0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (80 trang)

Nhân tố vi mô

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN​ (Trang 29 -31 )

3. Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầ u:

1.6.2. Nhân tố vi mô

Nhóm nhân tố từ khách hàng

Năng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả hay không. Nếu năng lực của khách hàng yếu kém, thể hiện ở việc không dự đoán đƣợc những biến động lên xuống của nhu cầu thị trƣờng; Không hiểu biết nhiều trong sản xuất, phân phối và khuếch trƣơng sản phẩm… thì sẽ dễ dàng bị gục ngã trong

ngân hàng bị ảnh hƣởng và ngƣợc lại năng lực của khách hàng càng cao thì khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng càng lớn, vốn vay càng đƣợc sử dụng có hiệu quả.

Sự trung thực của khách hàng ảnh hƣởng lớn tới chất lƣợng tín dụng của ngân hàng. Nếu các khách hàng vay vốn ngân hàng không cung cấp các số liệu trung thực, vi phạm chế độ kế toán thống kê đã đƣợc ban hành thì sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc nắm bắt tình hình tài chính cũng nhƣ việc quản lý vốn vay của khách hàng để qua đó có thể đƣa ra quyết định cho vay đúng đắn. Nếu khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng không đúng đối tƣợng kinh doanh, không đúng với phƣơng án, mục đích khi xin vay thì sẽ không trả đƣợc nợ đúng hạn.

Nhóm nhân tố từ ngân hàng

Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút nhiều khách hàng, đảm bảo khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng trên cơ sở hạn chế rủi ro, tuân thủ phƣơng pháp, đƣờng lối chính sách của Nhà nƣớc và đảm bảo công bằng xã hội điều đó cũng có nghĩa chất lƣợng tín dụng tùy thuộc vào việc xây dựng chính sách tín dụng của ngân hàng có đúng đắn hay không. Bất cứ ngân hàng nào muốn có chất lƣợng tín dụng tốt cũng điều phải có chính sách tín dụng khoa học, phù hợp với thực tế của ngân hàng cũng nhƣ của thị trƣờng.

Ngân hàng đƣợc tổ chức một cách có khoa học sẽ đảm bảo đƣợc sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phòng ban, giữa các ngân hàng với nhau trong toàn hệ thống cũng nhƣ với các cơ quan liên quan khác. Qua đó sẽ tạo điều kiện đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng, quản lý có hiệu quả các khoản vốn tín dụng, phát triển và giải quyết kịp thời các khoản tín dụng có vấn đề, từ đó nâng cao chất lƣợng cho vay.

Chất lƣợng đội ngũ cán bộ ngân hàng là nhân tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và trong hoạt động cho vay nói riêng. Sở dĩ nhƣ vậy vì cán bộ tín dụng là ngƣời tham gia trực tiếp vào mọi khâu của quy trình tín dụng, từ bƣớc đầu tiên đến cuối cùng.

Tình hình huy động vốn ảnh hƣởng rất lớn tới chất lƣợng cho vay. Vốn huy động ngắn hạn là nguồn vốn chủ yếu để cho vay ngắn hạn, vốn huy động trung và dài hạn là nguồn vốn chủ yếu cho vay trung dài hạn. Vốn huy động càng lớn ngân hàng càng có khả năng cho vay, mở rộng hoạt động tín dụng. Nếu ở ngân hàng không có sự phù hợp về kỳ hạn giữa nguồn huy động và cho vay mà không dự kiến đƣợc nguồn bù đắp thì rủi ro thanh khoản sẽ xảy ra.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN​ (Trang 29 -31 )

×