0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Bộ máy kế toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH XD TM DV NGUYỄN MINH HOÀNG​ (Trang 30 -32 )

Sơ đồ 3.2: Bộ máy kế toán Công ty TNHH XD TM DV NMH

Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận kế toán:

Kế toán trưởng:

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về sự

ghi chép chính xác trong Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công

việc trực thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.

- Tổ chức công tác kế toán, hạch toán, hướng dẫn chế độ, thể lệ kế toán tài chính

cho nhân viên.

- Tổ chức ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kế toán tổng hợp/Tổ kiểm soát:

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, chứng từ của từng dự án định kỳ mỗi tháng, nhằm

phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận để có hướng giải quyết thích hợp.

- Làm Báo cáo tài chính, Báo cáo thu – chi của từng dự án để trình Ban quản trị

dự án – là khách hàng của công ty, đề nghị khách hàng thanh toán.

- Tổng hợp doanh thu, chi phí trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh và báo cáo

lên Kế toán trưởng.

Kế toán công nợ:

- Theo dõi việc thanh toán công nợ, theo dõi các khoản tạm ứng, khoản thu chi

mang tính chất nội bộ và bên ngoài.

Kế toán dự án:

- Theo dõi các khoản thu chi hằng ngày của dự án.

- Nhập và phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh tại dự án

lên phần mềm dự án.

Kế toán công trình:

- Theo dõi các khoản thu chi của công trình.

- Nhập và phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh tại công

trình lên phần mềm công trình.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH XD TM DV NGUYỄN MINH HOÀNG​ (Trang 30 -32 )

×