0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Tiếng Anh >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... thành.Tính từ sử dụng như danh.THE liền đứng trước làm anh số nhiều.Nhạc cụ cũng phải ưu tiênDùng THE là đúng hiển nhiên thế rồi.17 Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKIPeriod 1+2 . TENSESI. ... chairperson Seasons & months Winter, February The university of the university of FloridaYears 196 1, 199 5, 2000 Inventions the wheel, the internal combustion engine Buildings Buckingham Palace, ... báo, tước hiệu, gia đình.Toà nhà công cộng, phát minh THE vào.Danh từ duy nhất làm sao?Cực cấp, thứ tự thì bao THE lồng.Đại học, cao đẳng, phổ thông.OF thời bổ nghĩa thì xông THE nè.Nhiều...
 • 26
 • 4,025
 • 188
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

... the morning. 9. Where is Long? He is the bedroom.10. I am very good .English. kỳ thi chọn học Gioi cấp huyện Lớp 6Năm học : 2010 - 2011đề thi môn: Tiếng anh Thời gian làm bài: 90 phút ( Không ... B. on / at C. in / on D. in / at 97 . Don’t electricity.A. save B. waste C. use D. leave 98 . The boy suffered a very bad toothache.A. of B. from C. with D. by 99 . book is this, yours or mine?A. ... What(your sister/ want) ? Trờng THCS Ngs Thuy Bài thi olympic năm học 2011-20112Họ và tên: Môn : Tiếng Anh - Thời gian: 60 phút Lớp: 6 Câu1: Tìm những từ có cách phát âm khác với những từ còn...
 • 46
 • 2,795
 • 21
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

... đây : a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại. b) Vì bão to nên cây cối đổ nhiều. c) Nó không chỉ học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt. d) Do nó học giỏi văn nên ... người như thế nào ? * Kết bài : - 46 -TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG VIỆTPHẦN I : LUYỆN TỪ VÀ CÂU3.2. Đại từ - Đại từ xưng hô (Tuần 9, Tuần 11- Lớp 5) : a) Ghi nhớ : * Đại từ là từ dùng ... dưới đây : a) Mẹ bảo sao / thì con làm vậy. b) Học sinh nào chăm chỉ / thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập. c) Anh cần bao nhiêu / thì anh lấy bấy nhiêu. d) Dân càng giàu / thì nước...
 • 86
 • 8,976
 • 76
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

... Nam 191 9 - 192 5a. Phong trào dân tộc dân chủ công khai 191 9 - 192 5b. Phong trào công nhân 191 9 - 192 54. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốca. Nguyên nhânNguyễn Ái Quốc sinh ... là mở rộng thành viên ASEAN. Ngày 28/7/ 199 5, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.Tháng 9/ 199 7, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN.Tháng 4/ 199 9, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 ... Bắc Kì (tháng 6- 192 9) và An Nam Cộng sản đảng - tại Nam Kì (8- 192 9).+ Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng - Trung Kì đã thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9- 192 9).c.Ý nghĩa lịch...
 • 53
 • 2,152
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

... kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4. 21. Cho 1 1 1 1S 1. 199 8 2. 199 7 k( 199 8 k 1) 199 8 1= + + + + +- + -. Hãy so sánh S và 199 82. 199 9. 22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không phải ... Bunhiacôpxki và Cauchy : ()2 2 22 2A x 99 . 99 1. 101 x x (99 1) (99 101 x ) x .10. 200 xx 200 x10. 10002= + - £ + + - = - <+ -< = 222 2x 101 99 99 A 1000 x 101101 xx 200 xì£ïï= ... = Tớnh : 1 2 3 198 01 1 1 1 a a a a+ + + + . 213. Tỡm phn nguyờn ca cỏc s (cú n du cn) : a) na 2 2 2 2= + + + + b) na 4 4 4 4= + + + + c) na 199 6 199 6 199 6 199 6= + + + + 214....
 • 49
 • 1,191
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

... của V và m.Đáp số: 1. a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68gBài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II ... thời gian, khi số mol 2 muối bằng nhau, lấy hai thanh kim loại đó ra khỏi dung dịch thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% còn khối lượng thanh thứ hai tăng 28,4%. Xác định nguyên tố R.ĐS: ... p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. Lập biểu thức tín p theo a và b.Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4...
 • 23
 • 838
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

... thức và đồng dư1.( )72 196 5 196 3 196 1 196 6 196 4 196 2M+++2.( ) 191 424 191 7 191 7M+3.( )20022 99 9M+4.( )1831131234567 89 M−5.( ) 198 0 198 2 198 1 197 9 198 1 197 9M+−6.( )1203 33310032M++++7.( ... là số chẵn thì a{1; 3; 5; 7; 9} . Hiển nhiên Mai không thể sinh năm 195 9 hoặc 199 9. Vậy Mai sinh năm 197 9, bạn của Mai sinh năm 198 0.Chuyờn 2 : TNH CHT CHIA HT TRONG NMt s du hiu chia ht ... (54) 497 1 chia hết cho 16 ( 5 199 4)3. 56(5 198 8 1)chia hết cho 10000 còn 56= 156255 199 4 = BS10000 + 15625 5 199 4 chia cho 10000 d 15625Vậy 4 chữ số tận cùng của 5 199 4 là...
 • 70
 • 1,240
 • 1
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 doc

... English. More than three- fifths of the radio stations broadcast programs 2Đề thi học sinh giỏi TIẾNG ANH lớp 9 A/ PHONETICI.Choose the word that has the underlined part pronounced differently ... cold today, considering it’s still summer.8.There are( argue) about wearing uniforms at school. 9. Liverpool is an(industry) city in the North of England.10. Harry asked for a( receive) and the ... fusiously.8. Only 40% of 5- year-old children have access ( about / with/ to/ in) preschool education. 9. That’s Jonh’s ( is he/ isn’t he/ is it/ isn’t it)?10. It’s an intertaining and (informed/ informal/...
 • 5
 • 5,196
 • 379
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

... - 9 - 194 5 28/7 - 199 52 Lào Viêng Chăn Pháp 12 - 10 - 194 5 7 - 199 73 Cam-pu-chia Phnôm Pênh Pháp 7 - 1 - 197 9 4 - 199 94 Thái Lan Băng Cốc 192 7 8 - 8 - 196 75 Mi-an-ma Y-an-gun Anh ... - 194 8 7 - 199 76 Ma-lai-xi-a Cua-la Lăm-pơ Anh 8 - 195 7 8 - 8 - 196 77 In-đô-nê-xi-aGia-các-ta Hà Lan 17 - 8 - 194 5 8 - 8 - 196 78 Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 196 3 8 - 8 - 196 7 9 Bru-nây ... THỨC MỞ RỘNG - NÂNG CAO So sỏnh phong trào cỏch mạng 193 - 193 1 với phong trào 193 6- 193 9 ở cỏc mặt sau:Nội dung so sỏnh 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9Kẻ thự - Đế quốc, phong kiến - Phản động Pháp và tay...
 • 47
 • 2,490
 • 11
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN LỚP 7

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN LỚP 7

... cách làm bài văn nghị luận văn học. Tài liệu bồi dỡng HSG ngữ văn 7A.NI DUNG:I.THNG 9: 1.Tun 1:ễN TP KIN THC VN 6A, Phần văn:I, Các thể loại truyện đà đợc học lớp 6:1, Truyện dân gian: Truyện ... trên.Đề số 14Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 Môn: Ngữ văn.( Thời gian làm bài: 120 phút )Câu1 ( 2 điểm ): Đọc đoạn thơ sau: Trên đờng hành quân xaDừng chân bên xóm nhỏ Tiếng gà ai nhảy ổCục ... pháp:1. Danh từ và cụm danh từ:a, Danh từ: - KN: là những từ chỉ ngời, vật, khái niệm, hiện tợng, Vd: mẹ, cô, bàn ghế, ma, gió, - Đặc điểm: b, Cụm danh từ: Là tổ hợp nhiều từ do danh từ với...
 • 14
 • 9,292
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 5tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 cap tinhtài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 hk2tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 co dap antai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam