377,806 trđ) cịn tài sản dài hạn giảm (giảm 257.870 trđ) - Hệ số chi phí : hệ số chi phí cơng ty năm 2019 0,8954 lần năm 2018 0.7956 lần (tăng 0,0998 lần, tỷ lệ tăng 12,54 %) cho biết năm 2018 bình quân đồng doanh thu thu cơng ty phải bỏ 0,8 đồng chi phí, năm 2019 bình qn đồng doanh thu thu nhập công ty phải bỏ 0,89 đồng chi phí Điều làm cho Hcp tổng cp < tổng LCT : cơng ty có lãi Chỉ tiêu Hcp tăng nguyên nhân tốc độ giảm tổng chi phí (-10,86%) chậm tốc độ giảm tổng luân chuyển thần (20,69%) Kết luận: Việc tăng sư dụng vốn chủ cho thấy doanh nghiệp có khả tự chủ tài tốt (nhất vào giai đoạn khó khăn), nhiên làm thêm hội tận dụng đòn bẩy tài để khuếch đại ROE Cần vào BEP, chi phí lãi vay mức độ rủi ro việc sư dụng nợ để có sách tài trợ , huy động vốn hiệu Doanh nghiệp cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ,… cắt giảm quản trị chi phí tốt để tối đa hóa lợi nhuận III Phân tích khái qt khả sinh lời Bảng phân tích Khả sinh lời Chỉ tiêu 1.LCT 2.EBIT LNst Dòng tiền thu LCtt 4.Hcp -LCT -tổng CP 5.ROS 6.BEP -EBIT -Vbp 7.ROA -Lnst -Vbp 8.ROE -LNst -VCbq Đánh giá tổng quát: Nhìn chung hệ số biến động theo chiều hướng giảm Trong khả sinh lời bản, khả sinh lời tài sản khả sinh lời vốn chủ sở hữu giảm mạnh Nhưng tất có lời mức sinh lời cơng ty tốt so với trung bình ngành Đánh giá chi tiết tiêu: - ROS công ty VĨnh Hoàn năm 2019 0.1046, năm 2018 0.2033 (giảm 0,0987 tương ứng tỷ lệ giảm 48,55%) cho biết đồng luân chuyển công ty có đc 0.1046 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2019 0.2033 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2018 Nguyên nhân cho sụt giảm tốc độ giảm lợi nhuận sau thuế(-59.21%) lớn tốc độ giảm luân chuyển thuần(-20,69%) Ngoài theo khách quan thị trường cơng ty giảm nhập hàng hóa sản phẩm dự trữ từ năm trước nhiều dẫn tới tiêu thụ Nguyên nhân chủ quan việc mở rộng diện tích ni trồng dẫn đến giảm gía cá, nguyên vật liệu giá xuất - EBIT năm 2019 0.1403 lần , năm 2018 0.2756 lần ( giảm 0.2353 lần, tỷ lệ giảm 62.65%) cho thấy bình quân đồng vốn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo 0.2756 đồng lợi nhuận trước thuế lãi vay năm 2018 năm 2019 tạo đc 0.1403 đồng lợi nhận trước thuế lãi vay Nguyên nhân cho giảm EBIT giảm(-59.44%) cịn vốn bình qn tăng(16.79%) - ROA doanh nghiệp năm 2019 0.1136 lần, năm 2018 0.3252 lần (giảm 0.2116 lần, tỷ lệ giảm 650.7%) cho biết bình quân đồng vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo 0.3252 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2018, năm 2019 bình quân đồng vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo 0.1136 đồng lợi nhuận sau thuế Nguyên nhân cho sụt giảm đến từ việc vốn bình quân tăng (tăng 16.79%) cịn lợi nhuận sau thuế giảm (giảm 59.21%) - ROE doanh nghiệp năm 2019 0.1725 lần, năm 2018 0.5370 lần (giảm 0,3645 lần, tỷ lệ giảm 67,88%) cho biết bình quân đồng vốn GVHB đến KTK ST(+,-) 10 Tổng hợp - Đánh giá khái quát: Số vòng luân chuyển hàng tồn kho cơng ty Vĩnh Hồn năm 2019 4,8429 vịng, năm 2018 6,9987 vòng (giảm 2,518 vòng với tỷ lệ giảm 30,75%) Từ kỳ luân chuyển hàng tồn kho công ty năm 2019 74,27 ngày, năm 2018 51,44 ngày (tăng 22,84 ngày tương ứng tăng 44,39%) Như