0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Quá trình hình thành và phát triển:

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 39 -44 )

Công ty TNHH Kiểm toán AGS đƣợc thành lập ngày 13/11/2015 là công ty kiểm toán chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán và cung cấp các dịch vụ chuyên ngành về kiểm toán báo cáo tài chính, tƣ vấn kế toán và thuế cho các doanh nghiệp.

Cho đến nay thì đa số khách hàng của công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ của Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Do nhu cầu dịch vụ kế toán và kiểm toán ngày càng cao, công ty đang có nhu cầu mở thêm chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng.

 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty:

Công ty TNHH kiểm toán AGS là tổ chức kiểm toán độc lập đƣợc cấp giấy phép và thành lập tại nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm kiểm toán, dịch vụ kế toán, tƣ vấn thuế, tƣ vấn và giải pháp doanh nghiệp, tƣ vấn tài chính, tƣ vấn kế toán, đào tạo và quản lý nguồn lực cho nhiều loại hình khách hàng có vốn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc.

Công ty cung cấp những dịch vụ cụ thể nhƣ sau:

- Dịch vụ Kiểm toán

- Dịch vụ Tƣ vấn Tài chính – Thuế

- Dịch vụ Kế toán

- Dịch vụ Tƣ vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp

- Dịch vụ Tƣ vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh

nghiệp, tổ chức

 Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển của đơn vị:

Mục tiêu

Mục tiêu hoạt động của AGS là phát triển công ty dịch vụ tƣ vấn nhằm chuyển hóa kiến thức và giá trị cho khách hàng, cho đội ngũ nhân viên của mình và cho cả cộng đồng xã hội. Quan trọng hơn cả là muốn khách hàng đạt đƣợc sự hài lòng tối ƣu nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu này, AGS tập trung phát triển, nâng cao giá trị dịch vụ và tận dụng ba nguồn lực quan trọng nhất là khách hàng, nhân viên, và kiến thức theo triết lý hoạt động sau:

-AGS luôn muốn đƣợc cộng tác với khách hàng nhằm tạo ra giá trị kinh tế

đặc biệt. Điều này có nghĩa là Công ty AGS luôn mong muốn phục vụ khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài, vững mạnh với họ.

-Đội ngũ nhân viên AGS phát huy tiềm năng tối đa của mình. AGS luôn

mong muốn là nơi thu hút những nhân viên giỏi, có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao, vì vậy, công ty luôn tạo môi trƣờng làm việc thân thiện, hiện đại, giao

phó cho nhân viên những công việc khác nhau với nhiều thử thách, cùng với việc phát triển nghề nghiệp có định hƣớng, đồng thời nâng cao tinh thần làm việc tích cực cũng nhƣ các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc.

-Không ngừng trau dồi kiến thức của mình các nhân viên ở công ty AGS

luôn đƣợc tạo điều kiện và đƣợc giúp đỡ để phát triển tƣ duy và nguồn kiến thức của mình. Công ty TNHH Kiểm toán AGS luôn xác định rõ kiến thức là nền tảng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của mình.

Phƣơng hƣớng phát triển:

Công ty TNHH Kiểm toán AGS đƣợc thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng lập viên và các chuyên gia tâm huyết, am tƣờng về kiểm toán, kế toán, tài chính, quản trị, môi trƣờng kinh doanh và luật pháp tại Việt Nam, có nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nƣớc. Điều này giúp cho AGS có đƣợc một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phù hợp với Việt Nam trong việc đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế.

AGS hoạt động theo nguyên tắc cam kết và đảm bảo chất lƣợng dịch vụ trong mọi lĩnh vực cung cấp đến khách hàng. AGS Auditing luôn tôn trọng các nguyên tắc về tính độc lập, khách quan, tính bảo mật phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Dựa theo các nguyên tắc hoạt động trên AGS Auditing có các định hƣớng phát triển nhất định sau:

- Nâng cao chất lƣợng dịch vụ và không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên có

chuyên môn cao nhằm đáp ứng khách hàng một cách tốt nhất.

- Nâng cao độ hài lòng về chất lƣợng dịch vụ của công ty, tạo những khách

hàng thân thiết của AGS Auditing.

- Thƣờng xuyên nâng cao năng lực hoàn thành tốt các công việc mang tính cơ

- Hoàn thiện kỹ năng làm việc, tốc độ làm việc “SPEED UP”.

- Tiêu chuẩn hóa tất cả các công việc.

- Làm việc nhóm với khẩu hiệu “All For One One For All”.

- Đạt mục tiêu doanh thu theo mỗi kỳ.

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy quản lý là nhân tố có ảnh hƣởng quyết định đến sự thành công trong hoạt động của AGS. Mô hình tổ chức của AGS đƣợc áp dụng và có những thay đổi cần thiết cho phù hợp với điều kiện thực tế trong tình hình hiện nay. Cụ thể nhƣ sau: THÀNH VIÊNHỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC TỔNG VỤBỘ PHẬN NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH - NHÂN SỰ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

KIỂMs TOÁN VIÊN CHUYÊN VIÊN

KIỂM TOÁN

TRỢ LÝ KIỂM TOÁN

Chức năng của từng bộ phận

Giám Đốc : là ngƣời chịu trách nhiệm cao nhất, điều hành mọi hoạt động của công ty theo Điều lệ của công ty và ký kết hợp đồng Kiểm toán, dịch vụ kế toán với khách hàng. Vị trí này bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề CPA theo quy định hiện hành.

- Các Kiểm toán viên (CPA): thực hiện công việc chỉ đạo, kiểm soát chất

lƣợng dịch vụ và công việc liên quan đến cuộc kiểm toán theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

- Bộ phận dịch vụ Kiểm toán: Thực hiện công việc cung cấp dịch vụ kế

toán, kiểm toán cho khách hàng.

- Bộ phận hành chính và phiên dịch:

 Bộ phận hành chính nhân sự chịu trách nhiệm tiếp đón khách hàng tại

công ty, tổng hợp xử lý các thông tin từ bên ngoài và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

 Phiên dịch tiếng Nhật và tiếng Anh chịu trách nhiệm phiên dịch khi có

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 39 -44 )

×