0

báo cáo thực tập kiểm sát viên

31 39 0
  • báo cáo thực tập kiểm sát viên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2022, 18:55

Kiểm sát viên là một vị trí trong Viện kiểm sát nhân dân. Chức vụ này có vai trò hết sức quan trọng đối với các chức năng nhiệm vụ và thực hành quyền công tố. Kiểm soát mọi hoạt động tư pháp và là hình ảnh nổi bật, gần gũi và sinh động thực tế nhất về viện kiểm sát nhân dân.  VIỆN TRƯỞNG HSTT: Đinh Thị Tịnh BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC PHẦN: THỰC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Tên đề tài: Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước NĂM 2021 Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh MỤC LỤC Stt Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU I Giới thiệu quan thực tập 1 Tên quan thực tập Bộ máy lãnh đạo Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ II Giới thiệu vị trí nghề nghiệp mà định tìm hiểu Mơ tả vị trí nghề nghiệp 2 Mơ tả chi tiết nội dung cơng việc vị trí nghề nghiệp mà quan tâm 3 So sánh cơng việc vị trí nghề nghiệp với cơng việc số vị trí nghề nghiệp khác PHẦN NỘI DUNG I Mơ tả vị trí nghề nghiệp II Phân tích yêu cầu việc thực cơng việc vị trí nghề nghiệp Các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, kỹ việc thực công việc Các yêu cầu đạo đức, thái độ việc thực cơng việc 13 III Phân tích thuận lợi khó khăn thực cơng việc giao 15 Mô tả công việc giao thực đánh giá kết thực công việc giao 15 Mô tả thuận lợi 22 Những khó khăn việc thực công việc giao công việc vị trí nghề nghiệp hướng khắc phục thời gian tới 23 IV Nhận xét chung 24 KẾT LUẬN Thực tập định hướng Nghề nghiệp 26 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU I Giới thiệu quan thực tập: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ: PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHĨ VIỆN TRƯỞNG DÂN SỰ VĂN PHỊNG HÌNH SỰ KHIẾU TỐ Cùng với hình thành hệ thống quyền tổ chức đoàn thể, ngành Kiểm sát nhân huyện Phú Riềng hình thành Tổ chức máy Viện kiểm sát nhân dân huyện: + Viện trưởng trực tiếp quản lý, đạo điều hành, trực tiếp phụ trách công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam thi hành án hình (bộ phận Hình sự), công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền kiểm sát giải khiếu nại, tố cáo hoạt động tư pháp (bộ phận Khiếu tố), cơng tác văn phịng, tổ chức cán kế tốn tài (bộ phận Văn phịng) + Phó Viện trưởng trực tiếp phụ trách cơng tác kiểm sát việc giải vụ án hành chính, vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động việc khác theo quy định pháp luật (bộ phận Dân sự) công tác kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành (bộ phận Thi hành án dân sự) Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh + Kiểm sát viên người bổ nhiệm theo quy định pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp + Kiểm tra viên chức danh tư pháp, bổ nhiệm theo quy định pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Khi thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện trưởng; Thủ trưởng Cơ quan điều tra phân công, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải tuân theo pháp luật chịu đạo trực tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát cấp II Giới thiệu vị trí nghề nghiệp mà định tìm hiểu: Mơ tả vị trí nghề nghiệp: Kiểm sát viên vị trí Viện kiểm sát nhân dân Chức vụ có vai trị quan trọng chức nhiệm vụ thực hành quyền cơng tố Kiểm sốt hoạt động tư pháp hình ảnh bật, gần gũi sinh động thực tế viện kiểm sát nhân dân + Kiểm sát viên người bổ nhiệm theo quy định pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp - Kiểm sát viên thực nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cấp theo phân công Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng - Khi thực nhiệm vụ, Kiểm sát viên phải tuân theo pháp luật chịu đạo trực tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình, lãnh đạo thống Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Mô tả chi tiết nội dung cơng việc vị trí nghề nghiệp: Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Kiểm sát việc tiếp