0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Quy trình nhận tiền gửi tiết kiệm

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 46 -52 )

Quy trình nhận tiền gửi tiết kiệm a. Thủ tục gửi tiền tiết kiệm:

+ Thủ tục gửi tiền tiết kiệm lần đầu:

- Khách hàng phải trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại các chi nhánh NH VIB hoặc Điểm giao dịch tiết kiệm của các chi nhánh VIB và xuất trình các giấy tờ sau: 1. Đối với người gửi tiền là cá nhân Việt Nam phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực.

2. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu có thời hạn hiệu lực còn lại dài hơn kỳ hạn gửi tiền (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh được miễn thị thực); xuất trình hộ chiếu kèm thị thực có thời hạn hiệu lực còn lại dài hơn kỳ hạn gửi tiền (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh có thị thực).

3. Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, ngoài việc xuất trình CMND hoặc hộ chiếu, phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Đối với người gửi tiền từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng: ngoài việc xuất trình CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, phải xuất trình giấy tờ để chứng minh số tiền gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình (như giấy tờ thừa kế, cho, tặng, hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào ngân hàng là tài sản của mình). - Khách hàng ghi đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên trên chứng từ gửi tiền. Trường hợp khách hàng không phải là chủ sở hữu TGTK, chứng từ gửi tiền phải ghi rõ tên chủ sở hữu TGTK.

- Khách hàng đăng ký chữ ký mẫu

- Người gửi tiền thực hiện nộp tiền tại Điểm giao dịch tiết kiệm.

- Cán bộ giao dịch tiết kiệm thực hiện các thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm, mở tài khoản TGTK và cấp Sổ tiết kiệm cho người gửi tiền lần đầu sau khi người gửi tiền đã thực hiện các thủ tục ở trên.

+ Thủ tục gửi tiền tiết kiệm lần sau:

- Thủ tục gửi tiền tiết kiệm lần sau được áp dụng đối với trường hợp chủ sở hữu TGTK đã có hồ sơ thông tin khách hàng trong hệ thống.

- Chủ sở hữu TGTK có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người khác. Trường hợp gửi thông qua người khác, người gửi hộ phải cung cấp cho Điểm giao dịch tiết kiệm số CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn thời hạn hiệu lực của chủ sở hữu tiết kiệm; các chứng từ gửi tiền phải ghi tên chủ sở hữu TGTK.

b. Quy trình nhận TGTK tại VIB – PGD Thủ Đức:

Sơ đồ 2.3 Quy trình nghiệp vụ nhận tiền gửi tiết kiệm

Khách hàng

(2) Giấy yêu cầu mở tiền gửi có kỳ hạn

(1) CMND ++

(3) Giấy yêu cầu mở TKCKH có chữ ký khách hàng + tiền gửi

(6)Sổ tiết kiệm, CMND

Giao dịch viên

Kiểm soát viên (4) Sổ tiết kiệm, giấy yêu cầu mở TKCKH (5) Chứng từ sau khi

- Khách hàng xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) (hoặc hộ chiếu) và thông báo số tiền gửi cho giao dịch viên.

- Khách hàng điền đầy đủ các thông tin trên Giấy yêu cầu mở tiền gửi có kỳ hạn thông tin người gửi (họ tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ), thông tin gửi tiết kiệm (số tiền gửi, loại tiền gửi, loại tiết kiệm).

- GDV căn cứ vào CMND và yêu cầu của khách hàng , kiểm tra hồ sơ và giầy tờ xác minh thông tin và thực hiện mở tài khoản trên hệ thống.

- Khách hàng kiểm tra các yếu tố trên Giấy nộp tiền, nếu đúng ký tên (ghi rõ họ tên), đăng ký chữ ký mẫu (trường hợp gửi lần đầu) và chuyển trả lại cho GDV. Đồng

thời lập bảng kê các loại tiền nộp (ký tên) và nộp tiền trực tiếp cho GDV, nếu khách hàng nộp tiền mặt, thực hiện nhận tiền và kiểm đếm theo Quy trình kiểm đếm tiền mặt. - GDV thực hiện hạch toán mở TKTG; ký xác nhận vào mục “Thực hiện giao dịch” trên Yêu cầu mở tiền gửi có kỳ hạn; sau đó chuyển hồ sơ mở TKTG cho kiểm soát viên để KSV kiểm tra tính hợp lệ, chính xác và khớp đúng các thông tin trên hồ sơ mở tiền gửi và trên hệ thống, nếu khớp đúng, phê duyệt trên hệ thống.

- GDV hạch toán nộp tiền mặt vào TKTG; GDV in Giấy gửi tiền, trực tiếp chuyển khách hàng ký xác nhận và đóng dấu “Đã thu tiền” trên Giấy gửi tiền; sau đó ký chứng từ và chuyển cho KSV kiểm duyệt.

- KSV kiểm tra số tiền, lãi suất đang áp dụng cho TKTG được GDV mở trên hệ thống và chứng từ, nếu thông tin khớp đúng thì KSV phê duyệt trên hệ thống.

- GDV đăng nhập chương trình core extra và in Sổ tiết kiệm, ký xác nhận và điền thông tin số TKTG trên Yêu cầu mở tiền gửi có kỳ hạn.

- Sau đó KSV kiểm tra thông tin in trên Sổ tiết kiệm và đối chiếu thông tin TKTG trên hệ thống nếu khớp đúng thì chuyển cho Giám đốc Ngân hàng bán lẻ ký xác nhận trên Sổ tiết kiệm.

- Sau khi Giám đốc NHBL ký xác nhận chuyển lại cho GDV trực tiếp giao lại Sổ tiết kiệm và các giấy tờ xác minh thông tin cho khách hàng, sau đó lưu chứng từ và hồ sơ mở tiền gửi.

c. Sổ (thẻ) tiết kiệm:

- Tên điểm giao dịch tiết kiệm; loại tiền, số tiền; kỳ hạn gửi tiền; ngày gửi tiền; ngày đến hạn thanh toán (đối với TGTK có kỳ hạn); lãi suất; phương thức trả lãi; thời điểm trả lãi; địa điểm thanh toán tiền gốc và lãi.

- Họ tên và địa chỉ của chủ sở hữu/ đồng chủ sở hữu; số CMND hoặc hộ khẩu của chủ sở hữu/ đồng chủ sở hữu TGTK (trừ trường hợp chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu TGTK chưa đến tuổi được cấp CMND hoặc hộ chiếu).

- Họ tên, địa chỉ và số CMND hoặc hộ chiếu của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật (chỉ áp dụng đối với trường hợp người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật).

- Số thẻ, con dấu, chữ ký của Giám đốc/ người được Giám đốc ủy quyền, chữ ký của giao dịch viên của Điểm giao dịch tiết kiệm nhận TGTK.

- Các nội dung ghi chú, chỉ dẫn khác của NHCT (Quy định về chuyển quyền sở hữu, cầm cố thẻ tiết kiệm tại Điểm giao dịch tiết kiệm…).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 46 -52 )

×