0
Tải bản đầy đủ (.docx) (118 trang)

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý quản lý dự án đầu tư hợp đồng dầu khí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 91 -95 )

khí

Hoàn thiện văn bản pháp lý để công tác quản lý các dự án hợp đồng dầu khí được chặt chẽ: từ các bước lập dự án, đánh giá hiệu quả kinh tế, kiểm soát triển khai dự án… (lập và thực hiện CTCT&NS hàng năm, công tác mua sắm và thuê dịch vụ, công tác kiểm soát các nguồn lực phục vụ dự án, kiểm soát các rủi ro). Hoàn tất việc ban hành các qui trình/ quy chế cho từng giai đoạn thăm dò, tiền phát triển, phát triển khai thác.và tăng cường kiểm tra giám sát quá trình triển khai dự án;

Rà soát lại các văn bản, quy trình, quy chế chưa phù hợp, còn trùng lặp, chồng chéo của Vietsovpetro để cập nhật lại theo hướng gọn nhẹ, cập nhật các định mức chi phí, kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp với mô hình sau cơ cấu lại và tình hình sản xuất kinh doanh. Xây dựng các quy định, quy trình chung của Vietsovpetro về quản lý đầu tư, QLDA phù hợp với các Bộ luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam là Luật Đầu tư, Luật Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp và phù hợp với các quy định quản lý nội bộ của Vietsovpetro.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý, quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động quản lý các dự án hợp đồng dầu khí của Vietsovpetro do Ban QLHĐKDK chịu trách nhiệm quản lý chính phù hợp với các quy định liên quan của hợp đồng chia sản phẩm (PSC) và thỏa thuận điều hành chung (JOA).

Một số văn bản pháp lý, quy trình, quy chế cần bổ sung và thay đổi có thể kể đến như sau:

Về quản lý điều hành chung, cần xây dựng một bộ quy chế riêng liên quan đến công tác quản lý các hợp đồng dầu khí nhằm quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của Ban QLHĐDK tách biệt hoàn toàn với các quy trình chung hiện hữu của Vietsovpetro như quy chế về quản lý dự án đầu tư của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, quy chế về quản lý tài chính đối với các hoạt động ngoài Lô 09-1.

Về hoạt động điều hành và quản lý khối DA hợp đồng chia sản phẩm dầu khí, cần xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế sau:

+Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ cho các Lô hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.

+Quy chế về việc quản lý và sử dụng vật tư thiết bị của các Lô hợp đồng dầu khí. +Hoàn thiện quy trình lập dự toán nội bộ cho các công việc phục vụ dự án các Lô hợp đồng dầu khí.

+Quy trình quản lý chi phí và hạch toán kế toán các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.

+Quy chế về quản lý rủi ro trong các DA hợp đồng chia sản phẩm dầu khí của Vietsovpetro.

+ Các quy chế về chính sách nhân viên tham gia điều hành, quản lý các dự án hợp đồng dầu khí.

3.2.3 Hoàn thiện các tiêu chuẩn công tác đánh giá & kiểm soát hiệu quả dự án hợp đồng dầu khí

3.2.3.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu môi trường đầu tư dự án

Đối với một dự án thăm dò và khai thác dầu khí thì nội dung nghiên cứu môi trường đầu tư không thể thiếu được. Nội dung này bao gồm các thông tin về: vị trí địa lý, điều kiện chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội, công nghiệp dầu khí, cơ chế tổ chức quản lý ngành dầu khí, pháp lý hợp đồng, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc đầu tư tại nước diễn ra dự án. Đây là những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến việc triển khai và thực hiện dự án sau này, cũng như những rủi ro mà dự án gặp phải trong đời dự án. Qua tìm hiểu về công tác đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tại Vietsovpetro ta có thể thấy rằng, công tác này đã được quan tâm thực hiện những vẫn còn tồn tại một số bất cập. Việc tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư vẫn dừng lại ở

mức sơ sài, tìm hiểu thông tin chủ yếu từ mạng internet, một số sách báo, một số dự án tương tự mà chưa có một kế hoạch cụ thể, chưa có một quá trình phân tích và xử lý thông tin một cách chính xác, chưa đưa ra được những nhận định và đánh giá sâu sắc về môi trường đầu tư. Đôi khi, các phần trong nghiên cứu môi trường đầu tư còn xem nhẹ, không đầy đủ, nhất là đối với dự án đầu tư trong nước.

Trong thời gian tới, Vietsovpetro cần phải lập ra một đội ngũ chuyên trách về phân tích môi trường đầu tư của dự án, am hiểu về pháp lý tại nơi mà dự án hợp đồng dầu khí diễn ra. Có như vậy, việc phân tích sẽ có tính chuyên môn hoá và hiệu quả hơn. Tăng cường hiệu quả hệ thống thu thập thông tin bằng cách hiện đại hoá máy móc thiết bị, đầu tư mua các thông tin từ các công ty dịch vụ có uy tín, thu thập thông tin từ Đại sự quán, từ các tổ chức Chính phủ…để cung cấp nguồn số liệu đầu vào phong phú và chính xác cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế DA.

