0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Quy trình Kiểm toán khoản mục TSCĐ

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 28 -28 )

Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán.

Việc đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán là lập kế hoạch kiểm toán. Trong giai đoạn này nên tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến TSCĐ:

-Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động:

Kiểm toán viên nên tìm hiểu về đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố bên trong và bên ngoài nhƣ: khả năng sản xuất, lãi suất thị

trƣờng, nhu cầu của thị trƣờng, các chính sách tăng /giảm quy mô kinh doanh… ảnh hƣởng tới việc sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp.

-Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình của TSCĐ:

Kiểm toán viên nên tìm hiểu xem hiện tại doanh nghiệp đang sử dụng chính sách gì để hạch toán TSCĐ và tính toán chi phí khấu hao.

Kiểm toán viên nên tìm hiểu về các bộ phận cấu thành, mô tả chu trình, thực hiện soát xét về thiết kế và triển khai các thủ tục kiểm soát chính. Từ đó kiểm toán viên sẽ tổng hợp các rủi ro trọng yếu mà đã phát hiện đƣợc khi thực hiện các bƣớc trên và kết luận về kiểm soát nội bộ TSCĐ của doanh nghiệp.

-Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính:

Kiểm toán viên phân tích về tình hình biến động theo chiều ngang của khoản mục TSCĐ và CPKH trên BCĐKT, xem xét các biến động và phân tích chúng. So sánh biến động về doanh thu, vốn chủ sở hữu của các năm. Tính toán những hệ số liên quan đến khoản mục TSCĐ.

-Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro gian lận:

Kiểm toán viên tiến hành đánh giá tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ của TSCĐ trong công ty, xác định các yếu tố rủi ro, gian lận, phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán và xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của thủ tục kiểm toán.

Kiểm toán viên xác định và đánh giá các rủi ro trọng yếu liên quan đến TSCĐ. Kiểm toán viên nên để ý các yếu tố gian lận: lập BCTC gian lận, biển thủ TSCĐ. Từ đó, kiểm toán viên sẽ nhận định xem liệu có tồn tại rủi ro trọng yếu đối với khoản mục TSCĐ của doanh nghiệp hay không.

-Xác định mức trọng yếu TSCĐ:

Kiểm toán viên sẽ lập và thông báo mức trọng yếu kế hoạch trƣớc khi thực hiện kiểm toán TSCĐ. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên sẽ xác định lại mức trọng yếu thực tế, kiểm tra xem các công việc và thủ tục kiểm toán TSCĐ đã đƣợc thực hiện đầy đủ hay chƣa.

Kiểm toán viên dựa trên phán đoán của mình để xác định mức trọng yếu, thƣờng dựa vào những tiêu chí sau: lợi nhuận trƣớc thuế, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, doanh thu,… Mỗi đặc điểm của doanh nghiệp thì kiểm toán viên sẽ có cách lựa chọn riêng và phải giải thích lý do lựa chọn đó. Từ đó, kiểm toán viên sẽ xác định tỷ lệ sử dụng để ƣớc tính mức trọng yếu.

-Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết:

Sau khi làm các thủ tục bên trên, kiểm toán viên sẽ xác định sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn, khi đó quyết định các thủ tục kiểm toán cần tập trung để thực hiện kiểm tra.

Giai đoạn thực hiện kiểm toán.

Sau khi xong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên sẽ làm giai đoạn thực hiện kiểm toán. Kiểm toán viên sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá TSCĐ đã đƣợc thực hiện từ giai đoạn trƣớc mà thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và các thủ tục cơ bản. Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán bằng cách thu thập các bằng chứng kiểm toán thích hợp và đầy đủ, làm cơ sở cho các ý kiến mà kiểm toán viên đƣa ra.

-Thực hiện thử nghiệm kiểm soát:

Thử nghiệm kiểm soát : “Là thủ tục kiểm toán đƣợc thiết kế nhằm đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát trong việc ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu" (theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 330).

Từ việc thu thập liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ TSCĐ, kiểm toán viên sẽ thực hiện đánh giá mức độ hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng TSCĐ. Nếu nhƣ kết quả đánh giá cao, kiểm toán viên sẽ thiết các thử nghiệm kiểm soát để kiểm tra tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Còn nếu kết quả đánh giá thấp, kiểm toán viên sẽ không thực hiện thử nghiệm kiểm soát mà sẽ đi thẳng tới thực hiện thử nghiệm cơ bản.

