0
Tải bản đầy đủ (.docx) (118 trang)

Tóm tắt chương III

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 100 -118 )

Trong chương này, dựa trên bối cảnh hoạt động vận hành, khai thác, sản xuất và định hướng phát triển của Vietsovpetro trong tương lai, tác giả phân tích chi tiết về các lĩnh vực nằm trong công tác điều hành, QLDA nhằm đưa ra đề xuất áp dụng các biện pháp khắc phục các mặt hạn chế, với mục đích hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư hợp đồng dầu khí mới của Vietsovpetro theo hệ thống khuôn khổ chuẩn mực QLDA tiến bộ phù hợp với định hướng mới và những thay đổi của doanh nghiệp. Các nhóm giải phải được tác giả đề xuất bao gồm:

- Hoàn thiện, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, tư duy và phương pháp QLDA hợp đồng dầu khí, phát triển nguồn nhân lực quản lý cho DA.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, quy trình, quy chế quản lý dự án hợp đồng dầu khí.

- Hoàn thiện tiêu chuẩn công tác đánh giá và kiểm soát hiệu quả dự án hợp đồng dầu khí.

- Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ, chi phí của các dự án hợp đồng dầu khí. - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dự án.

- Tăng cường đầu tư, áp dụng khoa học, CNTT nhằm nâng cao hiệu quả QLDA.

KẾT LUẬN

Sau 40 năm thành lập, Vietsovpetro đã có những bước tiến vượt bậc, đã thi công một khối lượng công việc khổng lồ trong công tác khảo sat thăm dò địa chất tại thêm lục địa của đất nước; đã phát hiện được rất nhiều mỏ dầu khí có giá trị thương mại cao là Bạch Hổ, Rồng, Thiên Ưng, Gấu Trắng, Kình Ngư Trắng, Thỏ Trắng, Cá Tầm và Cọp Vàng…; đã thực hiện khoan thành công trên 500 giếng khoan để thăm dò và giếng khai thác dầu, khí; đã khai thác được trên 245 triệu tấn dầu với doanh thu bán dầu là gần 85 tỷ USD, đóng góp một lượng ngoại tệ đáng kể vào GDP của Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay Vietsovpetro đang đối mặt với tụt giảm sản lượng khai thác do các khu vực của mỏ lần lượt qua giai đoạn sản lượng đỉnh và đang đẩy mạnh thăm dò, tìm kiếm nhằm gia tăng trữ lượng thu hồi dầu khí tại các mỏ hiện hữu và trữ lượng tại các mỏ mới, mở rộng vùng hoạt động của Vietsovpetro sang các khu vực triển vọng mới trên thềm lục địa Việt Nam và các nước khác. Cùng với việc thử nghiệm triển khai một số dự án nghiên cứu địa chất, thăm dò dầu khí ở nước ngoài, Vietsovpetro đã ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu tìm kiếm thăm dò các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam, nhất là những khu vực nằm gần cơ sở hạ tầng khai thác dầu khí sẵn có của mình. Thực hiện mục tiêu nêu trên nhằm mở rộng vùng hoạt động, gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển lâu dài và bền vững của Vietsovpetro, đồng thời để nâng cao năng lực điều hành và quản lý các hợp đồng dầu khí, đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư đòi hỏi Vietsovpetro phải chú trọng đến việc nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư hợp đồng dầu khí mới của Vietsovpetro, đó là lý do tác giải chọn đề tài nghiên cứu này. Luận văn đã hệ thống lại các lý thuyết cơ bản về dự án nói chung và dự án đầu tư nói riêng, về quản lý dự án đầu tư và sâu hơn là quản lý dự án đầu tư thuộc lĩnh vực dầu khí qua đó phân tích được thực trạng của Vietsovpetro trong công tác này trong tình hình thay đổi của doanh nghiệp. Thông qua những phân tích chi tiết về các lĩnh vực điều hành quản lý dự án để tìm ra những điểm thiếu sót trong công tác quản lý tổng thể, quản lý phạm vi, tiến độ, chi phí và rủi ro của các DA đầu tư hợp đồng chia sản phẩm dầu khí hiện tại mà Vietsovpetro tham gia thuộc thẩm quyền điều hành của Ban QLHĐDK để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thông qua các chuẩn mực QLDA tiên tiến cho các DA hợp đồng chia sản phẩm dầu khí trong tương lai của Vietsovpetro. Đây là một đề tài vô cùng rộng và phức tạp, đòi hỏi nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về

