1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở TỈNH GIA LAI TRONG đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH

LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở TỈNH GIA LAI TRONG đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH

LUẬN văn THẠC PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ sở TỈNH GIA LAI TRONG đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH

... chung Gia Lai nói riêng 1.1.3 Vai trò nhân tố bảo đảm phát huy vai trò hệ thống trị sở tỉnh Gia Lai đấu tranh chống diễn biến hòa bình * Vai trò hệ thống trị sở tỉnh Gia Lai đấu tranh chống diễn ... chống diễn biến hòa bình 1.2 Vai trò hệ thống trị sở tỉnh Gia Lai thực tiễn đấu tranh chống diễn biến hòa bình Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TỈNH GIA LAI ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 11 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TỈNH GIA LAI TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” 1.1 Một số vấn đề lý luận vai trò hệ thống trị sở tỉnh Gia Lai đấu tranh chống...
 • 92
 • 566
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở TỈNH ĐỒNG NAI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH tôn GIÁO của ĐẢNG và NHÀ nước TA HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ sở TỈNH ĐỒNG NAI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH tôn GIÁO của ĐẢNG và NHÀ nước TA HIỆN NAY

... ĐỒNG NAI TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 1.1 Chính sách tôn giáo thực chất thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta 1.1.1 Chính sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta ... trạng vai trò hệ thống trị sở tỉnh Đồng Nai thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta 2.1.1 Thành tựu nguyên nhân việc thực vai trò hệ thống trị sở tỉnh Đồng Nai thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta ... ngưỡng, tôn giáo lực thù địch 48 Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TỈNH ĐỒNG NAI TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Thực...
 • 110
 • 800
 • 2
LUẬN văn  phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh đồng nai

LUẬN văn phát huy vai trò của hệ thống chính trị sở trong thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh đồng nai

... Thực trạng vai trò hệ thống trị sở tỉnh Đồng Nai thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước ta 2.1.1 Thành tựu nguyên nhân việc thực vai trò hệ thống jhchính trị sở tỉnh Đồng Nai thực sách tôn giáo Đảng, ... ngưỡng, tôn giáo lực thù địch Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TỈNH ĐỒNG NAI TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Thực trạng ... cán sở Kết cấu luận văn Luận văn gồm: phần mở đầu, chương (4 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO VÀ VAI TRÒ CỦA CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TỈNH ĐỒNG...
 • 129
 • 506
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội

LUẬN văn THẠC PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội

... hoạt động công đoàn doanh nghiệp vốn đầu nước địa bàn Thành phố Nội Tổ chức công đoàn doanh nghiệp vốn ĐTNN địa bàn Thành phố Nội phận công đoàn sở Công đoàn Thành phố Nội Hiện ... tổ 30 chức công đoàn doanh nghiệp vai trò quan trọng góp phần giữ vững ổn định CT – XH địa bàn Thủ đô 1.2.2 Vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp vốn đầu nước địa bàn Thành phố Nội ... TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GÓP PHẦN GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HIỆN NAY 1.1 Tổ chức công đoàn đặc điểm hoạt động doanh nghiệp vốn đầu...
 • 107
 • 708
 • 3
LUẬN án TIẾN sĩ  vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác  lê NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN án TIẾN vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác lê NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... BẢN VÀ NHỮNG YÊU CẦU PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Quan điểm triết học Mác- L nin mối quan hệ kinh tế trị 1.1.1 Quan điểm Mác- Ănghen mối quan ... phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta 6 * Đối tượng nghiên cứu Vận dụng quan điểm triết học Mác- L nin mối quan hệ kinh tế trị phát huy vai trò hệ thống trị Việt Nam ... có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp bách Vì vậy, tác giả chọn đề tài Vận dụng quan điểm triết học Mác – L nin mối quan hệ kinh tế trị phát huy vai trò hệ thống trị Việt Nam nay làm luận văn nghiên...
 • 74
 • 683
 • 0
LUẬN văn THẠC sĩ  VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc của ĐẢNG, NHÀ nước ở TỈNH lâm ĐỒNG

