0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Giai đoạn xây dựng kế hoạch kiểm toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AS​ (Trang 36 -41 )

4.1.1.1Xem xét, chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

Khi Công ty Kiểm toán AS nhận được thư mời kiểm toán, thì Ban giám đốc công ty sẽ nghiên cứu thư mời kiểm toán, trực tiếp liên hệ, trao đổi các yêu cầu cụ thể của khách hàng, tìm hiểu các nghiệp vụ kinh doanh của công ty khách hàng.

- Đối với khách hàng cũ : Thông tin về khách hàng đã được công ty lưu vào hồ sơ kiểm toán thường niên. Tuy nhiên, KTV cũng phải lưu ý đến những sự kiện thay đổi có ảnh hưởng đến BCTC trong năm của khách hàng như thanh lý công ty con, hợp nhất kinh doanh, hay việc thay đổi chính sách kế toán để đánh giá rủi ro hợp đồng.

- Đối với khách hàng mới: Công ty Kiểm toán AS sẽ xem xét, thu thập thông tin về hoạt động tài chính, cơ cấu tổ chức, tình hình kinh doanh của khách hàng mới; Xem xét lý do khách hàng thay đổi công ty kiểm toán, sau đó sẽ đánh giá rủi ro và xem xét có nên chấp nhận kiểm toán hay không.

Tiếp cận khách hàng:

- Công ty Kiểm toán AS sẽ cử đại diện gồm một nhân viên của phòng kinh doanh và một nhân viên phòng nghiệp vụ phụ trách chính về khách hàng đó.

- Tại đơn vị khách hàng, nhân viên của công ty Kiểm Toán AS sẽ khảo sát yêu cầu của khách hàng và xem xét hồ sơ thực tế, thông qua đó sẽ tìm hiểu:

+ Ngành nghề kinh doanh + Vốn điều lệ, Vốn pháp định

+ Loại hình hoạt động của khách hàng

- Công ty Kiểm toán AS sẽ đánh giá một cách khái quát nhất về tình hình tài chính và pháp lý của công ty khách hàng. Công ty Kiểm toán AS sẽ dựa vào những thông tin về, ngành nghề, doanh số và quy mô của đơn vị, để đưa ra mức phí ước tính, nếu khách hàng đồng ý thì công ty sẽ cử KTV đến công ty khách hàng thực hiện khảo sát, sau đó mới đưa ra mức phí chính thức dựa vào khối lượng công việc và mục đích kiểm toán của khách hàng.

- Vì đây là công việc có tính chất quan trọng nên chỉ có Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Trưởng bộ phận nghiệp vụ mới có thẩm quyền quyết định có tiếp nhận hay không. Từ đó, sau khi báo giá cho khách hàng và nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng, phòng kinh doanh sẽ soạn thảo hợp đồng kiểm toán và tiến hành ký kết với khách hàng.

4.1.1.2 Khái quát về tình hình kinh doanh của công ty khách hàng: - Quá trình thành lập công ty của khách hàng.

- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Từ BCĐKT, xác định số liệu tổng quát ( Tài sản ngắn và dài hạn, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu)

+ Từ bảng kết quả hoạt động kinh doanh, xác định số liệu về doanh thu, lãi gộp, tỷ lệ % lãi gộp trên doanh thu, lãi trước thuế, tỷ lệ lãi trước thuế trên doanh thu.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Việc quản lý và kiểm soát của hội đồng quản trị, ban giám đốc. + Việc kiểm soát để hình thành BCTC.

- Ngành nghề hoạt động hiện tại của khách hàng và hướng phát triển trong tương lai như thế nào.

4.1.1.3 Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán:

- Trên cơ sở là sự thỏa thuận giữa hai bên và hợp đồng kiểm toán được ký kết.

- Trên cơ sở những thông tin ban đầu về khách hàng, hợp đồng ký kết. Trưởng bộ phận nghiệp vụ sẽ lựa chọn những KTV và trợ lý kiểm toán có kiến thức, kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách hàng này.

- Công ty Kiểm toán AS sẽ có thư gửi đến khách hàng về kế hoạch kiểm toán (xem mẫu giấy làm việc ở Phụ lục 2)

- Công ty Kiểm toán AS sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình kiểm toán được tiến hành thuận lợi.

- Công ty Kiểm toán AS sẽ cam kết tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán: Các thành viên trong nhóm kiểm toán phải luôn có trách nhiệm tuân thủ tính độc lập với công ty khách hàng để cuộc kiểm toán được minh bạch, kết quả chính xác. (Xem mẫu giấy làm việc ở Phụ lục 3)

- Công ty Kiểm toán AS soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV ( Xem mẫu giấy làm việc ở Phụ lục 4)

- Công ty sẽ lập những biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ để bảo đảm tính độc lập của công ty kiểm toán và các thành viên trong nhóm kiểm toán (Xem mẫu giấy làm việc ở Phụ lục 5)

- Công ty Kiểm Toán AS sẽ trao đổi với Ban giám đốc công ty khách hàng về kế hoạch kiểm toán.

4.1.1.4Quản lý công việc kiểm toán:

Trưởng bộ phận nghiệp vụ sẽ thực hiện:

- Phân công nhân sự (Xem mẫu giấy làm việc ở Phụ lục 6) - Lập quỹ thời gian.