nhận, giải nguồn tin tội phạm quan, người có thẩm quyền; - Trực tiếp giải lập hồ sơ giải nguồn tin tội phạm; - Kiểm sát việc thụ lý, giải nguồn tin tội phạm, khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; kiểm sát việc lập hồ sơ giải nguồn tin tội phạm, việc lập hồ sơ vụ án quan, người có thẩm quyền điều tra; kiểm sát hoạt động khởi tố, điều tra Cơ quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra; - Trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám xét; - Kiểm sát việc tạm đình chỉ, phục hồi việc giải nguồn tin tội phạm; việc tạm đình điều tra, đình điều tra, phục hồi điều tra, kết thúc điều tra; - Đề yêu cầu điều tra; yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã, đình nã bị can; - Triệu tập hỏi cung bị can; triệu tập lấy lời khai người tố giác, báo tin tội phạm, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật pháp nhân, người làm chứng, bị hại, đương sự; lấy lời khai người bị giữ trường hợp khẩn cấp; - Quyết định áp giải người bị bắt, bị can; định dẫn giải người làm chứng, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại; định giao người 18 tuổi cho quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát; định thay đổi người giám sát người 18 tuổi phạm tội; - Trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra theo quy định Bộ luật này; Thực tập định hướng Nghề nghiệp 3 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Yêu cầu thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; yêu cầu đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; yêu cầu cử, đề nghị thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật; - Tiến hành tố tụng phiên tịa; cơng bố cáo trạng định truy tố theo thủ tục rút gọn, định khác Viện kiểm sát việc buộc tội bị cáo; xét hỏi, đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật, luận tội, tranh luận, phát biểu quan điểm việc giải vụ án phiên tòa, phiên họp; - Kiểm sát việc tuân theo pháp luật giai đoạn xét xử Tòa án người tham gia tố tụng; kiểm sát án, định văn tố tụng khác Tòa án; - Kiểm sát việc thi hành án, định Tòa án; - Thực quyền yêu cầu, kiến nghị theo quy định pháp luật; - Thực nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng khác thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát theo phân công Viện trưởng Viện kiểm sát - Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu - Kiểm sát việc thụ lý, giải vụ việc dân - Nghiên cứu hồ sơ vụ việc; yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng trình giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật này; thu thập tài liệu, chứng theo quy định khoản Điều 97 Bộ luật - Tham gia phiên tòa, phiên họp phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc giải vụ việc theo quy định Bộ luật - Kiểm sát án, định Tòa án - Kiến nghị, yêu cầu Tòa án thực hoạt động tố tụng theo quy định Bộ luật Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị án, định Tịa án có vi phạm pháp luật - Kiểm sát hoạt động tố tụng người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật - Thực nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng dân khác thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát So sánh công việc Kiểm sát viên với công việc Kiểm tra viên 3.1 Điểm giống 02 chức danh Đều chức danh tư pháp, hoạt động viện kiểm sát nhân dân Được ghi biên lấy lời khai, hỏi cung ghi biên khác tố tụng hình Được lập hồ sơ, kiểm sát vụ án, vụ việc theo phân công viện trưởng, phó viện trưởng Đều chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước viện trưởng, phó viện trưởng hành vi 3.2 Điểm khác 02 chức danh + Khái niệm: - Kiểm sát viên người bổ nhiệm theo quy định pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp - Kiểm tra viên chức danh tư pháp, bổ nhiệm theo quy định pháp luật để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công Viện Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh trưởng Viện kiểm sát nhân dân + Nhiệm vụ, quyền hạn: * Kiểm sát viên: Kiểm sát viên thực nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cấp theo phân cơng Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng - Khi thực nhiệm vụ, Kiểm sát viên phải tuân theo pháp luật chịu đạo trực tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình, lãnh đạo thống Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm sát viên có quyền từ chối nhiệm vụ giao có cho việc trái pháp luật; Viện trưởng định Kiểm sát viên phải chấp hành, Viện trưởng phải chịu trách nhiệm định mình; trường hợp Kiểm sát viên có quyền báo cáo lên Viện trưởng cấp trực tiếp chịu trách nhiệm hậu việc thi hành định - Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi trường hợp pháp luật tố tụng quy định * Kiểm tra viên: Nghiên cứu hồ sơ vụ, việc báo cáo kết với Kiểm sát viên; Lập hồ sơ kiểm sát vụ, việc; Giúp Kiểm sát viên thực hoạt động khác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công Viện trưởng Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh Kiểm tra viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Kiểm sát viên trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân việc thực nhiệm vụ, quyền hạn mình; có hành vi vi phạm pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự” Việc tham gia ghi chép biên bản, chuyển giao văn tố tụng lập hồ sơ kiểm sát, Kiểm tra viên tiếp xúc với hầu hết công việc Kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình Trong lĩnh vực dân Kiểm tra viên chủ động công việc việc nghiên cứu hồ sơ báo cáo lại kết công việc, lập hồ sơ kiểm sát giúp việc kiểm sát hoạt động tư pháp Có thể thấy khơng có quyền độc lập Kiểm tra viên thực nhiều công việc giống Kiểm sát viên giám sát Kiểm sát viên Kiểm tra viên giúp việc Kiểm sát viên tham gia phiên tịa hình sự, dân hay phiên họp dân Việc giới hạn khiến Kiểm tra viên khó khăn việc tiếp cận môi trường xét xử nơi mà Kiểm sát viên thể nhiều kĩ năng, thao tác lĩnh nghề nghiệp tham gia phiên tòa phiên họp Như vậy, nhiệm vụ Kiểm tra viên chủ yếu giúp việc cho Kiểm sát viên việc thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp.Tất việc Kiểm tra viên làm đạo trực tiếp Kiểm sát viên chịu phân công từ Viện trưởng nên Kiểm tra viên phải chịu trách nhiệm trước Kiểm sát viên Viện trưởng Điều cho thấy thẩm quyền Kiểm tra viên bó gọn phần việc giao mà không phép chủ động thực Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh nhiệm vụ chưa đồng ý người mà Kiểm tra viên giúp việc PHẦN II PHẦN NỘI DUNG I Mơ tả vị trí nghề nghiệp Ngành Kiểm sát nhân dân Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước giao phó trọng trách vô to lớn công tác thực thi pháp luật, cụ thể Kiểm sát viên người trực tiếp thực chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Ngoài ra, Kiểm sát viên cịn có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Kiểm sát viên thực chức năng, nhiệm vụ giao khơng trách nhiệm mà tâm huyết Kiểm sát viên vị trí Viện kiểm sát nhân dân Chức vụ có vai trò quan trọng chức nhiệm vụ thực hành quyền cơng tố Kiểm sốt hoạt động tư pháp hình ảnh bật, gần gũi sinh động thực tế viện kiểm sát nhân dân - Kiểm sát viên thực nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cấp theo phân cơng Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng - Khi thực nhiệm vụ, Kiểm sát viên phải tuân theo pháp luật chịu đạo trực tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình, lãnh đạo thống Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao II Phân tích yêu cầu việc thực công việc Kiểm sát viên: Thực tập định hướng Nghề nghiệp Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Sắp xếp hồ sơ, đóng dấu bút lục, ghi chép sổ sách, photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn - Nghiên cứu quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Hình số vụ án như: Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy; - Tham gia, phụ giúp Kiểm sát viên số vụ án giai đoạn tiếp nhận, xử lý tin báo, tố cáo; - Nghiên cứu việc kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án khám nghiệm trường vụ án Hình sự; - Nghiên cứu số vụ án Hình tự nghiên cứu nhà + Nôi dung công việc thực quan kết thực hiện: Sắp xếp hồ sơ, đánh dấu bút lục, thống kê tài liệu có hồ sơ vụ án hình sự hướng dẫn người