LUẬN văn THẠC VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ sở TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc của ĐẢNG, NHÀ nước ở TỈNH lâm ĐỒNG

... 1.2 Đảng, Nhà nước ta Hệ thống trị sở tỉnh Lâm Đồng vai trò thực sách dân tộc Đảng, Chương Nhà nước THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI 27 TRÒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ... LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY 1.1 Một số nội dung chủ yếu sách dân tộc Đảng, Nhà nước ta 1.1.1 sở ... NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY 39 39 2.1 Vai trò hệ thống trị sở thực sách dân tộc Đảng, Nhà nước tỉnh Lâm Đồng - thực trạng nguyên nhân 2.1.1 Thành tựu nguyên nhân vai trò hệ thống trị sở...
 • 100
 • 447
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Phát huy vai trò văn hóa bản địa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC Phát huy vai trò văn hóa bản địa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay

... Chương VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ BẢN ĐỊA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Văn hóa phát triển kinh tế - hội 1.1.1 Quan niệm văn hóa Văn hóa, ... tương đối rõ ràng sở lý luận văn hóa vai trò văn hóa địa dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - hội tỉnh Lâm Đồng - Làm rõ thực trạng phát huy vai trò văn hóa địa dân tộc thiểu số phát triển kinh ... tài sản văn hóa góp phần phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - hội địa phương, học viên chọn đề tài Phát huy vai trò văn hóa địa phát triển kinh tế - hội tỉnh Lâm Đồng giai đoạn nay Tình...
 • 24
 • 564
 • 2
luận văn thạc sĩ Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế kinh tế hộ gia đình nông dân ở tỉnh Kiên Giang hiệ nay

luận văn thạc Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế kinh tế hộ gia đình nông dân ở tỉnh Kiên Giang hiệ nay

... Chương PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ KIÊN GIANG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN 1.1 VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH TẾ HỌ GIA ĐÌNH NÔNG DÂN ... điểm kinh tế hộ gia đình, vai trò phụ nữ phát triển kinh tế kinh tế hộ gia đình * Phân tích đặc điểm kinh tế hộ gia đình nông dân Kiên Giang cần thiết phải phát huy vai trò phụ nữ Kiên Giang phát ... vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội Kiên Giang Song đến nhìn chung,việc phát huy vai trò phụ nữ Kiên Giang phát triển kinh tế hộ gia...
 • 139
 • 755
 • 4
tiểu luận công tác tư tưởng Nâng cao vai trò của báo chí trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng

tiểu luận công tác tư tưởng Nâng cao vai trò của báo chí trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng

... 1: Báo chí vai trò báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng 1.1.Một số đặc điểm báo chí Việt Nam 1.2 .Diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa tưởng 1.3 .Vai trò báo chí đấu tranh ... pháp phát huy vai trò báo chí đấu tranh chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng NỘI DUNG 1.Chương 1: Báo chí vai trò báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng 1.1.Một ... chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng nước ta 2.1.Đặc điểm báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa tưởng nước ta 2.2 .Vai trò báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn...
 • 33
 • 674
 • 3
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ cơ sở TỈNH hà NAM TRONG THỰC HIỆN dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ sở TỈNH hà NAM TRONG THỰC HIỆN dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

... Chương HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TỈNH HÀ NAM TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY 1.1 Hệ thống trị sở mối quan hệ hệ thống trị sở với thực dân chủ ... THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY 2.1 Thực trạng vai trò hệ thống trị sở tỉnh Nam thực dân chủ hội chủ nghĩa nguyên nhân thực trạng 2.1.1 Ưu điểm hệ thống trị sở tỉnh Nam thực ... 1.2 Đặc điểm vai trò hệ thống trị sở tỉnh Nam thực dân chủ hội chủ nghĩa 1.2.1 Đặc điểm hệ thống trị sở tỉnh Nam Vài nét đặc điểm tình hình tỉnh Nam: Tỉnh Nam thành lập ngày 20/10/1890...
 • 103
 • 613
 • 0
TIỂU LUẬN  QUÂN đội NHÂN dân TRONG đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIỄN hòa BÌNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

