0
Tải bản đầy đủ (.docx) (170 trang)

Bình luận kết quả phân tích hồi quy

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 96 -97 )

Từ mô hình nghiên cứu ban đầu, ta có 8 thang đo độc lập và 1 thang đo phụ thuộc được đưa vào mô hình nghiên cứu. Đó là bản chất công việc, tiền lương - thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, cấp trên, môi trường và điều kiện làm việc, phúc lợi, thương hiệu của tổ chức, được tôn trọng và thể hiện bản thân, lòng trung thành đối với tổ chức. 9 thang đo trên cụ thể hóa bằng 43 biến. Sau khi phân tích độ tin cậy, có 2 biến CT3 và MT2 bị loại khỏi mô hình.

Sau đó tiếp tục bước phân tích nhân tố. 41 biến trên tải vào 8 nhân tố độc lập và 1 nhân tố phụ thuộc khác nhau. Sau đó ta đem 9 nhân tố này phân tích hồi quy. Kết quả cuối cùng chỉ còn có 7 nhân tố giải thích cho biến phụ thuộc lòng trung thành, đó là bản chất công việc, tiền lương - thu nhập, cơ hội đào tạo - thăng tiến, cấp trên, phúc lợi, thương hiệu của tổ chức, được tôn trọng - thể hiện bản thân. Môi trường và điều kiện làm việc không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.

Trong các biến tác động đến biến phụ thuộc, biến TT có tác động lớn nhất với hệ số chưa chuẩn hóa là 0.242, tác động mạnh nhì là biến TH với hệ số 0.168.

Trong các biến tác động đến biến phụ thuộc, biến TT có tác động lớn nhất với hệ số đã chuẩn hóa là 0.374, tác động mạnh nhì là biến TN với hệ số 0.246.

Hệ số Hệ số hồi quy chuẩn hóa

Mức độ ảnh hưởng của từng biến theo thứ tự giảm dần là: biến TT với hệ số 0.374.; TN với hệ số 0.246; TH với hệ số 0.186; DT với hệ số 0.155; PL với hệ số 0.147; CT với hệ số 0.121; CV với hệ số 0.107

Dựa vào kết quả trên đề tài đi đến kết luận là thông qua các bước kiểm định, nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM theo trình tự giảm dần là yếu tố được tôn trọng - thể hiện bản thân, Tiền lương - thu nhập, Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo- thăng tiến, Phúc lợi, Cấp trên và Bản chất công việc.

70

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 96 -97 )

×