3.2.3.2 Hoàn thiện quy trình đánh giá hiệu quả kinh tế dự án

Đối với bất kỳ một dự án nào thì việc soạn thảo các quy trình/ quy chế đều có tác động trực tiếp đến chất lượng công tác đánh giá hiệu quả kinh tế DA. Hiệu quả của DA phụ thuộc rất nhiều vào việc phân công, bố trí nhân sự của người chịu trách nhiệm đứng đầu và việc phối hợp công việc giữa các phòng ban trong Vietsovpetro. Do đó để công tác đánh giá hiệu quả kinh tế DA ngày càng hoàn chỉnh và cải thiện hơn, thì các quy trình/ quy chế cho các DA của Vietsovpetro cũng phải được đổi mới và hoàn thiện.

Hiện nay, các Phòng/ Ban trong Vietsovpetro hoạt động độc lập một cách tương đối với nhau, việc phối hợp giữa các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan là chưa thực sự chặt chẽ, chưa tập trung được nguồn lực, chưa có sự phối hợp hài hòa trong các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của các cán bộ trong Vietsovpetro. Việc phân tán nguồn lực, thiếu sự phối hợp cũng là một yếu tố cản trở sự hiệu quả trong công việc, trong việc tập trung điều hành quản lý. Những tồn tại kể trên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả kinh tế DA. Bởi một DA dầu khí được lập cần phải trải qua sự phân tích của nhiều phòng, ban, bộ phận, từ phòng Địa chất mỏ, Địa chất thăm dò đến phòng Thiết kế khai thác mỏ và phòng Kinh tế…nên nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, thì thời gian đánh giá hiệu quả kinh tế DA sẽ kéo dài và sai số lớn, gây nên sự tranh luận thường xuyên giữa các phòng ban.

Ngoài ra, cần tăng cường thực hiện công tác theo dõi giám sát viêc thực hiên quy trình đánh giá hiệu quả kinh tế dự án bởi vì trên thực tế do không có sự giám sát chặt chẽ của chủ nhiệm dự án nên một số bước trong quy trình đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tiến hành không tốt hoặc có khi bị bỏ qua, hoặc mốt số bước làm chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các bước tiếp theo. Hiên nay, tại Vietsovpetro vẫn còn có nhiều các dự án khi lập xong phải chỉnh sửa lại, hoặc gửi lên các cơ quan thẩm quyển phê duyệt bị gửi trả lại vì chưa đạt yêu cầu nên công tác kiểm tra đánh giá đôi khi còn xem nhẹ. Do đó, sau khi hoàn thành dự án các cán bộ làm công tác đánh giá hiệu quả kinh tế dự án cần kiểm tra đánh giá lại xem có thiếu sót gì không sau dó trình trưởng ban của mình kiểm tra lại. Để khắc phục vấn đề này thì trưởng các phòng ban cần quan tâm hơn nữa đến công tác đánh giá hiệu quả kinh tế dự án của từng thành viên trong ban mình, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và có chế độ phạt thưởng thích hợp để có được một dự án hoàn chỉnh trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

3.2.3.3 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống nhất cho việc đánh giá dự án

Hiện nay, tại Vietsovpetro vẫn chưa xây dựng được một hệ thống tiêu chuẩn thống nhất cho việc đánh giá DA. Điều này gây khó khăn cho các cán bộ đánh giá hiệu quả kinh tế dự án, không biết phải dựa vào căn cứ, cơ sở nào cho chuẩn để đưa ra các quyết định cho đúng đắn, chính xác và phù hợp. Vì vậy, Vietsovpetro nên có kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành có nhiều năm kinh nghiệm về các mảng công viêc trong công tác đánh giá hiệu quả kinh tế dự án, để xây dựng lên một hệ thống các tiêu chuẩn thống nhất chung cho việc so sánh, đánh giá các chỉ tiêu của dự án. Đây là một công việc hết sức quan trọng mà Vietsovpetro cần thực hiện.

3.2.3.4 Hoàn thiện nội dung đánh giá hiệu quả kinh tế dự án

Nội dung đánh giá hiệu quả kinh tế DA là cơ sở quan trọng để đưa ra những nhận xét, đánh giá có độ chính xác và tin cậy. Nội dung đánh giá hiệu quả kinh tế DA toàn diện, khách quan, chuẩn xác sẽ đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công tác đánh giá. Ngược lại, nếu nội dung đánh giá không đầy đủ, các nhận xét đưa ra không có căn cứ khoa học thì chất lượng và hiệu quả đánh giá hiệu quả kinh tế DA không đảm bảo. Khi đó, kết quả đánh giá sẽ thiếu căn cứ dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm. Cần đánh giá đầy đủ và toàn diện các nội dung của dự án như: các yếu tố về pháp lý, về công nghệ kỹ thuật, về kinh tế, tài chính, về tổ chức quản lý thực hiện dự án, về hiệu

quả của DA. Với quan điểm chủ đầu tư, đánh giá hiệu quả kinh tế dự án để ra quyết định đầu tư, nội dung đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí cần thiết phải tập trung vào việc xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, các yếu tố đảm bảo tính khả thi của DA.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 91 -95 )

×