0
Tải bản đầy đủ (.docx) (118 trang)

Đánh giá công tác quản lý chi phí dự án

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 74 -77 )

dầu khí từ cơ sở theo các kế hoạch phát triển ODP, EDP, FDP (bằng tổng mức đầu tư)

đến chi tiết thông qua việc xây dựng kế hoạch NS hàng năm. Tổng mức đầu tư và ngân sách các DA được dự toán theo các phương pháp tiêu chuẩn, thông dụng và có tính chính xác tương đối, bao gồm đầy đủ các mục chi phí cơ bản và chi phí dự phòng cho từng mục và tổng thể ngân sách. Các đơn giá, định mức công việc do các đơn vị thành viên của Vietsovpetro cho các Dự án Hợp đồng dầu khí nói chung đã được xây dựng đầy đủ phục vụ cho công tác dự toán tổng mức đầu tư của DA và dự toán ngân sách hoạt động từng năm.

Vietsovpetro đã thực hiện một cách thành công việc tối ưu hóa chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư vào của các dự án hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Việc tự thực hiện hầu hết tất cả các hạng mục công việc theo chương trình công tác & ngân sách bởi các đơn vị thành viên của Vietsovpetro thay vì thuê dịch vụ các nhà thầu bên ngoài giúp kiểm soát ổn định, giảm thiểu tác động của các biến động trên thị trường và tiết giảm được khoản chi phí rất lớn cho ngân sách (từ 20 – 40% giá trị ngân sách tổng thể đã được phê duyệt). Do đó, mặc dù giá cả vật tư, thiết bị và dịch vụ trên thị trường có biến động theo hướng gia tăng từ đầu năm nhưng Vietsovpetro vẫn giữ được chi phí khai thác (OPEX) ở mức thấp. Tính chung giá thành khai thác 1 thùng dầu bao gồm toàn bộ chi phí vốn đã đầu tư (chi phí CAPEX) và chi phí thu dọn mỏ của Vietsovpetro hiện nay là dưới 30 USD/thùng và là giá thành sản xuất dầu thô thấp nhất trong tất cả các doanh nghiệp cùng ngành khai thác dầu khí tại Việt Nam. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhất để Vietsovpetro duy trì được sản xuất an toàn hiệu quả dù giá dầu thế giới biến động khó lường.

2.4.2.2 Hạn chế

Về chi phí theo chương trình công tác và ngân sách

Một số công việc, đơn vị thực hiện chưa xác định được ngay từ lúc lập dự thảo ngân sách là sẽ “Tự thực hiện” hay “Thuê dịch vụ ngoài” (theo JOA các dự án hợp đồng dầu khí thì cần xác định ngay từ thời điểm lập CTCT&NS để trình UBĐH & UBQL Lô phê duyệt). Nguyên nhân là do nguồn lực hiện tại của Vietsovpetro được quy định rõ ưu tiên hàng đầu cho hoạt động sản xuất của Lô 09-1 và thực hiện các công việc cho các Lô hợp đồng dầu khí chỉ khi nào nguồn lực đó dôi dư ra, dẫn đến tình trạng hoạt động cho các Lô hợp đồng dầu khí khó chủ động xác định được là “Tự thực hiện” hoặc phải “Thuê dịch vụ ngoài” ngay từ giai đoạn ban đầu.

Một số đơn vị chưa lập dự toán chi phí chi tiết ngay từ lúc lập dự thảo ngân sách, chưa cung cấp đầy đủ cơ sở đơn giá/ định mức/ mô tả công việc cụ thể cho Ban QLHĐDK, khó khăn trong việc thống nhất dự toán liên quan tới các mục chi phí phát triển, G&A, điều hành dự án do các quy định/ định mức hiện tại và cơ sở đơn giá được xây dựng để phục vụ cho Lô 09-1 và cho hoạt động cung cấp các dịch vụ cho các công ty khác trong ngành mà chưa có cho các Lô hợp đồng dầu khí (các Lô hợp đồng dầu khí hoạt động theo PSC và JOA với nguyên tắc thực thanh thực chi, không lợi nhuận và không gây tổn hại Lô 09-1).

Do đó, thường mất nhiều thời gian để giải trình/giải thích cho Các Bên nhà Thầu tham gia vào các hợp đồng chia sản phẩm này. Sau khi CTCT&NS được phê duyệt cũng mất nhiều thời gian để lập kế hoạch mua sắm tổng thể, đơn hàng và dự toán nội bộ cho các công việc tự thực hiện để có thể triển khai. Những công việc, do không xác định được chắc chắn là sẽ “Tự thực hiện” hay “Thuê ngoài” ngay từ đầu, dẫn tới bị động trong công tác triển khai mua sắm nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ và thuê dịch phụ để phục vụ cho các công việc của dự án.

Về vấn đề quyết toán, hạch toán của Dự án

Theo điều khoản thanh toán, đối với các dịch vụ thanh toán theo tháng, hồ sơ cần được chuyển cho Ban QLHĐDK trong tháng liền kề kế tiếp. Tuy nhiên, một số đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện chưa đúng quy định. Trong khi đó, bộ phận kế toán luôn phát hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ để kịp kỳ báo cáo dẫn đến việc treo công nợ lâu trong hệ thống báo cáo của kế toán.

Các bộ hồ sơ thanh toán cho các hạng mục chi phí liên quan đến công việc cung cấp lên Ban QLHĐDK thường không đầy đủ chứng từ theo quy định để đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp của các khoản/ hạng mục chi phí.

Các giấy báo chi phí khi được đơn vị hỗ trợ gửi cho đơn vị thực hiện chính chưa có bộ phận chức năng kiểm tra tính phù hợp dẫn đến khi chuyển cho Ban QLHĐDK thì cần thời gian xem xét & kiểm tra dẫn đến kéo dài thời gian thanh toán.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 74 -77 )

×