hướng dẫn thực tập Nội dung: Sắp xếp hồ sơ theo Quyết định 590 ban hành quy định lập hồ sơ kiểm sát án hình Kết quả: Hồn thành công việc theo hướng dẫn người hướng dẫn thực tập Ghi chép sổ quản lý án hình tạm đình chỉ, sổ quản lý án hình đình hướng dẫn người hướng dẫn thực tập Nội dung: Ghi đầy đủ nội dung cột, mục Kết quả: Ghi đủ cột, mục nội dung Được giao nghiên cứu vụ án Hình sự: vụ án hình Hiếp dâm, xảy ngày 26/12/2019 thơn Phước Hịa, xã Bình Tân; vụ án hình Vận chuyển hàng cấm, xảy ngày 26/8/2019 thôn Tân Long, xã Bù Nho; vụ án hình Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, xảy ngày 10/6/2020 Thực tập định hướng Nghề nghiệp 15 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh thôn Bàu Đĩa, xã Phước Tân Nội dung: Nghiên cứu thẩm quyền định khởi tố vụ án hình sự, định khởi tố bị can; Căn thẩm quyền định đình điều tra vụ án hình sự, định đình điều tra bị can vụ Hiếp dâm; Nghiên cứu thẩm quyền điều tra, Công văn số 1384/SCT-TM ngày 31/8/2019 Sở Cơng thương tỉnh Bình Phước vụ Vận chuyển hàng cấm; Nghiên cứu biên khám nghiệm trường, biên khám nghiệm tử thi, biên khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, Quyết định trưng cầu giám định Kết luận giám định pháp y tử thi vụ Vi phạm quy định tham gia giao thơng đường Kết quả: Hồn thành Tham gia giúp Kiểm sát viên kiểm sát việc giải tin báo tội phạm “Cố ý gây thương tích” thơn Tân Bình, xã Bù Nho Nội dung: Khi tiếp nhận hồ sơ tin báo, tố giác tội phạm quan Cảnh sát Điều tra chuyển tới Kiểm sát viên kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm Sau đó, Kiểm sát viên phụ trách phận làm Quyết định phân công Kiểm sát viên, vào sổ thụ lý chuyển giao hồ sơ cho cán bộ, Kiểm sát viên phân công kiểm sát tin báo Sau Kiểm sát viên phân công tiến hành lập hồ sơ theo quy định đồng thời nghiên cứu hồ sơ tiến hành thủ tục tố tụng khác theo quy định pháp luật Đồng thời, Kiểm sát viên hướng dẫn cách lập hồ sơ tin báo, phân loại tin báo, vào sổ theo dõi, đôn đốc quan điều tra giải tin báo theo quy định pháp luật Hơn việc tìm hiểu trình tố tụng sau tiếp nhận hồ sơ tin báo, tố giác tội phạm mà quan Cảnh sát điều tra định không khởi tố vụ án: Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, làm báo cáo đề xuất nội dung hướng đề xuất xử lý vụ việc Nếu xét thấy Thực tập định hướng Nghề nghiệp 16 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh định không khởi tố vụ án quan Cảnh sát điều tra có làm cơng văn thống định kết thúc việc lập hồ sơ tin báo Sau chuyển trả hồ sơ cho quan Cảnh sát điều tra để xử lý bước quy định Kết quả: Biết quy trình tiếp nhận tin tố giác Viện kiểm sát cụ thể Kiểm sát viên, nhận biết hồ sơ lập tin báo, phân loại tin báo, vào sổ theo dõi tin báo, tố giác theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLTBCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 việc phối hợp quan có thẩm quyền việc thực số quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Được anh/chị hướng dẫn việc thực quyền kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam Nội dung: + Việc tạm giữ phải thực theo quy định Điều 117, 118 Bộ luật tố tụng hình 2015 Khi nhận định tạm giữ, định gia hạn tạm giữ Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên tiến hành kiểm tra tính có hợp pháp việc tạm giữ, gia hạn tạm giữ tạm giữ, thẩm quyền định tạm giữ, trường hợp gia hạn tạm giữ phải Viện kiểm sát phê chuẩn, tính thời hạn tạm giữ phải vào thời hạn thực tế ghi định tạm giữ liên tục ngày nghỉ thời hạn tạm giữ trùng vào ngày nghỉ, thời hạn hết vào ngày kết thúc thời hạn ghi định tạm giữ + Khi Kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giam cần ý kiểm sát thời hạn kể từ ngày nhận đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh tạm giam kèm theo tài liệu có liên quan Cơ quan điều tra, Thực tập định hướng Nghề nghiệp 17 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh Kiểm sát viên kiểm tra tài liệu, chứng đối chiếu với quy định Điều 119,120 Bộ luật tố tụng hình 2015 để làm rõ thẩm quyền, đối tượng, điều kiện tạm giam trường hợp (thời hạn 03 ngày) Sau kiểm tra tài liệu, chứng