0

Các yếu tố ảnh hường đến gắn kết của người lao động trong các doanh nghiệp logistics tại tỉnh Bình Dương

7 3 0
  • Các yếu tố ảnh hường đến gắn kết của người lao động trong các doanh nghiệp logistics tại tỉnh Bình Dương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:23

Trình bày kết quả nghiên cứu bao gồm: Thống kê mô tả 05 yếu tố thuộc nhân khẩu học của người lao động: Giới tính, Độ tuổi, Thời gian làm việc, Thu nhập, Trình độ học vấn; Kiểm định độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy các yếu tố thuộc mô hình nghiên cứu đều đạt độ tin cậy cao; Phân tích nhân tố khám phá – EFA cho thấy 06 nhóm nhân tố kết quả đều tương ứng với mô hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất; Phân tích tương quan tuyến tính, Phân tích tương quan hồi quy cho thấy 06 biến độc lập tác động đến sự gắn kết của người lao động. Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỜNG ĐẾN GẮN KẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Nguyễn Trung Hiếu1* Lưu Ngọc Liêm2 Sinh viên khoa QT- KTQT, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) Giảng viên khoa QT- KTQT, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) *Tác giả liên lạc: nguyenhieugym@gmail.com TÓM TẮT Trình bày kết nghiên cứu bao gồm: Thống kê mô tả 05 yếu tố thuộc nhân học người lao động: Giới tính, Độ tuổi, Thời gian làm việc, Thu nhập, Trình độ học vấn; Kiểm định độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy yếu tố thuộc mơ hình nghiên cứu đạt độ tin cậy cao; Phân tích nhân tố khám phá – EFA cho thấy 06 nhóm nhân tố kết tương ứng với mơ hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất; Phân tích tương quan tuyến tính, Phân tích tương quan hồi quy cho thấy 06 biến độc lập tác động đến gắn kết người lao động bao gồm: (i) Phong cách lãnh đạo, (ii) Quan hệ đồng nghiệp, (iii) Thu nhập phúc lợi, (iv) Bản chất công việc, (v) Môi trường làm việc, (vi) Sự thăng tiến; nhân học Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Dương” Dựa kết nghiên cứu chương 4, chương trình bày kết luận hàm ý quản trị chủ yếu nhằm trì nâng cao mức độ gắn kết người lao động theo mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp yếu tố: Phong cách lãnh đạo, Quan hệ đồng nghiệp, Thu nhập phúc lợi, Bản chất công việc, Môi trường làm việc, Sự thăng tiến Từ khoá: Lao động, gắn kết, logistic, việc làm môi trường FACTORS AFFECTING EMPLOYE'S CONNECTION IN LOGISTICS ENTERPRISES IN BINH DUONG PROVINCE Nguyen Trung Hieu1*, Luu Ngoc Liem2 Student of Faculty Of Administration And International Economics, Lac Hong University Lecturers of Faculty Of Administration And International Economics, Lac Hong University *Corresponding author: nguyenhieugym@gmail.com ABSTRACT Presenting research results include: Statistics describing 05 demographic factors of employees: Gender, Age, Working time, Income, Education level; Testing the reliability of the scale through Cronbach's Alpha coefficients shows that the factors of the research model are highly reliable; Exploratory factor analysis - EFA shows that 06 groups of outcome factors are corresponding to the research model proposed by the author; Linear correlation analysis, Regression correlation analysis shows that 06 independent variables affect employee's engagement, including: (i) Leadership style, (ii) Colleague relations, (iii Income and welfare, (iv) The nature of work, (v) Work environment, (vi) Promotion; and demographics Research "Factors affecting the engagement of workers in logistics enterprises in Binh Duong province" Based on the research results in chapter 4, chapter presents the conclusions and main governance implications to maintain and improve the employee's cohesion level according to the degree of influence from high to low : Leadership style, Colleagues, Income and welfare, Work nature, Work environment, Promotion 35 Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 Keywords: Labor, engagement, logistics, employment and environment TỔNG QUAN Đối tượng nghiên cứu phạm vi Sự gắn kết người lao động biểu nghiên cứu hiện hình ảnh và thái độ tích cực Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tớ ảnh công việc tỷ lệ thuyên hưởng đến gắn kết người lao động chuyển lao động doanh nghiệp các doanh nghiệp Logistic tỉnh để đáp lại chế độ lương, thưởng Bình Dương phúc lợi khác mà doanh nghiệp Đối tượng khảo sát: Người lao động mang lại cho người lao động Để tạo làm việc các doanh nghiệp Logistic gắn kết người lao động với doanh tỉnh Bình Dương nghiệp thách thức không đơn Phạm vi nghiên cứu: Về khơng gian: Khảo giản Việc làm này địi hỏi nhà quản trị sát các doanh nghiệp Logistic tỉnh nhân lực cần bỏ nhiều nỗ lực để tìm Bình Dương Về thời gian: Sớ liệu sơ cấp giải pháp tối ưu nhằm thỏa mãn dùng thu thập tháng 03 năm nhu cầu chung và riêng môi 2020 trường làm việc; chế độ lương, thưởng; Phương pháp nghiên cứu phúc lợi từ doanh nghiệp; sách đào Nghiên cứu thực hiện dựa tạo phát triển; thời gian nghỉ ngơi và phương pháp hỗn hợp, kết hợp nghiên cứu chăm sóc gia đình… để khuyến khích họ định tính và nghiên cứu định lượng gắn kết với doanh nghiệp Nghiên cứu định tính thực hiện với phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP phát triển và hình thành khung lý thuyết Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu (i) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến gắn luận văn kết người lao động các doanh Nghiên cứu định lượng thực hiện với nghiệp logistics tỉnh Bình Dương phương pháp khảo sát, mơ hình kinh tế (ii) Xác định mức độ ảnh hưởng các lượng nhằm kiểm định mơ hình nghiên yếu tớ gắn kết người lao động cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết các doanh nghiệp logistics tỉnh Bình các doanh nghiệp logistics tỉnh Dương Bình Dương (iii) Đưa các hàm ý quản trị để nâng cao Quá trình phân tích liệu thực hiện gắn kết người lao động các gồm các bước: doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Bước 1: Kiểm tra sơ mức độ tin cậy Dương thang đo, mức độ tương quan các biến Câu hỏi nghiên cứu luận văn: quan sát bảng câu hỏi khảo sát, sử Câu hỏi 1: Gắn kết người lao động dụng phân tích độ tin cậy thang đo các doanh nghiệp Logistic tỉnh Cronbach’s Alpha Bình Dương đo lường thơng qua các Bước 2: Kiểm tra lại độ tin cậy thang đo thành phần nào? nhân tố thu bước 1, Câu hỏi 2: Mối quan hệ các yếu tố ảnh sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để đánh hưởng đến gắn kết và gắn kết người giá lao động các doanh nghiệp Logistic Bước 3: Phân tích nhân tớ khám phá tỉnh Bình Dương? (EFA) để xác định nhân tố rút gọn Câu hỏi 3: Đâu là các hàm ý quản trị để từ liệu, đảm bảo phù hợp với nâng cao gắn kết người lao động mục tiêu đặt đề tài nghiên cứu, làm các doanh nghiệp logistics tỉnh sở cho bước phân tích Bình Dương? 36 Chun san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 Bước 4: Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính và tiến hành phân tích hồi quy để kiểm định giả thuyết nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Về khoa học: Hệ thớng hóa các sở lý thuyết gắn kết người lao động Kiểm định mơ hình mối quan hệ các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động doanh nghiệp logistics: Thu nhập và phúc lợi, Sự thăng tiến, Bản chất công việc, Môi trường làm việc, Phong cách lãnh đạo, Quan hệ đồng nghiệp và đặc điểm nhân học Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng mức độ gắn kết người lao động các doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Dương Đề xuất các hàm ý quản trị nguồn nhân lực nhắm nâng cao gắn kết tổ chức người lao động doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Dương Đây là nội dung chủ yếu, định hàm lượng khoa học bài báo Bài viết phải trình bày tóm tắt sở lý thuyết liên quan, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu và các phân tích khoa học từ các kết Tác giả nên đưa khả ứng dụng kết này thực tiễn gợi ý sách, giải pháp khắc phục, phát triển Mơ hình nghiên cứu Tác giả cho mơ hình nghiên cứu đề xuất Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động các doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Dương, dựa nghiên cứu các tác giả: Nguyễn Thanh Mỹ Duyên (2012), Bùi Thị Cẩm Thư (2014), Nguyễn Quốc Khánh (2015), Nguyễn