0

BÁO cáo đề tài THỐNG kê tên đề tài nghiên cứu mức độ chi tiêu của sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn đà nẵng

44 1 0
  • BÁO cáo đề tài THỐNG kê tên đề tài nghiên cứu mức độ chi tiêu của sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn đà nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO ĐỀ TÀI THỐNG KÊ Tên đề tài: Nghiên cứu mức độ chi tiêu sinh viên sinh sống học tập địa bàn Đà Nẵng Lớp: 45K18.1 – Nhóm GVHD: Phạm Quang Tín Danh sách thành viên: Hồ Văn Trực Lê Thị Phương Thảo Nguyễn Hữu Anh Tuấn Phan Bảo Trân Đà Nẵng, 11/2020 MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU: 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Đối tượng nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3.1 Về mặt học thuật: 1.3.2 Về mặt thực tiễn: 1.3.3 Học tập thân: 1.4 Phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Nội dung nghiên cứu giới hạn 1.4.2 Đối tượng khảo sát giới hạn 1.4.3 Không gian nghiên cứu giới hạn 1.4.4 Thời gian nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN SINH SỐNG VÀ HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG 2.1 Thu thập liệu 2.1.1 Phương pháp chọn mẫu 2.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm quan sát 2.1.3 Các thực nghiệm 2.1.4 Các kiểu liệu .6 2.1.5 Giả thuyết vô nghĩa giả thuyết thay .8 2.1.6 Sai số .8 2.1.7 Ước lượng theo khoảng 2.1.8 Mức ý nghĩa 11 2.2 Các khái niệm lí thuyết: 12 2.2.1 Thu nhập (Số tiền có tháng): .12 2.2.2 Chi tiêu: .13 2.2.3 Lý thuyết thái độ ứng xử người tiêu dùng thu nhập M.Friedman 13 2.2.1 Các lý thuyết Keynes 13 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Sử dụng biểu mẫu Google Form: 15 3.2 Sử dụng phần mềm SPSS (Statistical Package for the Social Sciences): 17 3.3 Kiến thức học từ môn học Thống kê Kinh doanh – Kinh tế 17 CHƯƠNG Kết phân tích mức độ chi tiêu sinh viên sống học tập địa bàn Đà Nẵng 19 4.1 Một số bảng thống kê: .19 4.2 Số tiền có tháng sinh viên: 21 4.2.1 Uớc lượng số tiền có bình quân tháng sinh viên Nam Nữ sinh sống làm việc thành phố Đà Nẵng (Mức ý nghĩa 5%) .22 4.2.2 Uớc lượng tỉ lệ sinh viên sinh sống học tập Đà Nẵng có số tiền tháng từ 3000000 VND trở lên (Mức ý nghĩa 5%) 24 4.3 Sử dụng phương pháp kiểm định để xác thực số ý kiến: 24 4.3.1 Có ý kiến cho rằng: Số tiền có tháng sinh viên trung bình 3000000 VNĐ (Mức ý nghĩa 5%) .24 4.3.2 Có ý kiến cho “Tỷ lệ sinh viên chi tiêu số tiền có tháng 50% 25 4.3.3 Có ý kiến cho rằng: Chi tiêu bình quân tháng sinh viên nam nữ 26 4.3.4 Có ý kiến cho rằng: Hình thức ăn uống khơng ảnh hưởng đến chi phí ăn uống sinh viên Đà Nẵng 27 4.3.5 Kiểm tra liệu phân phối chuẩn .28 4.3.6 Có ý kiến cho rằng: Hình thức ăn uống sinh viên không chịu ảnh hưởng giới tính 30 4.4 Kiểm định tương quan: 31 4.4.1 Kiểm định có hay khơng mối quan hệ tương quan tuyến tính số tiền có tháng chi tiêu cho ăn uống tháng sinh viên sinh sống học tập Đà Nẵng 31 4.4.2 Kiểm định có hay khơng mối quan hệ tương quan Hạng số tiền có tháng chi tiêu cho ăn uống tháng sinh viên sinh sống học tập Đà Nẵng 31 4.4.3 Phân tích tác động số tiền có tháng đến tiền ăn uống sinh viên 32 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH: 35 5.1 Đối với sinh viên: 35 5.2 Đối với phụ huynh sinh viên: 36 5.3 Đối với doanh nghiệp: .36 CHƯƠNG KẾT LUẬN: 37 6.1 Kết đạt đề tài: 37 6.2 Hạn chế: .37 6.3 Hướng phát triển đề tài: 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 CHƯƠNG MỞ ĐẦU: 1.1.Đặt vấn đề: Đối với bạn sinh viên nước nói chung bạn sinh viên Đà Nẵng nói riêng, bắt đầu sống đại học đồng nghĩa với việc bạn tự làm chủ vấn đề chi tiêu thân Sống xa nhà đồng nghĩa với việc sinh viên phải học cách thích nghi tự lập môi trường sống Để hỗ trợ cho bạn sinh viên có dự định muốn sinh sống học tập Đà Nẵng tính tốn chi tiêu cách hợp lí, nhóm chúng tơi tiến hành dự án thống kê “Mức độ chi tiêu sinh viên sinh sống học tập địa bàn Đà Nẵng” 1.2.Đối tượng nghiên cứu: Mức độ chi tiêu sinh viên Đà Nẵng 1.3.Mục tiêu nghiên cứu: 1.1.1 Về mặt học thuật: Sự dụng kiến thức học môn thông kê kinh doanh kinh tế để thực nghiên cứu Thống kê là nghiên cứu tập hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày tổ chức dữ liệu Khi áp dụng thống trong khoa học, công nghiệp hoặc vấn đề xã hội, thông lệ bắt đầu với tổng thể thống kê q trình mơ hình thống kê nghiên cứu Tổng gồm nhiều loại khác “tất người sống đất nước” hay “tập hợp phân tử của tinh thể” Nó đề cập tới tất khía cạnh liệu bao gồm việc lập kế hoạch, thu thập liệu mẫu cho khảo sát và thí nghiệm Khi khơng thể thu thập liệu điều tra dân số, nhà thống kê thu thập liệu cách phát triển mẫu thí nghiệm mẫu khảo sát cụ thể Quá trình lấy mẫu đại diện đảm bảo suy luận kết luận áp dụng từ mẫu tổng thể Một nghiên cứu thực nghiệm bao gồm việc đo lường hệ thống nghiên cứu, thao tác hệ thống sau đo lường thêm, sử dụng thủ tục mẫu để xác định xem thao tác có thay đổi giá trị đo lường hay không Ngược lại, quan sát nghiên cứu không liên quan đến thao tác thực nghiệm Hai phương pháp thống kê sử dụng phân tích liệu: thống kê mơ tả, phương pháp tóm tắt liệu từ mẫu sử dụng số giá trị trung bình độ lệch chuẩn, và thống kê suy luận, rút kết luận từ liệu biến thiên ngẫu nhiên (ví dụ: sai số quan sát, mẫu tổng thể) Thống kê mô tả sử dụng thường xuyên với hai thuộc tính phân phối (mẫu tổng thể): chiều hướng trung tâm (hoặc vị trí) tìm cách để mơ tả giá trị trung bình giá trị đặc trưng phân phối, phân tán (hoặc thay đổi) mức độ đặc trưng mà thuộc tính phân phối trệch so với nghiên cứu Suy luận thống kê toán học thực khn khổ lý thuyết xác suất, đề cập tới việc phân tích tượng ngẫu nhiên Để thực suy luận chưa biết số lượng, nhiều ước lượng đánh giá cách sử dụng mẫu Thủ tục thống kê tiêu chuẩn liên quan đến phát triển giả thuyết vô nghĩa ban đầu khơng có mối quan hệ hai đại lượng Loại bỏ bác bỏ giả thuyết nhiệm vụ quan trọng việc giải thích quan điểm khoa học thống kê, đưa ý nghĩa xác giả thuyết chứng minh sai Những thống kê gọi giả thuyết khác đơn giản giả thuyết trái với giả thuyết vô nghĩa Phân tích từ giả thuyết hai hình thức lỗi ghi nhận: sai số loại I (giả thuyết vô nghĩa sai bị bác bỏ cho tính chất xác thực khơng đúng) sai số loại II (giả thuyết không bác bỏ khác biệt thật tổng thể bỏ qua