cứ, đối chiếu với quy định Kiểm sát viên báo cáo Lãnh đạo xem xét, định việc phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh tạm giam có đủ hồn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra Trường hợp chưa rõ văn yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng làm rõ để xem xét, định việc phê chuẩn Nếu thấy đủ để tạm giam bị can theo quy định Điều 119 Bộ luật tố tụng hình 2015 cần thiết phải tạm giam bị can, Cơ quan điều tra không lệnh bắt bị can để tạm giam Kiểm sát viên thụ lý giải vụ án báo cáo Lãnh đạo yêu cầu Cơ quan điều tra lệnh bắt bị can để tạm giam + Đối với người có xác định việc xuất cảnh họ có dấu hiệu bỏ trốn; người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ xác định người bị nghi thực tội phạm xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn tiêu hủy chứng cứ; bị can, bị cáo kiểm sát lệnh tạm hoãn xuất cảnh Kiểm sát viên hướng dẫn xtôi đối chiếu Điều 124 Bộ luật tố tụng hình 2015 để xác định đối tượng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hỗn xuất cảnh có khơng? Người bị tạm hỗn xuất cảnh có phải bị can khơng, bị cáo khơng? Bị can có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng không? Các tài liệu phản ánh nơi cư trú bị can có đáng tin cậy không? Tội phạm mà bị can,bị cáo thực loại tội phạm gì? Nhân thân họ sao? Ngoài ra, vào quy định Khoản Điều 124 Bộ luật tố tụng hình 2015, kiểm sát có thẩm quyền lệnh tạm hỗn xuất cảnh, kiểm tra thủ tục tạm hoãn xuất cảnh như: bị can,bị cáo có làm giấy cam đoan khơng? Người lệnh tạm hỗn xuất cảnh có thơng báo việc áp dụng biện pháp cho quyền địa phương xã, phường, thị trấn Thực tập định hướng Nghề nghiệp 18 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh nơi bị can,bị cáo cư trú có giao họ cho quyền địa phương xã, phường, thị trấn quản lí theo dõi họ hay không? Qua kiểm sát thấy có vi phạm việc áp dụng biện pháp tạm hỗn xuất cảnh Cơ quan điều tra Kiểm sát viên phải báo cáo lãnh đạo viện để yêu cầu khắc phục thiếu sót, vi phạm áp dụng biện pháp ngăn chặn khác Kết quả: Nắm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên thực kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam Nghiên cứu tìm hiểu hồ sơ tài liệu kiểm sát việc khám nghiệm trường Nội dung: Trong trình khám nghiệm trường, Kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ hoạt động khám nghiệm Kiểm sát viên chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả trường, xem xét chỗ dấu vết, đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, lấy lời khai ghi âm lời khai người bị hại, người làm chứng tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát Cụ thể, Kiểm sát viên phải nắm tình hình trường (qua thơng báo Điều tra viên, dư luận nhân dân xung quanh trường); tự quan sát phân tích yếu tố để kiểm tra tình trạng trường xem cịn ngun vẹn hay bị thay đổi, nguyên nhân dẫn đến thay đổi (các yếu tố người, yếu tố thời tiết mưa nắng, bão lụt động vật qua lại…); xác định phạm vi cần khám nghiệm loại dấu vết, đồ vật cần xem xét, thu giữ Chú ý xác định có hay khơng việc tạo trường giả sau gây án Yêu cầu Điều tra viên, kỹ thuật viên thực thủ tục tố tụng, phương pháp khám nghiệm việc vẽ sơ đồ, chụp ảnh; đo đạc theo kích thước; tỷ lệ để mô tả thực trạng trường, thu lượm xem xét chỗ dấu vết tội phạm, đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án Mặc khác, Kiểm sát viên phải ghi chép cẩn thận tình tiết, đặc điểm dấu vết quan trọng Thực tập định hướng Nghề nghiệp 19 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh tượng; vẽ sơ đồ đặc điểm tả phần, vị trí quan trọng để có sở, tư liệu đối chiếu kiểm tra biên bản, sơ đồ khám nghiệm trường Yêu cầu biên khám nghiệm trường phải lập, sơ đồ trường phải vẽ nơi khám nghiệm Yêu cầu Điều tra viên người tham gia khám nghiệm giữ bí mật kết khám nghiệm trường, coi bí mật điều tra khơng tiết lộ, gây khó khăn cho cơng tác điều tra Sau khám nghiệm, Kiểm sát viên phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị kết khám nghiệm trường để có ý kiến đạo; kiểm sát việc khám nghiệm sau kết thúc khám nghiệm, thấy việc khám nghiệm chưa