0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (147 trang)

Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 105 -147 )

Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đã kiểm định một số giả thuyết về các nhân tố ảnh hưởng quyết định đầu tư của NĐT, đồng thời đưa ra một số hàm ý về quản trị. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như sau:

Nghiên cứu này được thực hiện với các đối tượng là NĐT trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa được mở rộng đến các đối tượng khác trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng đến các đối tượng khác trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Nghiên cứu chủ yếu tập trung đối với các NĐT mới gia nhập thị trường với tỷ lệ đa số NĐT chưa tham gia lớp đào tạo bài bản về đầu tư nên sẽ thiếu sót khi đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố hành vi đến các NĐT lâu năm, những người có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư.

Vì vậy nghiên cứu tiếp theo cần xem xét thêm các yếu tố thuộc về đối tượng NĐT nhiều kinh nghiệm để phát triển sâu hơn các vấn đề nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định của NĐT.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt

1. Lucy F. Ackert, Richard Deaves, Tài chính hành vi – Tâm lý học, đưa ra quyết định, và thị trường, NXB Hồng Đức, 2018.

2. Mark Douglas, Paula T. Webb, Tâm lý học trong đầu tư chứng khoán, NXB Thanh Niên, 2021.

3. Bạch Đức Hiển, Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB Tài Chính, 2009. 4. Khương Nguy, Tâm lý học hành vi, NXB Hà Nội, 2021.

5. James Montier, The little book – Tâm lý hành vi trong đầu tư chứng khoán, NXB Dân Trí, 2021.

6. Lê Hoài Ân, 20 năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, NXB Lao động, 2021.

7. Indochina Research, Nghiên cứu về các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, 2021.

8. Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.

9. Daniel Kahneman, Tư duy nhanh và chậm – Nên hay không nên tin vào trực giác?, NXB Thế giới, 2021.

10. Richard H. Thaler, Misbehaving – The making of behavioral economics – Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính – Sự hình thành kinh tế học hành vi, NXB Trẻ, 2016.

11. Dan Ariely, Phi lý trí, NXB Lao động – Xã hội, 2009.

12.Burton G. Malkiel, A random walk down on Wall street – Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall, NXB Lao động, 2021

14. Hà Nam Khánh Giao, Sách chuyên khảo – Tránh và khắc phục những sai sót trong việc thực hiện luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý tại Việt Nam, NXB Tài chính, 2018.

15. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008.

16.Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Mai Trang, Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh, NXB Thống Kê, 2009.

17.Võ Thị Hiếu, Bùi Hữu Phước, Bùi Nhất Vượng, Tác động của các yếu tố hành vi đến quyết định và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, 31(3), 2020.

18.Nguyễn Thị Kim Trâm, Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2012. 19.Nguyễn Đức Hiển, Hành vi của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng

khoán Việt Nam, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2012.

20.Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân tại sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2011.

21.Nguyễn Thị Ngọc Linh, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2013.

Tiếng Anh

22.Suzaida Bakar, Amelia Ng Chu Yi, The impact of psychological factors on investors’ decision making in Malaysian stock market: a case of Klang Valley and Pahang”. Procedia Economics and Finance No 35/2016 p. 319- 328.

23.Minh Man Cao, Nhu Ty Nguyen, Thanh Tuyen Tran, Behavioral factors on individual investors’s decision making and investment performance: a survey from the Vietnam stock market. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 3/2021 p. 0845 – 0853.

24.Saif Ullah, Muhammad Ather Elahi, Atta Ullah, Chen Pinglu, Bilal Haider Subhani, Behavioral biases in investment decision making and moderating role of investor’s type, Intellectual Economics,No 14/2020, p.87 – 105. 25.Harry Markowitz, Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1.

Tháng 3/1952, tr. 77 - tr. 91. The Journal of Finance is currently published by American Finance Association.

26. John von Neumann, Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, 1944, Princeton University Press, Prineton, New Jersey.

27. Knight, F. H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit (Houghton Mifflin Company, Boston). Reprinted 1967, quote on page 19 in Chapter 1.