TIỂU LUẬN QUÂN đội NHÂN dân TRONG đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIỄN hòa BÌNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

... Những giải pháp đấu tranh phòng, chống Diễn biến hòa bình quân đội tình hình 2.1 Bối cảnh quan điểm Đảng ta Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình Sau hệ thống XHCN không còn, tình hình giới biến ... đạo đảng cộng sản, chống lại nước theo đường XHCN 3 Lý luận chung Diễn biến hòa bình lực thù địch 1.1 Đấu tranh phòng chống Diễn biến hòa bình yêu cầu khách quan tình hình Từ sau đại chiến ... chống “DBHB” quân đội tình hình Trong chủ nghĩa đế quốc coi Việt Nam trọng điểm để xúc tiến chiến lược “DBHB” quân đội nhân dân Việt Nam trọng tâm chống phá; kẻ thù cho rằng, quân đội trở lực...
 • 23
 • 562
 • 1
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Luận văn thạc nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

... AN NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TÉ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC ... Vai trò phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn nào? (2) Thực trạng vai trò phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn sao? (3) Những yếu tố thuận lợi khó khăn việc phát huy vai trò phụ nữ nông thôn phát triển ... cứu đề tài: Nghiên cứu vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng hoạt động phụ nữ phát...
 • 116
 • 484
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: “Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam” doc

... thương mại thị trường chứng khoán Chương 2: Hoạt động Ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò Ngân hàng thương mại phát triển thị trường ... trường chứng khoán Khoa Ngân hàng - Tài Chương 1: LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Thị trường chứng khoán hoạt động thị trường chứng khoán 1.1.2 Khái niệm thị trường chứng ... nằm thị trường lớn gọi thị trường tài Sơ đồ cấu trúc thị trường tài Thị trường tài Thị trường tín dụng Thị trường trao đổi giấy tờ có giá Thị trường tiền tệ Thị trường chứng khoán - Thị trường tài...
 • 64
 • 596
 • 0
luận văn tốt nghiệp “phát huy vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

luận văn tốt nghiệp “phát huy vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

... NHNo&PTNT Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn TBCN Tư chủ nghóa TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh TDTM Tín dụng thương mại TDNH ... dụng phát triển rộng rãi loại hình tín dụng chuyên nghiệp, tồn phát triển dựa tín nhiệm mối quan hệ cung cấp hàng hoá dòch vụ người SXKD - Đối tượng TDTM hàng hoá tiền tệ - Sự vận động phát triển ... nhánh tỉnh Tiền Giang” làm luận văn tốt nghiệp Thạc Só Kinh Tế chuyên ngành Kinh tế -Tài - Ngân hàng II Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu lý luận tín dụng Ngân hàng việc nâng cao chất lượng...
 • 20
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh hà nam trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nayhệ thống chính trị cơ sở và vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh hà nam trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nayđặc điểm và vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh hà nam trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện naythực trạng vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh hà nam trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay và nguyên nhân của thực trạng đóphát huy vai trò của hệ thống chính trị trong quá trình trí thức hoá công nhânvai trò của hệ thống chính trị đối với sự phát triểnvai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sởvai trò của hệ thống chính trị ở cơ sởvai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác phòng chống tham nhũng ở bình thuận hiện naycơ chế vận hành của hệ thống chính trị cơ sởdang ta van dung de phat huy vai tro cua tri thuc vao viec phat trien kinh te xa hoi hien naycủng cố xây dựng đội ngũ cán bộ tăng cường cải cách hành chính phát huy vai trò của các cấp chính quyền trong quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hộiluận văn nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào chăm ninh thuậnliên hệ với vai trò trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổcủng cố nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sởNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