đầy đủ, vi phạm quy định yêu cầu Điều tra viên khắc phục Kết quả: Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu Được Kiểm sát viên hướng dẫn cho nghiên cứu trình Kiểm sát thực nghiệm điều tra Nội dung: Để kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa việc giải vụ án, Cơ quan Điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra cách dựng lại trường, diễn lại hành vi, tình tình tiết khác việc định tiến hành hoạt động thực nghiệm cần thiết để tìm thật khách quan vụ án Trước tiến hành thực nghiệm điều tra, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát cấp biết thời gian địa điểm tiến hành thực nghiệm điều tra Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc thực nghiệm điều tra Nếu Kiểm sát viên vắng mặt phải ghi rõ vào biên Điều tra viên chủ trì tiến hành thực nghiệm điều tra việc thực nghiệm điều tra phải có người chứng kiến Khi tiến hành thực nghiệm điều tra, Cơ quan điều tra mời người có chun mơn tham gia Trường hợp cần thiết, người bị tạm giữ, bị can, người bào chữa, bị hại, người làm chứng Thực tập định hướng Nghề nghiệp 20 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh tham gia Khi thực nghiệm điều tra phải đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, vẽ sơ đồ, ghi rõ kết thực nghiệm điều tra vào biên Kết quả: Hiểu thêm thực nghiệm điều tra thực tiễn: + Thứ nhất, thực nghiệm điều tra tiến hành nhằm mục đích kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa việc giải vụ án, như: Kiểm tra xem bị can thực hành vi hay khơng? Người làm chứng, bị hại trơng thấy, nghe thấy lời nói bị can khoảng cách xác định hay không? + Thứ hai, người có thẩm quyền thực nghiệm điều tra: Người tiến hành thực nghiệm điều tra Điều tra viên Kiểm sát viên Trong giai đoạn điều tra, cần kiểm tra, xác minh tài liệu, tình tiết có ý nghĩa việc giải vụ án, Cơ quan điều tra hực nghiệm điều tra; Kiểm sát viên chủ yếu kiểm sát việc tuân theo pháp luật Điều tra viên tiến hành biện pháp Kiểm sát viên trực tiếp tiến hành biện pháp trường hợp cần thiết + Thứ ba, người tham gia thực nghiệm điều tra bao gồm: Người có chun mơn; trường hợp cần thiết, người bị tạm giữ, bị can, người bào chữa, bị hại, người làm chứng Người bắt buộc phải tham gia thực nghiệm điều tra: Điều tra viên, Kiểm sát viên, người chứng kiến + Thứ tư, hoạt động thực nghiệm điều tra: Cơ quan điều tra thực nghiệm điều tra cách dựng lại trường, diễn lại hành vi, tình tình tiết khác việc định tiến hành hoạt động thực nghiệm cần thiết Khi tiến hành thực nghiệm điều tra, bắt buộc phải tiến hành đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, vẽ sơ đồ, đồng thời phải ghi rõ kết thực nghiệm điều tra vào biên Mô tả thuận lợi: Thực tập định hướng Nghề nghiệp 21 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Nhận hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện từ lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân, cán hướng dẫn đồng nghiệp khác Viện Kiểm sát - Đang học Đại học từ xa ngành Luật - Đã có chứng Anh văn B Tin học B (thành thạo vi tính văn phịng) - Đang làm việc quan hành Nhà nước nên có kinh nghiệm việc giao tiếp, phối hợp với phận khác để thực tốt nhiệm vụ giao - Bản thân chịu khó, khơng ngừng học hỏi, chủ động tìm cách giải vấn đề phát sinh cơng việc - Đã có kinh nghiệm q trình thực hành nghề nghiệp nên hạn chế bỡ ngỡ bắt đầu vào công việc - Phẩm chất trị, đạo đức tốt Những khó khăn việc thực công việc giao cơng việc vị trí nghề nghiệp hướng khắc phục thời gian tới: - Kiến thức chun mơn cịn hạn chế, kỹ mềm chưa trao dồi nhiều cần trợ giúp Kiểm sát viên nhiều - Dù học đọc văn pháp luật có liên quan để nghiên cứu Kiểm sát viên giao, em lại nhiều thời gian để đọc, nghiên cứu tra cứu văn pháp luật Vì chưa có kinh nghiệm việc nghiên cứu vấn đề pháp lý, tra cứu nên nhiều thời gian để tìm chọn lọc văn cịn hiệu lực để sử dụng Hồn thành cơng việc nghiên cứu giao dù nhiều thời gian Đây nghiên cứu Thực tập định hướng Nghề nghiệp 22 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh giao nên thời gian thoải mái cần phải luyện tập nhiều làm làm tiến trình thời gian cơng việc gia hạn - Do chưa tố giác tin báo từ góc độ người dân đọc qua sách nên tham gia, giúp kiểm sát viên cịn lúng túng, chưa hiểu nắm rõ quy trình thực Còn chưa xác định cụ thể thẩm quyền nhiệm vụ cá nhân tổ chức Sau buổi trực tiếp tham gia tự đọc tìm hiểu lại để khơng làm chậm trễ cơng việc phụ giúp Kiểm sát viên - Khi giao nghiên cứu án Hình nhiều thời gian việc đọc án tóm tắt án Tóm án chưa đủ chưa vấn đề trọng tâm, câu từ dài dịng nên chưa hồn thành thời gian giao Nhưng sau đó, rút kinh nghiệm thực có tiến trước - Còn vụng việc photo tài liệu scan tài liệu cho đúng, chuẩn đạt yêu cầu Đã biết scan nhanh điện thoại gặp trường hợp khơng có quan + Hướng khắc phục thời gian tới: - Học cách quan sát bao quát, ghi nhớ rõ điều trọng tâm để sử dụng cần thiết - Nên thực hành kỹ tra cứu tìm hiểu văn quy phạm pháp luật để không bị lạc hậu kiến thức - Bổ sung kỹ làm việc văn phòng in ấn tài liệu, lưu hồ sơ, scan cách sử dụng máy photo, máy in để xử lí đề ghi gặp phải IV Nhận xét chung Trong thời gian thực tập định hướng nghề nghiệp Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Riềng, em vận dụng kiến thức kỹ đào tạo trường học hỏi nhiều kiến thức, kỹ mềm, kinh nghiệm cần thiết qua lần giao thực số công việc, Thực tập định hướng Nghề nghiệp 23 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh tự xử lý tình bổ sung điểm yếu để áp dụng công việc giao - Để nghiên cứu nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, em áp dụng văn pháp luật học trường Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự,….Qua trao dồi kỹ tra cứu văn quy phạm pháp luật, xác định vấn đề cần nghiên cứu rút kinh nghiệm từ học trường để bổ sung vào nghiên cứu giao - Khi Kiểm sát viên giao cho việc nghiên cứu quy trình thực số vụ án Hình cụ thể em học cách chọn lọc cập nhật văn quy phạm pháp luật hành, tránh tình trạng sử dụng văn pháp luật hết hiệu lực Thường xuyên cập nhật Thông tư, Nghị định để kiến thức pháp luật không bị lạc hậu - Được tham gia, phụ giúp Kiểm sát viên số giai đoạn giúp em học kỹ đặt câu hỏi, kỹ đọc vị người khác, kỹ quan sát tình để đưa giải pháp tốt - Trao dồi kỹ photo văn pháp luật xếp tài liệu, hồ sơ theo cách khoa học - Kỹ giao tiếp với cán bộ, người dân phải tôn trọng, lễ phép trạng thái tỉnh táo, sẵn sàng - Những kiến thức, kỹ hành trang quan trọng để em hồn thiện thân q trình học tập Em tiếp thu trao dồi kỹ để làm bước đệm cho hoàn thành mục tiêu đặt tương lai - Nhận xét khác Đối với công việc giao, em cố gắng bám sát kế hoạch đề Luôn cố gắng tìm hiểu hoạt động quan để học hỏi, bổ sung thêm kiến thức học đồng thời không ngừng kết hợp thực tế Thực tập định hướng Nghề nghiệp 24 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh lý thuyết tạo điều kiện cho công việc đạt kết tốt Được tiếp xúc trực tiếp với công việc giúp em nhiều việc trau dồi kiến thức chuyên môn học trường kỹ mềm cần thiết cho công việc sống tương lai PHẦN III KẾT LUẬN Trong trình thực tập định hướng nghề nghiệp Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Riềng, em nhận thấy công việc có vất vả riêng nó, với ngành Kiểm sát Với chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, người Kiểm sát viên bên cạnh việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, báo cáo án, tham gia phiên tịa họ cịn có ngày trực đêm, trực cuối tuần, trực ngày lễ, Tết tư sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có yêu cầu Có lẽ, làm, làm cơng việc thấu hiểu hiểu vất vả, khó khăn mà họ nếm trải, vượt qua Nhất là, khoảng thời gian ngắn, Kiểm sát viên lúc phải thụ lý, giải nhiều vụ án, kể vụ án phức tạp, ngồi việc họ phải nghiên cứu hồ sơ để đưa đề xuất giải quyết, phải nhiều thời gian Bên cạnh đó, họ phải tham gia hoạt động kiểm sát khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi điều kiện khó khăn như: Thời tiết nắng nóng, mưa, ban đêm…, họ vượt qua hoàn thành tốt nhiệm vụ Và có điều đặc biệt mà em cảm nhận thực tập quan thân thiện quan tâm người dành cho em Thực tập định hướng Nghề nghiệp 25 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh Qua thời gian thực tập nghề nghiệp lần 3, em rèn luyện cho tính cẩn thận, biết suy nghĩ xem xét kỹ trước đưa định Đồng thời, em học cách đặt trách nhiệm vào cơng việc mà làm Với thời gian tháng, dài đủ giúp cho em có nghị lực, lĩnh mạnh mẽ thời gian tới em mong muốn phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt Ngành, mong muốn vào ngành Kiểm sát phục vụ lâu dài, để trở thành người Kiểm sát viên tương lai PHẦN IV XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP I Xác nhận thời gian thực tập: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 26/12/2021 TT THỜI GIAN NỘI DUNG CƠNG VIỆC GHI CHÚ - Tìm hiểu quan thực tập : cấu, nhiệm vụ hoạt động viện kiểm sát Ngày 29/11/2021 huyện Phú Riềng (Buổi sáng) - Được cán hướng dẫn thực tập giới thiệu phân công công việc - Sắp xếp hồ sơ, đánh dấu bút lục, thống Ngày 30/11/2021 kê tài liệu có hồ sơ vụ án hình (Cả ngày) - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn Ngày 03/12/2021 - Ghi chép sổ quản lý án hình tạm đình (Cả ngày) chỉ, sổ quản lý án hình đình - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp Ngày 06/12/2021 - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn (Cả ngày) Thực tập định hướng Nghề nghiệp 26 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Nghiên cứu vụ án Hình - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Photo tài liệu theo yêu cầu người Ngày 08/12/2021 hướng dẫn - Nghiên cứu vụ án Hình (Buổi sáng) - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Sắp xếp hồ sơ, đánh dấu bút lục, thống kê tài liệu có hồ sơ vụ án hình Ngày 10/12/2021 - Photo tài liệu theo yêu cầu người (Buổi sáng) hướng dẫn - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn - Tham gia giúp Kiểm sát viên kiểm sát Ngày 13/12/2021 việc giải tin báo tội phạm “Cố ý gây thương tích” thơn Tân Bình, xã Bù (Cả ngày) Nho - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn Ngày 15/12/2021 - Nghiên cứu vụ án Hình (Buổi sáng) - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn - Nghiên cứu việc thực quyền kiểm Ngày 17/12/2021 sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, (Cả ngày) tạm giam - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp Thực tập định hướng Nghề nghiệp 27 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn 10 Ngày 20/12/2021 - Nghiên cứu tìm hiểu hồ sơ tài liệu kiểm sát việc khám nghiệm (Cả ngày) trường - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn 11 Ngày 22/12/2021 - Nghiên cứu trình Kiểm sát thực (Cả ngày) nghiệm điều tra - Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập nghề nghiệp - Photo tài liệu theo yêu cầu người hướng dẫn 12 Ngày 24/12/2021 - Hoàn thành báo cáo (Cả ngày) - Hồn tất giấy tờ có liên quan đến báo cáo thực tập, đưa cho lãnh đạo ký xác nhận Tôi là: Ngô Văn Phương xác nhận sinh viên: Đinh Thị Tịnh thực tập định hướng nghề nghiệp tổng số 20 buổi Bình Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2021 NGƯỜI XÁC NHẬN Thực tập định hướng Nghề nghiệp 28 Lớp: HBP 513 HSTT: Đinh Thị Tịnh Xác nhận nội dung Báo cáo thực tập Tôi là: Ngô Văn Phương xác nhận nội dung trình bày Báo cáo trung thực, với nội dung công việc sinh viên: Đinh Thị Tịnh thực thời gian thực tập định hướng nghề nghiệp Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2021 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (Kí tên đóng dấu) Thực tập định hướng Nghề nghiệp NGƯỜI XÁC NHẬN (Kí ghi rõ họ tên) 29 Lớp: HBP 513 ... sơ báo cáo lại kết công việc, lập hồ sơ kiểm sát giúp việc kiểm sát hoạt động tư pháp Có thể thấy khơng có quyền độc lập Kiểm tra viên thực nhiều công việc giống Kiểm sát viên giám sát Kiểm sát. .. Kiểm sát viên kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm Sau đó, Kiểm sát viên phụ trách phận làm Quyết định phân công Kiểm sát viên, vào sổ thụ lý chuyển giao hồ sơ cho cán bộ, Kiểm sát viên phân cơng kiểm. .. Tịnh trưởng Viện kiểm sát nhân dân + Nhiệm vụ, quyền hạn: * Kiểm sát viên: Kiểm sát viên thực nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cấp theo
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập kiểm sát viên, báo cáo thực tập kiểm sát viên