0

giải bài tập vật lý lớp 8 bài 2 vận tốc

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lớp 12

Khoa học tự nhiên

... động giải bài tập vật phổ thông 8 1. Mục đích, ý nghĩa của việc giải bài tập vật trong dạy học vật 8 2. Tác dụng của bài tập trong dạy học vật 9 II. Phân loại bài tập vật 10 ... Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật 18 1. Lựa chọn bài tập 18 2. Sử dụng hệ thống bài tập 19 Phần vận dụng 21 Lựa chọn hệ thống bài tập và phương pháp giải bài tập chương “Dòng ... trình dạy học: có thể phân biệt thành bài tập luyện tập, bài tập sáng tạo, bài tập nghiên cứu, bài tập thiết kế - Bài tập luyện tập: là loại bài tập mà việc giải chúng không đòi hỏi tư duy sáng...
 • 159
 • 9,746
 • 1
Công thức giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 12

Công thức giải nhanh bài tập Vật lớp 12

Vật lý

... 10 triệu 25 .Hệ số tự cảm 2 7.L 4 .10 .S Nl Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N 2 ) chia (10 triệu cho Lan-nhỏ) 26 .Năng lượng từ trường ống dây 2 1W . 2 L I 2 11 . 2 J H A Nửa ... hả 27 .Khúc xạ ánh sáng n1.sini=n 2. sinr Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr) 28 . Vận tốc ánh sáng c=n.v Chồng nhiều vợ 29 .Lăng kính A= r1+r 2 Anh ... RiR  C=Ci 1CiC  K=Ki 1KiK  l=li l=li 2 2if f  2 21iff  2 21TiT  2 2iT T  -Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung tổng,...
 • 5
 • 4,035
 • 85
Các dạng bài tập vật lý lớp 12

Các dạng bài tập vật lớp 12

Vật lý

... CqCuWđ 2 2 2 1 2 1== ⇒ CQCUWđ 2 0 2 0max 2 1 2 1==+ Năng lượng từ trường : 2 21LiWt= ⇒ 2 0max 2 1LIWt=+ Năng lượng điện từ : W = 2 21Cu+ 2 21Li= Cq 2 21+ 2 21Li= ... tWtCqCqCuWđ)(cos)(cos 22 1 2 1 22 2 0 2 2ϕωϕω+=+===, tần số góc dao động của đWlà 2 ω chukì 2 T. tW = )(sin)(sin 22 1 22 2 0 2 ϕωϕω+=+=tWtCqLi, tần số góc dao động của tWlà 2 ω, chu kì 2 TTrong ... năng ( va chạm đàn hồi) , xác định vận tốc con lắc sau va chạm. Áp dụng đsauWkA= 2 21Phương Uyên CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT 12 1 CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT 12 Chuyên đề 1: Hạt nhân nguyên tửDạng...
 • 10
 • 3,874
 • 64
hon 400 bai tap vat ly lop 10

hon 400 bai tap vat ly lop 10

Tư liệu khác

... m/s 2 Bài 184 Trong bài 183 , tính:1. Khoảng cách từ chân tháp đến điểm rơi của vật. 2. Vận tốc của vật khi vừa chạm đất.Từ bài 185 đến bài 20 0 đợc trích từ một số đề thi tuyển sinh. Bài 185 Từ ... sát. 32 BT vật lớp 10Một vật đợc ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu 20 m/s 2 . Bỏ qua sức cản khôngkhí.Lấy g = 10 m/s 2 .1. Tìm độ cao và vận tốc của vật sau khi ném 1,5s. 2. ... 10m/s 2 . Hỏi:1. Sau bao lâu vật đến chân dốc? 2. Vận tốc của vật ở chân dốc. Bài 1 58. Giải lại bài toán trên khi hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là k = 0 ,2. Bài 159. Một vật trợt...
 • 45
 • 4,819
 • 41
450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

450 bài tập vật lớp 10 (đầy đủ)