việc QLDA đầu tư, do đó với những hạn chế về trình độ kiến thức và kinh nghiệm của tác giả cũng như giới hạn về mặt thời gian thực hiện, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung cũng nhưng phương thức diễn đạt và trình bày. Tuy nhiên, tác giả cũng rất hy vọng và mong muốn luận văn này sẽ đóng góp một phần nhỏ vào công tác thực tiễn của công ty cũng như có thể áp dụng làm tài liệu tham khảo có ích trong việc nghiên cứu công tác QLDA đầu tư hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí tại Vietsovpetro nói chung và có thể mở rộng, đi sâu vào các lĩnh vực chính QLDA về quản lý phạm vi DA, quản lý chi phí DA hoặc quản lý nguồn lực, rủi ro của DA cho những người có mối quan tâm về vấn đề này.

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu tận tình của các thầy, của đồng nghiệp và các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới:

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh và các thầy cô cán bộ giảng dạy Khoa Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện và tận tâm truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường.

Cô TS. Phạm Thị Mai Khanh đã hết lòng giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP), lãnh đạo công ty, các phòng/ ban và các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô trong Hội đồng đánh giá luận văn đã cho em những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này.

Xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh

1. Adedeji B. Badiru và Samuel O. Osisanya, Project Management for the Oil and Gas Industry, 2013.

2. Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond, Phil Walker, Project Risk Management Guidelines_ Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements, 2004.

3. International Organization for Standardization. Risk management - Principles and guidelines. ISO 31000:2009.

4. Jackson, Brad M. Richardson, Gary L, Project management theory and practice, 2019.

5. Jay Liebowitz, Data Analytics Applications, 2019.

6. Jeffrey K. Pinto, Project Management – Achieving Competitive Advantage 4th edition, 2016.

7. Mohamed A. El-Reedy, Project Management in the Oil and Gas Industry, 2016 8. Nehal Patel, Practical Project Management for Engineers, 2019.

9. Project management institute. A guide to the project management Body of Knowlegde - PMBOK Guide 6th edition, 2017.

10. Robert Bruce Hey, Turnaround Management for the Oil, Gas, and Process Industries_ A Project Management Approach, 2019.

11. Stanley E. Portny, PMP, et al., Project Management All-in-one for dummies, 2020.

Tài liệu tiếng Việt

12. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2025, Vietsovpetro, 2020.

13. Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam - Liên xô/Liên bang Nga về việc hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (1981/1991/2010), Vietsovpetro, 2010.

14. Hoàng Thị Đào, Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại các công ty dầu khí quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và khuyến nghị cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tạp chí dầu khí, vol. 12, no. ISSN-0866-854X, pp. 54-63, 2018.

15. Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-3/12, PVN - Hà Nội, 2012. 16. Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-2/09, PVN- Hà Nội, 2019. 17. Báo cáo “Kế hoạch phát triển đại cương mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12”,

Vietsovpetro, 2016.

18. Báo cáo “Kế hoạch phát triển đại cương mỏ Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam - Lô 09-2/09”, Vietsovpetro, 2021.

19. Báo cáo “Kế hoạch phát triển mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12”, Vietsovpetro, 2017. 20. Báo cáo “Kế hoạch phát triển mỏ Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam - Lô

09-2/09”, Vietsovpetro, 2022.

21. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị chi phí kinh doanh, NXB Giáo dục, 2003.

22. Nguyễn Thu Thủy, Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, 2011.

23. Phạm Xuân Giang, Quản trị dự án đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009.

24. Phùng Mai Hương, Trần Văn Ban, Phạm Đăng Quân, Ước tính chi phí thu dọn mỏ: Tổng quan và liên hệ thực tiễn phục vụ định hướng quản lý, Tạp chí dầu khí, vol. 4, no. ISSN 2615-9902, pp. 37-46, 2021.

25. Từ Quang Phương, Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, 2005.

26. Văn kiện Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Lần thứ LIII), Vietsovpetro, 2021.

27. Vũ Mạnh Hào, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Lê Thu Hường, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và giám sát phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam, Tạp chí Dầu khí, vol. 4, pp. 21-27, 2015.

PHỤ LỤC

Nguồn: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Phụ lục 1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 100 -118 )

×