0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Lập kế hoạch kiểm toán

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 44 -47 )

Kế hoạch kiểm toán sẽ đƣợc lập bởi trƣởng nhóm kiểm toán và đƣợc soát xét bởi chủ nhiệm kiểm toán trong công ty. Trong kế hoạch kiểm toán thực hiện các thủ tục nhằm đạt đƣợc mục tiêu hiểu biết rõ về khách hàng: hoạt động kinh doanh, hệ thống kiểm soát và hệ thống kế toán của khách hàng. Cũng trong bƣớc này sẽ thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm nhằm đánh giá sơ bộ rủi ro về tình hình kinh doanh và các kết quả kinh doanh của nghiệp. Từ những đánh giá và hiểu biết này, tập trung đánh giá rủi ro vào từng khoản mục và tài khoản chi tiết. Sau đó lập kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Các bước thực hiện:

(1) Thu thập thông tin liên quan đến khách đơn vị đƣợc kiểm toán:

Để hiểu biết sâu sắc về khách hàng, KTV sẽ phải thu thập các tài liệu và thông tin trên phạm vi rộng nhƣ: đặc điểm ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý, mục tiêu kinh doanh, các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, các yếu tố bên ngoài nhƣ môi trƣờng kinh doanh, tình hình cạnh tranh trên thị trƣờng, các vấn đề đặc thù của ngành, các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, hệ thống kế toán và các chế độ kế toán. Đặc thù các công ty đƣợc công ty AGS kiểm toán đều là các công ty Nhật nên việc tìm hiểu về các bên liên quan, công ty mẹ là cần thiết.

KTV tìm hiểu về các thông tin, yếu tố trong nội tại của doanh nghiệp nhƣ: tình hình kinh doanh, các mặt hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ, các vấn đề tài chính của doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ. Sau khi tìm hiểu rõ về khách hàng thì KTV đã xác định tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sau đó rút ra những vấn đề cần chú trọng.

(2) Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ:

Nhiệm vụ thứ 2 trong việc lập kế hoạch kiểm toán đó chính là thực hiện tinh toán và so sánh các chỉ số và thông tin; thực hiện các thủ tục liên quan đến phân tích thông tin đã đƣợc thu thập và chọn lọc các thông tin cần thiết cho công cuộc kiểm toán, để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch về bản chất, thời gian và nội dung các thủ tục kiểm toán sẽ đƣợc sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán; Nếu ở các bƣớc trên, kiểm toán viên mới chỉ thu thập đƣợc các thông tin mang tính khách quan về khách hàng thì ở bƣớc này, kiểm toán viên sẽ căn cứ vào các thông tin đã thu thập đƣợc để đánh giá, nhận xét nhằm đƣa ra một kế hoạch kiểm toán phù hợp.

Bảng 2.1 Mức trọng yếu AFA sử dụng để để đánh giá cho toàn bộ BCTC

KTV sẽ dựa vào đặc điểm của khách hàng để lựa chọn tiêu chí xác định mức trọng yếu tổng thể. Sau đó từ mức trọng yếu tổng thể KTV sẽ tính mức trọng yếu

Tiêu chí Mức trọng yếu

Lợi nhuận trƣớc thuế 5% - 10%

Doanh thu 0,5% - 3%

Tài sản 2%

tra theo phƣơng thức chọn mẫu, khoản mục nào sẽ đƣợc kiểm tra chi tiết toàn bộ

(2) Xác định nhu cầu nhân sự

Với những thông tin và tài liệu đã thu thập, với kinh nghiệm của bản thân KTV sẽ xác định các phƣơng pháp kiểm toán cần thực hiện, trƣởng nhóm kiểm toán sẽ xác định nhu cầu nhân sự cho đợt kiểm toán này và phân công công việc phù hợp cho từng trợ lý kiểm toán trong nhóm.

(3) Tổng hợp kế hoạch kiểm toán cụ thể

KTV sẽ sắp xếp thời hạn báo cáo, phạm vi công việc. Sau khi thu thập tài liệu tiến hành phân tích sơ bộ và xác định sơ bộ vùng có rủi ro cao; xác định chiến lƣợc kiểm toán dựa vào kiểm tra kiểm soát hay là kiểm tra cơ bản; họp và trao đổi với các thành viên trong nhóm về các mức sai sót trọng yếu; thêm các thủ tục bổ sung khi khách hàng là năm đầu công ty kiểm toán; xem đến các vấn đề năm trƣớc mang đến năm nay xác định rủi ro; các điều chỉnh kế hoạch kiểm toán do các sự kiện ngoài dự kiến.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS (Trang 44 -47 )

×