năm 2018 bình quân hàng tồn kho quay 6,9987 vòng vòng quay hàng tồn kho năm hết 51,44 ngày đến năm 2019 bình quân hàng tồn kho quay 4,8429 vịng vịng quay hết tận 77,27 ngày Qua ta thấy tốc độ luân chuyển hàng tồn kho năm 2019 giảm mạnh so với tốc độ luân chuyển hàng tồn kho năm 2018 dẫn đến làm lãng phí 342.169,2122 trđ Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho năm 2019 giảm nhiều so với năm 2018 ảnh hưởng nhân tố : Gía vốn hàng bán hàng tồn kho bình qn - Phân tích nhân tố ảnh hưởng ta thấy: Do: + hàng tồn kho bình quân cơng ty Vĩnh Hồn năm 2019 có thay đổi so với năm 2018 (hàng tồn kho bình quân năm 2019 1112711,5 trđ, năm 2018 865674,5 trđ) Với điều kiện nhân tố khác không đổi thay đổi hàng tồn kho bình quân nói làm cho số vịng ln chuyển hàng kho năm 2019 giảm 1,5538 vòng kỳ luân chuyển hàng tồn kho năm 2019 tăng 14,6772 ngày + Hàng tồn kho bình qn cơng ty năm 2019 tăng lên so với năm 2018 nguyên nhân: gia tăng diện tích ni trồng so với năm 2018 dẫn đến sụt giảm giá nguyên liệu giá xuất tất thị trường Đồng thời mức trữ hàng tồn kho từ năm trước cao dù sức mua lớn Bên cạnh cịn phụ thuộc vào kinh doanh, mơi trường kinh doanh, lực sản xuất, sách nhà nước, hiệp định thương mại tình hình chiến tranh thương mại ảnh hưởng tới thị trường lớn Do: + Gía vốn hàng bán cơng ty có thay đổi so với năm 2018 (cụ thể giá vốn hàng bán năm 2019 5.393.210 trđ, giá vốn hàng bán năm 2018 6.058.575 trđ) Với điều kiện nhân tố khác khơng đổi thay đổi giá vốn hàng bán nói làm cho số vịng ln chuyển hàng tồn kho cơng ty năm 2019 giảm 0,5980 vòng kỳ luân chuyển hàng tồn kho năm 2019 tăng 8,1528 ngày Giá vốn hàng bán công ty năm 2019 giảm so với năm 2018 nguyên nhân: nguyên nhân chủ quan năm 2019 công ty giảm doanh số bán hàng, cung cấp dịch vụ đến từ việc giá bán giá nguyên vật liệu giảm so với năm 2018 Nguyên nhân khách quan đến từ sụt giảm lượng xuất đến từ thị trường Mỹ, đồng thời tăng trưởng thị trường thị trường Trung Quốc EU (hiệp đinh thương mại EVFTA) Ngoài cịn đến từ sách nhà nước, mơi trường kinh doanh kế hoạch kinh doanh mục tiêu doanh nghiệp không hướng gia tăng lợi nhuận mà hướng đến tập trung mở rộng thị trường, phát triển vị thị trường chiến lược Mặt khác hàng tồn kho bình qn cơng ty năm 2019 tăng 247.037 trđ, tỷ lệ tăng 28,54% giá vốn hàng bán doanh nghiệp giảm 665.365 trđ , tỷ lệ giảm -10,98% Cho thấy năm 2019 doanh nghiệp đã tăng quy mô kinh doanh sản xuất chưa bao tiêu sản phẩm tốt, chưa phù hợp với lực bán hàng dẫn đến hiệu kinh doanh năm 2019 giảm so với năm 2018 Kết luận: Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho công ty Vĩnh Hoàn năm 2019 giảm so với năm 2018 nguyên nhân năm 2019 trữ hàng tồn kho doanh nghiệp tăng mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty giảm Tuy công ty giữ vững đc vị trí số xuất mặt hàng cá tra giới- điều đáng tuyên dương công ty Kiến nghị: Để tăng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho doanh nghiệp Vĩnh Hồn cần phải có kế hoạch trữ hàng tồn kho tốt hơn, điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường quốc tế khu vực, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao uy tín bán hàng thị trường khó tính Bảng 4.6 Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu (Tốc độ thu hồi nợ) Chỉ tiêu Doanh thu (trđ) Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân (SPT) (trđ) SVPT(vòng) KPT (ngày) Mức độ ảnh hưởng SPT đến SVPT Mức độ ảnh hưởng DTT đến SVPT Mức độ ảnh hưởng SPT đến KPT Mức độ ảnh hưởng DTT đến KPT ST(+,-) (trđ) 10 Tổng ∆ hợp ∆ - Phân tích khái qt: Số vịng ln chuyển khoản phải thu cơng ty Vĩnh Hồn năm 2019 2,7543 vòng, năm 2018 3,3202 vòng (giảm 0,5658 vòng) Từ kỳ thu hồi khoản phải thu năm 2019 130,7047ngày, kỳ thu hồi nợ năm 2018 108,4272 ngày (tăng 22,2775 ngày) Như năm 2018 bình qn vịng thu hồi nợ quay 3,3202 vòng vòng thu hồi nợ năm quay hết 108,4272 ngày đến năm 2019 bình quân vòng thu hồi nợ quay hết 2,7543 vòng vong thu hồi nợ quay hết tận 130,7047 ngày Qua thấy số tốc độ thu hồi khoản phải thu năm 2019 giảm so với tốc độ thu hồi khoản phải thu năm 2018 từ làm lãng phí lượng vốn tốn 396.366,2924 trđ Tốc độ thu hồi khoản phải thu năm 2019 giảm so với tốc độ thu hồi khoản phải thu năm 2018 ảnh hưởng nhân tố: Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Phân tích ảnh hưởng nhân tố ta thấy: Do khoản phải thu ngắn hạn bình qn: Các khoản phải thu ngắn hạn cơng ty Vĩnh Hồn năm 2019 có thay đổi so với năm 2018 (cụ thể năm 2019 khoản phải ngắn hạn bình quân 2.325.508,5trđ, năm 2018 2.333.760trđ) Với điều kiện nhân tố khác không đổi thay đổi khoản phải thu ngắn hạn bình qn nói làm cho tốc độ thu hồi khoản phải thu năm 2019 tăng 0,0117 vòng kỳ thu hồi khoản phải thu ngắn hạn giảm 0,3818 ngày Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân năm 2019 giảm so với năm 2018 chủ yếu giảm khoản phải thu khách hàng ngắn hạn đến từ việc tiêu thụ sản phẩm không tốt đến từ việc doanh nghiệp thực hiệu biện pháp thu hồi nợ Bên cạnh cịn phụ thuộc vào sách kinh doanh, mơi trường kinh doanh, sách tín dụng, sách nhà nước, … Do Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ công ty Vĩnh Hồn năm 2019 có thay đổi so với năm 2018 (cụ thể doanh thu năm 2019 6.405.201trđ năm 2018 7.748.439trđ) Với giả định nhân tố khác khơng đổi thay đổi doanh thu bán hàng & ccdv nói làm cho số vịng quay khoản phải thu năm 2019 giảm 0,5775 vòng, kỳ thu hồi khoản phải thu năm 2019 tăng 22,6593 ngày Doanh thu công ty năm 2019 giảm cho thấy sách bán hàng doanh nghiệp chưa tốt, điểm không hấp dẫn nhà đầu tư chủ nợ Mặt khác khoản phải thu bình quân năm 2019 giảm so với năm 2018 8251,5trđ với tỷ lệ giảm 0,35% từ làm cho doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2019 giảm 1.343.238 trđ với tỷ lệ giảm 17,34% Đồng thời tỷ lệ giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm mạnh tỷ lệ giảm khoản phải thu cho thấy doanh nghiệp chưa sử dụng hợp lý vốn, bao tiêu sản phẩm chưa hiệu Kết luận: Tốc độ thu hồi khoản phải thu công ty năm 2019 so với năm 2018 giảm nguyên nhân năm 2019 giảm khoản phải thu từ phần dẫn đến việc giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tỷ lệ giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm mạnh tỷ lệ giảm khoản phải thu ngắn hạn bình quân Kiến nghị: Trong kỳ kinh doanh tới, để đẩy nhanh tốc độ luân chuyển khoản phải thu công ty phải có sách bán hàng phù hợp đa