-Thực hiện thử nghiệm cơ bản:

Thử nghiệm cơ bản : “Là thủ tục kiểm toán đƣợc thiết kế nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Các thử nghiệm cơ bản bao gồm: Kiểm tra chi tiết (các nhóm giao dịch, số dƣ tài khoản và thông tin thuyết trình ), Thủ tục phân tích cơ bản” (theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 330).

Kiểm tra chi tiết: là quá trình kiểm toán viên thực hiện kiểm tra số dƣ, sử dụng nghiệp vụ để thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp.

Thu nhập, lập bảng phân tích về các thay đổi trong kỳ của TSCĐ, sau đó đối chiếu với sổ cái.

Đối với trƣờng hợp là kiểm toán năm đầu tiên, kiểm toán viên phải thu thập đủ các bằng chứng để đảm bảo đƣợc quyền và tính có thật của số dƣ đầu kì TSCĐ, sau đó sẽ lƣu trữ vào hồ sơ chung. Những năm tiếp theo, trong quá trình kiểm toán thì kiểm toán viên chỉ tập trung vào việc kiểm tra các số liệu phát sinh trong kỳ.

Kiểm toán viên nên đối chiếu số liệu từ các sổ chi tiết với các số liệu trên sổ cái để đảm bảo rằng các số liệu phát sinh trên số chi tiết bằng với số liệu phản ánh trên sổ tổng hợp. Kiểm toán viên lập bảng phân tích bao gồm các cột: số dƣ đầu kỳ, phát sinh tăng trong kỳ, phát sinh giảm trong kỳ, số dƣ cuối kỳ. Số dƣ đầu kỳ đã đƣợc kiểm tra, lấy số liệu từ BCTC đã đƣợc kiểm toán năm trƣớc. Kiểm toán viên sẽ thu thập các bằng chứng, hồ sơ liên quan đến phát sinh tăng phát sinh giảm trong kỳ để kiểm tra. Số dƣ cuối kỳ sẽ đƣợc tính ra dựa trên những số liệu đã đƣợc kiểm tra trên.

-Chứng kiến kiểm kê TSCĐ của doanh nghiệp:

Kiểm toán viên có thể lựa chọn kiểm kê hết TSCĐ của doanh nghiệp, hay là chỉ kiểm kê những TSCĐ đã mua trong năm.

Khi chỉ kiểm kê TSCĐ mua trong năm giúp kiểm toán viên hiểu đƣợc đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp và bổ sung cho các thủ tục kiểm tra nghiệp vụ ghi phát sinh tăng trong kỳ. Việc này giúp rút gọn thời gian chứng kiến kiểm kê,

nhƣng lại bất lợi trong việc xác định liệu răng TSCĐ cũ có tồn tại hay nguyên vẹn hay không.

Kiểm toán viên sẽ thực hiện chứng kiến kiểm kê toàn bộ TSCĐ đối với những trƣờng hợp sau: hệ thống TSCĐ của doanh nghiệp yếu kém, TSCĐ của doanh nghiệp ít, tỷ trọng TSCĐ lớn,… Việc này có thể tốn nhiều thời gian của kiểm toán viên nhƣng bù lại bằng chứng kiểm toán về TSCĐ lại có giá trị cao hơn.

Khi chứng kiến kiểm kê TSCĐ, kiểm toán viên có thể chọn từ sổ sách kế toán. Việc kiểm tra nhƣ vậy giúp kiểm toán viên có thể xác định đƣợc rằng TSCĐ đƣợc ghi trên sổ sách kế toán có thật và đang đƣợc sử dụng hay không. Điều này giúp cung cấp bằng chứng là tất cả các TSCĐ hiện hữu đều đã đƣợc ghi nhận.

-Kiểm tra quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với TSCĐ:

Việc kiểm tra về quyền đối với TSCĐ cần dựa trên hiểu biết về các quy định pháp lý ở từng thời kỳ. Trong một số trƣờng hợp, kiểm toán viên nên cần ý kiến của các chuyên gia. Kiểm toán viên nên kiểm tra các bằng chứng có liên quan nhƣ: văn bản pháp lý về quyền sở hữu TSCĐ, biên nhận chi trả tiền cho các tài sản đã thế chấp, các hóa đơn đóng bảo hiểm, các hóa đơn nộp thuế,…

-Kiểm tra giá trị TSCĐ được ghi nhận:

Theo VAS 03 thì các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu TSCĐ có thể đƣợc ghi nhận vào nguyên giá nếu thỏa mãn yêu cầu về tiêu chuẩn của TSCĐ hoặc ghi nhận là chi phí trong kỳ. Nên việc kiểm tra chứng từ gốc của các nghiệp ghi tăng TSCĐ hay không. Do đó, kiểm toán viên có thể:

Kiểm tra các biến động tăng giảm thất thƣờng bằng cách lập bảng phân tích chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng phát sinh hàng tháng, sau đó đối chiếu với số phát sinh năm trƣớc. Đối với những khoản chi phí có số tiền lớn, kiểm toán viên nên kiểm tra chứng từ gốc và các tài liệu liên quan.

