0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

Quy trình xét duyệt cho vay

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN​ (Trang 41 -43 )

3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầ u:

2.2.2 Quy trình xét duyệt cho vay

Quy trình cho vay tiêu dùng gồm 8 bước và được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và xét duyệt khoản vay.

Bước 1: Tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu, thông báo cho khách hàng biết các chính sách cho vay mà Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đang áp dụng, tư vấn hồ sơ và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn. Bộ hồ sơ vay vốn gồm có:

 Hồ sơ pháp lý

 Hồ sơ khoản vay

 Hồ sơ tài sản đảm bảo

 Các hồ sơ khác có liên quan Bước 2: Thẩm định khoản vay

 Thẩm định khách hàng vay vốn: Thẩm định năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, tư cách người vay.

 Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, ngành kinh doanh: Mục đích vay vốn, tính khả thi, hiệu quả, nguồn trả nợ, khả năng trả nợ.

 Thẩm định nguồn trả nợ.

 Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay: Thẩm định tài sản đảm bảo, điều kiện tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo, xác định các biện pháp bảo đảm bằng tài sản. Sau đó cán bộ tín dụng lập tờ trình thẩm định. Nếu không đủ điều kiện cho vay thì cũng thông báo ngay cho khách hàng bằng văn bản mà cán bộ kiểm tra lại điều kiện, hồ sơ vay vốn của khách hàng, chấm lại điểm tín nhiệm của khách hàng và nêu ý kiến khác (nếu có). Bước 3: Trình duyệt hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay.

Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ và trình hồ sơ vay vốn cho trưởng phòng khách hàng cá nhân. Mức quyết định và thẩm quyền ký duyệt tín dụng sẽ được Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc ban hành theo từng thời kỳ áp dụng đối với mỗi đơn vị cho vay.

 Đồng ý cho vay: Giám Đốc đơn vị cho vay ghi rõ đồng ý cho vay, các điều kiện cho vay (nếu có), có thể ghi thêm yêu cầu về điều kiện trước khi giải ngân.

 Yêu cầu tái thẩm định: Một số trường hợp nhằm tăng độ tin cậy của các nội dụng cần thẩm định Giám Đốc đơn vị cho vay có thể yêu cầu chuyển qua phòng quản lý tín dụng các cấp thực hiện tái thẩm định.

 Từ chối cho vay trong trường hợp này, Giám Đốc đơn vị cho vay ghi rõ lý do không đồng ý cho vay và chuyển nhượng lại cho cán bộ tín dụng để thông báo gửi khách hàng.

Giai đoạn 2: Thực hiện cho vay

Bước 4: Lập, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng liên quan tới việc cấp tín dụng.

Khi khoản vay được phê duyệt đồng ý cho vay cùng các điều kiện có liên quan, cán bộ tín dụng tiến hành soạn thảo các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến giải ngân.

 Hợp đồng tín đụng.

 Hợp đồng thế chấp, cầm đồ, bảo lãnh bằng tài sản.

Trường hợp có phản hồi từ khách hàng về việc không đồng ý hoặc không rõ các điều khoản trong hợp đồng thì cán bộ tín dụng trao đổi thêm với khách hàng để làm rõ, nếu khách hàng chưa đồng ý thì báo cáo trưởng phòng khách hàng cá nhân giải quyết.

Đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp, cầm cố trong trường hợp thỏa thuận là Ngân hàng đăng ký.

Giao nhận giấy tờ, tài sản đảm bảo tiền vay.

Bước 5: Kiểm tra hồ sơ giải ngân và trình duyệt giải ngân. Bước 6: Giải ngân

Sau khi hồ sơ tín dụng được hoàn tất, các bộ phận liên quan tiến hành thực hiện việc cấp tín dụng cho khách hàng phù hợp với quyết định của ban tín dụng.

Bước 7: Giám sát và theo dõi các khoản vay

Cán bộ hỗ trợ tín dụng thường xuyên quản lý, theo dõi các khoản vay trên máy tính và trên sổ theo dõi của khách hàng để cập nhật thông tin và đôn đốc khách hàng thực hiện đúng theo cam kết.

Cán bộ tín dụng kiểm tra khách hàng vay vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tình hình sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo của khoản vay và các giấy tờ sổ sách có liên quan.

Thu nợ và xử lý các vấn đề phát sinh.

Bước 8: Tất toán kế ước, thanh lý hợp đồng, giải ngân và lưu hồ sơ.


Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN​ (Trang 41 -43 )

×