0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Đặc điểm khoản mục TSCĐ

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 25 -26 )

TSCĐ là một trong những yếu tố quan trọng của một đơn vị sản xuất. Bởi vì đây chính là cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị. Qua đó, nó trực tiếp phản ánh năng lực sản xuất hiện có cũng nhƣ khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật của việc vận hành và hoạt động đơn vị. Mặt khác, đây cũng là thƣớc đo cho khả năng tăng trƣởng bền vững, năng suất lao động. Các TSCĐ sẽ bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng. Giá trị hao mòn của chúng sẽ đƣợc ghi nhận dần vào chi phí hoạt động. Giá trị này sẽ đƣợc thu hồi dần qua hoạt động kinh doanh sau khi bán hàng hóa và dịch vụ.

Đặc trƣng của TSCĐ là chúng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh, tuy nhiên sau mỗi chu kỳ kinh doanh, giá trị của chúng sẽ giảm dần. Theo đó, khi ghi nhận quản lý về TSCĐ, các doanh nghiệp cần theo dõi cả về hiện mặt (bao gồm cả quản lý số lƣợng và chất lƣợng của TSCĐ) và giá trị của TSCĐ.

 Xét trên khía cạnh số lƣợng: Đảm bảo cung cấp đầy đủ về công suất và

đáp ứng yêu cầu sản xuất của Doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của bộ phận quản lý TSCĐ.

Trên khía cạnh chất lƣợng, cần phải đảm bảo đƣợc tránh hỏng hóc và mất

mát trong suốt công tác bảo quản. Về mặt giá trị, cần xác định đúng nguyên giá, giá trị còn lại của TSCĐ cũng nhƣ giá trị hao mòn theo thời gian. Tất cả các chi phí khấu hao TSCĐ cần phải đƣợc tính toán chính xác và phân bổ chi phí này vào giá thành sản phẩm. Mặt khác, quá trình tiến hành sửa chữa, tháo dỡ, nâng cấp, cải tiến TSCĐ hay đánh giá TSCĐ cũng cần phải đƣợc theo dõi chặt chẽ để thấy rõ tình hình tăng giảm của TSCĐ. Các TSCĐ cũng cần đƣợc kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ về tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ. Theo thời gian, khoa học kỹ

thuật cũng ngày càng tiến bộ, TSCĐ càng giữ vai trò quan trọng hơn trong hoạt động của đơn vị. Thế nên, kiểm toán TSCĐ giờ đây không chỉ là phát hiện những sai sót trong các nghiệp vụ mà còn là tác nhân không nhỏ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý TSCĐ.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 25 -26 )

×