1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 07 - 08

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

... phải là phơng trình đờng tròn? A. x 2 + y 2 2x + 3y 10 = 0 B. 3x 2 + 3y 2 + x + y = 0 C. x 2 - y 2 2x + 4y = 3. D. -2 x 2 - 2y 2 + 4x - 6y +3 = 0 Bài tập 12: Đờng tròn (C) có tâm là gốc O(0; ... giữa 2 véc tơ a r và b r trong các trờng hợp sau: a. a r = (1; -2 ) b r = (-1 ; -3 ) b. a r = (3; 4) b r = (4; 3) c. . a r (2; 5) b r = (3 ;-7 ) Bài tập 8: Trong mặt phẳng 0xy cho 3 điểm A( 1; 2 ) ... biết rằng: a. V đi qua A (-3 ; -4 ) và có véc tơ chỉ phơng u r = (1; -2 ) b. Đi qua 2 điểm A( 3 ; 1) , B (2 + 3 ; 4). Bài tập 12: Cho đờng thẳng V có phơng trình tham số { 2 2 3 x t y t = + = + (t...
 • 5
 • 578
 • 2
Đề cương ôn tập khối 10 CB

Đề cương ôn tập khối 10 CB

... KHỐI 10 CƠ BẢN (năm học 20 0 8- 20 09) I. LÝ THUYẾT . CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Bài 23 : Động lượng . Định luật bảo toàn động lượng Bài 24 : Công và công suất . Bài 25 : Động năng. Bài 26 : Thế ... Động năng. Bài 26 : Thế năng Bài 27 : Cơ năng CHƯƠNG V : CHẤT KHÍ Bài 28 : Cấu tạo chất . Thuyết động học phân tử chất khí Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt . Định luật bôilơ-Mariốt Bài 30: Quá trình đẳng ... TẬP Dạng 1: Bài toán năng lượng Dạng 2: Bài toán áp dụng các định luật thực nghiệm của chất khí , phương trình trạng thái khí lý tưởng( Gồm vẽ, chuyển đồ thị trong các hệ tọa độ khác nhau) Dạng...
 • 1
 • 524
 • 0
Đề cương ôn tập AV8 học kỳ 2 (Full)

Đề cương ôn tập AV8 học kỳ 2 (Full)

... mục, summit, expedition, a clue, rulers = kings. Đề cương ôn tập AV 8- Năm học 20 08 -2 0 0 9- Phạm Hữu hiện 8/5 /20 13 4 :29 :26 a8/p8 1 To construct (construction), to take a guided tour (thực hiện ... a rice-exporting country. (see more on LF 3/ P. 130) Đề cương ôn tập AV 8- Năm học 20 08 -2 0 0 9- Phạm Hữu hiện 8/5 /20 13 4 :29 :26 a8/p8 3  Reported statements,Yes/ questions and Wh-questions: a) ... thank-you letter. (see workbooks pages 8 4-8 5) 2) Write a set of instructions (Use imperative mood) see textbooks/ P. 94 Đề cương ôn tập AV 8- Năm học 20 08 -2 0 0 9- Phạm Hữu hiện 8/5 /20 13 4 :29 :26 a8/p8...
 • 6
 • 633
 • 2
De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2

... ứng sau: a) 2 2 3 2 4 2 4 3 4 H S SO SO H SO Fe (SO ) BaSO→ → → → → b) 2 2 2 4 4 2 H S S SO H SO CuSO CuCl→ → → → → c) 2 2 3 3 3 HCl MnO Cl FeCl Fe(NO ) ↓ → → → d) 2 2 4 2 2 4 H S H SO HCl NaCl ... NaCl Cl H SO→ → → → → e) 2 2 SO S H S CuS→ → → f) 3 2 4 2 2 3 2 NaHSO H SO SO Na SO SO ↓ → → → Câu 2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: a) 2 3 2 2 3 2 Na CO ; Ba(OH) ; NaOH; ... 2 Na CO ; Ba(OH) ; NaOH; MgCl ; Mg(NO ) b) 2 2 2 3 K S; NaOH; Ba(OH) ; K CO c) 2 3 K CO ; KCl; KI; HCl d) 2 3 2 4 3 K CO ; H SO ; HCl; HNO e) 2 2 4 2 3 K S; Na SO ; HCl; BaCl ; HNO Câu 3. Chứng...
 • 2
 • 4,033
 • 73
Đề cương ôn tập toán 10

