Đề cương ôn tập khối 10 CB

1 524 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:27

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ VẬT LÝ – KỸ THUẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II KHỐI 10 CƠ BẢN (năm học 2008- 2009) I. LÝ THUYẾT . CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Bài 23: Động lượng . Định luật bảo toàn động lượng Bài 24: Công và công suất . Bài 25: Động năng. Bài 26: Thế năng Bài 27: Cơ năng CHƯƠNG V : CHẤT KHÍ Bài 28: Cấu tạo chất . Thuyết động học phân tử chất khí Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt . Định luật bôilơ-Mariốt Bài 30: Quá trình đẳng tích . Định luật saclơ. Bài 31: Phương trình trạng thái khí lý tưởng CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ Bài 34: Chất rắn kết tinh , chất rắn vô định hình Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vất rắn Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Bài 38: Sự chuyển thể của các chất Bài 39: Độ ẩm không khí II. BÀI TẬP Dạng 1: Bài toán năng lượng Dạng 2: Bài toán áp dụng các định luật thực nghiệm của chất khí , phương trình trạng thái khí lý tưởng( Gồm vẽ, chuyển đồ thị trong các hệ tọa độ khác nhau) Dạng 3: Bài toán về biến dạng vật rắn . TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ VẬT LÝ – KỸ THUẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II KHỐI 10 CƠ BẢN (năm học 2008- 2009) I. LÝ THUYẾT . CHƯƠNG IV: CÁC. LUẬT BẢO TOÀN Bài 23: Động lượng . Định luật bảo toàn động lượng Bài 24: Công và công suất . Bài 25: Động năng. Bài 26: Thế năng Bài 27: Cơ năng CHƯƠNG V
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập khối 10 CB, Đề cương ôn tập khối 10 CB, Đề cương ôn tập khối 10 CB