- Xác định thời gian soạn thảo và người rà soát.

- Trong suốt quá trình lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm toán, truỏng bộ phận nghiệp vụ sẽ cần chú ý đến:

+ Vấn đề nhạy cảm thuộc kế toán và kiểm toán (Việc ước lượng của ban giám đốc khách hàng, các lỗi sai đã hoặc chưa điều chỉnh thuộc năm ngoái, nguyên nhân, bản chất sự việc là như thế nào.)

+ Việc kinh doanh của khách hàng, các yếu tố bên ngoài tác động như: môi trường kinh tế, vấn đề xã hội, kỹ thuật,…

+ Hoạt động đầu tư tài chính gần đây của khách hàng. Những thay đổi về việc ký kết hợp đồng chủ yếu với nhân viên, khách hàng bên ngoài và cơ cấu tổ chức của công ty.

+ Những thay đổi trong việc áp dụng các tiêu chuẩn thuộc kế toán, kiểm toán, quy định,… ảnh hưởng đến khách hàng.

+ Các bên liên quan

+ Kiểm toán nội bộ,…

- Các mẫu giấy làm việc ở giai đoạn này gồm:

+ Mẫu A210: Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng

+ Mẫu A230: Kế hoạch kiểm toán BCTC

+ Mẫu A240: Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp + Mẫu A250: Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán

+ Mẫu A260: Cam kết tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán

+ Mẫu A270: Soát xét yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp KTV

+ Mẫu A280: Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán

4.1.1.5 Tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng

KTV của công ty Kiểm Toán AS sẽ thông qua việc tìm hiểu các giao dịch và sự kiện liên quan tới các chu trình kinh doanh, các chính sách kế toán được áp dụng, đánh giá HTKSNB đối với từng chu trình, từ đó KTV sẽ thiết kế các thủ tục kiểm tra phù hợp và hiệu quả.

- Các chu trình kinh doanh quan trọng cần tìm hiểu: + Chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền. + Chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền. + Chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn. + Chu trình lương và trích theo lương.

+ Chu trình TSCĐ và xây dựng cơ bản. - Các mẫu giấy làm việc ở giai đoạn này gồm:

+ Mẫu A410: Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền. + Mẫu A420: Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền. + Mẫu A430: Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn + Mẫu A440: Tìm hiểu chu trình tiền lương và phải trả người lao động + Mẫu A450: Tìm hiểu chu trình TSCĐ và Xây dựng cơ bản

4.1.1.6 Phân tích sơ bộ BCTC:

KTV sẽ phân tích biến động số liệu giữa 31/12/2016 trước kiểm toán với số liệu 31/12/2015 sau kiểm toán của các BCTC: BCĐKT, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ. KTV sẽ lập bảng tổng hợp phân tích hệ số (Hệ số thanh toán, Hệ số nợ, Hệ số khả năng sinh lời, Hệ số đo lường hiệu quả hoạt động,….)

4.1.1.7Đánh giá chung về HTKSNB và rủi ro gian lận

KTV tiến hành đánh giá chung để xem HTKSNB có kiểm soát hiệu quả và xử lý thông tin tài chính tin cậy hay không? Sau đó KTV sẽ xác định các rủi ro gian lận.

4.1.1.8Xác định mức trọng yếu:

KTV của Công ty Kiểm toán AS sẽ đánh giá ban đầu về mức trọng yếu của BCTC (Nếu khách hàng gửi trước BCTC cho trưởng phòng nghiệp vụ phụ trách kiểm toán công ty khách hàng).

Sau đó trưởng phòng nghiệp vụ xác lập mức trọng yếu cho các khoản mục.

KTV sẽ đánh giá mức trọng yếu để ước tính mức độ sai sót của BCTC có thể chấp nhận được, qua đó cũng xác định được phạm vi của cuộc kiểm toán, xác định bản chất, phạm vi các thử nghiệm kiểm toán.

Căn cứ vào kế hoạch tổng quát KTV sẽ linh hoạt áp dụng cho từng phần hành các thủ tục kiểm toán để đạt được tiến độ theo kế hoạch.

4.1.1.9 Xác định phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu:

Công ty Kiểm toán AS sử dụng hai phương pháp chọn mẫu: thống kê hoặc phi thống kê

4.1.1.10 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán

Trưởng phòng nghiệp vụ sẽ tổng hợp lại kế hoạch cho một cuộc kiểm toán như sau: - Phạm vi công việc và yêu cầu dịch vụ khách hàng

- Mô tả doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và các thay đổi lớn trong nội bộ doanh nghiệp.

- Phân tích sơ bộ và xác định sơ bộ khu vực rủi ro cao.

- Xác định ban đầu chiến lược kiểm toán dựa vào kiểm tra kiểm soát hay kiểm tra cơ bản.

- Mức trọng yếu tổng thể và thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch. - Xem xét các vấn đề từ cuộc kiểm toán năm trước mang sang.

- Xem xét sự cần thiết phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm toán này.

- Tổng hợp các rủi ro trọng yếu bao gồm cả rủi ro gian lận được xác định trong giai đoạn lập kế hoạch.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AS​ (Trang 36 -41 )

×