Kiểm tra chi tiết các khoản chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng đã đƣợc phân bổ hay trích lập từng phần bằng cách kiểm tra các tài khoản Chi phí trả trƣớc hay Chi phí phải trả.

Đối với trƣờng hợp mua TSCĐ dƣới hình thức trả góp, kiểm toán viên nên kiểm tra xem có đƣợc ghi tăng tài sản và phần chƣa trả có đƣợc ghi tăng nợ phải trả chƣa. Những trƣờng hợp mua trả gió TSCĐ có thể bị bỏ sót một phần hoặc toàn bộ do đơn bị chƣa trả tiền cho nhà cung cấp. Kiểm toán viên cần chú ý việc tính toán nguyên giá TSCĐ dƣới dạng trả góp để đảm bảo phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

-Kiểm tra các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ trong kỳ:

Kiểm toán viên nên kiểm tra các chứng từ liên quan nhƣ: hợp đồng mua TSCĐ, chứng từ chuyển tiền thanh toán, biên bảo bàn giao TSCĐ, hóa đơn của nhà cung cấp,… Những việc kiểm tra trên giúp kiểm toán viên xác định tính có thật của nghiệp vụ, quyền sở hữu đối với loại tài sản này, giá trị tài sản đƣợc ghi nhận đúng hay không. Bên cạnh đó, việc chứng kiến kiểm kê các TSCĐ tăng trong kỳ giúp kiểm toán viên đảm bảo chúng hiện hữu trên thực tế.

Việc kiểm tra các nghiệp vụ giảm TSCĐ nhằm xác định xem liệu doanh nghiệp có thanh lý TSCĐ nào hay hông, nhƣợng bán tài sản trong kỳ nhƣng có đƣợc phản ánh vào sổ kế toán hay không. Trong quá trình kiểm tra phát sinh giảm TSCĐ, kiểm toán viên thƣờng làm các công việc sau:

- Nếu trong năm có mua TSCĐ, thì nên kiểm tra TSCĐ cũ có đƣợc mang đi

trao đổi hoặc thanh lý không.

- Để xác minh xem khoản thu nhập nào phát sinh từ việc bán TSCĐ, kiểm

toán viên nên phân tích tài khoản Thu nhập khác.

- Đối với trƣờng hợp sản phẩm bị ngừng sản xuất trong năm, cần điều tra rõ

lý do và việc sử dụng các thiết bị liên quan đến việc sản xuất sản phẩm này.

- Phỏng vấn các quản đốc phân xƣởng và nhân viên xem liệu có TSCĐ nào

đƣợc thanh lý trong năm hay không.

- Đối chiếu giữa số liệu sổ sách và số liệu kiểm kê xem có đúng hay không,

có mất hay hay thiếu hụt TSCĐ không.

- Kiểm toán viên lập bảng phân tích, bao gồm các cột: giá trị hao mòn lũy kế đầu kỳ, hao mòn lũy kế tăng trong năm, hao mòn lũy kế giảm trong năm và hao mòn lũy kế cuối kỳ.

Dựa trên những cơ sở trên, kiểm toán viên sẽ:

- So sánh số dƣ đầu kỳ với số liệu kiểm toán năm trƣớc.

- So sánh tổng số khấu hao tăng, giảm ở số liệu chi tiết với tổng số ghi trên

sổ cái.

- So sánh tổng số dƣ cuối kỳ trên các sổ chi tiết với số dƣ cuối kỳ trên sổ

cái.

 Xem xét chính sách khấu hao của doanh nghiệp:

Những vấn đề mà kiểm toán viên nên kiểm tra:

- Kiểm tra phƣơng pháp khấu hao sử dụng có phù hợp với chuẩn mực và

chế độ kế toán hiện hành hay không. Tùy theo đặc điểm của doanh nghiệp mà áp dụng một trong ba phƣơng pháp khấu hao để áp dụng cho từng TSCĐ.

- Phƣơng pháp khấu hao sử dụng có phù hợp với lợi ích kinh tế mà TSCĐ

đem về cho doanh nghiệp hay không. Các phƣơng pháp tính khấu hao đều dựa trên giả định về lợi ích kinh tế của TSCĐ mang lại: phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần dựa trên giả định là lợi ích kinh tế mà TSCĐ mang lại cho doanh nghiệp sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng.

- Thời gian sử dụng hữu ích có đƣợc ƣớc tính phù hợp hay không. Vì giá trị

khấu hao có bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi thời gian sử dụng của TSCĐ. Thời gian sử dụng hữu ích mang tính chất xét đoán, không chắc chắn. Từ đó, kiểm toán viên nên xem xét nhân tố này để đánh giá chính sách khấu hao của đơn vị.

- Kiểm tra mức khấu hao:

 So sánh tỷ lệ khấu hao của năm hiện hành với năm trƣớc và nếu có các

khoản chênh lệch, thì phải điều tra các khoản này.

 Tính toán lại mức khấu hao cho một số TSCĐ và lần theo số liệu của nó

 So sánh số phát sinh Có của tài khoản Hao mòn TSCĐ với chi phí khấu hao ghi trên các tài khoản Chi phí.

- Kiểm tra việc ghi giảm TSCĐ:

● Đối chiếu các khoản ghi giảm TSCĐ với hồ sơ kiểm toán để phân tích các

tài sản đƣợc thanh lý, nhƣợng bán trong năm.

● Kiểm tra xem việc tính toán và ghi chép các giá trị hao mòn lũy kế đến

ngày thanh lý, nhƣợng bán có chính xác hay không.

- Xem xét việc phân loại và thuyết minh trên BCTC:

Theo quy định hiện hành, trên Bảng cân đối kế toán, số dƣ cả tài khoản TSCĐ và giá trị hao mòn lũy kế đƣợc trình bày theo từng loại: TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tƣ, TSCĐ vô hình.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải công bố trong thuyết minh tài chính về:

- Chính sách kế toán hiện hành đối với TSCĐ, nguyên tắc xác định nguyên

giá, phƣơng pháp tính khấu hao và thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao.

- Tình hình tăng giảm TSCĐ theo từng loại và từng nhóm TSCĐ (nhà cửa,

máy móc, thiết bị,..).

Thủ tục phân tích: là việc kiểm toán viên đánh giá thông tin qua việc so sánh các thông tin và nghiên cứu các xu hƣớng để phát hiện các biến động bất thƣờng. Kiểm toán viên có thể sử dụng nhiều tỷ số khác nhau đối với TSCĐ, tùy theo đặc điểm của doanh nghiệp. Kiểm toán viên thực hiện thu thập các bằng chứng để đảm bảo mục tiêu đầy đủ và chính xác. Các thủ tục phân tích thƣờng đƣợc thực hiện:

● Tỷ trọng của từng loại TSCĐ so với tổng số: cho biết kế cấu từng loại tài

sản trong công ty.

● Tỷ số giữa doanh thu với tổng giá trị TSCĐ: phản ánh khả năng tạo ra

doanh thu của TSCĐ hiện tại của doanh nghiệp.

● Tỷ số giữa tổng giá trị TSCĐ với tổng vốn: thể hiện mức độ đầu tƣ TSCĐ

● Tỷ số hoàn vốn của TSCĐ: bằng lợi nhuận chia tổng giá trị TSCĐ, cho thấy đƣợc khả năng thu hồi vốn đầu tƣ vào TSCĐ của doanh nghiệp.

● Tỷ lệ khấu hao bình quân: bằng tỷ số giữa chi phí khấu hao và tổng

nguyên giá TSCĐ. Khi tỷ lệ này thay đổi, nguyên nhân có thể từ việc sai sót trong quá trình tính toán chi phí khấu hay hay thay đổi chính sách khấu hao.

Giai đoạn kết thúc kiểm toán.

Sau khi cuộc kiểm toán kết thúc, trƣởng nhóm kiểm toán sẽ cùng các nhà lãnh đạo của công ty kiểm toán sẽ tiến hành tổng hợp các kết quả, đánh giá lại sai sót, sau đó sẽ lập và phát hành báo cáo kiểm toán, soát xét và đánh giá lại chất lƣợng của các cuộc kiểm toán. Việc kiểm tra lại giấy tờ làm việc của các kiểm toán viên là điều cần thiết. Cơ chế kiểm toán cần dựa theo Chuẩn mực kiểm toán

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 28 -28 )

×