0
Tải bản đầy đủ (.docx) (118 trang)

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dự án hợp đồng dầu khí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 98 -100 )

xây dựng các báo cáo liên quan đến năng lực của hệ thống. Ban QLHĐDK cần phải xây dựng được bộ chỉ số đo đạc năng lực và tính hiệu quả trong quản lý rủi ro của hệ thống và liên tục kiểm soát để hoàn thiện.

3.2.8 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dự án hợp đồng dầu khí khí

Thiết lập các chỉ tiêu KPI để đánh giá hoạt động QLDA hợp đồng dầu khí, gắn liền với các giai đoạn của DA và các công việc cụ thể của mỗi DA hợp đồng dầu khí (Giai đoạn: Tiền phát triển, giai đoạn phát triển, vận hành & khai thác, thu dọn mỏ; Các công việc: QLDA, xây dựng công trình DA, khoan, khai thác …). Các chỉ tiêu phân tích chất lượng QLDA đầu tư các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí của Vietsovpetro là các chỉ tiêu được đánh giá theo thông lệ quốc tế như:

- Nhận định, phân tích được vai trò của các bộ phận tham gia trong quá trình QLDA đầu tư hợp đồng chia sản phẩm dầu khí, thiết lập được kênh truyền tải các góp ý, đề xuất cải thiện dự án, không chỉ đối với các phòng/ ban/ đơn vị của Vietsovpetro tham gia trong các dự án hợp đồng chia sản phẩm dầu khí mới mà còn là các Nhà thầu khác tham gia trong dự án;

- Phân tích được tổng thể (có so sánh, đối chiếu, làm bài học kinh nghiệm cho các DA tương tự): Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xét duyệt CTCT&NS, tổng hợp, đánh giá; Tăng cường chất lượng công tác QLDA;

- Phân tích được từng dự án dầu khí cụ thể: dự án thăm dò (chi phí rủi ro thăm dò, xác suất thăm dò thành công; kỳ vọng đầu tư – xây dựng trên cây quyết định); dự án phát triển khai thác (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư)... Kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục, xử lý các vấn đề tồn đọng; Tối ưu chi phí thực hiện DA;

- Nhận định khó khăn bất cập trong quá trình áp dụng các quy định nội bộ để sửa đổi/bổ sung phù hợp giúp nâng cao công tác điều hành và quản lý dự án.

- Đánh giá, đề xuất quyết định đầu tư đối với các DA hợp đồng chia sản phẩm dầu khí: căn cứ trên nguồn lực và đánh giá, xếp hạng các dự án thông qua chỉ tiêu cụ thể; đánh giá theo thang điểm đối với các chỉ tiêu trọng yếu...

3.2.9 Áp dụng cách mạng khoa học - CNTT vào việc đổi mới quản lý dự án

Để thực hiện chuyển đổi số thành công cần xây dựng lộ trình chiến lược và định hướng cụ thể, đảm bảo tiến bộ công nghệ kỹ thuật của cách mạng 4.0 được ứng dụng đầy đủ vào các hoạt động cốt lõi của Vietsovpetro, vào công tác quản lý tổng thể doanh nghiệp nói chung của Vietsovpetro và quản lý các dự án đầu tư hợp đồng dầu khí nói riêng của Ban QLHĐDK.

Thúc đẩy văn hóa sáng tạo và đổi mới công nghệ, cần cởi mở với các ý tưởng và cách thức làm việc mới. Đầu tư vào nguồn nhân lực và các chương trình phát triển thức đẩy tư duy mới, tư duy chuyển đổi số, phát triển lực lượng lao động số : Xây dựng một lực lượng lao động am hiểu kỹ thuật số, vừa là lực lượng nền tảng vừa là động lực chính để tối đa hóa việc nắm bắt được các giá trị của chuyển đổi số. Cập nhật chương trình đào tạo, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đào tạo kiến thức, kỹ năng số từ lãnh đạo đến tất cả nhân viên; tạo hệ sinh thái để hỗ trợ người lao động trong việc đào tạo lại và đào tạo nâng cao trong suốt cuộc đời.

Cải cách cấu trúc dữ liệu, tối ưu hóa việc sử dụng các nền tảng dữ liệu (data platform): Dữ liệu đóng vai trò trung tâm của chuyển đổi kỹ thuật số, vì vậy sự hài hòa, khả năng tích hợp và tương tác của các nền tảng dữ liệu là rất quan trọng.

Nâng cấp và hoàn thiện chương trình hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), nhằm tối ưu việc quản lý toàn bộ quy trình của các Dự án hợp đồng dầu khí của Vietsovpetro, bao gồm các dữ liệu về quản lý tổng thể, quản lý dữ liệu kế toán – tài chính, nguồn cung ứng, logistic, quản lý mua sắm cho Dự án, quản lý nguồn nhân lực & chi phí nhân viên….Các công cụ và tính linh hoạt của phần mềm ERP giúp quy trình quản lý dự án được tự động hoá. Vietsovpetro thể tận dụng khả năng này để phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong quản lý các dự án hợp đồng dầu khí mới.

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho các nhân viên của Vietsovpetro có thể sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý dự án đầu tư các hợp đồng dầu khí cũng là một giải pháp vô cùng thiết thực. Hiện nay, trong công tác đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tại Vietsovpetro có rất nhiều phần mềm chuyên dụng hỗ trợ công việc như: Stratlog, Indepth, IES - 2D/3D, Well Design, Well Test 200, Microsft Project, Microsoft Office…Từng cán bộ tham gia điều hành và quản lý các dự án hợp đồng dầu khí cần được trang bị đầy đủ kỹ năng để có thể sử dụng tốt các phần mềm này, nhằm tiết kiệm được thời gian, chi phí, giảm bớt được gánh nặng tính toán trong công tác điều hành và QLDA, trình bày các sơ đồ, mô hình, bảng tính, chỉ tiêu một

cách rõ ràng, rành mạch. Qua đó, Vietsovpetro cần thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn về điều hành và quản lý các DA đầu tư hướng dẫn các cán bộ về cách thức sử dụng, ứng dụng các trang thiết bị, phần mềm này nhằm tối ưu việc tự động hoá các công việc, giảm thời gian lãng phí. Ngoài ra, Vietsovpetro cần đầu tư thêm các phần mềm chuyên dụng, đa dạng để đánh giá được mọi khía cạnh của dự án một cách chính xác và đầy đủ, rõ ràng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 98 -100 )

×