28. Nghịch lý Allais là một vấn đề khi lựa chọn các triển vọng, được xuất bản đầu bởi Maurice Allais trong Allais, M., 1953, L’Extension des théories de l’équilibre économique général et du rendement social au cas du risque, Econometrica 21(2), tháng 4, 269-290. Ở đây trình bày theo Conlisk, J., 1989, Three variants on the Allais example, American Economie Review

79(3), June, tr. 392-407.

29. Xem nghiên cứu mang tính đột phá của Fama, E. E, và K. R. French, 1992,

The crosssection of expected stock returns, Journal of Finance 47(2), tháng 6, 427-465.

30. Dựa trên bài báo của Kahneman và Tversky: Kahneman, D., và A. Tversky, 1979, Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica 47(2), 263-291. Một vài yếu tố được đơn giản hóa trong Tversky, A., và D. Kahneman, 1992, Advances in prospect theory: Cumulative representation of

uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty, p. 297-323, cũng được đưa vào phần phân tích lý thuyết triển vọng của tác giả.

31.Thaler, R. H., 1999, Mental accounting matters, Journal of Behavioral Decision Making, p. 183-206. Nghiên cứu này cung cấp tổng quan về tính toán bất hợp lý.

32.Kahneman, D., p. Slovic, và A. Tversky, eds., 1982, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

33.Gigerenzer, G., P. M. Todd, và ABC Research Group, eds„ 1999, Simple Heuristic That Make Us Smart, Oxford University Press, Oxford, U.K.

34.Simon, H. A., 1992, Economics, Bounded Rationality, and the Cognitive Revolution, Elgar, Aidershot Hants, England.

35.French, K. R., và J. M. Poterba, 1991, Investor diversification and international equity markets, American Economic Review 81, 222-226.

36.Xem Coval, J. D., và T. J. Moskowitz 1999, Home bias at home: Local equity preference in domestic portfolios, journal of Finance 54,145-166; và Coval, J. D., và T. J. Moskowitz, 2001, The geography of investment: Informed trading and asset prices, Journal of Political Economy 109, 811- 841.

37.De Bondt, W. E M., 1998, A portrait of the individual investor, European Economic Review 42,831-844.

38.Barber, B., và T. Odean, 2007 All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors, Review of Financial Studies 21(2), 785-818.

39. Xem Odean, T., 1998, Volume, volatility, price and profit when all traders are above average, Journal of Finance 53, 1887-1934. Một vài nghiên cứu lý thuyết chủ chốt khác bao gồm Daniel, K., D. Hirshleifer, và A.

Subrahmanyam, 1998, Investor psychology and security market under- and overreactions, Journal of Finance 53, 1839-85; Daniel, K., D. Hirshleifer, và A. Subrahmanyam, 2001, Overconfidence, arbitrage, and euilibrium asset pricing, Journal of Finance 56, 921-965; Benos, A. V., 1998, Aggressiveness and survival of overconfident traders, Journal of Financial Markets 1, 353- 383; và Kyle, A. s., và E A. Wang, 1997, Speculation duopoly with agreement to disagree: Can overconfidence survive the market test?, Journal of Finance 55, 2073-2090.

40. Barber, B., và T. Odean, 2000, Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors, Journal of Finance 55, 773-806.

41. Odean.T., 1998, Are investors reluctant to realize their losses?, Journal of Finance 53 (5), 1775-1798.

42. Asch, S., 1955, Opinions and social pressure, Scientific American, 31-35; và Asch, S„ 1956, Studies of independence and conformity: A minority of one against a unanimous majority, Psychological Monographs 70(9).

43. Nhà tâm lý học để xuất một lý thuyết so sánh mang tính xã hội, trong đó con người nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá. Xem Festinger, L., 1954, A theory of social comparison processes, Human Relations 7(2), 117-140.

