0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Mục tiêu kiểm toán khoản mục TSCĐ

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 26 -28 )

TSCĐ là một khoản mục có giá trị lớn, thƣờng chiếm tỷ trọng đáng kể so với tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, khoản mục TSCĐ còn phản ánh tình trạng thiết bị cơ sở vật chất kỹ tật của doanh nghiệp. Từ đó thấy đƣợc trong việc kiểm toán BCTC thì TSCĐ là một trong những khoản mục quan trọng cần phải kiểm tra. Việc kiểm toán khoản mục TSCĐ giúp phát hiện sai sót trong việc xác định chi phí cấu thành nguyên giá tài sản cố định, chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao tài sản. Những sai sót trong việc tính chi phí trên dẫn đến những sai sót trọng yếu trên BCTC.

Theo Chƣơng trình kiểm toán mẫu của VACPA Việt Nam, phần D – Kiểm tra chi tiết tài sản, mục D730 – TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, XDCB DD và BĐS đầu tƣ thì mục tiêu kiểm toán TSCĐ là hiện hữu; thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; nguyên giá và khấu hao đƣợc ghi nhận đầy đủ, chính xác, đúng niên độ, phù hợp; và trình bày trên BCTC phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC đƣợc áp dụng. Trong đó, mục tiêu tổng quát của thu nhập đủ bằng chứng kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lí của TSCĐ; và mục tiêu cụ thể: thu nhập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm xác minh cho các cơ sở dẫn liệu của quá trình hạch toán các nghiệp vụ và tính toán, tổng hợp số liệu ( Bảng 1.1).

Cơ sở dẫn liệu Diễn giải

Tính hiện hữu Tài sản cố định thể hiện trên Báo cáo tài chính là có thật.

Quyền Tài sản cố định thể hiện trên Báo cáo tài chính thuộc quyền

sở hữu/ kiểm soát của đơn vị.

Tính đầy đủ Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu/ kiểm soát của đơn vị đã

đƣợc ghi chép đầy đủ.

Đánh giá và phân bổ Tài sản cố định thể hiện trên Báo cáo tài chinh đƣợc tính giá và ghi nhận phù hợp chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. Trình bày và thuyết

minh

Tài sản cố định trình bày trên Bảng thuyết minh:

 Là có thật ( tính hiện hữu ) và thuộc quyền ( sở hữu )

của đơn vị

Là đầy đủ ( tính đầy đủ)

 Đƣợc trình bày, diễn giải và thuyết minh hợp lý, rõ

ràng, dễ hiểu ( phân loại và tính dễ hiểu)

 Đƣợc ghi nhận chính xác và theo giá trị phù hợp (tính

chính xác và đánh giá)

Bảng 1.1 Mục tiêu Kiểm toán TSCĐ Nguồn: Trần Thị Giang Tân (2014)

Đối với CPKH, mục tiêu kiểm toán chủ yếu để xem xét sự đúng đắn trong việc xác định mức khấu hao và phân bổ cho các TSCĐ liên quan. Điều này phụ thuộc vào việc chọn phƣơng pháp khấu hao, các dữ liệu làm cơ sở cho việc tính toán và tiêu thức phân bổ CPKH.

Cơ sở dẫn liệu Diễn giải

Tính hiện hữu (tính phát sinh)

-Chi phí khấu hao ghi nhận là thực sự phát sinh trong kỳ

Tính đầy đủ -Chi phí khấu hao của các tài sản cố định đang sử dụng đƣợc

ghi nhận đầy đủ.

Tính chính xác Số liệu khấu hao đƣợc tính toán và ghi chép chính xác về số

học.

Đúng kỳ Chi phí khấu hao đƣợc ghi nhận đúng kỳ.

Phân loại Chi phí khấu hao đƣợc ghi nhận đúng vào tài khoản liên quan.

Trình bày và thuyết minh

Các thuyết minh liên quan đến chi phí khấu hao đƣợc trình bày, diễn giải rõ ràng, dễ hiểu.

Bảng 1.2 Mục tiêu Kiểm toán CPKH Nguồn: Trần Thi Giang Tân (2014)

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 26 -28 )

×