0
Tải bản đầy đủ (.docx) (73 trang)

Những kiến nghị, đề xuất

Một phần của tài liệu BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ (Trang 58 -61 )

- Sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị phải được

3.2. Những kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại ở thực trạng công tác kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn thư của các đơn vị tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê và một số giải pháp được đề xuất đối với lãnh đạo UBND, lãnh đạo văn phòng, đơn vị và đối với cán bộ viên chức làm công tác văn thư tại đây. Em hi vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc nâng cao trách nhiệm cũng như công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo văn phòng trong công tác tổ chức, quản lý, giám sát nghiệp vụ về văn thư – lưu trữ ở UBND huyện nói chung và ở các đơn vị tại thuộc, trực thuộc huyện nói riêng.

Về bản thân em xin mạnh dạn đề xuất những giải pháp ngắn gọn về các vấn đề sau:

1. Đối với Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Văn phòng huyện Cẩm Khê cần chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm và các xã trực thuộc huyện thường xuyên hơn.

2. Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND huyện cần triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND huyện về công tác văn thư, lưu trữ; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ của đơn vị mình về công tác văn thư, lưu trữ.

3. Đối với các cán bộ, công chức trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế Văn thư – Lưu trữ của UBND huyện và quy định của pháp luật hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ.

4. Trang bị thêm một số mẫu số trong quản lý văn bản đi đến, theo dõi, đôn đốc thực hiện như: Sổ đăng ký văn bản mật đi; Sổ chuyển giao văn bản đi; Sổ gửi văn bản đi bưu điện; Sổ sử dụng bản lưu; Sổ chuyển giao văn bản đến; Sổ theo dõi và giải quyết văn bản đến; Sổ đăng ký văn bản Mật.

5. UBND huyện cần đầu tư hơn nữa cho việc mua sắm các trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác văn phòng ở các phòng làm việc và phòng họp, hội trường, trang bị máy tính mới cấu hình cao cùng với các hệ điều hành tốt. Đặc biệt, là các phần mềm quản lý trong công tác văn phòng như: Phần mềm Văn phòng điện tử EOffice; Phần mềm quản lý công tác Lưu trữ NOARCHIVE; … Giúp nâng cao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, nhân viên.

Tiểu kết

Trong Chương 3, tôi đã trình bày một số ưu – nhược điểm, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn thư tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Khê. Tôi hi vọng với những giải pháp đưa ra trong Chương 3 sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ Văn thư tại UBND huyện Cẩm Khê.

KẾT LUẬN

Để công tác hành chính văn phòng nói chung và các nghiệp vụ về văn thư – lưu trữ nói riêng được thực hiện một cách đồng bộ, nề nếp chúng ta không thể phủ nhận trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong công tác tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động chuyên môn. Thật vậy, công tác soạn thảo và ban hành văn bản trong văn phòng cũng luôn quan trọng. Là tiền đề cho các công việc chuyên môn phát huy hiệu quả. Giúp cơ quan, tổ chức đạt được những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra.

Quá trình khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng để thực hiện đề tài này, bản thân em đã có điều kiện tìm hiểu rõ hơn cũng như vận dụng và so sánh những kiến thức lý luận đào tạo vào thực tiễn công việc soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND huyện Cẩm Khê và các đơn vị thuộc, trực thuộc. Được sự chỉ bảo tận tình của giảng viên bộ môn cũng như sự hỗ trợ của Chánh văn phòng UBND huyện Cẩm Khê đã giúp em học hỏi và đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tế. Củng cố những kiến thức thực tiễn áp dụng trong quá trình kiến tập vào thực tế một cách có hiệu quả nhất.

Do thời gian, kỹ năng và vốn kiến thức còn những hạn chế nhất định. Việc đánh giá thực trạng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, mang tính chủ quan của bản thân trong việc thu thập thông tin và tổng hợp số liệu. Chính vì vậy, em rất mong nhận được sự cảm thông và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy, cô giúp việc đánh giá chính xác thực trạng và các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kiến thức cũng như tiến bộ hơn trong công tác văn thư của các đơn vị tại UBND huyện Cẩm Khê được hoàn thiện nhất.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ (Trang 58 -61 )

×