0
Tải bản đầy đủ (.docx) (132 trang)

Phân tích độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM (Trang 58 -65 )

Tiêu.chí.để.đánh.giá.độ.tin.cậy.thang.đo:

(i) Loại các biến quan sát có.hệ.số.tương.quan.biến tổng nhỏ hơn 0.3

(Nunnally và Bernstein, 1994; Cristobal, Flavian và Guinaliu, 2007)

(ii) Chọn.thang.đo.khi.có.độ.tin.cậy.Cronbach’s.Alpha.lớn.hơn.0.6 (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008)

4.2.1. Thu nhập

Kết.quả.phân.tích.độ.tin.cậy.của.thang.đo “thu nhập”:

Bảng 4.4. Độ tin cậy thang đo “thu nhập”

Biến quan sát thunhap1 thunhap2 thunhap3 thunhap4 thunhap5 thunhap6 Cronbach’s Alpha = 0,792

Hệ số tương quan biến tổng của các biến thunhap5 < 0,3, đó biến này bị loại ra và chạy lại.

Bảng 4.5. Độ tin cậy thang đo “thu nhập” (lần 2) Biến quan sát thunhap1 thunhap2 thunhap3 thunhap4 thunhap6 Cronbach’s Alpha = 0,882

Cronbach’s Alpha.của.thang.đo.là.0,882, các.hệ.số.tương.quan.biến.tổng.của các biến quan sát trong.thang đo.đều lớn.hơn 0,3.và.không.có.trường.hợp.loại.bỏ biến.quan.sát.nào.có.thể.làm.cho.Cronbach’s.Alpha.của.thang.đo.này.lớn.hơn.0,882. Vì.vậy,.tất.cả.các.biến quan sát.đều.được.chấp nhận và sẽ.được.sử.dụng.trong.phân tích.nhân.tố.tiếp.theo.

4.2.2. Bản chất công việc

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo “bản chất công việc”:

Bảng 4.6. Độ tin cậy thang đo “bản chất công việc”

Biến quan sát congviec1 congviec2 congviec3 congviec4 Cronbach’s Alpha = 0,869

Cronbach’s.Alpha.của.thang.đo.là.0,869,.các.hệ.số.tương.quan.biến tổng của các.biến quan sát trong thang đo.đều.lớn.hơn 0,3 và.không.có.trường hợp.loại.bỏ biến quan sát.nào.có.thể.làm.cho Cronbach’s Alpha.của.thang đo.này.lớn.hơn.0,869.Vì vậy, tất.cả.các.biến.quan.sát.đều.được.chấp.nhận.và.sẽ.được.sử.dụng.trong.phân.tích

nhân.tố.tiếp.theo.

4.2.3. Đồng nghiệp

Kết.quả.phân.tích.độ.tin.cậy.của.thang.đo “đồng nghiệp”:

Bảng 4.7. Độ tin cậy thang đo “đồng nghiệp”

Biến quan sát

dongnghiep1 dongnghiep2 dongnghiep3 dongnghiep4

Cronbach’s Alpha.của.thang.đo.là.0,838, các.hệ.số.tương.quan.biến.tổng.của

các.biến quan sát trong.thang.đo.đều lớn hơn 0,3 và.không.có.trường.hợp.loại.bỏ

biến.quan.sát.nào.có.thể.làm.cho.Cronbach’s Alpha của.thang.đo.này.lớn.hơn 0,838. Vì.vậy, tất.cả.các.biến quan sát đều.được.chấp.nhận.và.sẽ.được.sử.dụng.trong.phân tích.nhân.tố.tiếp.theo.

4.2.4. Cơ hội thăng tiến

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo “cơ hội thăng tiến”:

Bảng 4.8. Độ tin cậy thang đo “cơ hội thăng tiến”

Biến quan sát

thangtien1 thangtien2 thangtien3 thangtien4

Cronbach’s Alpha.của.thang.đo.là.0,856, các.hệ.số.tương.quan.biến.tổng.của

các.biến quan sát trong.thang.đo.đều lớn hơn 0,3 và.không.có.trường.hợp.loại.bỏ

biến.quan.sát.nào.có.thể.làm.cho.Cronbach’s Alpha của.thang.đo.này.lớn.hơn 0,856. Vì.vậy, tất.cả.các.biến quan sát đều.được.chấp.nhận.và.sẽ.được.sử.dụng.trong.phân tích.nhân.tố.tiếp.theo.

4.2.5. Người quản lý

Kết.quả.phân.tích.độ.tin cậy.của.thang.đo “người quản lý”:

Bảng 4.9. Độ tin cậy thang đo “người quản lý”

Biến quan sát nguoiquanly1 nguoiquanly2 nguoiquanly3 nguoiquanly4 nguoiquanly5 nguoiquanly6 nguoiquanly7 Cronbach’s Alpha = 0,785

Hệ số tương quan biến tổng của các biến nguoiquanly6 < 0,3, đó biến này bị loại ra và chạy lại.

Bảng 4.10. Độ tin cậy thang đo “người quản lý” (lần 2)

Biến quan sát

nguoiquanly1 nguoiquanly2

nguoiquanly3 nguoiquanly4 nguoiquanly5 nguoiquanly7

Cronbach’s Alpha = 0,88

Cronbach’s.Alpha.của.thang.đo.là 0,88,.các.hệ số tương quan biến.tổng.của

các.biến quan sát trong.thang.đo.đều lớn hơn 0,3 và.không.có.trường.hợp.loại.bỏ

biến.quan.sát.nào.có.thể.làm.cho.Cronbach’s Alpha của.thang.đo.này.lớn.hơn 0,88. Vì.vậy, tất.cả.các.biến quan sát đều.được.chấp.nhận.và.sẽ.được.sử.dụng.trong.phân tích.nhân.tố.tiếp.theo.

4.2.6. Môi trường làm việc

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo “môi trường làm việc”:

Bảng 4.11. Độ tin cậy thang đo “môi trường làm việc”

Biến quan sát moitruong1 moitruong2 moitruong3 moitruong4 Cronbach’s Alpha = 0,789

Cronbach’s.Alpha.của.thang.đo.là 0,789,.các.hệ số tương quan biến.tổng.của

các.biến quan sát trong.thang.đo.đều lớn hơn 0,3 và.không.có.trường.hợp.loại.bỏ

biến.quan.sát.nào.có.thể.làm.cho.Cronbach’s Alpha của.thang.đo.này.lớn.hơn 0,789. Vì.vậy, tất.cả.các.biến quan sát đều.được.chấp.nhận.và.sẽ.được.sử.dụng.trong.phân tích.nhân.tố.tiếp.theo.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM (Trang 58 -65 )

×