dạng với đối tượng, thị trường khác nhau, có nguyên tắc sử dụng dòng tiền hiệu quả, nâng cao uy tín khách hàng,… Bảng 4.7:Phân tích khả sinh lời toàn vốn (ROA) (đv: triệu đồng) Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Tài sản bình quân LNST 1.ROA= TSBQ quân TSNHBQ 2.Hđ= TSBQ Luân chuyển 3.SVlđ= LCT TSNHBQ 4.ROS= LCT ROAHđ ∆ ROASVlđ ∆ ROAROS ∆ Tổng hợp *Phân tích khái quát: - Hệ số sinh lời rịng tài sản cơng ty năm 2019 0,1136 lần, năm 2018 0,3252 lần.Như so với năm 2018 hệ số sinh lời rịng tài sản cơng ty nâm 2019 giảm xuống 0,2116 lần với tỉ lệ giảm 65,07% Điều có nghĩa năm 2018 bình qn đồng tham gia vào trình sản xuât kinh doanh cơng ty thu 0,3252 đồng lợi nhuận sau thuế đến năm 2019 bình quân đồng tham gia vào trình sản xuất kinh doanh cơng ty thu 0,1136 đồng lợi nhuận sau thuế - Hệ số sinh lời ròng tài sản cơng ty nói giảm ảnh hưởng nhân tố: hệ số đầu tư ngắn hạn, số vòng luân chuyển vốn lưu động khả sinh lời hoạt động *Phân tích nhân tố ảnh hưởng ta thấy: - Do hệ số đầu tư ngắn hạn cơng ty năm 2019 có thay đổi so với năm 2018 (Hđ năm 2019 0,7388 lần, năm 2018 0,7112 lần) Với điều kiện nhân tố khác khơng đổi thay đổi hệ số đầu tư ngắn hạn Hđ làm cho hệ số sinh lời rịng tài sản cơng ty năm 2019 tăng 0,0126 lần Hệ số đầu tư ngắn hạn năm 2019 tăng lên năm 2019 cơng ty thay đổi sách theo xu hướng tăng tỉ trọng đầu tư vào tài sản ngắn hạn (từ 71,12% lên 73,88%) đồng thời giảm tỉ trọng đầu tư vào tài sản dài hạn (22,5% xuống cịn 14,7%) Bên cạnh cịn phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh, sách kinh doanh, sách nhà nước mơi trường kinh doanh Nhìn chung sách đầu tư cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn chưa hợp lý thay đổi sách đầu tư làm cho hệ số đầu tư ngắn hạn công ty giảm mạnh - Do số vịng ln chuyển vốn lưu động cơng ty trog năm 2019 có thay đổi so với năm 2019 (SVlđ năm 2019 1,47 vòng, SVlđ năm 2018 2,25 vòng) Với điều kiện nhân tố khác khơng đổi thay đổi số vịng luân chuyển vốn lưu động làm cho hệ số sinh lời rịng tài sản cơng ty năm 2019 giảm 0,1172 lần Số vòng luân chuyển vốn lưu động giảm năm 2019 công ty tăng tài sản ngắn hạn bình quân 883558,5 triệu đồng với tỉ lệ tăng 16,77% nhiên tổng luân chuyển công ty năm 2019 lại sụt giảm 1741459 triệu đồng với tỉ lệ 20,69% Nhưng tỉ lệ tổng luân chuyển chậm nhiều so với tỉ lệ tăng tài sản ngắn hạn cơng ty cần có thay đổi để sử dụng hợp lý vốn lưu động trình sản xuất kinh doanh - Do hệ số sinh lời hoạt động công ty năm 2019 có thay đổi so với năm 2018 (ROS năm 2019 0,1046 lần, năm 2018 0,2033 lần) Với điều kiện nhân tố khác khơng đổi thay đổi hệ số sinh lời hoạt động ROS làm cho hệ số sinh lời tài sản công ty năm 2019 giảm 0,1072 lần Hệ số sinh lời hoạt động ROS công ty Cổ phần Vĩnh Hồn giảm năm 2019 cơng ty giảm tổng luân chuyển 1741459 triệu đồng với tỉ lệ 20,69% từ lợi nhuận sau thuế công ty đồng thời sụt giảm 1013250 tương ứng với tỉ lệ 59,21% Tỉ lệ giảm lợi nhuận sau thuế nhiều so với tỉ lệ giảm tổng luân chuyển năm 2019 cơng ty chưa sử dụng tiết kiệm chi phí q trình hoạt động, ngun nhân làm cho hệ số sinh lời hoạt động giảm - Kết luận: hệ số sinh lời rịng cơng ty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2019 giảm so với năm 2018 0,2116 lần năm 2019 công ty sử dụng chưa hợp lý vốn lưu động trình hoạt động đồng thời năm 2019 cơng ty sử dụng q hao phí chi phí q trình hoạt động - Giải pháp: kì kinh doanh tới để tăng hệ số sinh lời tài sản cơng ty cần phải: + Sử dụng hợp lý có hiệu vốn lưu động khâu trình sản xuất kinh doanh đẩy mạnh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, tốc độ luân chuyển khoản phải thu + Sử dụng tiết kiệm chi phí q trình hoạt động q trình bán hàng, uy tín doanh nghiệp, sách nhà nước, kết hoạt động đầu tư tài + Rà sốt lại sách đầu tư doanh nghiệp, hệ thống quản lý phân phối, Bảng 4.8 Bảng phân tích ROE theo nhân tố: Ht,Hđ,SVlđ,ROS Chỉ tiêu LN sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân 1.ROE Tổng TS bình quân Ht TSNH bình quân 3.Hđ LCT SVlđ ROS ΔROEHt ΔROEHđ ΔROESVlđ ΔROEROS Tổng hợp Nhận xét: ROE doanh nghiệp năm 2019 0.1725, năm 2018 0.5370 giảm 0.3645 với tỉ lệ -67.88% Có nghĩa năm 2019 bình quân đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp tạo 0.1725 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2018 đồn vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp tạo 0.5370 đồng lợi nhuận sau thuế ROE năm doanh nghiệp lớn cho thấy doanh nghiệp làm ăn có lãi Tuy nhiên ROE giảm thể hiệu hoạt động doanh nghiệp giảm ROE giảm ảnh hưởng nhân tố - Ht doanh nghiệp năm 2019 0.6723, năm 2018 0.5080 giảm 0.1643 với tỉ lệ 32.35% Trong điều kiện nhân tố khác không đổi Ht giảm làm ROE giảm 0.1313 Ht giảm chủ yếu nguyên nhân chủ quan, tức doanh nghiệp tăng cường sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tài trợ cho nhu cầu đầu tư Điều mặt giúp doanh nghiệp giảm nguy phá sản mặt khác lại giảm khả sinh lời vốn chủ sở hữu - Hđ doanh nghiệp năm 2019 0.7547, năm 2018 0.7235 tăng 0.0312 với tỉ lệ 4.31% Trong điều kiện nhân tố khác không đổi Hđ tăng làm ROE tăng 0.0175 Hđ tăng nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan + Nguyên nhân khách quan: Do thị trường suy giảm nên làm doanh nghiệp bị ứ đọng hàng tồn kho, hay tình kinh tế khó khăn khiến khách hàng khơng trả nợ + Nguyên nhân chủ quan: Do doanh nghiệp tăng cường dự trữ nguyên vật liệu dự đoán giá tăng lên doanh nghiệp nởi lỏng sách tín dụng nhằm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm - Svlđ doanh nghiệp năm 2019 1.4693, năm 2018 1.8543, giảm 0.3851 với tỉ lệ 20.77% Trong điều kiện nhân tố khác không đổi Svlđ tăng làm ROE giảm 0.0879 SVlđ giảm nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan + Chủ quan: Doanh nghiệp quản lí q trình sản xuất kinh doanh hiệu dẫn đến trình sản xuất kinh doanh bị kéo dài + Khách quan: Do nhu cầu thị trường suy giảm làm việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, hay tình hình kinh tế suy thối khiến khách hàng không trả nợ - ROS DN năm 2019 0.1046, năm 2018 0.2033 giảm -0.0988 với tỉ lệ 48.56% Trong điều kiện nhân tố khác không đổi ROS giảm khiến ROE giảm 0.1629 ROE giảm nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan + Chủ quan: Do doanh nghiệp quản lí hiệu loại chi phí + Khách quan: Do giá nguồn NVL đầu vào tăng khiến chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tăng lên Trong