Vật lý

... m/s 2 Bài 184 Trong bài 183 , tính:1. Khoảng cách từ chân tháp đến điểm rơi của vật. 2. Vận tốc của vật khi vừa chạm đất.Từ bài 185 đến bài 20 0 được trích từ một số đề thi tuyển sinh. Bài 185 ... như bài 167”. Bài 1 82 Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu 20 m/s 2 . Bỏ qua sức cản không khí.Lấy g = 10 m/s 2 . 1. Tìm độ cao và vận tốc của vật sau khi ném 1,5s. 2. ... lại. Tìm vận tốc của hai bi sau va chạm. Bài 28 7 Trong bài 28 6 nếu khi hai bi cùng chuyển động, bi thứ nhất bị dính lại sàn thì bi thứ hai sẽ chuyển động với vận tốc bao nhiêu ? Bài 28 8 Hai xe...
 • 38
 • 9,567
 • 118
Tài liệu Bài tập vật lý lớp 11 pptx

Tài liệu Bài tập vật lớp 11 pptx

Vật lý

... =ur urur uuurur uuur ur uuurur ur 2 1 3 1 2 8 3 2 3 2 2 2 q q q qACk k q q q 8. 10 CAC AB AB−⇒ = ⇒ = ⇒ = −"13 23 13 23 21 31 32 12 2 21 31F F 0V× F F F F 0 F F 0 §iÖn tÝch ... l−⇒ α = = =+− − ÷ ® 2 2 2 2F K( ) 2 tanm(g a)4LL 2 0ll - llll ⇒ = + ⇒ = + − −  2 2 2 2 2 2q 3mg 1 3mgk K( ) q K( )k 2 4L 2 4L0 0l ll - l l l - lll lII. ... = F 2k q Qll( )= = = =14 2 43 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3QR R RF k q 2 Q k qQ k Ql l ll l l"$5U6=WBiờn soD<EF8GHHIJ @);K@:@ILM8+NO@B9 #9 Page 1FurFurqPurTur 2 FurQQRxyO...
 • 4
 • 3,139
 • 29
Tài liệu Hệ thống các bài tập Vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Hệ thống các bài tập Vật lớp 12 pdf

Cao đẳng - Đại học

... CqCuWđ 2 2 2 1 2 1== ⇒ CQCUWđ 2 0 2 0max 2 1 2 1==+ Năng lượng từ trường : 2 21LiWt= ⇒ 2 0max 2 1LIWt=+ Năng lượng điện từ : W = 2 21Cu+ 2 21Li= Cq 2 21+ 2 21Li= ... tWtCqCqCuWđ)(cos)(cos 22 1 2 1 22 2 0 2 2ϕωϕω+=+===, tần số góc dao động của đWlà 2 ω chu kì 2 T. tW = )(sin)(sin 22 1 22 2 0 2 ϕωϕω+=+= tWtCqLi, tần số góc dao động của tWlà 2 ω, chu kì 2 TTrong ... Acos()ϕω+t- Vận tốc v = -Aωsin()ϕω+t- Gia tốc a = -x 2 ω+ Hệ thức độc lập : 1 22 2 2 2 =+ωAvAx ⇒ v = 22 xA −ω và A = 2 2 2 ωvx ++ Lực kéo về F = ma = m(-x 2 ω) , tuỳ...
 • 13
 • 2,341
 • 40
TUYỂN TẬP CÂU HỎI, BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11. TÀI LIỆU ÔN THI

TUYỂN TẬP CÂU HỎI, BÀI TẬP VẬT LỚP 11. TÀI LIỆU ÔN THI

Vật lý

... là:A. 21 rrR 2 I++=EB. 21 21 rrr.rRI++=EC. 21 21 rrr.rR 2 I++=ED. 21 21 r.rrrRI++=E 2. 42 Cho đoạn mạch nh hình vẽ (2. 42) trong đó E1 = 9 (V), r1 = 1 ,2 (); E 2 = ... trở của chúng là:A. 2 1RR 2 1=B. 1 2 RR 2 1=C. 41RR 2 1=D. 14RR 2 1= 2. 26 Để bóng đèn loại 120 V 60W sáng bình thờng ở mạng điện có hiệu điện thế là 22 0V, ngời ta phải mắcnối ... của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là:A. 2 21710 .2 rIIF=B. 2 21710 .2 rIIF=C. rIIF 21 710 .2 =D. 2 21710 .2 rIIF=4.44 Hai vòng dây tròn cùng bán kính R...
 • 43
 • 2,366
 • 7
Bài tập vật lý lớp 9 docx

Bài tập vật lớp 9 docx

Vật lý

... 11Sl; R 2 = 2 2Sl 414 2 21 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 21 11 12 21 2 1ddVVSSVVSSSlSlSlSlRR==== Theo : V1 = V 2 v 2 11 2 =dd 161 2 1=RR R 2 = 16R1 = ... rRU+ 2 t 2 = 2 2 2 2)(RUrRQ++ ( 2 ) Lập tỉ số 2 1ttta được: 1 24 2 24 3)5060(40)5040(60)()( 2 2 2 21 2 12 21≈=++=++=rRRrRRtt *Vậy t1 ≈ t 2 8 8 Câu ... => 2 1II = 2 3  2I1 = 3I 2 (1) M à I1 = I 2 + IR nên (1)  2( I 2 + IR) = 3I 2  2I 2 + 2IR = 3I 2 => I 2 = 2IR (2) Do đèn Đ 2 // R nên U 2 = UR  I 2 .R 2 ...
 • 12
 • 5,102
 • 148
Bài tập vật lý lớp 9 trắc nghiệm học kì I pptx

Bài tập vật lớp 9 trắc nghiệm học kì I pptx

Vật lý

... = 12V. C. U = 18V. D. U = 9V. Đáp án: A B. cường độ dòng điện giảm 2, 4 lần. C. cường độ dòng điện giảm 1 ,2 lần. D. cường độ dòng điện tăng 1 ,2 lần. Đáp án: D Câu 8: (Chương 1 /bài ... B. 8V. C. 18V. D. 24 V. Đáp án: B Câu 10: (Chương 1 /bài 1/ mức 2) Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là 0,2A. Nếu sử dụng ... cường độ dòng điện qua dây dẫn là A. 4A. B. 3A. C. 2A. D. 0 ,25 A. Đáp án: C Câu 9: (Chương 1 /bài 1/ mức 2) Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy trong...
 • 6
 • 1,846
 • 32
Các dạng bài tập vật lý lớp 12 thi TN và DH

Các dạng bài tập vật lớp 12 thi TN và DH

Vật lý

... :CqCuWđ 2 2 2 1 2 1CQCUWđ 2 0 2 0max 2 1 2 1+ Năng lượng từ trường : 2 21LiWt 2 0max 2 1LIWt+ Năng lượng điện từ : W = 2 21Cu+ 2 21Li=Cq 2 21+ 2 21Li=CQCU 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1LI ... chuyển động l = l00 2 21 lcv- Thời gian dài hơn0 2 201tcvtt http://www.onbai.vnPhương Uyên CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT 12 4+ E = 22 222 2 1 2 1 2 1 2 1AmkAkxmvEEtđ+ ... M với 2 nguồn cùng pha là = 12 dd Lưu ý: Tính biên độ giao thoa theo công thức tổng hợp dao động là 2 MA=)cos (2 122 1 2 2 2 1 AAAAVới11 2 d , 2 2 2 d+...
 • 10
 • 1,642
 • 16
Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vật lý lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vật lớp 10

Vật lý

... Sau 20 s, ôtô ñạt vận tốc 14m/s. Tính gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 40s kể từ lúc bắt ñầu tăng ga. A. a = 0,7m/s 2 ; v = 38m/s. C. a = 0,2m/s 2 ; v = 18m/s. B. a = 0,2m/s 2 ; v = 8m/s. ... A. Vật có gia tốc biến ñổi ñều. B. Vật có gia tốc tỉ lệ thuận với vận tốc. C. Vật có vectơ gia tốc khác phương với vectơ vận tốc. D. Vật có vectơ gia tốc không ñổi, cùng phương với vectơ vận ... aht = 8, 2 m/s 2 ; C. aht ≈ 2, 96.10 2 m/s 2 ; B. aht = 29 .6.10 2 m/s 2 ; D. aht ≈ 0 , 82 m/s 2 . 111333... Chiều dài kim phút của một ñồng hồ dài gấp 2 lần...
 • 28
 • 2,581
 • 3
sách bài tập vật lý lớp 10

sách bài tập vật lớp 10

Vật lý

... 36km/h. Bài 3 (5. 12/ tr23/SBT). Mһt Trăng quay mӝt vòng quanh Trái Đҩt mҩt 27 ngày đêm. Tính tӕc đӝ góc cӫa Mһt Trăng quay quanh Trái Đҩt. Bài 4 (5.14/tr23/SBT). Mӝt vӋ tinh nhân tҥo ӣ đӝ cao 25 0km ... có chiӅu dài tӵ nhiên 20 cm. Khi bӏ kéo, lò xo dài 24 cm và lӵc đàn hӗi cӫa nó 5N. Hӓi khi lӵc đàn hӗi cӫa lò xo bҵng 10N thì chiӅu dài cӫa nó bҵng bao nhiêu? Bài 2 ( 12. 2/tr37/SBT). Mӝt lò xo ... Lúc đҫu hӋ đӭng yên. 2/ . Trưӟc khi bҳn, bӋ pháo chuyӇn đӝng vӟi vұn tӕc 18 km/h: a/. Theo chiӅu bҳn b/. Ngưӧc chiӅu bҳn. Bài 6 (23 .8/ tr54/SBT). Mӝt xe chӣ cát khӕi lưӧng 38 kg đang chҥy trên...
 • 21
 • 23,732
 • 10
Lý thuyết và bài tập vật lý lớp 12

thuyết và bài tập vật lớp 12

Vật lý

... 10cos (2 t+) cm.b) Cơ năng của con lắc: 2 2 2 2 2 1 1 1. .0,1. (2 ) .(0,1) 0, 02( ) 2 2 2 kA m A J    Wc) Ta có W = Wt+Wđ Động năng của vật Wđ = W-Wt = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 ... A1sin1 + A 2 sin 2 (2) (l) 2 + (2) 2 cho 2 2 2 1 2 1 2 1 2 A A A 2A A cos( )     (2) (1)cho     1 1 2 21 1 2 2A sin A sintanA cos A cos- Nếu x1 và x 2 dao động cùng ... )( ) 2 c t rad  osMà 2 0 2 2.100,1 2( )0 ,2 Arad   Vậy0,1 2 (7 )( ) 2 c t rad  osc) Cơ năng của con lắc đơn W = 2 2 2 2 2 31 1.0,1.7 (2 2.10 ) 1,96.10 1,96 2 2m...
 • 254
 • 1,294
 • 3
Trắc nghiệm chương trình vật lý lớp 10 (có đáp án)

Trắc nghiệm chương trình vật lớp 10 (có đáp án)

Vật lý

...  A. -6m/s 2 ; - 1,2m/s 2 ; 6m/s 2 B. 0m/s 2 ; 1,2m/s 2 ; 0m/s 2 C. 0m/s 2 ; - 1,2m/s 2 ; 0m/s 2 D. - 6m/s 2 ; 1,2m/s 2 ; 6m/s 2 v(m/s) 0 20 60 70 t(s) v(m/s) ...  the bài tập Câu 83 .  A. 3 ,22 ,13,1vvv B. 2, 33, 12, 1vvv C. )( 2, 31 ,23 ,2 vvv. D. 3,13 ,23 ,2 vvv Câu 84 .  ... với gia tốc không đổi. D. vật đứng yên. 2. 4*.Chọn câu sai . 1 , F 2  A.F = 2 2 2 1FF . B. F1 F 2   F  F1+ F 2 . 32 Trang 32 ...
 • 46
 • 2,979
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25