0

Quan niệm của Phật giáo nguyên thủy về bản chất con người

8 2 0
  • Quan niệm của Phật giáo nguyên thủy về bản chất con người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:44

Xuất phát từ phong trào chống lại Bà-la-môn giáo, cùng với Lokayata và Jaina, Phật giáo có cách tiếp cận và lý giải về vấn đề con người và nhân sinh khác với tư tưởng truyền thống bắt nguồn từ kinh Veda của Ấn Độ. Phật giáo quan niệm thế giới vô thường, vô ngã; con người được cấu tạo từ ngũ uẩn nên xuất hiện hay biến mất là do nhân duyên. Bài viết sử dụng cách tiếp cận biện chứng duy vật, kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp để làm rõ quan điểm này. 10 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (276) 2021 QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI CHÂU VĂN NINH* Xuất phát từ phong trào chống lại Bà-la-môn giáo, với Lokayata Jaina, Phật giáo có cách tiếp cận lý giải vấn đề người nhân sinh khác với tư tưởng truyền thống bắt nguồn từ kinh Veda Ấn Độ Phật giáo quan niệm giới vô thường, vô ngã; người cấu tạo từ ngũ uẩn nên xuất hay biến nhân duyên Bài viết sử dụng cách tiếp cận biện chứng vật, kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp để làm rõ quan điểm Từ khóa: Phật giáo, bát chánh đạo, người, giải thoát, khổ Nhận ngày: 29/4/2021; đưa vào biên tập: 10/5/2021; phản biện: 30/5/2021; duyệt đăng: 09/8/2021 DẪN NHẬP Phật giáo tôn giáo lâu đời, xuất vào khoảng kỷ VI trước Công nguyên miền Bắc Ấn Độ - phía nam dãy Himalaya Bắt nguồn từ phong trào tự tư tưởng đông bắc Ấn Độ, kết hợp với số tư tưởng Áo nghĩa thư (Upanisad), Phật giáo tạo khuynh hướng nhận thức luận, khuynh hướng không lấy vấn đề siêu hình làm cốt lõi, mà lấy sống người làm vấn đề trung tâm Đạo Phật lấy việc tìm hiểu chất người điểm khởi đầu, từ cách thức để người khỏi nỗi khổ, tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng, vấn đề cấp bách xã hội Ấn Độ lúc Đức Phật cho * Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh việc tập trung tranh luận vấn đề siêu hình đẩy rời xa vấn đề chất người Tư tưởng Áo nghĩa thư dành cho số người, cịn lời dạy đức Phật dành cho nhiều người Khác biệt thứ hai là, Bà-la-mơn giáo dựa vào truyền dạy từ người khác, Phật giáo đặc biệt nhấn mạnh vào tự-nương tựa tự-nỗ lực cá nhân nhằm nhận biết chân lý tối hậu Đệ tử Phật suy tư chấp nhận quan điểm người khác sau hoàn toàn thuyết phục Vì thế, Phật giáo khơng mang tính giáo điều Theo quan niệm Phật giáo, đời người dịng chảy vơ tận, khơng có vĩnh hằng, vũ trụ dịng biến ảo vơ thường, tự sinh tự diệt, không vị thần tối cao sáng tạo Có CHÂU VĂN NINH – QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY… đoạn kinh kể lại đức Phật ln tìm câu trả lời cho câu hỏi chất hữu người: người lại hữu thế? Tại người mang đặc điểm sinh, lão, bệnh, tử? Điều khơng thể tránh khỏi? Có làm điều khác ngồi điều đó? Có thật khỏi tình trạng đó? Vì nhân sinh quan Phật giáo, vấn đề giải thoát cho người vấn đề tối cao, trung tâm triết lý Phật giáo vừa mang ý nghĩa đạo đức, vừa mang ý nghĩa tơn giáo CON NGƯỜI DƯỚI GĨC NHÌN CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 2.1 Bản chất sinh tạo người Quan niệm Phật giáo cấu tạo nguồn gốc xuất người sở thuyết như: thuyết danh sắc, thuyết lục đại, thuyết ngũ uẩn Thuyết danh sắc: từ “danh”, “sắc” có từ thời Upanishad, đến thời đức Phật “danh” yếu tố tinh thần, “sắc” yếu tố vật chất, theo thuyết danh sắc, người cấu tạo hai yếu tố, vật chất tinh thần Thuyết lục đại, cho người cấu tạo yếu tố: địa (đất, xương, thịt); thủy (nước, máu, chất lỏng ); hỏa (lửa, nhiệt, khí); phong (gió, hơ hấp); khơng (các lỗ thể); thức (ý thức, tinh thần) Trong yếu tố thuộc vật chất, có yếu tố “thức” thuộc tinh thần Thuyết ngũ uẩn cho người cấu tạo yếu tố (ngũ uẩn): sắc, thụ, tưởng, hành, thức Sắc, 11 (vật chất) bao gồm tứ đại (địa, thủy, hỏa, phong); thụ, tình cảm, cảm giác cảm mà biết, nghiêng tình; tưởng biểu tượng, tưởng tượng trí giác, ký ức Theo thuyết danh sắc, cấu tạo người nhìn chung cân vật chất tinh thần; thuyết lục đại, cấu tạo người thiên phần vật chất; thuyết ngũ uẩn cấu tạo người thiên tinh thần Trong ba thuyết thuyết ngũ uẩn phổ biến (Nguyễn Hùng Hậu, 2004: 49-50) Các tư tưởng truyền thống từ Veda tới Upanishad thừa nhận tồn thực thể tối cao, sáng tạo thứ chi phối vũ trụ Phật giáo cho chất giới biến ảo vô thường không sáng tạo từ khứ, tại, tương lai Con người xuất quy luật nhân quả, quy luật chi phối vũ trụ, quy luật có ba giai đoạn bản, gồm nhân (hetu), duyên (pratitya) (phala) “ phát động vật, làm cho biến đổi, gây hay nhiều kết gọi nhân Cái kết hợp lại hay nhiều nhân gọi Duyên điều kiện, mối liên hệ trợ giúp cho nhân (ở trạng thái khả năng), biến thành (ở trạng thái thực) Như duyên không cụ thể, xác định mà cịn điều kiện, tương hợp tương sinh nói chung giúp cho vạn pháp sinh thành biến đổi” (Doãn Chính, 1998: 239) Vì vậy, theo Phật giáo, người xét cho hợp tan 12 yếu tố ngũ uẩn, chất khơng phải bất biến, mà vô ngã, giới khơng có thực tướng Nhưng sống nhiều người không nghĩ vậy, họ cho người có ngã cá nhân riêng biệt, để thỏa mãn tơi cá nhân đó, họ tranh giành nhau, chấp chước thua Phật cho rằng, mà họ phải mắc vào luân hồi mà giải - ““Nó lăng mạ tơi, đánh đập tơi, phá hoại tơi, cướp đoạt tơi”, cịn ơm ấp tâm niệm ốn hận khơng thể dứt hết” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 15) Khác với tư tưởng truyền thống Upanishad, cho ngã cá nhân (Atman) người phận ngã vũ trụ (Brahman) ngã cá nhân bất biến tồn vĩnh với ngã vũ trụ, sống gian người cần tu luyện Atman trở với Brahman, nghĩa người giải thoát; ngược lại, Phật giáo lại cho người sống chết duyên tan hay hợp ngũ uẩn, người khơng có ngã bất biến, sống luôn biến đổi; vô ngã mà tưởng ngã, vô thường lại tưởng thường – sai lầm mà người cần phải loại trừ “11 Phi nhơn mà tưởng chân thật, chân thật lại thấy phi chơn, tư cách tà vạy, người đạt tới chân thật 12 Chơn thật nghĩ TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (276) 2021 chơn thật, phi chơn nghĩ phi chơn Cứ tư cách đắn, người mau đạt tới chơn thật.” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 16) Phật giáo cho rằng, lý người tiếp tục ham muốn ngồi khả họ họ vơ minh với chất thực Trong thực tế, thứ đời duyên sinh với nhau, giáo huấn quan trọng đức Phật Kinh Pháp cú tất tạo duyên sinh nhân với Các pháp vơ thường, dun sinh vịng sinh diệt: khơng có tánh, tự nhiên, vật chất, tinh thần, giác quan hay khái niệm, cụ thể hay trừu tượng, hữu hay vơ vịng sinh diệt với Do đó, vạn pháp giai khơng Áo nghĩa thư cho người mang chất thần linh thần bí, đức Phật tin với chất người theo lý thuyết trên, chắn tồn đời đời sau Do đó, theo Phật, nhiệm vụ trước hết người sống không làm điều sai trái, tưởng ngã cố định, kết việc tưởng tượng sai lầm bộc lộ thấp mình, sân si mình, việc chấp trước vào tự ngã mà người ta thường mắc phải Phật giáo cho rằng, nhân sinh khổ dục, kinh Chuyển pháp luân, đức Phật nói: “Bây Tỷ kheo, chân lý cao thượng nguồn gốc khổ Chính dục nguyên nhân CHÂU VĂN NINH – QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY… tái sinh Ái hợp với tâm thiết tha, khao khát, bám víu này, ” (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 2015: 613), nghĩa ưa muốn ngũ trần lục dục, ưa muốn sanh lại có sắc thân Muốn giải khỏi nỗi khổ người cần phải: tận diệt phiền não dục khơng cịn khổ Kinh Chuyển pháp luân viết: “Bây giờ, Tỷ kheo, chân lý cao thượng diệt khổ Đó xa lánh trọn vẹn tận diệt tâm khát Đó từ bỏ, thoát ly tách rời khỏi tâm dục” (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 2015: 613) Khi từ bỏ dục, tức từ bỏ hành động gây hậu nghiêm trọng, mà khơng người chìm biển ln hồi, tái sinh, khơng thể giải Với tái sinh người buộc phải rơi vào khổ ải ham muốn kiếp khác giống kiếp này, tiếp diễn không hồi kết, từ ham muốn dẫn đến đau khổ, đau khổ lại dẫn đến ham muốn khác, mãi không dứt Quan niệm Phật giáo cần buông bỏ, từ bỏ hành động không tốt, từ bỏ tham ái, dục vọng người giải chúng sinh đạt đến trạng thái “chân như”, với trạng thái cụ thể: Khơng có ưa thích tâm dầu tế vi; Dứt bỏ cố chấp; Không luyến cảnh giới; Thoát khỏi vui tam giới; Tự giải cho quan trọng (Maha Thongkham Medhivongs, 1999: 44-45) 13 2.2 Nhận diện khổ đời sống người Phật giáo quan niệm sống, vạn vật tuân theo quy luật nhân quả, theo trình sinh (sinh ra), trụ (lớn lên, trưởng thành), dị (bệnh tật), diệt (chết) Theo thuyết sát na, q trình diễn nháy mắt (1 sát na hay niệm) hay phải trải qua trình biến đổi lâu dài Thuyết sát na diệt khẳng định khơng có tồn lâu sát na Theo Phật giáo truyền thống, vạn vật vô thường Quan niệm sau phát triển xa với quan điểm Long Thọ bồ tát thập nhị nhân duyên, cho khác biệt trình tồn vật thời khắc sinh diệt, vật không tiếp tục tồn cũ, chí thời khắc sau sinh Nếu vật xuất thời khắc khác thời khắc Ở đây, đề cập thực theo thuyết sát na sinh diệt(1) dù vật chất hay tâm linh, lưu chảy, khơng có trạng thái cấu tạo nên bất động Do quan niệm vững ảo tưởng Mặc dù Phật giáo xem thực tập hợp, không phủ nhận vật bên ngồi, khơng phủ nhận tự ngã, cho thực thay đổi cách tự nhiên theo thuyết sát na diệt Khơng có thực bên ngồi, khơng có tự ngã tồn lâu sát na, Phật giáo tin 14 vật tiếp tục chuỗi kéo dài thời gian, tương đồng số phần vật, tạo suy nghĩ ảo tưởng giống hệt hay đồng Khi Phật giáo bác bỏ ý niệm thể thường tồn, tự ngã (khơng quan tâm đến yếu tố vật lý) phải quan niệm dịng chảy liên tục ý niệm Bởi tự ngã cá nhân thời khắc nào, khơng giống thời khắc trước, khơng hồn tồn khác biệt Từ thuyết sát na diệt, Phật giáo giải thích nguồn gốc đau khổ chúng sinh vấn đề như: lại bị mê lầm, phải chịu luân hồi sinh tử… Thuyết thập nhị nhân duyên nguồn gốc nỗi khổ người từ cách thức người thoát khỏi nỗi khổ Thập nhị nhân dun gồm: vơ minh, hành, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử Trong đó, “vơ minh” hiểu khơng sáng tỏ, mờ tối, che khuất tính tự nhiên sáng người Theo Kimura Taiken Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận, “vô minh” hiểu theo nghĩa bao hàm tham, sân, si Kinh Pháp cú viết: “Không lửa lửa tham dục, không cố chấp bền tâm sân giận, khơng lưới trói buộc lưới ngu si, khơng dịng sơng chìm đắm sông dục” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 57) Thập nhị TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (276) 2021 nhân duyên vô minh, điểm dẫn người tới đau khổ Có vơ minh có “hành”, hai khơng tách rời nhau, hiểu hành kết vô minh Hành tạo “thức”, góc độ hành sau “nghiệp” Thức phân biệt Ngũ uẩn gia đình, thức chủ, mà sắc, thụ, tưởng, hành phải dựa vào Thức đứng độc lập, phải dựa vào “danh sắc” Con người định hình, tức có danh sắc tất phải có lục (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thức), từ diễn trình tiếp xúc với giới xung quanh, gọi xúc Khi tiếp xúc với giới xung quanh tạo cho người cảm giác, tình cảm “thụ” Từ tình cảm dẫn đến đam mê tức “ái”, tham; tham muốn chiếm lấy, nắm giữ, “thủ”; chiếm giữ muốn có lâu dài, “hữu”; chết lại tìm cách để tái sinh Mặt khác, trình tồn người lại gây nghiệp nên buộc họ phải tái sinh để trả Đã có sinh tất phải có lão tử theo, hai mặt vấn đề (Nguyễn Hùng Hậu, 2004: 69-70) Như vậy, theo Phật giáo, nguyên nhân đau khổ bắt nguồn từ vơ minh, vơ minh mà người phải đấu tranh, tranh giành để thỏa mãn ham muốn ngã cá nhân, khiến người vướng vào bể khổ triền miên, gây hậu quả, nghiệp báo kiếp sau, mà gian giả tướng, Kinh Pháp cú CHÂU VĂN NINH – QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY… viết: ““Đây ta, tài sản ta”, kẻ phàm phu thường lo nghĩ thế, chẳng biết ta cịn khơng có, ta hay tài sản ta” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 25) 2.3 Con đường giải thoát khỏi nỗi khổ Trong quan niệm người, Phật giáo chia làm hai phần phần “danh” phần “sắc” Phần sắc hay gọi hình chất gồm yếu tố (đất, nước, lửa khơng khí), phần danh hay tâm gồm nguyên tố thụ (Vedana), tưởng (Samjna), hành (Samskara) thức (Vijnăna) Trong danh (tâm) quan trọng nhất, từ tâm mà người suy nghĩ, từ suy nghĩ dẫn dắt người hành động, suy nghĩ sai hành động sai, ngược lại Cho nên trường hợp yếu tố cấu tạo nên tâm phải nhận thức với tri kiến chân theo tự tướng Khi tâm tịnh, người kìm chế loại bỏ ham muốn vô minh gây Vì tâm ln yếu tố trọng tâm, yếu tố quan trọng vấn đề nghiệp báo Kinh Pháp cú viết: “1 Trong pháp, tâm dẫn