năm, ROE doanh nghiệp lớn chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn có lãi ROE có xu hướng thể khả sinh lời vốn chủ sở hữu giảm Cần áp dụng số biện pháp nhằm cải thiện - Đẩy mạnh KHCN, cải thiện dây chuyền sản xuất - Tăng cường biện pháp quản lí chi phí, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp - Cân đối nguồn VCSH NPT cho phù hợp để đem lại ROE tối ưu cho doanh nghiệp NăDm PHẦN 2019, 3:TỔNG giớ i KẾT bắ9t đầ1u bù!ng phá t dị ch bệ# nh Covid - 19, hầ1u hế t tấ t cả2 cá c doanh nghiệ# p đề1u bị ả2nh hưở2ng, đầ1u bị sụ t giả2m Điề1u nà!y khiế n giá bá n và!sả2n lượ ng tiê#u thụ củ2a Vĩ(nh hoà!n giả2m giá nguyê#n liệ# u mua ngoà!i tăDng nử2a cuố i năDm là!m giả2m biê#n lợ i nhuậ# n việ# c giá n đoạ n xuấ t khẩ@u cá tra qua cá c thị trườ!ng lớ n Mỹ(, Trung Quố c, chí nh sá ch thắ9t chặD t lạ i, giao thương và!kiể@m tra hà!ng hó a tạ i cử2a khẩ@u biê#n giớ i cù!ng vớ i lệ# nh phong tỏ2a, giớ i hạ n lạ i, tụ tậ# p đô#ng ngườ!i ở2cá c thà!nh phố lớ n sẽ(là!m nhu cầ1u thị trườ!ng gi ả2m mạ nh Kiế n cơ#ng ty cổ@phầ1n Vĩ(nh Hồ!n gặD p nhiề1u khó khăDn q trì!nh sả2n xuấ t kinh doanh Tuy nhiê#n hiệ# n nay, vớ i kỳ!vọ ng dị ch Covid - 19 sẽ(có dấ u hiệ# u suy gi ả2m và!nề1n kinh tế sẽ(phụ c hồ1i Vĩ(nh Hồ!n có thể@sẽ(đẩ@y mạ nh bá n hà!ng và!o nhiề1u thị trườ!ng c Nhu cầ1u cá tra từ!Mỹ(có thể@phụ c hồ1i 2020 nguồ1n cung cá thị t trắ9ng từ!Trung Quố c sang Mỹ(bị suy giả2m Covid-19, l ượ ng xuấ t khẩ@u và!o Mỹ(sẽ(khả2quan nử2a cuố i năDm nhờ!thị trườ!ng Mỹ( và!o mù!a tiê#u thụ chí nh và!cá tra đã(lấ y lạ i sứ c cạ nh tranh về1giá v i cá rô# Trung Quố c giá đã(giả2m về1mứ c tương đương vớ i cá rô#, đồ1ng thờ!i cá rô# Trung Quố c phả2i chị u thuế nh ậ# p khẩ@u 25%, cù!ng vớ i là!Hiệ# p đị nh EVFTA mở2ra hộ# i gia tăDng th ị phầ1n cho ngà!nh cá tra Việ# t Nam tạ i Châ#u ÂWu Cơ#ng ty cổ@phầ1n Vĩ(nh Hồ!n là!mộ# t số í t nhữ(ng doanh nghiệ# p thủ2y sả2n phá t triể@n ổ@n đị nh và!có nề1n tả2ng bả2n tố t, COVID- 19 chỉ2có tá c độ# ng ngắ9n hạ n triể@n vọ ng tăDng tr ưở2ng dà!i hạ n vẫ n đượ c hỗ trợ bở2i cá c yế u tố tí ch cự c khả2năDng già!nh thị phầ1n từ!cá rô#Trung Quố c tạ i Mỹ(và! tăDng trưở2ng s ả2n lượ ng củ2a mả2ng collagen-gelatin vớ i tỷ2suấ t sinh lờ!i đượ c đá nh giá có kh ả2quan ... chủ vốn vay để đem lại hiệu tốt AI Phân tích khái quát cấu trúc tài doanh nghiệp BẢNG PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CẤU TRÚC TÀI CHÍNH Hệ số tự tài trợ Ht= VCSH TS Hệ số tài trợ thường xuyên NVDH Htx = TSDH... cần thiết hay thất lãng phí tài sản Tổng kết: Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm 2019 gặp nhiều khó khăn thách thức doanh nghiệp có lãi thành tích doanh nghiệp doanh nghiệp mở rộng đc thị trường... đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có sách hoạt động hiệu đặc biệt công tác quản trị chi phí giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 4.2 Phân tích tình hình cơng nợ Bảng phân tích quy
- Xem thêm -

Xem thêm: môn phân tích tài chính doanh nghiệp PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN VĨNH hòa , môn phân tích tài chính doanh nghiệp PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN VĨNH hòa

Từ khóa liên quan