Thị Tuấn Nhã (2016), Porter, Steers, Mowday & Boulian (1974) Bảng Tổng hợp số mơ hình nghiên cứu Porter, Nguyễn Hồ Nguyễn Nguyễn Steers, Thanh Thị Thị Azeem Quốc Mowday Mỹ Kim Tuấn (2010) Khánh & Duyên Liên Nhã (2015) Boulian (2012) (2014) (2016) (1974) Thu nhập phúc lợi Sự thăng tiến Bản chất công việc Môi trường làm việc Phong cách lãnh đạo Quan hệ đồng nghiệp Mô hình nghiên cứu đề xuất x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 x Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 Nhân học x x (Nguồn: Tổng hợp tác giả (2020)) • Biến độc lập gồm: Thu nhập và phúc lợi, Mơ hình nghiên cứu đề xuất: • Biến phụ thuộc là Gắn kết người lao Sự thăng tiến, Bản chất công việc, Môi động trường làm việc, Phong cách lãnh đạo và Quan hệ đồng nghiệp, Nhân học Quy trình nghiên cứu 38 Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 pháp lấy mẫu với 300 nhân viên trình độ Đại học trở lên địa bàn TP Hồ Chí Minh Trong luận văn, phần lớn các tác giả thừa nhận rằng: “Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động cá nhân hay nhóm nhằm đạt mục đích tình h́ng định” Theo Robbins (2003), “Lãnh đạo chất là người truyền cảm hứng cho người thừa hành để họ vượt lên lợi ích cá nhân, là người có khả tạo nên ảnh hưởng sâu sắc và đặc biệt đối với người thừa hành” Theo kết nghiên cứu uy tín nhà lãnh đạo và khả sử dụng điểm mạnh nhân viên tác động mạnh đến thỏa mãn và lòng trung thành nhân viên viện động viên tinh thần và quan tâm đến cá nhân Bên cạnh đó, nghiên cứu làm rõ phong cách lãnh đạo chất Việt Nam khơng nhiều và chưa có phần chủ động, đa phần nhà quản trị lãnh đạo theo và tính cách bẩm sinh Ảnh hưởng nhân học đến gắn kết người lao động Nhân học là yếu tố bao gồm nhiều thành phần tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, tơn giáo,… có nhiều nghiên cứu ảnh hưởng yếu tớ đến gắn kết và lịng trung thành người lao động thực hiện và ngoài nước Nghiên cứu “Relationships of gender, family responsibility and fexible work hours to organizational commitment and job satisfaction” Scandura và Lankau (1997) tạm dịch là “Mối quan hệ giới tính, trách nhiệm gia đình và làm việc linh hoạt với gắn kết tổ chức và hài lịng cơng việc” có kết nghiên cứu là người phụ nữ nhận thấy tổ chức họ cung cấp cho họ làm việc linh hoạt có gắn kết cao so với người lại Ngoài ra, làm việc linh hoạt ảnh hưởng cao tới KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Ảnh hưởng hài lòng công việc đến gắn kết người lao động Nghiên cứu Porter, Steers, Mowday và Boulian (1974) cho các yếu tớ thuộc hài lịng như: giám sát, đồng nghiệp, công việc, lương, thăng tiến là yếu tớ có mới quan hệ chặt chẽ đến gắn kết Nghiên cứu “The Relationship between Interpersonal Trust, Employee Satisfaction, and Employee Loyalty” Tạm dịch “Mối quan hệ niềm tin các cá nhân, hài lòng nhân viên và mức độ trung thành nhân viên” tác giả Kurt Matzler Birgit Renzl (2006) Nghiên cứu này rõ lòng tin ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên và nơi làm việc, mà hài lịng nhân viên là yếu tớ định mạnh mẽ đến cam kết và lòng trung thành tổ chức, tác giả đề xuất hành động tạo lịng tin nhà lãnh đạo có thể tham khảo Để tạo lòng tin cho nhân viên, nhà lãnh đạo cần quán lời nói và hành động, thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin, đảm bảo các định minh bạch và công “Nghiên cứu mối quan hệ hài lịng cơng việc và gắn kết nhân viên với doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế” tác giả Hồ Thị Kim Liên (2014) cho thấy tiền lương là là yếu tố quan trọng và có tác động mạnh đến hài lòng nhân viên Tiền lương phải trả cách cơng và cạnh tranh có thể thu hút làm nhân viên thõa mãn Khi nhân viên thõa mãn và hài lịng với cơng việc gia tăng mức độ gắn kết với tổ chức Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo đến gắn kết người lao động Luận văn thạc sĩ “Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo chất đến thỏa mãn và lịng trung thành nhân viên đới với tổ chức” tác giả Trần Thị Thu Trang (2006) Nghiên cứu thực hiện phương 39 Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 mức độ gắn kết và hài lòng người có trách nhiệm với gia đình Theo Azeem (2010) tuổi tác và nhiệm kỳ cơng việc có ảnh hưởng đáng kể đến việc dự đoán gắn kết người lao động với tổ chức Ngoài ra, nghiên cứu Azeem đưa kết tương tự với các nghiên cứu trước mức độ ảnh hưởng yếu tố nhân học người lao động lớn tuổi có gắn kết tổ chức cao so với người lao động trẻ tuổi, người lao động càng gắn kết lâu với tổ chức họ càng có nhiều thời gian để thấu hiểu và hình thành mối quan hệ gắn kết họ với tổ chức “Job and organizational determinants of nursing home employee commitment, job satisfaction and intent to turnover” Karsh (2005) tạm dịch là “Những yếu tố định cho công việc và tổ chức điều dưỡng viên nhà là gắn kết, hài lịng cơng việc và ý định thuyên chuyển” đưa kết số các biến sớ nhân học người lao động nữ, người lao động lớn tuổi, người lao động nói tiếng Anh xứ, người lao động có nhiệm kỳ và làm việc có mức độ gắn kết cao người lao động khác Ảnh hưởng yếu tố nhân học đến gắn kết và lòng trung thành số tác giả khác đưa vào nghiên cứu Sommer và cộng (1996), Adnan Iqbal và cộng (2011), Irfanullah và cộng (2013), Iverson và Kuruvilla (1995) KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Nguồn nhân lực lĩnh vực logistics hiện phải đới mặt với nhiều khó khăn và thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực tình trạng thuyên chuyển người lao động các doanh nghiệp ngày càng gia tăng Một lí khiến người có lực, trình độ cao thun chủn là gắn kết đới với doanh nghiệp chưa đủ cao Chính vậy, đới với thực trạng khó khăn nguồn nhân lực mà các doanh nghiệp ngành logistics hiện phải đối mặt, yếu tớ gắn kết người lao động các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầy tiềm này quan trọng và nhận nhiều quan tâm đặc biệt Bởi yếu tố này không ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và cống hiến người lao động cho tổ chức từ dẫn đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiện tại, mà liên quan mật thiết tới hình ảnh và phát triển doanh nghiệp tương lai Do đó, để giải vấn đề nêu doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Dương cần quan tâm đến đội ngũ lao động họ nhiều để tạo gắn kết, nhằm giữ chân người lao động gắn kết lâu dài với doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Azeem, S M (2010), “Job satisfaction and organizational commitment among employees in the Sultanate of Oman Psychology”, 1(4), pp 295-300 Hồ Thị Kim Liên (2014), “Nghiên cứu mối quan hệ hài lịng cơng việc gắn kết nhân viên với doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế”, Luận văn Tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế Nguyễn Quốc Khánh (2015), “Ảnh hưởng mức độ thỏa mãn công việc đến gắn kết nhân viên với tổ chức khách sạn năm địa bàn Thành phố Huế”, Luận văn Tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế Nguyễn Thanh Mỹ Duyên (2012), "Các yếu tố ảnh hưởng đến lịng trung thành nhân viên trường hợp cơng ty cổ phần Beton 6", Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 40 Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 Nguyễn Thị Tuấn Nhã (2016), “Ảnh hưởng mức độ thỏa mãn công việc đến gắn kết nhân viên với tổ chức doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối địa bàn Cần Thơ”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Tây Đô 41 ... ảnh hưởng các lượng nhằm kiểm định mơ hình nghiên yếu tớ gắn kết người lao động cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết các doanh nghiệp logistics tỉnh Bình các doanh nghiệp logistics tỉnh. .. độ gắn kết người lao động các doanh nghiệp logistics tỉnh Bình Dương Đề xuất các hàm ý quản trị nguồn nhân lực nhắm nâng cao gắn kết tổ chức người lao động doanh nghiệp logistics tỉnh Bình. .. doanh nghiệp Đối tượng khảo sát: Người lao động mang lại cho người lao động Để tạo làm việc các doanh nghiệp Logistic gắn kết người lao động với doanh tỉnh Bình Dương nghiệp thách thức không
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hường đến gắn kết của người lao động trong các doanh nghiệp logistics tại tỉnh Bình Dương, Các yếu tố ảnh hường đến gắn kết của người lao động trong các doanh nghiệp logistics tại tỉnh Bình Dương