0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Các quy định của Ngân hàng

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 40 -41 )

- Các hình thức tiết kiệm: Bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, có kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng. - Đối tượng giao dịch: Cá nhân người Việt Nam và cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (Tiền gửi VND).

- Chứng từ sử dụng:

+ Sổ (thẻ) tiết kiệm: là giấy chứng nhận về việc gửi tiền tại VIB cấp cho khách hàng theo mẫu quy định.

+ Giấy nộp tiền (kiêm phiếu thu): khách hàng nộp tiền vào ngân hàng. + Giấy lĩnh tiền (kiêm phiếu chi): khách hàng lĩnh tiền mặt.

- Mức gửi tiền tiết kiệm:

+ Mức gửi tiền tiết kiệm tối thiểu: 10.000.000 VND. + Không hạn chế mức gửi tối đa.

- Phương thức trả lãi của TGTK:

+ Đối với TGTK có kỳ hạn: việc trả lãi phụ thuộc vào phương thức trả lãi mà khách hàng đăng ký theo quy định của NH gồm: lãi suất trả cuối kỳ, lãi suất trả hàng tháng và lãi suất trả hàng quý.

+ Các hình thức TGTK có phương thức trả lãi khác (nếu có) do Tổng giám đốc NHCT quy định trong từng thời kỳ.

- Lãi suất khách hàng được hưởng được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên cơ sở tháng (30 ngày) hoặc năm (365 ngày) theo quy định cụ thể của NH trong từng thời kỳ.

- Về cơ bản cách áp dụng lãi suất cho loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn như sau: + Tiền gửi không kỳ hạn áp dụng lãi suất thả nổi, tiền gửi thay đổi theo mức lãi suất do Ngân hàng công bố trong từng thời kỳ.

+ Tiền gửi có kỳ hạn áp dụng lãi suất cố định trong suốt thời gian từ ngày gửi cho đến ngày đáo hạn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 40 -41 )

×