0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Sơ đồ bố trí thí nghiệm dự kiến

Một phần của tài liệu BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA BÍ ĐỎ (Trang 62 -67 )

Sơ đồ bố trí thí nghiệm dự kiến của sữa chua bí đỏ

Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ đường phối trộn với bí đỏ

Khảo sát nhu cầu thị trường về sản phẩm sữa chua bí đỏ

Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ đường phối trộn với bí đỏ

Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ men cái

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian lên men

Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ bí đỏ

Mục đích: Tìm ra tỉ lệ đường để phối trộn với bí đỏ tạo được vị ngọt phù hợp, nâng cao chất lượng của sản phẩm.

Các thí nghiệm xác định tỉ lệ đường cho vào bí đỏ được thực hiện theo sơ đồ như trên. Thí nghiệm được tiến hành với các tỷ lệ đường là: 2%; 4%; 6%. Trong đó các thông số cố định là:

- Tổng thời gian lên men là 4h

- Nhiệt độ lên men là là 430C-450C

Các mẫu sữa chua sau khi hoàn thiện tiến hành đánh giá chất lượng để chọn tỉ lệ đường thích hợp, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS .

Bố trí thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ men cái

Bí đỏ

Làm sạch Bóc vỏ xay nhuyễn

Đường được trộn với tỉ lệ

2%

Đường

4% 6%

Vỏ

Đánh giá chất lượng cảm quan chọn tỉ lệ đường phù hợp

Mục đích: Tìm ra tỉ lệ men cái tối ưu để thực hiện quá trình lên men đạt được chất lượng tốt nhất.

Sữa tươi

Tiêu chuẩn hóa Trộn -hòa tan Gia nhiệt Đồng hóa Thanh trùng Làm nguội Cấy men

Tỉ lệ men cái cho vào

5% 10% 15%

Đánh giá chất lượng cảm quan chọn tỉ lệ men cái phù hợp

- Thí nghiệm được tiến hành với tỷ lệ men cái lần lượt là : 5% ;10% ; 15%

- Nhiệt độ lên men cố định là : 450C

- Thời gian lên men cố định là 4h

Sau khi quá trình lên men kết thúc, ta cho lần lượt bí đỏ và dung dịch sữa đã lên men vào hũ thủy tinh. Các mẫu được tiến hành đánh giá cảm quan, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS.

Các thí nghiệm xác định thời gian lên men được thực hiện theo sơ đồ như trên :

Mục đích: Tìm ra được thời gian lên men tối ưu nhất cho sản phẩm có vị chua phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Sữa tươi

Tiêu chuẩn hóa Trộn -hòa tan Gia nhiệt Đồng hóa Thanh trùng Làm nguội Cấy men

Khảo sát thời gian lên men

4 giờ 8 giờ 12 giờ

Đánh giá chất lượng cảm quan chọn tỉ lệ men cái phù hợp

- Nhiệt độ lên men cố định là : 450C.

- Tỉ lệ men cái là 10%

Các mẫu được tiến hành đánh giá cảm quan, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS.

Khảo sát tỉ lệ bí đỏ cho vào:

Mục đích: Tìm ra được tỷ lệ bí đỏ thích hợp để bổ sung vào sữa chua nhằm tạo sao sản phẩm có hương vị chua ngọt béo, kết hợp vừa phải phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Các thí nghiệm xác định tỷ lệ bí đỏ được thực hiện theo sơ đồ như trên :

- Thí nghiệm được tiến hành với tỷ lệ bí đỏ lần lượt là : 10% ;20% ; 30%.

- Nhiệt độ lên men cố định là : 450C.

- Thời gian lên men cố định là 4h

- Tỉ lệ men cái là 10%

Các mẫu được tiến hành đánh giá cảm quan, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA BÍ ĐỎ (Trang 62 -67 )

×