Tài liệu trên Internet

44.Một năm ‘thăng hoa’ của thị trường chứng khoán với các mốc kỷ lục mới, 24/12/2021: https://www.vietnamplus.vn/mot-nam-thang-hoa-cua-thi-truong- chung-khoan-voi-cac-moc-ky-luc-moi/764867.vnp

45.Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: Hành trình 21 năm kiến lập giá trị, 27/11/2021: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/so-giao-dich-chung- khoan-tp-ho-chi-minh-hanh-trinh-21-nam-kien-lap-gia-tri-96262.html

46.90% nhà đầu tư chứng khoán F0 mất 90% tài sản trong 90 ngày đầu tiên, 27/07/2021: https://specials.laodong.vn/90-nha-dau-tu-chung-khoan-f0-mat- 90-tai-san-trong-90-ngay-dau-tien-930926/

47.Những cuộc chơi tàu lượn trên thị trường chứng khoán, 9/12/2021: https://vnexpress.net/nhung-cuoc-choi-tau-luon-tren-thi-truong-chung-

khoan-4400703.html

48.Kênh đầu tư nào hiệu quả nhất trong 20 năm qua, 30/7/2021: https://vnexpress.net/kenh-dau-tu-nao-hieu-qua-nhat-trong-20-nam-qua- 4332517.html

49.E.R.Weintraub liệt kê những giả định của kinh tế học tân cổ điển,18/6/2008 tại: http://www.ecnolib.org/library/enc/NeoclassicalEconomics.html

50.Số liệu quy mô thị trường chứng khoán theo công bố trên trang web của Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước, 10/1/2022:

https://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vithongtinthitruong/th ongkettck/quymothitruong?_ad=&_afrLoop=3801309024000&_afrWindow Mode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoo p%3D3801309024000%26_ad%3D%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ct rl-state%3D4g1dzxnnt_37

PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát

BẢNG KHẢO SÁT

CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Kinh thưa Quý Anh/Chị,

Tôi là học viên cao học đang theo học chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại Thương. Hiện tại, tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu: “Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh”.

Trân trọng kính đề nghị Quý Anh/Chị hỗ trợ bằng cách hoàn thành phiếu khảo sát một cách khách quan nhất có thể. Tôi xin cam đoan toàn bộ dữ liệu chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và sẽ thể hiện dưới dạng ẩn danh.

Sau khi hoàn tất, tôi xin gửi đến Quý Anh/Chị bộ tài liệu học Phân tích kỹ thuật A-Z. Chúc các anh chị thành công trên thị trường với bộ tài liệu này.

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt thành của Quý Anh/Chị!

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Giới tính Nam  Nữ  2. Độ tuổi 18 -> 25  26 -> 35  36 -> 45  46 -> 55  Trên 55  3. Tình trạng hôn nhân Độc thân  Lập gia đình  Khác  4. Trình độ học vấn

5. Số năm kinh nghiệm làm việc

Dưới 5 năm  5 – 10 năm  Trên 10 năm  6. Anh/Chị đã đầu tư trên sàn chứng khoán bao lâu?

Dưới 1 năm  Từ 1 đến 3 năm  Từ trên 3 năm đến 5 năm  Từ trên 5 năm đến 10 năm  Trên 10 năm 

7. Anh/Chị đã từng tham gia khóa đào tạo nào về chứng khoán chưa? Đã tham gia  Chưa tham gia 

II. CÁC NHẤN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Đối với các phát biểu dưới đây về CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI mà Anh/Chị đang đánh giá, xin Anh/Chị hãy chọn giá trị thích hợp:

1 = Rất không đồng ý; 2 = Không đồng ý; 3 = Không có ý kiến; 4 = Đồng ý; 5 = Rất đồng ý

ST

T Các nhận định Đánh giá

8 Anh/Chị ưu tiên đầu tư vào các công ty có trụ sở gần nhà. 1 2 3 4 5 9 Anh/Chị ưu tiên đầu tư vào các công ty Anh/Chị làm việc

hoặc thương hiệu mà Anh/Chị đã biết. 1 2 3 4 5 10 Anh/Chị nhận định rằng một công ty tốt đại diện cho một

khoản đầu tư tốt. 1 2 3 4 5

11 Anh/Chị theo đuổi những cổ phiếu đang có xu hướng tăng

giá và tránh những cổ phiếu có xu hướng giảm giá. 1 2 3 4 5 12 Anh/Chị mua một số cổ phiếu dựa vào các báo cáo phân

tích miễn phí sẵn có trên các phương tiện truyền thông. 1 2 3 4 5 13 Anh/Chị mua một số cổ phiếu khi biết thông tin cổ phiếu đó

đang có khối lượng mua bán cao. 1 2 3 4 5

14 Anh/Chị mua một số cổ phiếu khi biết thông tin cổ phiếu đó

đang có tỷ suất sinh lợi bất thường. 1 2 3 4 5 15 Anh/Chị cho rằng cổ phiếu có giá niêm yết trên sàn chứng

khoán càng cao thì giá trị thực của nó cũng cao tương ứng. 1 2 3 4 5 16 Càng cảm thấy tự tin vào khả năng đầu tư của bản thân thì

17

Càng cảm thấy tự tin thì Anh/Chị càng muốn dồn tất cả tiền vào một vài mã cổ phiếu và chấp nhận tăng rủi ro (được ăn

cả, ngã về không). 1 2 3 4 5

18 Nếu Anh/Chị có tâm trạng tốt thì Anh/Chị không còn cảm

thấy sợ thua lỗ khi chuẩn bị đầu tư cổ phiếu. 1 2 3 4 5 19 Sau một khoản đầu tư thua lỗ, Anh/Chị cảm thấy hối tiếc và

ước rằng đã lựa chọn khác. 1 2 3 4 5

20

Anh/Chị cảm thấy hãnh diện khi đầu tư thành công và không ngại chia sẻ thành quả bản thân cho những người

khác biết. 1 2 3 4 5

21 Anh/Chị cảm thấy dễ dàng bán cổ phiếu thắng cuộc quá

sớm (ăn non) và giữ cổ phiếu giảm giá quá lâu (gồng lỗ). 1 2 3 4 5 22

Sau một phiên chốt lời, Anh/Chị cảm thấy dễ dàng hơn trong việc chấp nhận rủi ro thua lỗ khi xuống tiền cho phiên

đầu tư tiếp theo. 1 2 3 4 5

23 Các quyết định mua và bán cổ phiếu của các nhà đầu tư

khác có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của Anh/Chị. 1 2 3 4 5 24 Anh/Chị thường đầu tư dựa vào những tin tức từ thị trường

chứng khoán hoặc các hội nhóm đầu tư. 1 2 3 4 5 25 Anh/Chị thường ra quyết định đầu tư dựa vào khuyến nghị

của các chuyên gia phân tích chứng khoán. 1 2 3 4 5 26 Anh/Chị dựa vào các xu hướng vận động lên xuống chỉ số

VN-Index để ra quyết định đầu tư. 1 2 3 4 5

III. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA ANH/CHỊ

Xin Anh/Chị vui lòng lựa chọn mức độ đồng tình với những phát biểu sau đây:

1 = Rất không đồng ý; 2 = Không đồng ý; 3 = Không có ý kiến; 4 = Đồng ý; 5 = Rất đồng ý

ST

T Các nhận định Đánh giá

27 Anh/Chị quyết định đầu tư theo những tự nghiệm của bản

thân và những thành kiến có sẵn về các loại cổ phiếu. 1 2 3 4 5 28 Sự tự tin của bản thân Anh/Chị ảnh hưởng đến quyết định

29 Tác động của cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực có ảnh hưởng

đến quyết định đầu tư của Anh/Chị. 1 2 3 4 5 30 Quyết định đầu tư của anh chị bị ảnh hưởng bởi tác động

của thị trường hay đội nhóm đầu tư. 1 2 3 4 5

Phụ lục 2: Thống kê mô tả mẫu Statistics Giới tính Độ tuổi Tình trạng hôn nhân Trình độ học vấn Số năm kinh nghiệm làm việc

Thời gian đầu tư chứng khoán

Tham gia khóa đào tạo chứng

khoán

N Valid 118 118 118 118 118 118 118

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Giới tính

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Nam 80 67.8 67.8 67.8

Nữ 38 32.2 32.2 100.0

Total 118 100.0 100.0

Độ tuổi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 18-25 39 33.1 33.1 33.1 26-35 71 60.2 60.2 93.2 36-45 4 3.4 3.4 96.6 46-55 1 .8 .8 97.5

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 105 -147 )

×