cho phủ định sai) Một việc quan trọng tập hợp giá trị ước lượng dẫn đến bác bỏ giả thuyết vô nghĩa Do sai số xác suất loại I xác suất ước lượng thuộc miền quan trọng cho giả thuyết (có ý nghĩa thống kê) sai số xác suất loại II xác suất mà ước lượng không phụ thuộc lớp quan trọng đưa giả thuyết thay Các sách thống kê đánh giá xác suất bác bỏ giả thuyết vô nghĩa giả thuyết sai Nhiều vấn đề liên kết với khơn khổ: từ việc có cỡ mẫu đủ để xác định giả thuyết vơ nghĩa thích hợp Quy trình đo lường để tạo liệu thống kê bị lỗi Phần nhiều số lỗi chia làm hai loại: ngẫu nhiên (noise - liệu vô nghĩa) có hệ thống (bias – độ chệch), loại sai lệch khác (ví dụ, sai lệch người phân tích báo cáo sai đơn vị đo lường) quan trọng Sự xuất liệu bị thiếu kiểm duyệt dẫn đến ước tính bị chệch kỹ thuật cụ thể phát triển để giải vấn đề - 1.1.2 Về mặt thực tiễn: Tạo tài liệu để sinh viên muốn sinh sống học tập địa bàn Đà Nẵng tham khảo Tạo báo cáo thống kê trả lời số vấn đề mà sinh viên quan tâm việc chi tiêu hàng tháng Tìm mối liên hệ ảnh hưởng đến chi tiêu sinh viên Khảo sát nhóm chi tiêu sinh viên: Tiền trọ, tiền ăn uống, tiền lại, tiền mua sắm dụng cụ học tập tiền cho hoạt động vui chơi giải trí 1.1.3 Học tập thân: - Học tập cách chi tiêu số bạn sinh viên kết khảo sát nghiên cứu - Điều chỉnh chi tiêu cách hợp lí dựa thơng tin xử lí từ báo cáo (Sắp xếp, phân bổ chi tiêu cách khoa học hơn) - So sánh với cách chi tiêu thân, tìm cách giảm mức chi tiêu xuống thấp có thể, hình thành kinh nghiệm thân 1.4.Phạm vi nghiên cứu: 1.1.4 Nội dung nghiên cứu giới hạn: Mức độ chi tiêu hàng tháng 1.1.5 Đối tượng khảo sát giới hạn: Sinh viên sinh sống học tập địa bàn Đà Nẵng 1.1.6 Không gian nghiên cứu giới hạn: Thành phố Đà Nẵng 1.1.7 Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 10/11/2020 1.5.Bố cục đề tài: - Chương 1: Mở đầu - Chương 2: Cơ sở lý luận mức độ chi tiêu sinh viên sinh sống học tập địa bàn Đà Nẵng - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu - Chương 4: Kết phân tích mức độ chi tiêu sinh viên sống học tập địa bàn Đà Nẵng - Chương 5: Hàm ý sách - Chương 6: Kết luận - Tài liệu tham khảo CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN SINH SỐNG VÀ HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG 2.1.Thu thập liệu 1.1.8 Phương pháp chọn mẫu Trong liệu điều tra tổng thể, trường hợp thu thập số liệu, liệu thống kê phân tích phát triển thiết kế thử nghiệm cụ thể các mẫu khảo sát Thống kê việc cung cấp cơng cụ để nói trước dự báo việc sử dụng liệu thông qua mô hình thống kê Để sử dụng mẫu thơng tin hướng dẫn cho tồn tổng thể, điều quan trọng thực đại diện cho mẫu tổng thể Lấy mẫu đại diện phải đảm bảo suy luận kết luận cách xác từ việc chọn mẫu cho toàn tổng thể Một vấn đề lớn nhằm làm tăng kích cỡ mẫu lựa chọn mẫu đại diện Thống kê cung cấp phương pháp thiết kế thử nghiệm mẫu, thử nghiệm làm giảm bớt vấn đề việc bắt đầu nghiên cứu, tăng khả nhận biết mẫu tin tưởng mẫu thống kê Lý thuyết chọn mẫu là phần lý thuyết xác suất thống kê toán Xác suất sử dụng “toán học thống kê” (cách khác “lý thuyết thống kê”) để nghiên cứu phân bố lấy