0
Tải bản đầy đủ (.docx) (170 trang)

Kiểm định giả thuyết

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 90 -96 )

Ta tiếp tục tiến hành phân tích hồi quy. Ta tiến hành với 8 biến độc lập CV, TN, DT, CT, MT, PL, TH, TT và một biến phụ thuộc TRUNGTHANH.

Bảng tóm tắt các hệ số hồi quy:

Bảng 4.21 Bảng tóm tắt các hệ số hồi quy

Biến (Constant) CV

DT CT MT PL TH TT

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích SPSS)

Bảng R bình phương: Model 1 a. Predictors: (Constant), TT, MT, TN, TH, DT, PL, CT, CV Bảng độ phù hợp của mô hình: ANOVAb Model Regression 1 Residual Total a. Predictors: (Constant), TT, MT, TN, TH, DT, PL, CT, CV b. Dependent Variable: TRUNGTHANH

Từ phân tích trên, có 7 yếu tố có ý nghĩa về mặt thống kê. Đó là yếu tố CV, TN, DT, CT, PL, TH, TT. Yếu tố MT không có ý nghĩa về mặt thống kê (P_value > 5%). Do đó, ta sẽ loại các yếu tố này ra khỏi mô hình hồi quy.

Từ mô hình phân tích hồi quy, ta thực hiện chập nhận hay bác bỏ các giả thuyết thống kê tại mức ý nghĩa là 5%.

66

STT Giả thuyết

Giả thuyết H1: Mức độ thỏa mãn về bản chất công việc cao

1 giúp gia tăng lòng trung thành

của nhân viên đối với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM Giả thuyết H2: Tiền lương và thu nhập cao giúp gia tăng lòng

2 trung thành của nhân viên đối

với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM.

Giả thuyết H3: Cơ hội đào tạo và thăng tiến lớn giúp gia tăng lòng

3 trung thành của nhân viên đối

với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM.

Giả thuyết H4: Mối quan hệ với cấp trên tăng giúp gia tăng lòng

4 trung thành của nhân viên đối

với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM.

Giả thuyết H5: Môi trường và điều kiện làm việc tăng hay

5 giảm thì lòng trung thành của

nhân viên đối với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM cũng tăng hay giảm theo.

STT Giả thuyết

Giả thuyết H6: Phúc lợi tăng hay giảm thì lòng trung thành của

6 nhân viên đối với công ty dược

phẩm trên địa bàn TPHCM cũng tăng hay giảm theo.

Giả thuyết H7: Mức độ thỏa mãn về thương hiệu tổ chức tăng

7 hay giảm thì lòng trung thành

của nhân viên đối với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM cũng tăng hay giảm theo.

Giả thuyết H8: Sự tôn trọng và thể hiện bản thân tăng hay giảm

8 thì lòng trung thành của nhân

viên đối với công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM cũng tăng hay giảm theo.

Từ kết quả hồi quy ta cũng thấy, Adjusted R2mẫu = 0.712 là ở mức cao. Điều này cho thấy mồ hình hồi quy tuyến tính này phù hợp với tập dữ liệu của mẫu ở mức 71.2%, tức là các biến độc lập giải thích được 71.2% biến thiên của biến phụ thuộc lòng trung thành đối với tổ chức. Với giả thuyết H0: R2tổng thể = 0, kết quả phân tích hồi quy cho ta F = 68.274 với p_value = 0.000. Do đó, ta hoàn toàn có thể bác bỏ giả thuyết H0 và kết luận mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng được là phù hợp với tổng thể.

Nhân tố bản chất công việc nhân tố có ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM. Kết quả hồi quy cho thấy nhân tố này có hệ số

68

Beta ghi nhận được là 0,107 và có hệ số Sig. = 0,018 (<0,05) nên giả thuyết H1 được chấp nhận.

Nhân tố tiền lương và thu nhập ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM khi hệ số Beta ghi nhận được là 0,246 và hệ số Sig. = 0,000 (< 0,05). Như vậy, giả thuyết H2 được chấp nhận.

Nhân tố đào tạo và thăng tiến ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM khi hệ số Beta có giá trị lần lượt là 0,155 và hệ số Sig. đều là 0,000 (< 0,05) nên ta chấp nhận giả thuyết H3

Nhân tố cấp trên cũng ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM thể hiện qua hệ số Beta có giá trị là 0,121 và giá trị Sig là 0,007(< 0,05) nên các giả thuyết H4 được chấp nhận.

Nhân tố môi trường và điều kiện làm việc không ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM, thể hiện qua hệ số Beta có giá trị là 0,063 tuy nhiên giá trị Sig là 0,086(> 0,05) nên các giả thuyết H5 bị bác bỏ.

Nhân tố phúc lợi ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM khi hệ số Beta có giá trị lần lượt là 0,147 và hệ số Sig. đều là 0,001 (< 0,05) nên ta chấp nhận giả thuyết H6.

Nhân tố thương hiệu tổ chức cũng ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM thể hiện qua hệ số Beta có giá trị là 0,186 và giá trị Sig là 0,000(< 0,05) nên các giả thuyết H7 được chấp nhận.

Nhân tố sự tôn trọng và thể hiện bản thân cũng ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm ở TPHCM thể hiện qua hệ số Beta có giá trị là 0,374 và giá trị Sig là 0,000(< 0,05) nên các giả thuyết H8 được chấp nhận.

Đo lường đa cộng tuyến: Hệ số phóng đại phương sai VIF của các biến là nhỏ. Do đó, hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình này là nhỏ, không có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hồi quy.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 90 -96 )

×