đầu, tâm chủ, tâm tạo tác Nếu nói hành động với tâm nhiễm, khổ theo nghiệp báo kéo đến bánh xe lăn theo chân thú kéo xe Trong pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác Nếu nói hành động theo tâm tịnh, vui vẻ theo nghiệp kéo đến bóng theo 15 hình” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 15) Sau chứng ngộ, từ chứng nghiệm, đức Phật cho rằng: 1) Sự hữu người có đặc điểm từ chất sâu bên trong, thơng qua cách thức định; 2) Có nhân tố cụ thể làm thành vòng lẩn quẩn liên tục; 3) Có thể dừng lại tình trạng ln hồi ấy; 4) Có đường để giải Từ quan niệm người thế, Phật giáo vạch nguồn gốc nỗi khổ đường dẫn đến diệt khổ nhằm giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ đời “Tứ diệu đế” “Bát chánh đạo” Chân lý lớn thứ Tứ diệu đế Khổ đế (Dukkha), Phật cho người sinh khổ, nước mắt chúng sinh nhiều nước biển, phải chịu nghiệp báo từ nhiều kiếp trước theo quy luật nhân mà trước, lại có điều khổ: sinh, lão, bệnh, tử, biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc ngũ ấm thịnh khổ(2) Tất nỗi khổ có nguyên nhân (Tập đế Samudaya) - chân lý lớn thứ hai Bất kỳ dục vọng gây tái sinh ràng buộc chặt chẽ với thú đam mê thỏa mãn khác, vô minh gây ra, làm cho mắc vào tham, sân, si Kinh Pháp cú viết: “Không lửa lửa tham dục, không ác ác sân si, không khổ khổ ngũ uẩn, không vui 16 vui Niết bàn” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 49) Tiếp đến chân lý Diệt đế (Nirodha), diệt trừ tuyệt đối điềm tĩnh lịng dục - xóa bỏ vơ minh, giải khỏi dục vọng Cuối chân lý Đạo đế (Marga) đường để đạt tới Niết bàn Để thực đường phải thực hành theo Bát chánh đạo tu theo lục giới, “Bát chánh đạo đạo thù thắng đạo Tứ đế lý thù thắng lý, lý dục pháp thù thắng pháp, cụ nhãn bậc thù thắng bậc thánh hiền Chỉ có đường này, chẳng cịn đường khác làm cho tri kiến tịnh Các thuận làm theo bọn ma bị rối loạn” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1992: 61) Bát chánh đạo gồm: Chính kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mệnh, tịnh tiến, niệm định Chính kiến nhận thức đúng, nhìn nhận rõ điều nên làm điều khơng nên làm, khơng nên để điều sai trái che sáng suốt, Chính tư suy nghĩ đắn, Chính nghiệp hành động làm việc theo lẽ phải, khơng làm gian trá, Chính ngữ nói điều đúng, khơng nói điều sai lầm giả dối, Chính mệnh sống trung thực, nhân nghĩa, khơng tham lam, Chính tinh tiến nỗ lực vươn lên cách đắn, Chính niệm ln suy nghĩ, tâm niệm đến điều tốt, không tâm niệm, suy nghĩ điều xấu xa, Chính định kiên định tập trung tư tưởng tâm trí vào TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (276) 2021 đường chọn để tới giác ngộ tránh không để điều làm xa rời đường chọn Ngồi Bát chánh đạo, Phật giáo cịn đưa pháp tu khác cho hàng Phật tử nhằm ngăn ngừa điều ác, làm việc thiện Lục độ Ngũ giới Ngũ giới (năm điều răn) gồm: không sát sinh, không đạo tặc, không dâm dục, không vọng ngữ, không ẩm tửu, Lục độ (sáu phép tu) gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ Trong quan điểm truyền thống Ấn Độ, nội dung Áo nghĩa thư có điều trọng vào giới luật tự ngã trở thành Brahman gần tương tự Theo Áo nghĩa thư, cách trực tiếp để đạt đến mục đích tối hậu, chí mục đích quan niệm việc nhập vào tự tánh Brahman, yoga, đức Phật nhấn mạnh vào dharma (pháp) theo ý nghĩa đạo đức, mô tả “ngọn đèn sống”, cho đức hạnh viên mãn hay đời sống thánh nhân, không đơn giáo điều KẾT LUẬN Kimura Taiken (1969: 19) nhận xét Phật giáo: “Đối với nhân sinh, Phật giáo cho khổ, lấy tự do, giải thoát làm tiêu chuẩn lý tưởng Song khổ não trói buộc khơng phải thực tồn khách quan, mà vào thái độ tâm ta cả, nghĩa chấp lấy ‘ngã’ giả dối ‘ta’ chân thực, trù mưu, tính kế để làm cho thỏa mãn ham muốn ta CHÂU VĂN NINH – QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY… ấy, nên có khổ não, trói buộc Nếu ta vượt hẳn ngồi vịng tham dục ‘ngã’ nhỏ nhoi ấy, ta thấy cảnh giới tự n vui vơ hạn” Đây xem lời nhận xét sâu sắc xác đáng quan niệm người trải 17 nghiệm đời sống người Phật giáo Đồng thời, dựa nhận thức chất người, đạo Phật đưa nhiều phương pháp tu tập khác nhằm giúp người thoát khỏi vô minh, đạt đến cảnh giới an lạc, hạnh phúc  CHÚ THÍCH Sát na sinh diệt: khoảng khắc sát na có sinh diệt, muôn pháp sinh sát na, sát na, chuyển động liên tục không ngừng (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 2004: 1062) Nỗi khổ năm ấm hưng thịnh Là nỗi khổ chúng sinh Thịnh có nghĩa: nói khổ người có đủ năm ấm mà bao nỗi khổ thịnh, nên gọi thịnh Hai năm ấm ví thứ đồ chín, chứa đựng nỗi khổ, nên gọi thịnh (vì chữ thịnh có nghĩa thịnh vượng chứa đựng) (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 2004: 773) TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Dỗn Chính 1998 Lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2004 Từ điển Phật học Hán Việt Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2015 Tương ưng kinh (Thích Minh Châu dịch) Hà Nội: Nxb Tôn giáo Kimura Taiken 1969 Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận (Thích Quảng Độ dịch) Sài Gịn: Tu thư Đại học Vạn Hạnh Maha Thongkham Medhivongs 1999 Lịch sử đức Phật Cồ Đàm TPHCM: Nxb TPHCM Nguyễn Hùng Hậu 2004 Triết lý văn hóa phương Đông TPHCM: Nxb Đại học Sư phạm Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 1992 Kinh Pháp cú (Thích Thiện Siêu dịch) Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành ... sinh quan Phật giáo, vấn đề giải thoát cho người vấn đề tối cao, trung tâm triết lý Phật giáo vừa mang ý nghĩa đạo đức, vừa mang ý nghĩa tôn giáo CON NGƯỜI DƯỚI GĨC NHÌN CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY...CHÂU VĂN NINH – QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY… đoạn kinh kể lại đức Phật tìm câu trả lời cho câu hỏi chất hữu người: người lại hữu thế? Tại người mang đặc điểm sinh, lão,... nhận xét sâu sắc xác đáng quan niệm người trải 17 nghiệm đời sống người Phật giáo Đồng thời, dựa nhận thức chất người, đạo Phật đưa nhiều phương pháp tu tập khác nhằm giúp người khỏi vơ minh, đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm của Phật giáo nguyên thủy về bản chất con người, Quan niệm của Phật giáo nguyên thủy về bản chất con người