0

Ma tran EFE.doc

1 922 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:52

Ma tran EFE . thay thế 0,06 3 0,184. Nhu cầu đa dạng của khách hàng 0,08 3 0,245. Sự cạnh tranh trong ngành 0,13 4 0,526. Dân số 0,08 3 0,247. Thói quen uống sữa 0,13
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma tran EFE.doc