Đề cương ôn tập toán 10

... tọa độ điểm M sao cho 0MCMB3MA2 =−+ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ( Hết )-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ... trình sau: 1/ 2x 22 x 2x 2 1x − − = − +− 2/ 3x 2x7 3x 1 1 − − = − + 3/ ( ) 2xx 2 x 1 2x 2x − =− + − 4/ 10 2x 2xx 2 = + −+ 5/ 2x 23 x x 2x 4 − − =+ ... 6/ 4 32x 3x 22 x 1x = − + − + Bài 10 : Giải các phương trình sau: a) x x2 3 3− = − b) x x5 10 8+ = − c) x x2 5 4− − = d) x x x 2 12 8+ − = − e) x x x 2 2 4 2+ + = − f) x x x 2 3 9 1 2 + =...
 • 4
 • 2,213
 • 73
Đề cương ôn tập TOAN 10

Đề cương ôn tập TOAN 10

... kéo dài IB = 3IC . CM : a) 0 =++ GCGBGA b) Tính vectơ AI theo các vectơ AB và AC -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Giáo viên thực hiện HUỲNH THỊ THU PHƯƠNG ... Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 0 7- 08 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - A/ PHẦN ĐẠI SỐ I/ Chương I 1/Mệnh đề tập hợp: − Biết thế nào là 1 mệnh ... 2. a)y = 2x 2 + x + 2 b)y = x 2 + x - 5 c) = x 2 + x + 2 d)y = x 2 - 4x + 2 Câu 20 : Hàm số nào sau đây có đồ thị trùng với đường thẳng y = 2x + 1 a)y = 144 2 ++ xx b)y = ( ) 2 12 + x c)y = (2x...
 • 8
 • 1,630
 • 34
Đề cương ôn tập VL 10

Đề cương ôn tập VL 10

... lượng 2, 0 .10 4 kg,ở cách xa nhau 40m.Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe ?Lấy g = 9,8m/s 2 .A. 85 .10 - 12 P B. 34 .10 - 10 P C. 85 .10 - 8 P D. 34 .10 - ... dương trùng với chiều 2 ôtô: a. vA-B = - 20 km/h b. vA-B = 20 km/h ; c. vA-B = 120 km/h; d. vA-B =- 120 km/h;56 Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì bị hãm. ... tốc hướng tâm của người đó là bao nhiêu ?A. aht ≈ 2, 96 .10 2 m/s 2 B. aht ≈ 0, 82 m/s 2 C. aht = 8 ,2 m/s 2 D. aht = 29 ,6 .10 2 m/s 2 55 Một ôtô A chạy đều trên 1 đường thẳng với vận tốc...
 • 8
 • 511
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

... of degree or size: OUT- , SUPER-, SUR-, SUB-* Unit 2: (p .22 - p.30)a. Styles: E.g: There is a determination to overcome problems.=> Children determine to overcome proplems.b. Expressions ... ẹE CệễNG ON TAP THI HOẽC KY II- CHệễNg TRèNH 12 I. Vocabulary, Pronunciation : Unit 1- Unit 9II. Grammar rules: * Unit 1: (p. 1 0- p.15)a. The infinitive: E.g: English ... preposition E.g: catch sight of; keep pace with* Unit 7: (p.99-p. 110) a. the use of be used to/ used tob. British and American English E.g: movie- film/ sick- ill/* Unit 8: (p. 11 4- p. 122 )a. Acronyms...
 • 5
 • 967
 • 5
Đề cương ôn tập Toán 10

Đề cương ôn tập Toán 10

... i) a 2 -b 2 +c 2 (a-b+c) 2 ii) a 2 -b 2 +c 2 -d 2 (a-b+c-d) 2 d. Cho a+b =2. Chứng minh rằng: a4+b4 2 e. Cho a, b>0.CMR:baabba++ f. Cho ab1. CMR: ab1 2 b11a11 22 ++++g. ... y=2x23x++ d. y= 22 2)5x()1x()2x(++b. y=x31x3x2 e. y= 2 x52x1x+c. y=5x2x3x 2 2++ f. y= 22 2)xx()1x(Bài tập số 2: Xét sự biến thiên của hàm số:a. y=x1+ trên TXĐb. y=2x1x+ ... )tg1(cos)gcot1(sin 22 +++b. B= ygcotxgcotysinxsinysinxcos 22 22 22 c. C= ycosycosysinxsinxcosxsinxcos 24 4 22 24+++d. D= acosagcotasin1 22 2. CMR: Các biểu thức sau không phụ thuộc vào xa. A= 2( sin6x+cos6x )-3 (sin4x+cos4x)b....
 • 7
 • 2,035
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 toán 2đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 11đề cương ôn tập văn 10 kì 2đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 7đề cương ôn tập toán học kỳ 2 lớp 2đề cương ôn tập toán 10 kì 2đề cương ôn tập toán 8 kỳ 2đề cương ôn tập toán 6 kỳ 2đề cương ôn tập toán 9 kỳ 2đề cương ôn tập hoá 10 kì 2đề cương ôn tập hóa 11 kỳ 2giai de cuong on tap vat ly7 ky 2đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 toán 7đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 mon sinh hoc lop 6đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 mon sinh hoc 6Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP