0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

SỐ BÌNH QUÂN

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 55 -56 )

c, Phân tích và dự báo thống kê đối với các hiện tượng có tính chất và hình th ức phát triển khác nhau phải áp dụng các phương pháp khác nhau.

3.3 SỐ BÌNH QUÂN

3.3.1 Ý nghĩa, đặc điểm số bình quân

Số bình quân trong thống kê là chỉ tiêu biểu hiện mức độ đại biểu theo một tiêu thức số lượng nào đó của một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị cùng loại.

Tổng thể thống kê bao gồm nhiều đơn vị cấu thành, tuy về cơ bản các đơn vị này có thể cùng một tính chất nhưng biểu hiện cụ thể về mặt lượng theo các tiêu thức thường chênh lệch nhau. Những chênh lệch này do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh những nguyên nhân chung tác động đến xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng, còn có những nguyên nhân riêng ảnh hưởng đến mặt lượng của từng đơn vị cá biệt. Khi nghiên cứu thống kê ta không thể nêu lên tất cả các đặc điểm riêng biệt của từng đơn vị trong tổng thể mà cần tìm tính chất có tính đại biểu nhất, có khả năng khái quát hoá đặc điểm chung của cả tổng thể. Mức độ đó chính là số bình quân.

Số bình quân có tính chất tổng hợp và khái quát cao, chỉ dùng một trị số để nêu lên mức độ chung nhất, phổ biến nhất, có tính đại biểu nhất của tiêu thức nghiên cứu, không kể đến chênh lệch thực tế giữa các đơn vị tổng thể. Số bình quân không biểu hiện mức độ cá biệt mà là một mức độ tính chung cho mỗi mức độ tổng thể.

Do số bình quân chỉ biểu hiện đặc điểm chung của cả tổng thể nghiên cứu cho nên các nét riêng biệt có tính ngẫu nhiên của từng đơn vị cá biệt bị loại trừ đi. Có nghĩa là số bình quân có đặc điểm san bằng mọi chênh lệch giữa các đơn vị về trị số của tiêu thức nghiên cứu, sự san bằng này chỉ có ý nghĩa khi ta tính cho một số khá nhiều đơn vị. Nếu số bình quân tính cho một tổng thể cùng loại nhưng số đơn vị quá ít thì các kết luận rút ra sẽ kém chính xác.

Số bình quân có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lý luận và trong thực tiễn. Nó được dùng trong công tác nghiên cứu nhằm nêu lên các đặc điểm chung của hiện tượng kinh tế-xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Khi muốn so sánh các hiện tượng không cùng quy mô phải sử dụng số bình quân để tính. Ví dụ, so sánh mức năng suất lao động và tiền lương bình quân của

công nhân hai doanh nghiệp, so sánh năng suất thu hoạch bình quân của hai địa phương.

Số bình quân còn được dùng để nghiên cứu các quá trình biến động qua thời gian, nhất là các quá trình sản xuất. Sự biến động của số bình quân qua thời gian có thể cho thấy được xu hướng của phát triển cơ bản của hiện tượng số lớn, nghĩa là của đại bộ phận các đơn vị, trong khi từng đơn vị cá biệt không cho ta thấy điều đó. Số bình quân chiếm một vị trí quan trọng trong việc vận dụng nhiều phương pháp phân tích thống kê (điều tra chọn mẫu, dự đoán, phân tích mối liên hệ…)

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 55 -56 )

×