mẫu thống kê mẫu tính chất thủ tục thống kê Việc sử dụng phương pháp thống kê chấp nhận phương pháp thống kê mẫu tổng thể đủ thông tin để chấp nhận giả thuyết Sự khác biệt quan điểm lý thuyết xác suất cổ điển lý thuyết xác suất lấy mẫu là xấp xỉ, lý thuyết xác suất tham số cho tổng quy mô mẫu để suy xác suất mẫu Tuy nhiên phương pháp thống kê phát triển theo hướng đối lập – quy nạp từ mẫu để thông số lớn tổng quy mô mẫu 1.1.9 Các nghiên cứu thực nghiệm quan sát Mục đích cho dự án nghiên cứu thống kê điều tra nguyên nhân, từ rút kết luận thay đổi ảnh hưởng đến giá trị nhân tố ảnh hưởng biến độc lập dựa biến phụ thuộc trả lời cho nghiên cứu Có hai loại nghiên cứu thống kê biến nguyên nhân: nghiên cứu thực nghiệm nghiên cứu quan sát Cả hai loại nghiên cứu có tác động biến độc lập (hoặc biến) hành vi biến phụ thuộc quan sát Sự khác biệt hai biến nằm cách nghiên cứu dựa thực tế Mỗi biến có ý nghĩa Nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến việc lấy kích thước mẫu nghiên cứu, thao tác hệ thống thêm vào kích thước mẫu sử dụng cho q trình lấy mẫu, sau lấy mẫu bổ sung để xác định thao tác sửa đổi giá trị phép đo Ngược lại, nghiên cứu quan sát không liên quan đến thao tác thực nghiệm Thay vào đó, liệu thu thập mối tương quan yếu tố dự báo trả lời cho khám phá kiểm tra Trong cơng cụ việc phân tích liệu có kết tốt từ việc phân tích ngẫu nhiên, áp dụng cho loại liệu khác - nghiên cứu tự nhiên nghiên cứu quan sát – mà nhà thống kê sử dụng biến thay thế, nhiều lý thuyết đánh giá có cấu trúc (ví dụ: khác biệt đánh giá khác biến đo lường thông tin, nhiều biến khác) cung cấp kết phù hợp cho nhà nghiên cứu 1.1.10 Các thực nghiệm Các bước nghiên cứu thống kê là: Lập kế hoạch nghiên cứu, bao gồm việc tìm kiếm số liệu để trả lời cho nghiên cứu Sử dụng thơng tin sau: ước tính sơ lược kích thước hiệu điều tra, giả thuyết, biến khảo sát dự định Xem xét việc lựa chọn đối tượng khảo sát quy trình nghiên cứu Các nhà thống kê cho nên so sánh thử nghiệm cách đáng tin cậy với tiêu chuẩn mẫu tiêu chuẩn so sánh kết nghiên cứu Chấp nhận ước lượng không chệch mức ý nghĩa đáng tin cậy Thiết kế nghiên cứu nhằm ngăn ảnh hưởng biến gây nhiễu phân bố mẫu ngẫu nhiên hệ số tin cậy cho đối tượng để ước lượng không chệch mức ý nghĩa đáng tin cậy sai sót nghiên cứu Ở giai đoạn này, thí nghiệm thống kê viết giao thức nghiên cứu mà việc hướng dẫn thực thí nghiệm phân tích ban đầu liệu nghiên cứu Kiểm tra nghiên cứu sau giao thức thử nghiệm phân tích liệu phân tích Kiểm tra thêm liệu thiết lập phân tích thứ cấp, đề xuất giả thuyết cho nghiên cứu sau Tìm kiếm tài liệu trình bày kết nghiên cứu Các thí nghiệm nghiên cứu hành vi người có mối liên quan đặc biệt Các nghiên cứu tiếng Hawthorne, nghiên cứu thay đổi môi trường làm việc nhà máy Hawthorne Công ty Western Electric Các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc xác định liệu tăng việc chiếu sáng có tăng suất làm việc công nhân lắp ráp Đầu tiên, nhà nghiên cứu đo suất nhà máy, sau biến đổi chiếu sáng khu vực nhà máy kiểm tra xem có ảnh hưởng thay đổi ánh sáng đến suất hay không Nghiên cứu cho thấy suất thực cải thiện (dựa theo điều kiện thử nghiệm) Tuy nhiên, nghiên cứu sai sót q trình thí nghiệm, đặc biệt thiếu nhóm kiểm sốt thơng tin mờ nhạt Các hiệu ứng Hawthorne đề cập đến việc tìm kiếm kết (trong trường hợp suất lao động) thay đổi quan sát Những người nghiên cứu Hawthorne làm việc có hiệu khơng phải thay đổi ánh sáng, mà họ quan sát.[9] Nghiên cứu quan sát Một ví dụ nghiên cứu quan sát khám phá tương quan giữa việc hút thuốc ung thư phổi Nghiên cứu thường sử dụng việc điều tra để thu thập quan sát khu vực tham gia nghiên cứu sau thực phân tích thống kê Trong trường hợp này, nhà nghiên cứu thu thập quan sát người hút thuốc khơng hút thuốc, thông qua nghiên cứu bệnh chứng, sau tìm số liệu trường hợp ung thư phổi nhóm điều tra 1.1.11 Các kiểu liệu Các biến thử khác tạo để phân loại mức độ đo lường Các nhà tâm lý Stanley Smith Stevens xác định thang đo danh nghĩa, thứ tự, khoảng thời gian tỷ lệ đo Thang đo danh nghĩa khơng có thứ tự xếp hạng có ý nghĩa giá trị, cho phép chuyển đổi một-một Thang đo thứ tự có khác biệt xác giá trị liên tiếp, có thứ tự có ý nghĩa giá trị cho phép chuyển đổi để chuyển đổi Đo khoảng thời gian có ý nghĩa khoảng cách phép đo xác định, giá trị không tùy ý (như trường hợp số dôi kinh độ độ C độ F), cho phép chuyển đổi tuyến tính Đo tỷ lệ có giá trị số khơng có ý nghĩa khoảng cách phép đo khác xác định, cho phép chuyển đổi sang thay đổi tỷ lệ Vì biến phù hợp cho thang đo danh nghĩa thang đo thứ tự, đo lường cách hợp lý số lượng, đơi chúng nhóm lại với biến phân loại, thang đo tỷ lệ thang đo thời gian nhóm lại với biến định tính, biến rời rạc liên tục tính chất số lượng Chúng thường phân biệt thường tương quan với 4.3.Sử dụng phương pháp kiểm định để xác thực số ý kiến: 1.1.21 Có ý kiến cho rằng: Số tiền có tháng sinh viên trung bình 3000000 VNĐ (Mức ý nghĩa 5%) Cặp giả thuyết cần kiểm định: - H0 : µ = 3000000 - H1 : µ ≠ 3000000 Căn vào bảng cho thấy, giá trị sig = 0,000 < 0,05 nên bác bỏ giả thuyết H0, thừa nhận đối thuyết H1 Hay nói cách khác, số tiền trung bình có tháng sinh viên địa bàn Đà Nẵng thấp 3000000 đồng (cụ thể thấp xấp xỉ 610178 đồng) 1.1.22 Có ý kiến cho “Tỷ lệ sinh viên chi tiêu số tiền có tháng 50% 26 Với chi tiêu sinh viên bao gồm: Tiền ăn uống, tiền trọ, tiền lại, tiền mua dụng cụ học tập, tiền vui chơi giải trí Mã hóa tạo biến trung gian có tên chi phí tháng Tiếp tục tính tốn, dùng số tiền có tháng trừ cho chi phí tháng sinh viên để biến số tiền lại tháng Dựa vào biến số tiền lại, ta mã hóa: – SV chi tiêu số tiền có tháng; – SV chi tiêu khoảng số tiền có tháng Cặp giả thuyết kiểm định: - H0: Tỷ lệ sinh viên chi tiêu số tiền có tháng 50% H1: Tỷ lệ sinh viên chi tiêu số tiền có tháng khác 50% Nhận xét: Căn vào bảng trên, ta nhận thấy: Sig = 0,303 > 0,05 nên ta chưa có sở bác bỏ giả thuyết H0 Hay nói cách khác với mức ý nghĩa 5% ta có sở để kết luận tỉ lệ SV chi tiêu vượt số tiền có tháng 50% 1.1.23 Có ý kiến cho rằng: Chi tiêu bình quân tháng sinh viên nam nữ Cặp giả thuyết cần kiểm định: - H0: Chi tiêu tháng sinh viên nam nữ H1: Chi tiêu tháng sinh viên nam nữ khác 27 Levene’s Test có sig = 0,105 > 0,05 nên có sở kết luận phương sai chi tiêu bình quân tháng Nam Nữ Giá trị sig kiểm T-test hàng Equal variances assumed 0,816 > 0,05 nên chưa có sở kết luận giả thuyết H0 sai Hay ta nói, với mức ý nghĩa 5%, ta có sở để kết luận chi tiêu bình quân tháng nam nữ 1.1.24 Có ý kiến cho rằng: Hình thức ăn uống khơng ảnh hưởng đến chi phí ăn uống sinh viên Đà Nẵng Cặp giả thuyết cần kiểm định: - H0: Chi tiêu ăn uống hình thức ăn uống khác giống H1: Chi tiêu ăn uống hình thức ăn uống khác khác 28 Nhìn vào bảng Decriptives, ta thấy chi tiêu trung bình (Mean) nhóm “Ăn qn, mang về” cao Chi tiêu trung bình nhóm “Tự nấu ăn, người nhà nấu” thấp Dựa vào giá trị Sig bảng Test, ta thấy Sig = 0.535 > 0.05 chấp nhận H0, đủ điều kiện để xét tiếp bảng ANOVA Nhận xét: Sig bảng ANOVA 0.002 < 0.05 nên ta có sở để bác bỏ H0, chấp nhận H1 Hay với mức ý nghĩa 5%, ta có cở sở để kết luận hình thức ăn uống khác chi tiêu cho ăn uống khác Nhưng khác nhóm cần xem tiếp bảng sau: 29 Nhận xét: - Bảng Tukey: Giá trị Sig = 0,002 < 0,05 cho biết có hình thức có khác biệt chi tiêu ăn uống với “Tự nấu ăn” (A) “Ăn quán” (B) Ở dòng bảng ta thấy giá trị Mean difference (i-j) = 557384.91 chứng tỏ chi tiêu ăn uống trung bình hình thức (A) hình thức (B) - Bảng Dunnett T3: Giá trị Sig = 0,009 < 0,05 cho thấy điều tương tự bảng Tukey Đó hình thức (A) (B) có khác biệt chi tiêu ăn uống, cụ thể chi tiêu ăn uống trung bình hình thức (A) hình thức (B) 1.1.25 Kiểm tra liệu phân phối chuẩn Kiểm tra liệu việc đánh giá theo thang điểm 10 cho số tiền có tháng triệu đồng có phân phối chuẩn hay khơng Cặp giả thuyết cần kiểm tra: - H0: Dữ liệu theo phân phối chuẩn H1: Dữ liệu không theo phân phối chuẩn 30 Nhận xét: Với sig = 0.003 < 0.05 kết luận liệu khơng có phân phối chuẩn 31 1.1.26 Có ý kiến cho rằng: Hình thức ăn uống sinh viên không chịu ảnh hưởng giới tính Cặp giả thuyết cần kiểm định: - Giả thuyết H0: Hình thức ăn uống giới tính khơng phụ thuộc lẫn (độc lập nhau) - Đối thuyết H1: Hình thức ăn uống giới tính phụ thuộc lẫn (phụ thuộc nhau) Nhận xét: Giá trị sig = 0.428 > 0.05 (ở bảng Chi-Square Tests, dòng Pearson ChiSquare) cho thấy chưa có sở để bác bỏ giả thuyết H0 Hay nói cách khác, với mức ý nghĩa 5% ta có sở để kết luận Hình thức ăn uống Giới tính khơng có mối liên hệ với 32 4.4.Kiểm định tương quan: 1.1.27 Kiểm định có hay khơng mối quan hệ tương quan tuyến tính số tiền có tháng chi tiêu cho ăn uống tháng sinh viên sinh sống học tập Đà Nẵng Cặp giả thuyết kiểm định: H0: Khơng có mối quan hệ tương quan tuyến tính số tiền có tháng chi tiêu ăn uống tháng sinh viên R=0 - H1: Có mối quan hệ tương quan tuyến tính số tiền có tháng chi tiêu ăn uống tháng sinh viên R≠0 - Nhận xét: R = 0.497 = 49,7 % Giá trị sig = 0.000 < 0.05 cho phép bác bỏ giả thuyết H0 thừa nhận đối thuyết H1 Hay nói cách khác với mức ý nghĩa 5% kết luận số tiền có tháng chi tiêu ăn uống tháng có mối quan hệ tương quan tuyến tính với 1.1.28 Kiểm định có hay khơng mối quan hệ tương quan Hạng số tiền có tháng chi tiêu cho ăn uống tháng sinh viên sinh sống học tập Đà Nẵng Cặp giả thuyết kiểm định: H0: Khơng có mối quan hệ tương quan Hạng số tiền có tháng chi tiêu ăn uống tháng sinh viên R=0 - H1: Có mối quan hệ tương quan Hạng số tiền có tháng chi tiêu ăn uống tháng sinh viên R≠0 - 33 Nhận xét: Sig = 0.000 < 0.05 cho phép ta kết luận: với mức ý nghĩa 5%, tiền ăn uống số tiền có tháng sinh viên có mối tương quan Hạng với 1.1.29 Phân tích tác động số tiền có tháng đến tiền ăn uống sinh viên Như hai mục 4.4.1 4.4.2, ta thấy số tiền có tháng tiền ăn uống có mối liên hệ với Chúng ta xem tác động số tiền có tháng lên tiền ăn uống qua phân tích hồi qui sau: Mơ hình tổng qt: Y=β0 + β1X + U Trong đó: Y: Tiền ăn uống X: Số tiền có tháng U: Các nhân tố khác tác động đến Y khơng có mơ hình Cặp giả thuyết cần kiểm định: - Giả thuyết H0: Số tiền có tháng KHÔNG tác động đến tiền ăn sinh viên “R2=0” - Đối thuyết H1: Số tiền có tháng CÓ tác động đến tiền ăn sinh viên “R2≠0” 34 Bảng Anova có giá trị sig = 0,000 < 0.05 cho phép kết luận số tiền có tháng có tác động đến tiền ăn uống sinh viên Đủ điều kiện để chứng tỏ mô hình hồi qui mẫu có tồn Kiểm định hệ số hồi quy: - Kiểm định hệ số chặn Cặp giả thuyết cần kiểm định: + Giả thuyết H0: β0 = + Đối thuyết H1: β0 ≠ - Kiểm định hệ số góc Cặp giả thuyết cần kiểm định: + Giả thuyết H0: β1 = + Đối thuyết H1: β1 ≠ Giá trị sig tương ứng với hệ số chặn 0,008 < 0,05 nên có sở bác bỏ giả thuyết H0 thừa nhận H1 cặp giả thuyết kiểm định hệ số chặn 35 Giá trị sig tương ứng với hệ số góc 0,000 < 0,05 nên có sở bác bỏ giả thuyết H0 thừa nhận H1 cặp giả thuyết kiểm định hệ số góc Hệ số xác định R2 = 0,247 phản ánh số tiền có tháng giải thích 24,7% biến động tiền ăn uống sinh viên Các nhân tố khác tác động đến tiền ăn uống sinh viên 75,3% (1 – R square) Hệ số chặn β0: Kết kiểm định β0 = 325600.3, cho thấy X = hàm hồi quy mẫu có dạng Y = 325600.3 Hệ số góc β1 = 0,275 phản ánh số tiền có tháng sinh viên tăng lên đồng tiền ăn uống tăng lên 0,275 đồng Hệ hình hồi quy mẫu (thực nghiệm) có dạng: Y = 325600.3 + 0,275X 36 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH: 5.1.Đối với sinh viên: - Số tiền sinh viên cần tối thiểu để sinh sống học tập Đà Nẵng (Sinh viên khơng có nhà riêng Đà Nẵng) 2400000 đồng Số tiền lí tưởng triệu đồng (Rất nhiều sinh viên sinh sống học tập sử dụng mức tiền này, đặc biệt đánh giá biểu đồ dưới) Việc chi tiêu sinh viên cần tính tốn kĩ, việc chi tiêu q dự tính bình thường khơng có kế hoạch trước (với số tiền có tháng nhau) Như bảng khảo sát, thấy tỉ lệ sinh viên chi tiêu q mức tiền có 50% - Một tỉ lệ lớn - Việc tự nấu ăn giúp sinh viên tiết kiệm khoản tiền lớn Tự nấu ăn rẻ so với việc ăn qn Chính thế, khuyến khích sinh viên tự trang bị kĩ nấu nướng, chợ để giảm tối thiếu chi phí ăn uống, khơng gây lãng phí - 37 - Điều thú vị số tiền có tháng tiền ăn uống số tiền có giải thích 24,7% biến động tiền ăn uống Cho nên, việc chi tiêu ăn uống phụ thuộc nhiều với 75,3% yếu tố khác không năm mơ hình phân tích 5.2.Đối với phụ huynh sinh viên: - Xem xét, cân nhắc cung cấp đủ tiền sinh hoạt cho Bởi số liệu cho thấy đại đa số sinh viên phụ thuộc vào nguồn chu cấp từ bố mẹ Rất sinh viên phụ thuộc vào cơng việc làm thêm họ, mức lương sinh viên khơng đủ đáp ứng thời gian học tập không cho phép SV làm nhiều - Tìm trọ thật kĩ có giá tương đối rẻ, cho ghép để giảm bớt khoản Đặc biệt, trọ gần trường giảm bớt chi phí lại 5.3.Đối với doanh nghiệp: - Doanh nghiệp nên tạo thêm nhiều hội việc làm, lương cao so với Mục đích tạo điều kiện cho nhiều sinh làm việc thoải mái chi trả được, đỡ gánh nặng cho bậc phụ huynh - Theo số liệu doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng ăn uống tốt so với dịch vụ khác Rất sinh viên tập gym, hay học chơi nhạc cụ, sinh viên chủ yếu tham gia khóa học bên ngồi 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN: 6.1.Kết đạt đề tài: - Phân tích đến kết luận số tiền lí tưởng để sinh sống học tập Đà Nẵng - Kiểm tra trả lời số ý kiến có xác hay khơng - Thấy mối quan hệ số tiền có tháng tiền ăn uống - Đúc kết khuyến nghị cho sinh viên, phụ huynh doanh nghiệp 6.2.Hạn chế: - Số liệu chưa thực hợp lí người làm khảo sát không làm cách nghiêm túc, trung thực với số liệu - Thời gian nghiên cứu tương đối ngắn kiến thức chưa đủ mặt học thuật để phân tích kĩ hợp lí - Kết thu từ câu hỏi mẫu gg form chưa tận dụng triệt để - Phạm vi rộng số lượng quan sát mẫu nhỏ nên có bất hợp lí, khu vực, địa điểm sinh sống sinh viên rộng có nhiều đặc điểm khác 6.3.Hướng phát triển đề tài: - Lập thêm biểu mẫu với câu hỏi sát với đề tài Mục đích để nghiên cứu chuyển sâu - Nghiên cứu tập trung vào yếu tố ảnh hưởng chi tiêu sinh viên Rút mơ hình chung nhân tố ảnh hưởng - Tạo lập phương trình để tính tốn chi tiêu, giúp sinh viên tính nhanh mức tiền cần có tháng để đáp ứng nhu cầu - Khoanh vùng địa điểm khác nhau, trường khác để kết liệu xác (Từ tổng hợp chung) 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN ANH [1] https://tinyurl.com/y6dvo8lh [2] https://tinyurl.com/y2odkfsz [3] Trends in college spending: 2003-2013 PHẦN VIỆT [4] https://tinyurl.com/y633jo7q [5] https://tinyurl.com/y5g3wqw6 [6] Những yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu hàng tháng sinh viên ngoại thương sở [7] https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA 40 ... sở lý luận mức độ chi tiêu sinh viên sinh sống học tập địa bàn Đà Nẵng - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu - Chương 4: Kết phân tích mức độ chi tiêu sinh viên sống học tập địa bàn Đà Nẵng - Chương... trường sống Để hỗ trợ cho bạn sinh viên có dự định muốn sinh sống học tập Đà Nẵng tính tốn chi tiêu cách hợp lí, nhóm chúng tơi tiến hành dự án thống kê ? ?Mức độ chi tiêu sinh viên sinh sống học tập. .. tích mức độ chi tiêu sinh viên sống học tập địa bàn Đà Nẵng 4.1.Một số bảng thống kê: Dựa bảng thống kê trên, thấy số lượng sinh viên Nam theo hình thức tự nấu ăn mẫu nhiều số lượng sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo đề tài THỐNG kê tên đề tài nghiên cứu mức độ chi tiêu của sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn đà nẵng , BÁO cáo đề tài THỐNG kê tên đề tài nghiên cứu mức độ chi tiêu của sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn đà nẵng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm